Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
ИмеКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
страница1/3
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер381.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sapibg.org/attachments/article/404/godi6en_ot4et2010g______.doc
  1   2   3

Институт по социални дейности и практики


Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен

Ул. „Димитър Благоев” № 10, тел. 054/850777, 833124

www.sapibg.org Е-mail: ksu_sh@abv.bg

Годишен отчет

за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2010 година


Отчетът се изготвя в изпълнение на чл. 9 от Договора за управление на социални услуги от 30.06. 2006 год. на Сдружение „Институт за социални дейности и практики” – София и Община Шумен.

През 2010 год., социалните услуги се предоставяха в трите държавно делигирани дейности : Център за обществена подкрепа /ЦОП/, Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ и Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/. В обхвата и финансирането на услугите в Център за обществена подкрепа продължи дейността и на «Център спешен прием». През настоящата година, специализирана стая за изслушване на деца, жертви на насилие и/или свидетели на тежки престъплени – «Синя стая» продължи да се използва още по-ефективно за нуждите на правосъдната система.

Услугите предоставяхме в направления: превенция, реинтеграция, директна работа с клиентите и повишаване чувствителността на местната общност по проблемите на децата и семейства.

Наши приоритети през годината бяха заложените в Програма 2010г. в унисон с приоритети на Правителството:

 • Обявената от ЕС - 2010 за година на борбата с бедността и социалното изключване;

 • насоките на Европеската комисия за ускоряване процеса на деинституционализация и разширяване мрежата от алтернативни социални услуги.

Определихме като изключително важни в дейността на Комплекса за социални услуги през 2010 година, следните приоритети:


 • Повишаване на професионалната подготовка и обособяване на екипи за директна работа с деца, жертви на насилие и екип за изслушване на деца жертви и/или свидетели на престъпление;

 • Работа по превенция на асоциално поведение;

 • Развитие на Областния център по приемна грижа;

 • Разработване и реализиране на проекти на КСУДС в обявената от ЕС година за борба с бедността и социалното изключване;

 • Професионализиране на екипа;

 • Да поддържаме високо професионално ниво в качеството на социалната работаВ резултат на изключителното доброто партньорство на екипа на Комплекса и институциите от Община и Област Шумен през 2010 година успяхме:


 • Постигнахме споразумение с всички ангажирани институции - изслушването на децата да се провежда в Синята стая;

 • Разполагаме със специалисти– обучени за изслушване на деца, жертви на насилие или свидетели на престъпление, които са на разположение в Шуменски районен и Окръжен съд.

 • Успешно прилагаме Координационния механизъм за взаимодействие между институциите при сигнали за деца, жертви на насилие. /проведени са 6 срещи на Координационния екип/

 • Изпълняваме Споразумение с РУ “Полиция” за взаимодействие в работата по ранна превенция;

 • От ДПС насочват към КСУДС деца и младежи при първи регистрирани прояви;

 • Отчитаме успешна работа по превенция, благодарение на мултидисциплинарния подход /по Методиката за работа по случай на ОЗД се издадоха направления до КСУДС без да се отваря случай/.

 • На 2 октомври Комплекса за социални услуги отчете своята дейност по случай 5 години от разкриване на първия в страната Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Тема на националния форум поставихме „Качеството на социалните услуги, през опита на ИСДП”

 • Във връзка с планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, подкрепихме община Шумен, като проведохме дълбочинни интервюта с персонал от институции, предоставящи социални услуги на територията на община Шумен и с потребители на социални услуги в КСУДС.

 • Приемните родители, ангажирани с мисията за популяризиране на социалната услуга – участие в старта на Националната кампания “Семейство за всяка дете”; във втория сезон на “Великолепната шесторка”; “Такъв е живота”; Национална среща на ОЦПГ – Велико Търново…


І. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2010 година


Общ брой клиенти от индивидуална и групова работа през 2010г. ползвали социалните услуги в КСУДС - 651


От тях 299 са насочени с направления, а 352 са били доброволни клиенти.

Доброволните клиентки през 2010г. ползваха следните услуги:

 • Психологическо консултиране- 92

 • Юридическо консултиране- 77

 • Ваканционна програма- 17

 • Групова работа /училища, детски градини/ - 62

 • Групова работа с родители по Проект «Всички сме равни»- 29

 • Групова работа с деца по Проект «Ново поколение»- 15

 • Училище за бременни- 60
 1. Център „Спешен прием

През 2010 година, предвид недостига на финансови средства, бяхме принудени да предприемем действия за ограничаване на ползвателите в ЦСП. С писмо до Директора на РДСП и Кмета на общината, изложихме нашите мотиви, а именно – липса на финансов стандарт за услугата и недостиг на средства от бюджета на ЦОП. Предвид липсата на подобни услуги в Областта и съседните области и в интерес на децата, жертви на насилие, независимо от взетото решение, 8 от всички деца, бяха настанени от ДСП, извън община Шумен.

Център «Спешен прием» е 24 - часова социална услуга, която осигурява на децата спокойна и сигурна среда, близка до семейната, на деца от 3 до 18 годишна възраст. Услугата се обезпечава от социални работници, обучени за пряка работа с клиенти, жертви на насилие. С клиентите работят и психолози, които започват консултации веднага след настаняването им. На деца се осигуряват храна, дрехи, тоалетни принадлежности, учебни помагала и лекарства, ако са предписани от специалист. Имат възможност да ползват и други услуги, предоставяни в Центъра за общестена подкрепа, според индивидуалните си потребности. При необходимост клиентите се придружават за посещения в училище, за медицински прегледи и до други институции.

През 2010г през услугата са преминали 34 деца. За 23 деца са били издадени заповеди за полицейска закрила. При 17 от тях е издадено направление от ДСП/ОЗД за последваща работа в услугата. Съпоставено с ползвалите услугата деца, през 2009 година, отчитаме намаляване на рисковата група с 40%.

При анализа се вижда, че при 48 % от случаите се е налагало престоя на децата да бъде удължен с второ направление, с цел да се избегне настаняването им в институция. През този период са търсени алтернативи в най- добрия интерес на децата- настаняване в семейства на близки и роднини, в приемни семейства или връщане в биологичните им семейства с последваща работа и наблюдение.

От анализа по възрастов признак става ясно, че най- голям брой ползватели на услугата са деца между 12г. и 16г., като момичетата са 3 пъти по- вече от момчетата. Според вида на насилието се оказва, че при 40% от децата, причина за настаняването им е неглижиране от страна на родителите и изпадане в състояние на безнадзорност. На сексуално насилие жертва са били 7 от децата, а на физическо – 8.

При анализа на мястото на преживяното насилие се очертава тревожна тенденция. При 78 % от децата, насилието е извършено в семейството. Същото сочи и анализа на извършителите на насилието над деца- 76% от тях са родителите.

Като имаме предвид случаите на насилие, по които работим, като основни причини за извършване на насилието над деца се очертават:

 • Повтарящ се модел на възпитание чрез насилие;

 • Неумение за разпознаване на потребностите и възрастовите особености на децата;

 • Липса на умения за справяне в конфликтни ситуации;

 • Неосъзнаване на негативните последствия от насилието върху детското развитие;

 • Недостатъчни умения за общуване без агресия;

 • Психични заболявания на родителите;

 • Употреба на алкохол и други упойващи вещества;

 • Бедност, безработица;2. Специализирано помещение за изслушване на деца, жертви на насилие – „Синя стая”


Превенция на повторната виктимизация на деца, жертви на насилие и участници в правни процедури


Работата по превенция на повторната виктимизация на деца, жертви и свидетели на насилие се извършва благодарение на оборудваната от ИСДП „Специализирана стая за изслушване на деца”. Тази дейност и услугите, които се реализират в стаята, изцяло отговарят на съвременната модерна социална работа и концепцията за съвременно европейско детско правосъдие

През 2010г в синята стая са проведени 8 изслушвания на деца жертви и/или свидетели на насилие. 5 от изслушванията са били за снемане на обяснения по образувано досъдебно производство; 2 за изготвяне на психологически експертизи; 1 във връзка с полицейска преписка.

Изпратен бе списък до Районен съд- гр. Шумен с имената на обучените специалисти за изслушване на деца, жертви или свидетели на насилие, вследствие на което получихме първата призовка за явяване на специалист в Съда, за разпит на дете, жертва на сексуално насилие. През отчетния период за участие в съдебни процедури бяха подготвени 3 деца.

От месец март 2010г до месец декември 2010г Мултидисциплинарният екип по Координационния механизъм и за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие при кризисна интервенция е свикван по 6 случая на деца в риск. Една от мултидисциплинарните срещи бе по инициатива на прокурор от Районна прокуратура. Друга от срещите бе свикана по предложение на Центъра за обществена подкрепа по случай на дете, настанено в Център «Спешен прием», поради упражнявано сексуално насилие от биологичния баща.

За краткия период от подписването на Споразумението за взаимодействие, отчитаме, че Координационният механизъм е ефективно средство за комплексно и незабавно реагиране при спешни случаи, които изискват намесата и компетентността на различни институции. Създаването на общ план за действие и разписването на конкретни ангажименти и отговорности на всяка една от институциите, води до координиране на действията и постигане на целите в най-кратки срокове. Като краен резултат всички стъпки водят до защита на правата и интересите на децата.


3. Център за работа с деца на улицата

Целта на социалната услуга е превенция на скитничество, просия и безнадзорност на децата от улицата и отпадналите от образователната система

Ползватели на услугата са деца от 6 до 18 години.

В Центъра се реализират следните дейности :

 • Задоволяване на базисни нужди от храна и облекло;

 • Грижи за личната хигиена;

 • Здравни грижи;

 • Образователни, възпитателни и развлекателни дейности;

 • Придружаване и съдействие за записване в училище;

 • Индивидуална работа според потребностите на всяко дете;

 • Групова работа за изграждане на житейски умения


През 2010г., 26 деца са ползвали социалната услуга Център за работа с деца на улицата. При анализа на резултатите от работата се установява, че 60% от тях продължават образованието си, за 25% подкрепата продължава, а останалите 15% са преустановили ползването на услугата поради смяна на местожителството или настаняване в Кризисни центрове. Прави впечатление, че при 80% от случаите причина за попадането на улицата са бедността и ниския социален статус на семействата. 75% от децата, ползвали услугата през 2010г са били с противообществени прояви- просия, проституция, кражби и др., а 25% от децата са били с психични заболявания.

В програмата на Центъра са заложени ежедневни дейности, които целят повишаване на готовността и мотивацията на по- малките деца за постъпване в първи клас и запълване на пропуските при по- големи деца по определени учебни дисциплини. Дългосрочната цел е отпадналите деца от училище да бъдат върнати в образователната система. Клиентите получават подкрепа при усвояването на азбуката, писането на ръкописни букви, базисни знания за цифрите и основните аритметични действия /събиране, изваждане/. Правят се диктовки на непознат текст, разкази по картини, писане на думи със специфичен правопис и др. Образователните дейности протичат под формата на игри, в които децата имат възможност да обогатят знанията си и да работят в група по конкретно поставена тема. За задоволяване на образователните потребности с децата работи педагог, който разработи образователна програма по НУП. Индивидуалната работа с клиентите се определя според насоките, подадени от ключовите им социални работници.

Децата от Центъра се включват и в различни развлекателни дейности като рисуване, гледане и дискутиране на филми, прочит и коментар на приказки, организиране на социална анимация за деца, спортни дейности, посещения на исторически забележителности.

За децата, ползватели на центъра за работа с деца на улицата е разработена образователно- възпитателна групова програма за изграждане на житейски умения. Акцент се поставя върху взаимоотношенията в училищната среда- взаимоотношения с връстници и учители. Децата изграждат умения за планиране на времето си през седмицата и за самостоятелна подготовка на домашните задачи. Груповата програма е насочена и към здравното възпитание на децата. Паралелно с това децата имат възможност да посещават различни обществени места, да разширят контактите си с връстници извън общността, да формират социално- приемливо поведение. Включват се в организирани общи дейности - посещения на музеи, пикници, походи и почерпка в сладкарница.


4. Училищна подкрепа

През 2010г услугата „Училищна подкрепа” беше предоставяна както за деца, насочени с направления, така и на доброволни клиенти. Децата, ползващи и други услуги в Комплекса също бяха включвани в „Училищна подкрепа”.

През 2010г услугата са ползвали общо 34 клиенти, от които 11 са били насочени с направления и 23 с молби от родители.

Социалната услуга е предназначена за деца в училищна възраст, които са с ниска мотивация за полагане на учебен труд, с множество отсъствия и проблемно поведение в училище. Целта е да се повиши мотивацията им за посещаване на учебни занятия и да изградят умения за самостоятелна подготовка. Осигурява се спокойна, близка до домашната среда атмосфера, в която децата си подготвят уроците. Те имат възможност да споделят проблеми и трудности с дежурните социални работници, които ги изслушват и подкрепят. Клиентите от социалната услуга имат възможност да се включват в клубове по интереси, в групови програми, в дискусии и беседи на различни теми.

При анализа на резултатите от работата в услугата през 2010г е отчетено, че при 80% от клиентите на услугата се наблюдава повишаване на мотивацията за полагане на учебен труд и осъзнаване на смисъла от образованието, завършили са успешно учебната година и са преминали в по- горен клас. Децата споделят, че са доволни от училищните си успехи и че забелязват промяната в себе си. При останалите 20% подкрепата в социалната услуга продължава и през следващата 2011г.

През 2010г продължи активното сътрудничество с педагогически съветници, Директори на училища и ресурсни учители, включени в работата с децата. Общообразователните училища продължават активно да търсят подкрепата на Комплекса за справяне с проблемното поведение или отсъствия на определени деца. По сигнали, подадени чрез Уведомителни писма от училищата сме извършили 17 проучвания. За случаите, при които е изведен висок риск за децата са изготвени мотивирани доклади до ДСП/ ОЗД за издаване на направление за работа.

На работна среща, проведена на 23 ноември 2010г беше поставен проблема за учениците, отпаднали от системата на образованието. Координацията между институциите в работата с деца беше основен акцент на дискусията. Срещата беше организирана от Община Шумен. Участваха Директори на училища от Шумен, педагогически съветници, представители на ОЗД, КСУДС, Инспекторите ДПС към РУ на МВР – Шумен, МКБППМН. През м. декември, представител на Комплекса за социални услуги представи разработения през 2008 година Механизъм за междуинституционално сътрудничество за работа по превенция на отпадането от училище. Текстовете бяха обсъдени и приети от представители на Община Шумен, педагогически съветници, представители на ОЗД, Инспектори от ДПС към РУ на МВР – Шумен, МКБППМН. Предстои Дирекция ПКМД към Община Шумен да предложи утвърждаването на Механизма и неговото изпълнение.


През летния период, от м. юни до м.септември, за децата, ползващи услугата „Училищна подкрепа” се организира ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА, в която се включиха 33 деца. От тях 15 бяха клиенти на Комплекса, а останалите 17- свободни клиенти. В програмата бяха заложени развлекателни, образователни и възпитателни дейности, включващи пикници, спортни игри на открито, викторини, посещения на природни и исторически забележителности и различни институции.

През 2010 година местния бизнес се отзова на поканата ни за дарение. Хранителни вериги направиха дарение от хранителни продукти, чрез които предоставяхме обяд и закуски на децата. Дейностите се подпомогнаха от двама стажанти и двама доброволци.

Децата имаха възможност да посетят:

 • Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, където се запознаха с художествения отдел, гледаха и дискутираха образователни филми;

 • Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – запознаване и разглеждане на различни произведения на изкуството и различни художествени стилове;

 • Исторически музей с беседи от екскурзовод;

 • НСПАБ /пожарна/ - запознаване с институцията, техниката, оборудването и професията пожарникар;

 • Провеждане на излети, включващи спортни игри, викторини и пикници;

 • Посещение на спортен Комплекс „Фабулис” и плувен комплекс „Ривиера”

 • Провеждане на социална анимация с развиващи и развлекателни игри;

 • Конна база „Кабиюк”;

 • РУ Полиция - да се запознаят както с институцията и с професията полицай. Децата наблюдаваха демонстрация с полицейски кучета, запознаха се с тяхната функция при разкриване на престъпления. Децата посетиха и КАТ, където се запознаха с работата на институцията и професията.

 • В РИОКОЗ децата имаха възможност да гледат образователни филми, след което бяха провеждани дискусии със специалисти.

 • През м. август децата от Ваканционна програма, според възрастта и интересите си, бяха включени в различни ателиета в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”- „Литературни игри”, „Весели сръчковци”, „Направи си от хартия”.

На 10.09.2010г.закрихме програмата с голям празник, в който участваха и родителите на децата. Организиран бе благотворителен базар с изработени от децата материали по време на заниманията им в клуб „Приложно изкуство”. Тържеството завърши с почерпка и дискотека за участниците. От благотворителния базар бяха събрани средства в размер на 36.30 лв. , които бяха дарени на нуждаещо се дете, настанено в Център спешен прием.


През 2010г в клубовете по интереси участваха деца от всички социални услуги. Заниманията и дейностите в КЛУБ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО” включваха: изработване на оригами, изработване на колажи, рисуване на комикси и глинени фигурки, рисуване с текстилни и акрилни бои върху плат, свободно рисуване и моделиране с чаши, рисуване на теми: „Острова на съкровищата”, „Морското дъно”, „Аз съм супер герой”, рисуване на открито със спрейове; изработване и украсяване на фенери; рисуване върху камък. В клуба участваха 65 деца през годината, които развиваха творческите си заложби и умения за работа в група.

В КЛУБ „МОЕТО ЗДРАВЕ Е МОЕТО БОГАТСТВО” чрез игрови техники децата бяха запознати и провокирани към дискусии на теми:

 • „Телевизията и влиянието й върху децата”;

 • „Плодовете и цветовете”;

 • „Спортът е здраве”;

 • „Вредните навици- тютюнопушене и алкохол”

 • „Децата и витамините”.

Провеждани бяха тестове и анкети на тема: „Здравето и здравословния начин на живот”. В дейността на клуба бяха включени и здравни беседи от специалисти и гледане на образователни филми в РИОКОЗ.

През цялата година, партньор в клубната работа бяха специалисти от Общинския здравен център – Шумен. Общо 40 деца през годината участвах в клубните занимания, които повишаваха здравната култура и информираността им за предпазване от инфекциозни заболявания, и влиянието на психотропните вещества.


 1. Звено „Майка и бебе”

Общият брой на клиентите през годината бяха 13: 4 майки и 7 деца, 2 бременни, една от които – непълнолетна. Две майки и 5 деца продължават да ползват услугите в Звеното.


Услугата Звено „Майка и бебе” цели превенция на поверяването на деца за отглеждане в специализирани институции и се предоставя на жени, при които поради социални, психологически, медицински или други причини е идентифициран риск от изоставяне на детето. Услугата се предоставя на:

 • Бременни непълнолетни момичета след 6-ти месец на бременността, които нямат подкрепата на родителите и близките си.

 • Майки, които са изпаднали в остра кризисна ситуация

 • Самотни майки, които са без подкрепата на родителите си

 • Майки жертва на домашно, сексуално насилие

Две двойки майка – дете са изведени успешно от ЗМБ, и изоставянето на децата е предотвратено. Едната от майките получи подкрепата на своята майка, която им предостави подслон. Другата майка, която бе непълнолетна се върна заедно със своето дете при биоличния баща, който пое своите родителски функции. Бременната жена, която бе настанена в ЗМБ бе взела осъзнато решение да остави новороденото си дете за отглеждане в институция, като след определения в СК срок, тя подписа отказна декларация.

Клиентките, ползвали услугата ЗМБ през 2010 г. са били насочени с направление за дългосрочен период от 6 месеца от община Шумен – 50 %, Русе – 16,67 %, Разград – 16,67 %, Исперих – 16,67 %. Данните показват, че услугата се използва както на месно общинско ниво, така и на национално ниво.

От общия брой ползватели на услугата, в 16,67 % от случаите са издадени направления за продължаваща подкрепа, след констатирана необходимост от подкрепа и след отчитане на постигнатите резултати и рискове.

Ползвателите на услугата ЗМБ през 2010 г. са майки, които към момента на предоставяне на услугата нямат подкрепата на близки и роднини, майка – жертва на домашно насилие, майка, чието дете е жертва на сексуално насилие и бременно момиче, което също няма подкрепата на своите родители.

За отчетния период отчитаме 83,33 % успеваемост при случите в ЗМБ.

  1   2   3

Свързани:

Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен през 2011 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconКомплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен 9700 Шумен, ул. „Димитър Благоев 10
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2008 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconОценка на дейността на комплексите за социални услуги за деца и семейства обобщен доклад
Ксудс. Това са Пловдив, Стара Загора, варна, Шумен, Търговище и Русе. Тези общини са пилотни за организирането и предлагането на...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconГодишен отчет за изпълнение на Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста Шумен през 2009 година
Програмата за предоставяне на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейста – Шумен през 2009 година
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен публична покана №9003796
Областна дирекция на мвр гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" №2, За: Димитър Горчев Началник на уссд при одмвр шумен и инж. Пламен Панайотов...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconМинимален пакет от социални услуги за деца и семейства с равни възможности за достъп
И за деца и семейства с гарантиран достъп”, изпълняван от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” и финансиран от уницеф....
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Шумен, бул. "Славянски" 17, За: Иванка Борисова 054 857705 и Анатоли Николов 054 857713, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Шумен, бул. " Славянски" 17, За: Бейнур Ахмед, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857731, Факс: 054 800400
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-гр. Шумен: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация-Шумен оод гр. Шумен, пл. Войн №1, За: Нонка Боянова, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 800664, e-mail:...
Комплекс за социални услуги за деца и семейства Шумен Ул. „Димитър Благоев №10, тел. 054/850777, 833124 iconBg-шумен: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Шумен, бул. "Славянски" №17, За: Данаил Данчев, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 857620, e-mail:, Факс: 054 800400
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом