Област Силистра Доклад Месец юли 2010
ИмеОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
страница1/18
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.77 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.ss.government.bg/uploaded_images/ANALIZ.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област Силистра

Доклад

Месец юли 2010
  1. Въведение


Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво, в съответствие с приетите промени в Закона за социално подпомагане.

Изготвянето на Областна стратегия за развитие на социалните услуги е цялостен процес на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.

Областното планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Областна администрация, общини, Регионалната дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) и териториалните дирекции „Социално подпомагане”, доставчици на услуги, граждански организации, местни държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи. Техническото звено (ТЗ) за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП координира процеса на планиране и подкрепя изработването и изпълнението на областната стратегия чрез техническа помощ.

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на областия оперативен екип, с участието общинските екипи, както и на всички заинтересовани страни, а Териториалната работна група при община Силистра и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в област Силистра. Проучването по общини и на областно ниво се проведе в периода май – юни 2010 година с активното участие на представители на всички заинтересовани страни и координирано от Областния оперативен екип.

Докладът е финализиран след обсъждане с Областния оперативен екип.
  1. Методология


Оценката на потребностите е основа за планирането, за да може то да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции за развитието на Област Силистра.

Проучването на ситуацията в Област Силистра е насочено върху идентифициране на потребностите от социални услуги, разглеждани в контекста на мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общините и процеса на деинституционалзация.

2.1. Цели и обхват на проучването


Цели и конкретни задачи на проучването на ситуацията в област Силистра

Проучването на ситуацията в област Силистра е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта.

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на областСилистра.

Целите на проучването са:

  • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в област Силистра – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

  • Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

  • Да се идентифицират групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

  • Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на групите в риск, чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Обхват на темите на проучването – посочват се основните проблеми, върху които е фокусирано проучването;

Обхватът на темите на проучването включва демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в област Силистра като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка за нагласите и очакванията от областното планиране на заинтересованите страни – местна власт, териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици и потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването покрива всички населени места в община Силистра, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.

Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят:

  • Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Областната стратегия и план за развитие на социалните услуги в област Силистра;

  • Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в областната стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

  • Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им в населените места в общините на областта.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места.

  • Териториален и времеви обхват.

Проучването е извършено за периода м. май – м. юни 2010 г. На териториянта на седемте общини от Област Силистра.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Обсъждане на решение №322 по протокол №28 от 21. 04. 2009 г., върнато от областен управител на област Силистра
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите...
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconДом за медико-социални грижи за деца гр. Силистра
От месец януари 2011 г в Дмсгд – Силистра стратира Програма за обучение на кандидат-осиновители и осиновители
Област Силистра Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом