Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
ИмеОтчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер94.99 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet_2011.doc
О Т Ч Е Т

за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година


Докладът за дейността на читалища от община Елхово отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Елхово, разработена в изпълнение на чл. 26а(2) от Закона за народните читалища и изготвена на базата на внесените отчети за дейност и изразходване на финансови средства през 2011 година от всички 11 читалища в общината.

Основните направления и приоритети в читалищната дейност в община Елхово са регламентирани и произтичат от ЗНЧ, общинската културна политика, осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на културния календар за 2011 година.

Държавната субсидия за 2011 год. е на стойност 138 600 лв. за 24 щатни бройки при държавен стандарт 5776 лв. и общинска субсидия в размер на 7000лв. Субсидиите за читалищата от община Елхово за 2011 год. са разпределени от комисия, съставена от представители на всички читалища в община Елхово при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата. През годината е получена от Министерството на кулурата и Министерството на финансите допълваща субсидия на основание на подадени проектни фишове от читалища в региона, на стойност 13 800 лв.

От други източници на финансиране са привлечени средства от наеми, дарения, членски внос и проекти.

В Община Елхово се получиха отчети за дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година от всички 11 читалища намиращи се на територията на общината.

Основните точки в отчета на всяко едно читалище са:

1.Основни цели:

1.1 Отстояване на позицията на водещо културно-масово средище

1.2 Превръщане на читалището в информационен център

1.3 Съхраняване на народните обичаи и традициите

1.4 Развитие и подпомагане на самодейното художествено творчество

1.5 Опазване, подържане и обогатяване на материалната база

2.Дейности за изпълнение на целите:

2.1.Библиотечна дейност- уреждане и подържане на библиотеки и читални

2.2.Културно масова и информационна дейност- организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания и събори

2.3.Художествена самодейност- разкриване и подпомагане на любителското художествено творчество и организиране на школи, кръжоци, клубове

3.Финансов отчет.


І. Библиотечна и информационна дейност

С библиотеки разполагат всички 11 читалища в община Елхово, библиотечния им фонд е 118 106 библиотечни единици за 2011год има 2210 читателя и 27177 посещения в библиотеките, като най-голямата библиотека е в НЧ”Равитие” гр.Елхово с 52 858 тома библиотечен фонд, 1018 читателя и 10710 посещения за 2011год. За популяризиране на дейността си и фонда си библиотеките в общината организират:

1. Мероприятия и тематични кътове за бележити дати и събития- 3-ти март, 24 май-Ден на славянската писменост и култура, Ден на будителите и др.

2.През 2011год е обогатен библиотечния фонд в 10 читалища от 11 читалища в общината, през тази година не е закупена нова литература в НЧ „Хр.Ботев 1935” с.Пчела. В останалите 10 читалища в общината е закупена 523 тома нова литература на стойност 4152лв., от които 141 тома на стойност 1200лв. са закупени със средства от допълващата субсидия към МК и МФ, а 382 тома на стойност 2952лв. са закупени със средства от субсидията отпусната от Община Елхово.

3.Продължават работа по проект «Глобални библиотеки - България» 3 читалищни библиотеки :

-НЧ„Развитие”гр.Елхово- закупени преносим компютър, 13 компютърни конфигурации, цветен принтер, многофункционален принтер, проектор и екран за проектор;

-НЧ „Съгласие”с.Гранитово- закупени 3 бр.компютри,1 проектор и екран за него, многофункционален принтер;

-НЧ „Светлина” с.Бояново- закупени 4 компютърни конфигурации и многофункционален принтер;

4.Библиотеката към НЧ”Развитие” гр Елхово се включи за пети пореден път в инициативата „Маратон на четенето” на Асоциация „Българска книга” и „Съюза на библиотечните и информационни работници”. Маратонът се проведе от 18 до 21 април и в него се включиха деца от първи до четвърти клас на двете основни училища и децата от предучилищните групи.


ІІ. Културно масова и информационна дейност- организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания и събори


1. Читалищата като организатори и инициатори на значими събития в културния календар на общината през изминалата година поставиха началото на две значими културни събития за община Елхово:

  • „Празник на традиционната тракийска баница” на 17.09.2011 гр.Елхово с организатор НЧ”Развитие” гр.Елхово, който ще се превърне в ежегоден празник с участието на всички читалища от общината и региона.

  • „Общински кукерски празник с.Бояново” на 06.03.2011год. с организатор НЧ”Светлина” с.Бояново, който също ще се превърне в традиционен празник за община Елхово.

2.Организирани бяха тържествени чествания по случай годишнини от основаването на читалища от община Елхово: тържество по случай 75 години от основаването на НЧ „Светлина” – село Бояново и 75 год. от основаването на НЧ”П.Хилендарски 1936” с.М.Манастир.

3.Организирани бяха множество тематични вечери, културно – просветни мероприятия, конкурси в читалищата от общината посветени на националните празници.


ІІІ. Художествена самодейност- разкриване и подпомагане на любителското художествено творчество и организиране на школи, кръжоци, клубове


Дейността на всички 11 читалищата от община Елхово е в няколко направления, обособили създаването на 37 художествени колектива и един фото клуб. През изминалата 2011 година във всички населени места бяха отбелязани традиционните национални, религиозни празници и традиционните събори с участието на самодейни колективи от читалищата.

Читалищата в община Елхово подържат следните самодейни състави, кръжоци и др. форми на художествена самодейност:

1.Народно читалище „Развитие-1893год.” гр.Елхово- театрален състав; хор за обработен фолклор; група за стариградски песни; група за автентичен фолклор; танцова формация „Метеор”; танцов състав за народни танци; фото-клуб; клуб по изобразително изкуство; ГАИ „Пумпалчета”; коледарска група; клас народни инструменти; школа по дърворезба; оркестър за народна музика.

2.Народно читалище „Кирил и Методий-1962г.” с.Мелница- кукерска група, лазарска група; коледарска група.

3.Народно читалище „Възраждане-1930” с.Изгрев – детска и младежка коледарска група; лазарска група; група за автентичен фолклор; самодеен състав за народни обичаи.

4.Народно читалище „Съгласие-1928” с.Гранитово- женска певческа група; детска лазарска група; младежка кукерска група; коледарска група.

5.Народно читалище „Съгласие-1930” с.Кирилово- колективи за изворен фолклор: обичаи-„Пеперуда”, „Лазарки”, „Коледари”, вокална група и идивидуални изпълнители на народни песни.

6.Народно читалище „Светлина-1926г.” с.Бояново- младежка коледарска група; кукерска група; смесена фолклорна певческа група.

7.Народно читалище „Паисий Хилендарски -1936” с.Малък Манастир- лазарска група; коледарска група;

8.Народно читалище „Г.С.Раковски-1922” с.Раздел- женска певческа група; детска лазарска група; детска коледарска група.

9.Народно читалище” Христо Ботев 1935” с.Пчела- коледарска група; група за автентичен фолклор.

10.Народно читалище ”Христо Ботев-1928” с.Лесово- коледарска група; лазарска група; кукерска група.

11.Народно читалище „Пробуда 1926” с.Маломирово- битова инструментална група; битова певческа група; ромска певческа група; кукерска група; коледарска група.
За популяризиране на традициите и културните ценности на различните етноси в региона чрез различните форми на любителското творчество, самодейните състави от община Елхово отбелязаха участия в престижни културни събития в страната и чужбина и се върнаха с множество награди и отличия:
1. Участие на всички читалища от община Елхово в Празник на традиционната тракийска баница, който се проведе за първи път на 17 септември в гр.Елхово и имаме амбицията да го превърнем в ежегоден празник и да поканим и участници извън община Елхово.

2. На 6 март 2011 год. се постави началото и на Общински кукерски празник в с.Бояново, който се организира от читалището в с.Бояново. Участие взеха кукерските групи от с.Бояново, с.Гранитово и с.Маломирово.

3.Самодейните състави към читалище „Развитие” гр.Елхово през 2011 год. участваха във следните фестивали:

-театрален колектив-гр.Тополовград и гр.Каварна

-хор за обработен фолклор-гр.Айтос, гр. Ямбол, с.Воден

-група за стари градски песни- с.Чернозем, гр.Сопот, гр.Хасково

-певческа група за автентичен фоклор-с. Странджа,

-оркестър за народна музика-с.Воден, гр.Болярово

-арт студио-с.Кабиле конкурс „С вкус на есен”

-школа за народни танци „Цветница”-гр.Айтос

-фото клуб- организира изложби „Лицатана Елхово”, „Елхово в кадър”

-група за фолклорни детски игри „Пумпалчета”- гр.Болярово

3. В черноморския събор „Евро фолк 2011” гр. Приморско през месец септември взеха участие: младежката кукерска група от с.Гранитово; певческата група от с.Бояново; група за фолклорни песни с.Изгрев; групата за автентичен фолклор с.Пчела;

4.В националния фолклорен празник „Странджа пее” в с.Граматиково през месец юни участва групата за автентичен фолклор с.Пчела.

5.В национален шампионат по фолклор „Балкан фолк 2011” гр.Велико Търново през месец май участваха певческата група от с.Кирилово и групата за фолклор от с.Изгрев

6.В национален фолклорен фестивал „Евро фолк 2011” гр.Несебър участие взеха ромска певческа група с.Маломирово и фолклорна певческа група с.Бояново.

7.В регионален преглед на българската фолклорна стара градска песен гр.Ямбол участие взеха певческа група с.Бояново и група за стари градски песни гр.Елхово.

8.В 13 международен фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи „Раднево 2011” през месец септември участие взеха фолклорната певческа група от с.Бояново.

9.На фестивала на маскарадните игри „Сурва 2011” през месец януари в гр.Перник участваха и се изявиха кукерската група от с.Бояново която получи голямата награда „Златна маска”.

10. На фестивала на маскарадните игри „Кукерландия 2011” гр.Ямбол участие взеха кукерската група от с.Бояново.

11. Участие в „Карнавал на виното” през месец февруари в с.Веселиново отбеляза кукерската група от с.Гранитово.


IV. Финансов отчет. Работа по проекти и програми.


Получената държавна субсидия, която e от 5775лв. за 1 бройка или общо 138 600 лв.годишно на база 24 щатни бройки, читалищата са изразходвали за заплати, осигуровки и за ел.енергия.

През годината е получена от Министерството на кулурата допълваща субсидия на основание на подадени проектни фишове от читалища в региона, на стойност 13 800 лв., разпределена и разходвана както следва:

-НЧ „Хр.Ботев 1935” с.Пчела- 1200лв.- закупени смесителен пулт, 2 бр.микрофони и дайре.

-НЧ”Развитие 1893” гр.Елхово-3500лв.- 108 книги за 1000лв. и носии за танцов състав „Цветница” за 2500 лв.

-НЧ”Хр.Ботев 1928” с.Лесово-1500лв.- закупена озвучителна система.

-НЧ”Пробуда-1926”с.Маломирово-1000лв.- закупени носии за коледарите.

-НЧ”Светлина 1926” с.Бояново-1300лв.- закупена озвучителна система.

-НЧ”Съгласие 1930” с.Кирилово-1000лв.-закупена автентична носия за 320 лв. и 6 бр. детски костюмчета за 682лв.

-НЧ”Съгласие 1928” с.Гранитово-1800лв.- закупени звънци, кожени каишки, маски за кукерите.

-НЧ”Кирил и методий 1962” сМелница-1000лв.- закупени носии за коледарската група.

-НЧ”Г.С.Раковски 1922” с.Раздел- 500лв.- закупени 42 книги на стойност 500 лв.

-НЧ”П.Хилендарски 1936” с.М.Манастир”- 500лв.- закупени 57 бр. нови книги.

-НЧ”Възраждане 1930” с.Изгрев- 500лв.- закупени сценични костюми и маски за деца на стойност 250лв. и книги 42 бр. за 250лв.


Предоставените средства от общинския бюджет са 7000 лв. от тях 2000 лв. са за НЧ”Развитие” гр.Елхово и по 500 лв. за 10-те читалища в общината, които са изразходвани както следва:

-НЧ”Развитие 1893” гр.Елхово-2000лв.- 1025 лв. за закупуване на 97 книги, 675 лв за самодейните колективи (командировки, застраховки и транспорт) и 300лв.- съфинансиране по проект за допълваща субсидия.

-НЧ”Хр.Ботев 1928” с.Лесово-500лв.- 350лв.- за закупуване на микрофони и кабел и 150лв.- за 17 бр. нови книги

-НЧ”Пробуда-1926”с.Маломирово-500лв.- закупени 38 книги за 290лв. и шалвари за ромската група за 210лв.

-НЧ”Светлина 1926” с.Бояново-500лв.- закупени книги.

-НЧ”Съгласие 1930” с.Кирилово-500лв. - закупени 48 книги за 237лв.и участия на съставите в „Балкан фолк 2011”гр.Велико Търново и „Евро фолк 2011” гр.Приморско -263 лв.

-НЧ”Съгласие 1928” с.Гранитово-500лв.- закупени 37 бр. книги за 250 лв. и 250лв.-за участие на младежката кукерска група в „Евро фолк 2011” гр.Приморско

-НЧ”Кирил и методий 1962” сМелница-500лв.- закупени 95 бр. книги.

-НЧ”Г.С.Раковски 1922” с.Раздел- 500лв.- ушити и бродирани 10 бр. женски ризи.

-НЧ”П.Хилендарски 1936” с.М.Манастир”- 500лв.- закупени 23 бр нови книги за 100лв., 400лв. за честване 75 год. НЧ.

-НЧ”Възраждане 1930” с.Изгрев- 500лв.- закупена система за домашно кино и 2 бр. дискове с игри за деца.

-НЧ „Хр.Ботев 1935” с.Пчела- 500лв.- за участия на самодейните състави в „Странджа пее” с.Граматиково и „Евро фолк 2011” гр.Приморско.

В НЧ”Съгласие” с.Гранитово е извършен основен ремонт на пода на читалището, със закупения през 2010год. дървен материал по Проект за допълваща субсидия на МФ и МК за 2010год. на стойност 1000лв. и в НЧ „Христо Ботев” с.Лесово е извършен частичен ремонт на фасадата на сградата и е боядисана библиотеката със собствени средства.


Гореизложения обобщен отчет е изготвен въз основа на получените отчети за 2011 г. от всяко читалище на територията на община Елхово, приети на редовно заседание на Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение в Община Елхово и канцеларията на общински съвет гр.Елхово.


Свързани:

Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община елена през 2011 година
Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconПетър Андреев Киров кмет на община Елхово
Относно: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода декември 2011 г май 2012...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconДо общински съвет гр. Елхово
Относно: Приемане на План-сметките за разходите за 2013 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр. Елхово и населените...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconОтчет за работата на общинската администрация през първата година от мандат 2007-2011 година
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconОтчет за дейността на бф джудо през 2011 година
Отчетният период съвпада с поредната успешна година за българското джудо. Представянето на българските джудисти, позитивното отношение...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconЕлхим-искра ад ул. Искра №9, 4400 Пазарджик тел.: +35934444548, факс: +35934443438
Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител,...
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconРешение №807
Относно: Разглеждане на отчети на читалищата в общината за дейността им през 2010 година
Отчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година iconГрад елхово докладна записка от петър андреев киров кмет на община Елхово относно
Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом