Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а
ИмеОтчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер238.02 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.tryavna.bg/aktualno/arch/POC 29.01.10/act/720-1.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 7, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 29.01.2010 Г., ПРОТОКОЛ № 1


ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА


ОБЩИНА Т Р Я В Н А


Местната комисия при община Трявна е осъществявала своите задължения и правомощия, ръководейки се от националните и международни правни норми и изисквания.


Организационно състояние на местната комисия

Съгласно чл.6, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН съставът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е актуализиран и определен със заповед №232/21.04.2009г. на Кмета на общината и се състои от 15 човека:


Председател: Георги Пенчев – заместник-кмет на община Трявна.


Зам. председател: Кольо Дабков - старши експерт “КОСЗ” в община Трявна.

Секретар: Сашка Кънева – община Трявна.


Членове:

1. Еленка Колева – юрист при община Трявна ;

2. Митко Рашков – юрист;

3. Георги Тавров – инспектор ДПС към РУ –Трявна;

4. Тотка Димитрова – началник Отдел “Социална закрила”;

5. Стефанка Братванова – директор на СОУ “П.Р.Славейков” – гр. Трявна;

6. Недялко Недев – директор на ОУ “Проф. П.Н.Райков” – гр. Трявна;

7. Ценка Гьонкова – директор на ОУ “В.Левски” – гр. Плачковци;

8. Петя Тодорова – педагог в ОУ “Проф. П.Н.Райков” – Трявна;

9. Перуника Хубчева – педагогически съветник в СОУ”П.Р.Славейков”;

10. Борислав Борисов – прокурор в РП – Трявна;

11. Детелин Бачийски – педагог в SOS -Детско селище – Трявна;

12. Иван Иванов – директор на SOS – Детско селище – Трявна.


В община Трявна секретарят на МКБППМН е щатен съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН и е държавен служител съгласно изискванията на ПМС 51/2006 г.

През 2009 година са проведени 2 заседания на МКБППМН, на които са разгледани следните основни въпроси и са приети съответни решения:

Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2008 год;

Оптимизиране дейността на обществените възпитатели;

Шестмесечен анализ на състоянието, структурата и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Планиране и предприемане на конкретни мерки по превенция на противообществените прояви.


Дейност на комисията

И през изминалия едногодишен период важен аспект в работата на комисията беше социално-превантивната дейност, самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата. В това направление почти всички прояви бяха реализирани съвместно с отдел “СЗ”, отдел “Закрила на детето”, инспектор ДПС, Общински ученически парламент, структурите на МЧК, Спортно-туристически клуб “Трявна”, Туристическо бюро –Трявна, както и някои неправителствени организации.

Като по–значими прояви през годината могат да се отбележат:

Организиране и провеждане на традиционния турнир по стрийт-баскетбол за учащи през лятото, колокрос, тенис турнир, майсторско управление на велосипеди и шахматен турнир “Трявна север срещу Трявна юг”, като най-добрите са поощрени с предметни награди;

Изнесени са тематични лекции в общинските училища, като са застъпени теми като: „Наркотици”, „Престъпления”, „Играй безопасно”, ”Трафик на хора”, „Хулиганство”, „Вандализъм” и др.

Организирано и проведено е плувно училище през лятото в общинския открит басейн;

За осмисляне на свободното време през лятото бяха организирани занимания по запознаване с планината, които включваха ежеседмични излети с обучителен и спортен характер в околностите на града. Децата-участници добиха начални умения по туристическо ориентиране и екологично възпитание. Това, което преживяха, отразиха върху свои рисунки, за финал им бе прожектиран филм за планетата Земя и раздадени грамоти за участие;

По случай 19 ноември – Международен ден за борба с тютюнопушенето, както и отбелязване вредата от наркотични вещества, МКБППМН предостави информационни брошури и материали, изнесени са лекции, касаещи същата тематика в общинските училища.

Организирани бяха и занимания по баскетбол, които протекоха през целия летен период. На участвалите ученици бяха осигурени награди;

За пълноценно прекарване свободното време през лятната ваканция, след предварително съгласуване интересите на подрастващите от училищата, МКБППМН организира обучителен курс по рисуване и курс за придобиване на компютърна грамотност за ученици от трите общински училища;

От 01. 09 до 20.09.2009г.бе подредена ученическа изложба от рисунки от летният курс по рисуване, която беше открита официално и на която децата получиха награди и грамоти за участието си;

На 01.12.2009г.бе проведен АНТИСПИН КУПОН със забавни игри и награди, изнесена бе информация, касаеща подрастващите по проблемите на СПИН, разпространени бяха листовки, брошури и др. нагледни материали между учениците в общинските училища;

Предоставена бе възможността на общинските училища да вземат участие в кампанията за превенция на насилието сред младите хора с представяне на документалния филм „Умирай лесно”;

Организиране на коледно театрално тържество съвместно с читалище “П.Славейков”.

От четири години и половина съществува като помощен орган към МК Консултативния кабинет. В него през изтеклата година няма заведени официално деца. Горещия телефон към кабинета е търсен веднъж, като е постъпило запитване за възможностите, които предлага Консултативния кабинет. Постъпилите писмени сигнали от длъжности лица и граждани са три. Проведена е еднократна среща с едно дете и родителя и е осъществено наблюдение за нужния период. По други два сигнала са направени проверки и оформени становища по съответните случаи.

Комисията продължава да разпространява информационни материали за дейността на кабинета и възможностите, които той предлага в местните медии, по училища, институции и учреждения.


Конкретни мерки и дейности на МКБППМН, свързани със:

социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ /чл.10, ЗБППМН/ - съобразно всички правомощия на комисията, визирани в чл.10, ал.1 от ЗБППМН, същата при нужда се е отзовавала адекватно на проблемите, като е съдействала на малолетни, непълнолетни и техните родители.

подпомагане на деца, настанени в СПИ, ВУИ и осъществяване на контакти с тях – към настоящия момент комисията има настанено едно непълнолетно лице във ВУИ – Ракитово. През изминалата календарна година сме подържали контакти с родителите /настойниците/ на детето, с директора на училището чрез телефонни разговори. През ваканциите на това дете беше разрешен отпуск, който да прекара извън ВИУ, на територията на общината, в която живее, като с него са провеждани многократни срещи и разговори с цел отклоняване от нови противообществени прояви.

В съответствие с Указание на ЦКБППМН /Писмо №:73 от 25.09.2009г./ в общината състоянието по отношение на непълнолетни, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени е следното:


Категории

неучещи и неработещи

непълнолетни

Общ

брой

Брой продължили

образованието си

Брой обхванати в обучения и програми за квалификация

Брой на професионално консултирани и ориентирани

Брой започнали работа

Неучещи и неработещи напуснали СПИ


1


1


-


-


-

Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ


-


-


-


-


-

Неучещи и неработещи, освободени от ПД


-


-


-


-


-

Условно осъдени

-

-

-

-

-


МКБППМН не е била информирана от директори на корекционно - възпитателни заведения за родители, които не са проявявали интерес към децата си.

Не са правени предложения за предсрочно прекратяване на престоя в същите заведения.

Брой малолетни и непълнолетни от домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи на територията на общината настанени в СПИ и ВУИ – няма такива.

Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище – органите на образованието почти при всички случаи са търсили съдействието и подкрепата на МК чрез писмени сигнали за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище.За целта Консултативния кабинет към комисията винаги се е отзовавал при необходимост и при постъпване на сигнали.

Дейността по превенция на противообществените прояви във връзка със спортни мероприятия – през лятната ваканция беше предложено на непълнолетни с изразено асоциално поведение да бъдат включени в занимания със спортен характер с цел уплътняване на свободното време.

Подпомагане на родителите, настойниците и попечителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си /образователни, социални, здравни и други мерки/ - образователни мерки – 1.

Контролна дейност – с намиращата се на територията на общината ДПС проблеми при съвместната работа не е имало. Винаги поисканите справки са представяни навреме. В основата на Наредбата за опазване на обществения ред в община Трявна и Заповед на Кмета на общината, по предложение на комисията, органите на РУ, ДПС и членове на МКБППМН се извършват нощни проверки за ограничаване достъпа на малолетни и непълнолетни в развлекателни заведения интернет-зали без придружители след указания час. В резултат на които са съставени 6 акта на лица по ЗБДС /закон за българските документи за самоличност/, които са били без лична карта. По ЗЗД са съставени 2 акта на родители с глоба от 300 до 500 лева, визиран е чл.8, ал.3 във връзка с чл.45, ал.1 от ЗЗД. Съставени са 5 предупредителни протокола на родители за спазване на горепосочения член. На територията на общината няма корекционно-възпитателни заведения и домове за временно настаняване на деца. Предложения пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие – няма направени такива през отчетния период.

Изразходваните средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнагражденията на членовете на МКБППМН са общо 833 лв., като седем от членовете са се отказали от сумите, които им се полагат.


Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми

1. Съгласно препоръките в Писмо №96/21.12.2006г. на ЦКБППМН, местната комисия е разработила Общинска програма за закрила на детето в община Трявна за периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г. Същата бе приета на заседание на комисията и последващо заседание на Общински съвет – Трявна.

Институциите включили се за реализиране на програмата са Община

Трявна, Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, РУ – гр. Трявна, Доставчици на социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция при община Трявна, SOS Детски селища” България, Сдружение „Шанс и подкрепа” - гр. Трявна. Задачите на програмата изискваха укрепване сътрудничеството между държавните и местните структури, работещи в сферата на закрила на детето, развитие на дейности и услуги, свързани с превенция на изоставянето в институции, превенция на детската престъпност, осигуряване на социална подкрепа на децата и техните родители, ограничаване агресията по пътищата и опазване живота и здравето на децата, осигуряване на равен достъп на децата до образование и т.н. По изпълнение на програмата са реализирани следните дейности:

 • В началото на учебната година беше организирана кампания за закупуване на учебни помагала, пособия, тетрадки за ученици от начален курс и учебници за среден курс на обучение и предоставянето и по преценка на Отдел „Закрила на детето” на деца от семейства в неравностойно социално положение.

 • Планирани и предприети бяха конкретни мерки по превенция на противообществените прояви на база изготвен шестмесечен анализ, относно структурата и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца;

 • Системно се разпространяваха нагледни материали за превенция на детската престъпност, насилие сред подрастващите, трафик на деца и хора и запознаване на учениците с тях.

 • Непосредствено се набираше информация, относно проблемите на децата чрез поставените „Пощенски кутии” в училищата, с оглед своевременното им разрешаване;

 • Подпомагани бяха деца с изявени дарби на територията на община Трявна за участие в национални конкурси и фестивали и стимулирането им по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 • Организирано беше участие на деца от община Трявна в Международния конкурс „Моето лично пространство!”

 • Разработен бе план за осмисляне на свободното време на децата през лятната ваканция, чрез организиране и провеждане на спортни, културни и развлекателни дейности;

 • Организирана и проведена беше кампания съвместно с SOS „Детско селище” – Трявна за информиране на обществеността по проблемите на приемната грижа като мярка за закрила на децата;


2. Съгласно приложението на Писмо №95/21.12.2006г. на ЦКБППМН относно задачи и резултати по цел 9 от Националния интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006 – 2009г
Година


Брой приложени

програми за превенция на противодействие на детското асоциално поведение

Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата

Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН

2007

Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода 2007-2008г.

850 деца

Родителските общности в училищата


11

2008

Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода 2007-2008г.

850 деца

Родителските общности в училищата


0

2009

Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г.

850 деца

Родителските общности в училищата


1
 • Броят на възпитателните дела е 12 за 2009г. От общият брой на децата с асоциално поведение и с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН и на техните семейства е имало 4, които да се нуждаят от социални услуги.

 • На територията на Община Трявна няма ромски организации и ромското население е твърде малко.
 • Отдел „Закрила на детето” и МКБППМН са провели консултации с деца и техните родители по всички регистрирани случаи и подадени сигнали от прокуратура, директори на училища и граждани. Провеждани са информационни кампании в трите общински училища.


3. Съгласно задачите по Националната стратегия за борба с наркотиците /2009 – 2013г./ по показателите на Писмо № 95/19.09.2008г. на ЦКБППМН са предприети следните меркиОбучения на обучители /брой обучени от МКБППМН специалисти

Програми връстници обучават връстници

- брой

Издаване и разпространение на информационни материали /какви и в какъв тираж/

Информационни кампании - брой

Провеждане на проучвания /на какви теми и брой/

Идентифицирани рискови групи за употреба на наркотици от деца и семейства-брой

Програми за превенция

и подкрепа на деца

в риск от употреба

на наркотици

Наркомании сред малолетни и непълнолетни. Превенция. Мерки. НЦН

Секретаря на МКБППМН


няма

Изработване и разпространение на листовки и плакати по проблемите с наркотиците


1

Анкета, относно ролята на семейството в превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни в-ва


няма


няма4. По превенцията на противообществените прояви и престъпления, свързани с ЖП-транспорта в съответствие с Писмо №71/ 25.09.2007г. на ЦКБППМН са предприети следните мерки:

- Извършено е обсъждане на проблема в ЧКР по училища;

- Разпространени са 100 брошури на тази тема сред учениците.


Разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни /възпитателни дела/


критерий

2008 година

2009 година

Брой възпитателни дела


6


12

Брой малолетни с наложени мерки по чл.13


3


4

Брой непълнолетни с наложени мерки по чл.13


9


19

Наложени възпитателни мерки по чл.13


17


30


Противообществените прояви и престъпления се разделят както следва:


Вид проява

2008 година

2009 година

Брой прояви

Брой извършители

Брой прояви

Брой извършители

Бягство от вкъщи

1

2

-

-

Нарушаване правилника за вътрешния ред в училище


-


-


1


1

Бягство от СПИ

-

-

-

-

Проституиране и хомосексуализъм

-

-

-

-

Кражба

в т.ч.: взломна

джебчийска

1

1


4

42

1


7

1

Грабеж

-

-

-

-

Упр-ие на МПС без свидетелство за правоуправление


-


-


-


-

Хулиганска проява

2

2

5

7

Документна измама

-

-

-

-

Умишлено нанесена телесна повреда

-

-

2

3

Други

2

4

1

4

ОБЩО:

6

12

12

23


Съществен проблем при организирането и провеждането на възпитателните дела не са срещани. Контролът по изпълнение на наложените възпитателни мерки се осъществява от самата комисия чрез нейните членове, от определените обществени възпитатели и чрез педагогическите съветници в училищата. По отношение на забранителните мерки контролът се реализира от инспектор ДПС.

Наложени са следните възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от ЗБППМН:

- Предупреждение - 20;

- Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател -2;

- Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица -2;

- Задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 1;

- Задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда – 4;

- Предупреждение за настаняване във ВУИ – 1.

Най-често е определяна мярката по чл.13, ал.1 т.1 – „Предупреждение”, която е най-леката предвидена от ЗБППМН и при деца, които се явяват за първи път пред Комисията дава добър резултат.

От наложените възпитателни мерки /преобладават „Предупреждение”/ и при анализ на противообществените прояви може да се заключи, че повечето не носят тежък характер.


Взаимодействие на местната комисия с други органи и организации


Борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и постигането на ползотворен резултат е немислимо без повишаване на отговорността и пълен, ефективен синхрон между институциите работещи с тях. Затова Местната комисия е установила много добри взаимоотношения с всички структури на територията на общината, занимаващи се с проблемите на възпитанието и отглеждането на децата. Особено ползотворни са връзките с Отдел“Социална закрила” и в частност Отдела за закрила на детето. Почти всички случаи се решават със съвместни усилия и взаимопомощ.

Издирването и установяването на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и социална защита, както и на тези с рисково поведение се осъществява съвместно с инспектор ДПС, дирекция „Социално подпомагане” и УКБППМН.

Със съдействието на Инспектор ДПС се активизира работата както по превенцията, така и по установяването на извършените от деца нарушения. Дори незначителните прояви се регистрират и разглеждат. Установена е традиция за навременно подаване на информация между него и секретаря на МК. Директорите на общинските училища, които са и членове на комисията, също оказват съдействие при идентифицирането и създаването на база данни за деца с девиантно и асоциално поведение. Класните ръководители и педагогическите съветници са особено полезни при изучаване на условията на живот на тези деца, въздействащите им семейни и социални фактори за оформяне на личността, мотивацията за извършване на дадено престъпление и пр.

Огромен потенциал за работата на комисията има по отношение взаимодействието и координация с Детското селище “SOS - Детско селище”. Обикновено при случаи на отклоняващо се от нормите поведение на деца, настанени в селището, се използват вътрешните ресурси от психолози и педагози. От друга страна селището е подпомагало много деца в затруднено социално положение – с дрехи, обувки и др. необходими вещи, безплатни закуски на социално слаби деца в общинските училища, предоставяни са спортните площадки при провеждането на различни спортни празници. Съвместните ни дейности в тази насока се разширяват и обогатяват.

Взаимодействието на МКБППМ с Районна прокуратура и Районен съд са системни, коректни и ползотворни.

Местната комисия непрекъснато осъществява контакти с децата от Общинския училищен парламент, които проявяват изключителна активност при изготвяне на програми за осмислено прекарване на свободното време. Масовите ученически прояви и младежките инициативи, подпомагани от общината, винаги са давали много добри резултати при обединяването и организирането на децата .

Като по-значими мероприятия, организирани съвместно с други органи и организации по социално-превантивната дейност на територията на общината са:

Със съдействието на Общински ученически парламент беше отбелязан 01.12. като Ден на борба срещу СПИН.

Със съдействието на ръководството на общинските училища и на общинският ученически парламент бяха организирани летни курсове и занимания по рисуване, компютърно обучение и плуване през лятната ваканция с цел уплътняване свободното време на подрастващите и отклоняването им от извършване на противообществени прояви.

Специалисти от отдел „Социална закрила” и инспектор ДПС са изнасяли многократно лекции и са провеждал беседи с ученици от различни възрасти по проблеми свързани с насилието и агресията между учениците, противообществените прояви и престъпления, свързани с ЖП – транспорта и др.


Обществени възпитатели


Година

Плануван бр.общ.

в-ли, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бройки общ. в-ли за съответната година

Изразходвани средства по

Наредба №2 на ЦКБППМН

2007

3

3

4454 лв.

2008

4

4

3470 лв.

2009

4

4

5160 лв.

2010

4
Отчетността и контрола върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше съгласно ЗБППМН и Статута на обществените възпитатели от секретаря на МК. За целта при всеки отчетен период възпитателите са представяли план за работа, отчет от извършеното и постигнатото до момента и удостоверения за действително установени срещи с класни ръководители, родители и пр. по образец. Периодичните отчети за работата им показват добри резултати, насочени главно към превенция на противообществените прояви. Корекционно-възпитателната дейност е свързана с даването на съвети, примери, формиране на убеждения, изграждане на нравствени ценности, както и изграждане на лична позиция за преодоляване на отрицателните нагласи и прояви на малолетния или непълнолетния и изтъкване на положителните му качества. Всеки месец секретарят е провеждал среща с обществените възпитатели с цел актуализиране на тяхната работа. Дадени са им насоки за изготвянето на план и отчет на обществения възпитател. Системно им се предоставят материали от изданието на ЦКБППМН „Обществено възпитание”,

предоставени са им изданията „Психологично консултиране на деца, юноши и родители” и „Антисоциалното поведение – теория и терапия”. Съвместно се решават трудни казуси, споделя се опит. Осъществяваният възпитателен надзор беше прекратен в някои от случаите, където определеният срок за възпитателен надзор беше изтекъл или, където нуждата от такъв надзор по предложения на възпитателя отпадна поради трайна промяна в поведението.

Проблеми при изразходването на средствата за материалното стимулиране на обществените възпитатели не са възниквали. Подборът на обществените възпитатели се основава на образование и специалност, практика и доказани умения и желание за работа с деца, личен и обществен авторитет. Няма случаи на намеса при определянето им от страна на други лица, извън местната комисия. Самото определяне на възпитатели е ставало след гласуване от членовете на комисията.

Предлагаме ЦКБППМН през 2010г. да осъществи обучения за обществени възпитатели по области като смятаме, че чрез обмяната на опит и на конкретни случаи и проблеми от практиката ще се подпомогне работата на обществените възпитатели, ще породи нови идеи за преодоляване на трудностите, които те срещат при своята дейност.


Квалификационна дейност


През изтеклата година местната комисия не е организирала самостоятелно или с други органи семинари по проблемите на превенцията и пр.

Секретарят на МКБППМН е взел участие в традиционно организираната Национална среща-семинар на секретарите на МКБППМН в страната, което се проведе в гр.Хисар през месец май. Тематичният план за провеждане на

Националната среща-семинар включваше презентации, решаване на казуси и обмен на добри практики по различни актуални теми.

Целта на срещата бе усъвършенстване на работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните за непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с такива деца.

През месец октомври секретарят на МК участва и в квалификационни занятия при Центъра за квалификация на специалисти от системата за БППМН към ЦКБППМН. На семинара се изнесоха лекции от висококвалифицирани специалисти, добре запознати с националното и международното законодателство за деца и превантивната и ресоциализираща дейност.


Проект за необходимите средства за издръжка на

МКБППМН – гр.Трявна за 2011г.Численост

обществени

възпитатели

/брой/

Средства по

Наредба №2


/лева/

Средства по

Наредба №3


/лева/

Средства за издръжка на

МКБППМН

/лева/


Средства за

центрове и

кабинети

/лева/


ВСИЧКО


/лева/

512600

1500

1500

1200

16800Предложения до Централната комисия


..........................................................................................................................................


Председател на МКБППМН – община Трявна:

ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

ул. “Ангел Кънчев” №21

сл. тел. 0677/ 23-10 ; факс 0677/ 21-49


Секретар на МКБППМН/Консултативен кабинет

САШКА СИМЕОНОВА КЪНЕВА

ул. “Ангел Кънчев” № 21

сл. тел. 0677/24-96 вътр.112Инспектор ДПС

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАВРОВ

ул.”Проф.П.Н.Райков” №15

сл.тел.0677/22-10

GSM 0887 863989


Началник Отдел „Социална закрила”

ТОТКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ул. “Индустриална” №1

сл.тел. 0677/20-76

GSM 0898 776265


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН:

/Георги Пенчев/


СЕКРЕТАР НА МКБППМН:

/Сашка Кънева /


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА:


/ Георги Чалъков /


Свързани:

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconМестна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
За дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /мкбппмн / община бобошево...
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconГодишен отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община благоевград през 2010 Г.
Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconОтчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2010 година
На основание чл. 6 от збппмн към общините в р българия функционират Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните...
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconЗатъпяват ли учениците днес?
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира на 20 януари дискусия предложена от...
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconV. дейности и мероприятия
За работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconПротоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г
Днес, 05. 02. 2010 г от 10,00 ч в Заседателната зала на община Хайредин, на основание Заповед №41/26. 01. 2010 г на Кмета на община...
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconОтчет за работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от месец януари 2010 до 31 август 2011 г
Днес 20. 09. 2011 година /Вторник/ от 14. 00 часа в залата на общински съвет се проведе редовно заседание на ОбС–Ракитово
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconПрофесионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров гр. Севлиево
За работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconПротокол
Приема отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Кърджали за...
Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година общинатрявн а iconМестна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 15. 11. 2012г от 14. 00ч ще представи авторски спектакъл на
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом