Докладна записка
ИмеДокладна записка
страница10/11
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.28 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/obs/Predstojashti/Sesia29072010/29_DR_Otchet_ObAdmin_0101201
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

РАБОТА С ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТСТВАТА

Административното обслужване на Общинският съвет Враца спомага за осигуряване на пълна прозрачност на неговата дейност. Наредбите се актуализират своевременно. Всички актове на общински съвет са обявени на таблото за обяви в Центъра за административно обслужване на граждани, на интернет-страницата на общината, а при изрично разпореждане на Общинския съвет - в местната и централната преса и в Държавен вестник.

На интернет-страницата на Община Враца е предоставена информация за заседанията на Общинския съвет, като елемент на прозрачността, в сайта на общината публикуваме всички решения, правилници и наредби на Общинския съвет, както и техните изменения и допълнения.

Въведе се регистър за контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет ,чрез които се дава възможност за по-голяма отчетност и контрол на решенията.


За отчетния период са проведени са 5 работни срещи с кметовете на кметства /”Ден на кмета”/ по въпроси, свързани със:

- Пререгистрация на земеделските производители по Наредба № 3.

- Разясняване по отстраняване на предписаните и констатирани нередности от Дирекция “Инспекция по труда”

- Социална значимост на туберколозата.

- Указания по стартиране на национална програма “от социални помощи към осигуряване на заетост 2010 г.”

- Права и задължения по спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на населението на територията на общината.

- Водене на отчета на резервистите.


РАБОТА НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ПО КВАРТАЛИТЕ НА ГРАД ВРАЦА


Дейности ,реализирани в жк.”Дъбника „ и жк.”Сениче” в гр.Враца

Основното с което се отличава периода са Координационните функции на Пълномощничеството и услугите, които то предлага на населението от кварталите „Дъбника” и „Сениче”

Съдържанието на работата е преди всичко свързана с поддържането на кварталите според изискванията на така наречените „Зимна поддръжка” и „Лятна поддръжка”, както и с дейности касаещи изпълнението на благоустроителната и екологична програми на Общината.

Ежедневна работа с насочените към „ Дъбника” работници- в непрекъсната координация с „БКС” по отношение на зимното почистване на улици, тротоари, спирки, контейнерни площадки, както и извозването на контейнерите.Зимата беше много трудна, но спирките бяха редовно прочиствани, както и основните тротоари и подходи към училището и детските градини.За осигуряване на допълнителна работна ръка ползваме и добрите си връзки с Пробационна служба.До края на май от осъдени на пробация окастрихме всичките черници по „Криводолско шосе” - некастрени от 15 години.Осъществихме пролетно прочистване на Квартала – извозихме събраното от наетите работници, както и от гражданите.Поддържане чисти детските площадки. Инвентаризация на осветлението.

Ежедневно събираме наеми от гаражните клетки /събраните суми за периода са 41 932 лв/- много удобна услуга и ползвана от населението.


Дейности, реализирани в жк.”Младост „ и кв.”Медковец”в гр.Враца

През отчетния период бяха реализирани следните основни дейности и услуги за жителите на жк.”Младост” и кв.”Медковец”:

  • Прокопаване канал за водопроводна мрежа на ул.”Райна Княгиня” и поставяне на водомери в общинските жилища;

  • Изграждане на тротоари на ул.”Доспат” с материали на Община Враца и труд на ромите,живеещи на същата улица; средства ?????

  • Почистване на междублокови пространства,улици,спирки,градинки с работници по Програма”ОСПОЗ” и работници по Пробация;

  • Снегопочистване на тротоари и спирки с работници по програми;

  • Озеленяване пред бл.3 в жк.”Младост” и „Бялата къща”;

  • Косене на междублокови пространства;

  • Провеждане на приемни дни с граждани по график-два пъти седмично.


Дейности, реализирани в кв.Бистрец

1.Работа по НП”ОСПОЗ-2010г”

1.1.Снегопочистване на улици, тротоари, алеи в градински парк, двора на Детската градина, двора на Здравната служба и гробищен парк

1.2 Почистване от трева и листа по алеи и тротоари

1.3 Косене на трева-градински парк, гробищен парк, детски парк, двора на Детската градина и двора на Здравна служба

1.4 Прекопаване градинката пред пълномощничеството

1.5 Почистване на улици и автобусни спирки от отпадъци

1.6 Бетониране на част от улица”Ботуня”


2.Подпомагане събиране на такси-данък смет и превозни средства

3.Прием на граждани-работа с местното население/ежедневни срещи/

4.Осигуряване на съдове за смет на желаещите граждани


5.Провеждане на пролетно почистване на квартала , и констатирана проверка

6.Работа със социален работник

7.Работа с квартални инспектори към МВР-Враца

8.Изготвяне на необходими документи към РИОСВ-Враца, РУПБС-Враца и Горско управление-Враца

9.Работа с Пробационна служба-Враца/наказателна мярка на трима граждани-подпис два пъти седмично/

10.Ремонт и поставяне на улично осветление

11.Отстраняване на аварии по ВиК-мрежа


Дейности, реализирани в кв.Кулата

-Изпълнение на дейности по НП “ОСПОЗ” - Чистене сняг, оборки на улици, чистене ригули, тротоари, спирки, бордюри почистване на гробищен парк, окосяване на тревните площи, почистване пред домовете на самотно живещи възрастни хора - 2 работника по НП „ОСПОЗ” 2010

-Поддържане чисти детските площадки

-Опазване на общинската собственост

-Отводняване на жилищни помещения

-Осъществихме пролетно прочистване на Квартала – извозихме събраното с лични превозни средства

-Работа с кварталните инспектори с цел недопускане на кражби и престъпления

-Разширяване на гробищния парк и организиране на погребения на самотно живеещи и социално слаби

тстраняване на нерегламентирани сметища;

-Монтиране на 42 бр. нови улични лампи

- Разрешаване на ежедневни проблеми на гражданите и др.


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


Община Враца поддържа добри взаимоотношения със следните градове – партньори от чужбина:

- гр. Суми/Украйна/

- гр. Крайова /Румъния/

- гр. Бор /Република Сърбия/

- гр. Вилньов-льо-Роа /Франция/

- гр. Кобрин /Република Беларус/

- гр. Франфурт на Одер /Германия/

- гр. Кичево /Македония/

- гр. Серпухов /Руска Федерация/

И през отчетния период продължихме работата за утвърждаване на добрите отношения със нашите градове партньори.

По случай Световния ден на побратимените градове ,който се провежда всяка последна неделя на м. април подредихме изложба на нашите градове партньори в РИМ-Враца. Анкцетът на изложбата беше –първото сключено споразумение с гр.Суми /Украйна / , което е подписано във Враца на 25 юли 1966 г., което можеше да бъде видяно от посетителите на страниците на вестник „Отечествен зов”.Целта на тази изложба беше Общината да популяризира своите партньорства.

През м.юли чрез г-н Каннела – Директор на Провинциален консорциум за обучение – Феррара отправихме намерение за побратимяване с Община Феррара –Италия.

При сравнително добра организация през периода преминаха посещенията на Н. Пр. Етиен дьо Понсен- посланик на Република Франция в Република България и на посланика на Кралство Белгия в Република България Н. Пр. г-н Марк Михилсен, както и посещението на представители на посолството на Индия в Република България повод откриване на изложба „Елена Рьорих”в РИМ – Враца.

Ежедневно информираме представителите на медиите за по-важното което се случва в Общината и продължаваме традицията всеки понеделник да се срещаме с тях на „Кафе с кмета”.

Може още да бъде написано за добре свършената работа от общинска администрация ,но тук е мястото да посоча и някои проблеми с които се сблъсква администрацията при осъществяване на своята дейност,както и да посоча препоръки за подобряване на дейността на администрацията.

ДИРЕКЦИЯ

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО”

Усилията на служителите от дирекцията са насочени към изпълняване на заявленията на гражданите качествено и в срок. Услугите, които се изпълняват са съобразени със законовите срокове и нормативи. Проблем се оказва процедирането на някои от подробните устройствени планове тъй като това е свързано с издирване на собственици и уведомяването им за наличие на ПУП и за издадена заповед за одобрение. Поанякога процедурата се оказва доста пордължителна и не е възможно вместването в сроковете, които са определени от Община Враца. Трябва да се отбележи, че тези срокове не са определени в закон, поради невъзможността за поргнозирането им. Въпреки всичко се полагат сериозни усилия за съкращаване на сроковете.

При другите услуги сроковете се спазват стриктно има само инцидентни пропуски.

ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Проблем в работата е навременното стартиране на обществените поръчки, което е свързано с по-ранно утвърждаване на капиталовата програма и по-добър синхрон между дирекция „С,ИИ и ООС” и дирекция „АПИО”. Второто тримесечие на годината се работи по този въпрос и считам, че сме подобрили дейността си. В резултат на това, макар и с известно закъснение, стартираха обществените поръчки по подобряване на инфраструктурата: основен ремонт на улици, общински пътища, тротоари, вертикални планировки. Тази година за пръв път с всеки екип на изпълнителя има осигурен инвеститорски контрол. В резултат на завишения контрол няма надписвания от изпълнителя на неизвършени количества и видове работи. За съжаление не всички от инвеститорите са специалисти в пътното строителство. По качеството на работата има още какво да се работи, като хората се обучават на място.

Друг проблем е свързан с аварийното разкопаване от експлоатационните дружества и последващото възстановяване на настилката. Поради некачествено уплътняване на много места по улиците има пропадания след възстановяването. Считам, че със задържането на част от депозита за възстановяване до изтичане на гаранционния срок, стимула на изпълнителите за качествено възстановяване на настилките ще се повиши.

Сериозен проблем има сектор „Опазване на околната среда” в работата с „БКС”ЕООД. Той е свързан преди всичко контрола върху извършване на комуналните дейности – сметоизвозване, озеленяване, снегопочистване. „БКС”ЕООД като търговско дружество се стремят да усвояват средствата по план-сметката за чистотата, независимо дали качествено са извършили дейността. Този проблем в известна степен започна да се решава след назначаването на новия началник сектор, като контрола стана всекидневен. Считам, че крачка към решаването му ще бъде преобразуването на „БКС”ЕООД в общинско предприятие, на което директно ще се възлагат задачи, без да се минава през процедурата на обществените поръчки.

Друг проблем е свързан със звеното за борба с популацията на бездомните кучета. В момента звеното работи трудно поради липсата на приют за пребиваване на кучетата след кастрация. Извършва се проектиране на такъв приют чрез реконструкция на сградата в м.Джуджански поток”, закупена за целта от Общината.

За подобряване работата и оптимизиране на състава предлагам следните промени:

Поради значимостта от дейността на сектор „Опазване на околната среда” предлагам той да стане отдел в рамките на дирекцията, а двата строителни отдела – „Строителство” и „Инженерна инфраструктура” да се обединят в един. Мотиви: дейността на строителните отдели е сходна – те изготвят количествено-стойностни сметки (КСС) и извършват инвеститорски контрол върху дейността на изпълнителите. Дейността на сектор „Опазване на околната среда” е коренно различна – извършва контрол върху комунални и други дейности - като отчитането им се извършва по друг начин, не толкова количествено.

ДИРЕКЦИЯ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Общата цел – добро изпълнение чрез повишаване на събираемостта от местни данъци и такса битови отпадъци при високо ниво на обслужване и добра данъчна култура. Това са цели с постоянен характер при непрекъснати данъчни производства във връзка с чието изпълнение предстои допълнително, еднократно отпечатване и изпращане на покани по чл.182 от ДОПК /приблизително 9 000 броя/ за насърчаване на доброволното изпълнение през периода септември-октомври, след което действие ще бъдат уведомени и оповестени длъжниците с по-голям размер оставащи задължения. Предстои изготвяне и предоставяне в законовите срокове на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца за 2011 година в частта „Такса за битови отпадъци”.

Към допълнителните действия, имащи отношение към подобряване на събираемостта през следващ отчетен период в срок до 31 декември ще бъдат разработени след анализи и проучвания проекти за определяне размерите на ТБО.

През второто полугодие е предвидена среща с публични изпълнители от НАП по очаквани постъпления по образувани производства по принудително изпълнение по ЗМДТ.

Към настоящия момент не е внедрена нова информационна система за обслужване на местните данъци и такси и оптимизиране на работните процеси. Очаквани резултати от внедряване са: повишаване на събираемостта от местни данъци, такси, глоби и имуществени санкции; намаляване на времето за обслужване ; намаляване на част от административните разходи чрез използване на интернет страница като богат източник на информация на законовата база, срокове и друга данъчна информация.

Недовършено действие за повишаване на събираемостта чрез мотивация на служителите е допълнителното материално стумулиране. Разработена е и е предоставена система чрез проект на Наредба-като най-смисления мотиватор , отговарящ на натоварването и обема допълнително свършена работа с количествени измерения.

Дирекция „здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”:

Актуализиране на длъжностните характеристики на служителите от дирекцията и звената към нея - УДЗ, Детски ясли и детски кухни, звено „Туристическа информация”, здравен медиатор;

Провеждане на ежемесечни работни срещи с директорите на социалните заведения, предоставящи социални услуги - ДДЛРГ, ДСХ, ДЦДВУ, ДМУ, „наблюдавано жилище”, ЗМБ, ЦОП, СОЗСУ;

Конституиране на нов състав на Консултативния съвет по туризъм към общината и провеждане на регулярни заседания, с цел обсъждане и решаване на проблемите в областта на туризма.

Провеждане на срещи с представителите на туристическия бизнес с цел сондиране на мнения, подкрепа за бизнеса в условията на икономическа криза и създаване на възможности за публично-частно партньорство.

Административно обслужване и информационни технологии”      

Ограничаване прекия контакт между посетителите и служителите на Центъра за административно обслужване чрез обособяване на преградни стени.

Внедряване на „Система за обслужване на опашки”.

Изготвяне на електронен регистър на приемите /в момента има такъв само на хартиен носител, което затруднява правенето на справки/.

Осигуряване на Reverce DNS \ премахва вероятността наши адреси да бъдат отхвърляни от приемащата страна като спам \ за официалния домейн на Община Враца.

Желязна врата на сървърното помещение |изискване на ISO|.

За всеки новопостъпил служител прекият му ръководител да подготвя информация за необходимия софтуер и хардуер, пряко свързан със служебните му задължения – компютър, принтер, скенер, копир, достъпи до определени ресурси |INTERNET, Деловодна система, Правно-информационна система, МКАD система, Счетоводни системи, Имоти, Каса, локална и национална база данни, електронни подписи и други.

Ограничаване ползването на USB устройства и обучаване при нужда на персонала ползването на споделени мрежови ресурси.

Оптимизация и регламентиране използването в организацията на споделени и мрежови ресурси

Определяне на необходимия и задължителен софтуер от отделните звена и закупуване на лицензи за използвания до момента такъв. |AutoCad, FineReader и др.||
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Докладна записка iconДокладна записка
Докладна записка и мотиви за приемане на наредба №3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат,...
Докладна записка iconДокладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г
Относно т Докладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г от Сабри Юсеин– председател на Общински съвет –Джебел относно: Сформиране...
Докладна записка icon7. Докладна записка №360/18. 06. 2010г от Стойко Стоянов секретар на община Несебър, относно именуване на цдг с. Оризаре
Докладна записка №358/18. 06. 2010г от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен принос и покриване...
Докладна записка icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....
Докладна записка iconДокладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет
Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян...
Докладна записка iconДокладна записка №598/12. 06. 2008 г от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър. 8
Докладна записка №617/20. 06. 2008 г от Благой Филипов – Председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общинския...
Докладна записка iconДокладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България
Докладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България” относно: Отмяна на решение по т. 3...
Докладна записка iconДокладна записка №723/05. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за дейност „Общинска администрация. 8
Докладна записка №712/03. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Наредба №4 за реда и условията...
Докладна записка icon10. Докладна записка №238/19. 04. 2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно промяна на статут на терен собственост на община Несебър от публична в частна общинска собственост
Докладна записка №218/14. 04. 2010г от Красимира Тодорова – зам. Кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска...
Докладна записка iconНа общински съвет-радомир от заседание
На община Радомир, докладна записка, вх.№ С-1061/27. 02. 2009 г. Вносител: Красимир Борисов-кмет на община Радомир и приемане годишен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом