До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер52.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/struktura170211.docО Б Щ И Н А П А З А Р Д Ж И К


4400 Пазарджик бул. “България” № 2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс: (034) 44 24 95, e-mail: secretary@pazardjik.bg


Изх. №……………

…..…..……2011 г.


До

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

пазарджик


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация - Пазарджик, касаеща дирекция „Гражданска регистрация на населението”, с молба за обсъждане на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Предложението ще се докладва от Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик.

Приложение: съгласно текста


С уважение:


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


Предлага:

Румен Кожухаров, секретар на Община Пазарджик

О Б Щ И Н А П А З А Р Д Ж И К


4400 Пазарджик бул. “България” № 2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс: (034) 44 24 95, e-mail: secretary@pazardjik.bgДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Промяна в структурата на Общинска администрация - Пазарджик, касаеща дирекция „Гражданска регистрация на населението”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящето предлагаме изменение в структурата на Общинска администрация Пазарджик касаещо дирекция “Гражданска регистрация на населението”. Същата функционира със сегашната си структура повече от 10 години, която вече не отговаря на изискванията вследствие настъпилите промени в нормативната уредба и развитие на технологиите.

Дирекцията извършва голям брой услуги, като само тези по гражданската регистрация са 30 вида. Това обуславя необходимостта от специализация на служителите извършващи съответната дейност, стриктен контрол на регламентираните със закон срокове, както и своевремено подаване на информацията в националните масиви.

Поддържането на качествено административно обслужване на населението изисква проследяване сроковете по актосъставянето, движението на преписките на гражданите и юридическите лица и бързо усвояване на измененията в нормативната уредба.

По отношение на информационното обслужване е необходимо също спазване на срокове, добра организация и контрол по обработването, съхранението и ползването на данните от информационните масиви „Население”.

Необходимостта от промяна в структурата се обуславя най-вече от измененията в нормативната уредба, регламентираща както дейността по гражданската регистрация, така и поддържането на информационните масиви.

 1. С Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване се регламентираха нови, много по-кратки срокове и нов начин на получаване на услугата.

 2. С промените на Закона за гражданската регистрация (ЗГР) се прилага нова методика на адресната регистрация, която изисква ежедневно поддържане на Единния класификатор на пътните артерии и адресите на локално и национално ниво. Уточнява се собственикът на имота и се взема неговото съгласие за новата регистраиця.

 3. Съставянето на актовете за гражданско състояние от 2009 година изцяло премина от БМ „Обредни дейности” в Дирекцията. Актосъставянето е свързано с много кратки срокове, регламентирани със ЗГР, и тяхното нарушаване е съпроводено със съдебна процедура.

 4. С изменението на Семейния кодекс на Дирекцията са вменени нови функции по отношение уведомяването на Агенцията по вписванията за сключените и прекратените граждански бракове и за режима на имуществените отношения между съпрузите, както и за осиновяванията.

 5. С приемането на Кодекса на международното частно право (КМЧП) признаването на чуждестранни съдебни решения вече се извършва от кмета на общината, а не от Софийски градски съд. Условията на КМЧП се прилагат и по отношение на актовете за гражданско състояние, което изисква следене на конвенциите и договорите с другите държави при оформяне на преписките.

 6. Измененията на Закона за българското гражданство налагат засилен контрол при подготовката на преписките, включващи документи, издадени от друга държава, както и по отношение на сроковете за изпращането им до Министерство на правосъдието във връзка с установяване наличието на българско гражданство на лица с български корени, живеещи в чужбина.

 7. Усъвършенстването на програмните продукти с нови версии на софтуера налага своевременното им инсталиране в Общинската администрация и кметствата и проследяване правилното актуализиране на базите, както и обработването на информацията.

 8. Трябва да се спазват стриктно сроковете и графиците за ежедневното предаване на информацията към Национална база данни “Население”, тъй като от ЕСГРАОН като единна база данни черпят информация редица национални и регионални структури (МВР, НАП, НОИ, Съд, Прокуратура, нотариуси и др.).

 9. Изграждането на национален регистър на актовете по гражданско състояние и цифровизирането им на локално ниво изисква контрол при въвеждането им в съответната информационна система и проследяване на тяхната последователност.

С оглед на гореизложеното с цел по-добра организация на работа и постигане на качествено административно обслужване на гражданите считам целесъобразно дирекция „ГРН” да бъде със следната структура:

Сектор ЕСГРАОН

Сектор „Информационни технологии”

Отдел

„Гражданска регистрация на населението”

Отдел „Информационно обслужване и технологии”

Сектор „Гражданска регистрация”

Сектор

„Актове за гражданско състояние”

Дирекция

„Гражданска регистрация на населението”Във връзка с гореизложеното


ПРЕДЛАГАМ:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения Проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е


№ ……………


на Общински съвет – Пазарджик,

взето на заседанието му, проведено на ……………….,

с Протокол № ………………


ОТНОСНО: Промяна в структурата на Общинска администрация - Пазарджик, касаеща дирекция „Гражданска регистрация на населението”.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик - Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания и извършеното гласуване,


РЕШИ:


Променя структурата на Общинската администрация, касаеща дирекция „Гражданска регистрация на населението”, както следва:


 1. Отдел “Гражданска регистрация на населението” с два сектора – сектор “Гражданска регистрация” и сектор “Актове за гражданско състояние”

 2. Отдел “Информационно обслужване и технологии” с два сектора - сектор ЕСГРАОН и сектор “Информационни технологии”.ИНЖ. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ:

Председател на Общински съвет - Пазарджик

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо господин председателя на общински съвет пазарджик предложение
Александър Петров Арнаудов-почетен председател напп „Вяра, Морал,Родолюбие, Отговорност-Национален Идеал за Единство”-Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение относно предоставяне право на ползване върху недвижим имот публична общинска собственост, находящ...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом