Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи
страница1/6
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 38.doc
  1   2   3   4   5   6
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 38 НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на КМСС през юли 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди, които започват на или след 1 юли 1999.

Този стандарт заменя:

а) МСС 4 Отчитане на амортизациите по отношение на амортизацията на нематериалните активи; и

б) МСС 9 Разходи за научноизследователска и развойна дейност.

През октомври 1998 КМСС публикува отделно основания за заключения за МСС 38 Нематериални активи и МСС 22 Бизнескомбинации (преработен 1998). Копия от тази публикация има на разположение в отдела за публикации при КМСС.

През 1998 МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване допълни параграф 2, е) от МСС 38, за да бъде заменена препратката към МСС 25 Отчитане на инвестициите с референция към МСС 39.

Едно разяснение на ПКР се отнася до МСС 38:

• ПКР 6-Разходи за модифициране на съществуващ софтуер.

Въведение

1. МСС 38 предписва указания за отчитането и оповестяването на онези нематериални активи, които не са предмет на вниманието на други международни счетоводни стандарти. МСС 38 не се отнася до финансовите активи, минералните права и разходите за проучването, разработката или извличането на минерали, нефт, природен газ и други подобни невъзстановими ресурси, както и нематериалните активи, които възникват в застрахователни организации при сключването на договори с притежатели на застрахователни полици. МСС 38 освен друго се отнася и до разходите, свързани с рекламна дейност, обучение, учредяване, научноизследователска и развойна дейност.

2. Нематериалният актив е установим непаричен актив без физическа субстанция, предназначен за използване в производството или доставката на стоки и услуги, за наемане от други лица или за административни цели. Активът е ресурс:

а) контролиран от предприятието като резултат от минали събития; и

б) от който се очаква приток на бъдещи икономически ползи за предприятието.

3. МСС 38 изисква от едно предприятие да отчете нематериален актив (по себестойност), ако или само ако:

а) има вероятност бъдещите икономически ползи, които могат да произтекат от актива, да се получат в предприятието; и

б) стойността на актива може надеждно да се оцени.

Това изискване се отнася едновременно за нематериалните активи, които се придобиват отвън и които се създават в предприятието.

4. Според МСС 38 вътрешносъздадените репутация, търговски марки, запазени наименования, издателски права, клиентски бази и други подобни не могат да бъдат отчетени като активи.

5. Когато един нематериален продукт не съответства и на дефиницията, и на критериите за отчитане на нематериален актив, според МСС 38 разходите по този продукт следва да се определят като разход за периода, когато същият е възникнал. Ако продуктът обаче е придобит в бизнескомбинация, която по същността си представлява придобиване, разходите (вкл. по стойността на придобиването) следва да формират стойността на репутацията (или на отрицателната репутация) към датата на придобиването.

6. Според МСС 38 всички разходи за научноизследователска дейност следва да се отчетат като разход за периода, в който са възникнали. Други примери на разходи, които не водят до признаването на нематериален актив във финансовите отчети, са следните:

а) разходи, извършени във връзка с учредяване на дейност или въвеждане в експлоатация (начални разходи);

б) разходи за обучение;

в) разходи за реклама и/или промоция; и

г) разходи, произтичащи от реорганизирането или преместването на цяло предприятие или на част от него.

Разходите по тези дейности се отчитат като разходи за периода, когато са възникнали.

7. Според МСС 38 последващите разходи по нематериален актив след неговото закупуване или завършване следва да бъдат отчетени като текущи разходи, освен ако:

а) има вероятност тези разходи да дадат възможност на актива да генерира по-голяма бъдеща икономическа полза от първоначално предвидената; и

б) разходите могат да бъдат надеждно измерени и приписани на актива.

Ако тези условия са изпълнени, последващите разходи следва да бъдат прибавени към стойността на нематериалния актив.

8. Ако разходите по нематериален продукт са първоначално отчетени като разход от отчитащото се предприятие в предишните годишни финансови отчети или в междинни финансови отчети, МСС 38 налага забрана на това предприятие да отчете разходите като част от стойността на нематериален актив на по-късна дата.

9. След първоначалното признаване МСС 38 налага изискването един нематериален актив да бъде оценен по един от следните два начина:

а) препоръчителен подход: себестойност, намалена с натрупаната амортизация и всякакви натрупани загуби от обезценка; или

б) допустим алтернативен подход: преоценена сума, намалена с всякакви последващи натрупани амортизации и всякакви последващи натрупани загуби от обезценка; преоценената стойност следва да бъде справедливата стойност на актива; този подход обаче се допуска, ако и само ако справедливата стойност може да се определи чрез съотнасяне на нематериалния актив към активния пазар; освен това, когато едно предприятие избере този подход на отчитане, МСС 38 налага достатъчно редовно да се правят такива преоценки, така че балансовата сума на нематериалния актив да не се различава съществено от тази, която ще се определи чрез използването на справедливата стойност към датата на баланса; също така МСС 38 посочва как се преоценяват нематериалните активи и дали да се отчете увеличение (намаление) при преоценката в отчета за дохода или директно в собствения капитал.

10. МСС 38 предвижда един нематериален актив да бъде систематично амортизиран въз основа на оптималната оценка на неговия полезен живот. Съществува едно опровержимо предположение, че полезният живот на един нематериален актив не може да бъде по-дълъг от двадесет години от датата на предоставянето на актива за употреба. МСС 38 не разрешава на предприятието да припише безкраен полезен живот на нематериалния актив. Амортизацията започва с предоставянето на актива за използване.

11. В редки случаи може да има убедително доказателство, че полезният живот на един нематериален актив е повече от двадесет години. В подобни случаи МСС 38 изисква от предприятието да извърши следното:

а) да амортизира нематериалния актив въз основа на оптималната преценка за полезен живот;

б) да изчисли възстановимата стойност на нематериалния актив поне веднъж годишно с оглед установяване на евентуални загуби от обезценка; и

в) да оповести причините, с които се опровергава предположението за полезен живот на нематериалния актив не повече от двадесет години, и факторите, които са изиграли важна роля при определяне полезния живот на нематериалния актив.

12. МСС 38 предвижда използваният амортизационен метод да отразява модела на консумиране на икономическите ползи от актива от страна на предприятието. Ако този модел не може надеждно да се определи, следва да се възприеме методът на линейната амортизация. Амортизационните разходи следва да се отчитат като разходи, освен ако някой друг МСС не допуска или изисква същите да бъдат включени в балансовата сума на друг актив.

13. МСС 38 предвижда остатъчната стойност на нематериалния актив да се възприема като нула, освен ако:

а) е налице ангажимент от трета страна да закупи актива в края на неговия полезен живот; или

б) е налице активен пазар за този тип активи и се предполага, че този активен пазар ще бъде налице до края на полезния живот на актива.

14. За оценяване обезценката на един нематериален актив предприятието прибягва до приложението на МСС 36 Обезценка на активи. Освен това МСС 38 предвижда предприятието поне веднъж годишно да оценява възстановимата стойност на нематериален актив, който все още не е наличен за употреба.

15. МСС 38 влиза в сила за счетоводни периоди, които започват на или след 1 юли 1999. По-ранното му прилагане се насърчава.

16. При първоначалното прилагане МСС 38 предвижда преходни разпоредби, които налагат ретроспективно приложение:

а) премахването на статия, която вече не отговаря на изискването за признаване по МСС 38; или

б) дали предишната оценка на нематериалния актив не противоречи на формулираните в МСС 38 принципи (например: при неамортизиране на нематериален актив или при преоценяване на нематериален актив без съотнасянето му към активен пазар).

В останалите случаи прилагането на условията за признаване и амортизация или се изисква (например МСС 38 забранява отчитането на вътрешногенерирани нематериални активи, които не са били отчитани преди това), или се допуска (например МСС 38 поощрява отчитането на нематериалните активи, придобити в бизнескомбинация, която по същността си е придобиване, и които не са били отчитани преди това).

Международен счетоводен стандарт (МСС) 38

Нематериални активи

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да установи указания за счетоводното отчитане на нематериалните активи, които не са предмет на друг МСС. Този стандарт предвижда възможността за едно предприятие да признае нематериален актив, ако и само ако са спазени известни критерии. Също така стандартът посочва начина на оценяване на балансовата сума на нематериалните активи и налага изисквания за определени оповестявания относно нематериалните активи.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от всички предприятия при осчетоводяването на нематериалните активи, с изключение на:

а) нематериални активи, които са предмет на друг МСС;

б) финансови активи, според определението на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне;

в) минерални права и разходи за проучване, развитие и извличане на минерали, нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси; и

г) нематериални активи, които възникват в застрахователни предприятия при сключването на договори с притежатели на застрахователни полици.

2. Ако друг МСС се занимава със специфичен вид нематериални активи, предприятието няма да прилага другия стандарт вместо настоящия. Например този стандарт не се отнася до:

а) нематериалните активи, които едно предприятие държи за продажба в хода на неговата дейност (виж МСС 2 Материални запаси и МСС 11 Договори за строителство);

б) отсрочени данъчни активи (виж МСС 12 Данъци върху дохода);

в) наеми по МСС 17 Лизинг;

г) активи, които произтичат от доходи на наети лица (виж МСС19 Доходи на наети лица);

д) репутация, възникнала от бизнескомбинация (виж МСС 22 Бизнескомбинации); и

е) финансови активи според определението на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне; отчитането и оценката на някои финансови активи се предвижда също в МСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия; МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия; МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия; и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

3. Някои нематериални активи могат да се съдържат във физическа субстанция като компактдиск (в случай на компютърния софтуер), правна документация (в случай на лиценз или патент) или филм. При определяне дали един актив, който включва и нематериални, и материални елементи, ще се третира по МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, или като нематериален актив по този стандарт, необходимо е да се прецени и реши кой елемент е по-важен. Например един компютърен софтуер за компютърно контролирана машина, която не може да функционира без този определен софтуер, представлява неразделна част от съответния хардуер и се третира като имот, машина и съоръжение. Това се отнася и за операционната система на компютъра. Когато софтуерът не е неразделна част от съответния хардуер, компютърният софтуер се счита за нематериален актив.

4. Този стандарт се отнася, освен останалото, до разходите за реклама, обучение, учредяване, научноизследователска и развойна дейност. Научноизследователската и развойната дейност са насочени към развитието и усъвършенстването на знанията. Следователно, въпреки че тези дейности могат да доведат до възникването на актив с физическа субстанция (например прототип), физическият елемент на актива е второстепенен спрямо неговия нематериален компонент, в който са въплътени знанията.

5. В случай на финансов лизинг активът, който се наема, може да бъде материален или нематериален. След първоначалното признаване наемателят ще има работа с нематериален актив, притежаван по силата на финансов лизинг според настоящия стандарт. Правата по лицензионни договори за продукти, като филми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти или авторски права, не са включени в обсега на МСС 17 и попадат в обхвата на този стандарт.

6. Изключение от обхвата на МСС може да възникне, ако дадени дейности или сделки, които са толкова специализирани, че могат да доведат до счетоводни проблеми, към които трябва да се подходи по различен начин. Такива проблеми възникват при извършването на разходи за проучване, развитие и извличане на нефт, газ и минерали в индустриите за извличане на ресурси и в случай на договори между застрахователни организации и техните притежатели на застрахователни полици. Следователно този стандарт не се отнася до разходи за подобни дейности. Стандартът обаче се отнася до други използвани нематериални активи (като например компютърен софтуер) и други разходи (като например разходи за учредяване) в индустриите за извличане на природни ресурси или от застрахователните компании.

Дефиниции

7. В този стандарт са използвани термини със следните значения:

Нематериален актив е установим непаричен актив без физическа субстанция, който се използва при производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

Актив е ресурс:

а) контролиран от предприятието като резултат от минали събития; и

б) от който се очаква приток на бъдещи икономически ползи в предприятието;

Парични активи са наличните парични средства и активите, които предстои да бъдат получени под формата на фиксирани или определими парични суми.

Научноизследователска дейност е оригинална и планирана проучвателна дейност с цел достигане до нови научни или технически знания и познания.

Развитие е практическото приложение на изследователските открития или други знания в план или схема за производството на нови и съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги преди започването на търговското производство или употреба.

Амортизация е систематичното разпределение на амортизируемата част от нематериалния актив по време на неговия полезен живот.

Амортизируема сума е себестойността на актива или друга сума, с която себестойността е заменена във финнасовите очети, намалена с остатъчната стойност.

Полезен живот е или:

а) периодът от време, през който се очаква да бъде използван активът от предприятието, или

б) количеството продукти или подобни изделия, които предприятието очаква да бъдат получени от използването на актива.

Себестойност е сумата в парични средства или еквивалентът на парични средства, които са платени, или справедливата стойност на другите вложения, направени за придобиването на актива към момента на неговото придобиване или производство.

Остатъчна стойност е нетната сума, която предприятието очаква да получи за актива в края на неговия полезен живот, след удържане на очакваните разходи за извеждане на актива.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconНематериални Активи Международен Счетоводен Стандарт 38 Нематериални Активи Цел
Стандарт. Настоящият Стандарт изисква от предприятието да признае нематериален актив, ако и само ако са изпълнени определените критерии....
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през юли 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди,...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества мсс 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом