Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план
ИмеДейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер139.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ced.bg/uploads/Dejnosti_OPAK/deinost 2/Reports - experts.doc
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация ЦИР в средносрочен план.


През изминалия месец експертите от ЦИР осъществиха проучване на документи и материали на сродни неправителствени организации от ЕС и други страни. Този процес е важна стъпка към формулиране на подходяща стратегия за по-нататъшното развитие на центъра. Работата ни в тази насока ни дава основание да формулираме някои основни изводи за бъдещото стратегическо развитие:

В България съществува сериозна необходимост от активизиране на гражданското общество във всички сфери на социално-икономическия живот. Това трябва да стане чрез непрекъсната трансформация и развитие на взаимоотношенията между гражданите и хората, които формират политиката и управляват държавата. Тези взаимоотношения са стратегически важни за доброто управление и устойчивото развитие. По-добре функциониращите канали за комуникация и обмен на информация между гражданите, бизнеса и правителството и по-силната ангажираност на гражданското общество ще увеличи легитимността и ефективността на администрацията, а оттук и нейната способност да изпълнява по-добре своята функция да управлява качествено и да постига добри резултати.

Нашите цели ще продължат да бъдат насочени към засилване участието на гражданите в разработването и прилагането на икономическата политика, и в резултат на това повишаване на капацитета за управление на местните и на централната власт. Наред с това, ние ще се стремим да работим в по-тясно партньорство с представителите на бизнеса в лицето на различните браншови и други бизнес организации, като разширяваме подкрепата си за информиране и успешно разработване на проекти.

Целите си ние ще продължим да постигаме чрез комбинация от услуги: анализ на обществената политика; обмяна на информация и изграждане на мрежи; обучения и др. Съчетаването на тези услуги ще даде възможност да се максимизира влиянието на неправителствения сектор върху социално-икономическото развитие на страната.

Особено значение отдаваме на работата в мрежа, тъй като това дава възможност да се разпространяват по-успешно анализите на икономическото развитие, обмяната на опит и добри практики, съвместното осъществяване на проекти и т.н. Центърът ще продължи да разпространява информация и да формира граждански сдружения с цел да се повиши информираността на обществото и да се изградят партньорства, способни да влияят върху разработване на политики и вземане на решения.


Изготвил: Анелия Дамянова, Старши експерт „Икономически растеж, политика към предприятията, конкурентоспособност”


Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация ЦИР в средносрочен план.


В рамките на проекта на ЦИР „Укрепване на институционалния капацитет на ЦИР за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика”, финансиран от ОПАК, развитието на статистическия портал www.stat.bg е свързано с цялостната програма за институционално и организационно развитие на Фондация „Център за икономическо развитие”.

Статистическият портал www.stat.bg е създаден през 2002 г. като проект на Центъра за икономическо развитие. Той е един от най-важните и значими резултати от дейността на ЦИР досега. Бъдещото му развитие и функционалност ще заемат важно място и в бъдещото развитие на ЦИР като институция и организация за анализ и формулиране на икономическа и социална политика.

Сайтът работи паралелно /огледално/ на български и английски език.

Статистическият портал предоставя информация в числов вид, която се въвежда от оператор. Базата данни работи под Оракъл, като се пази история на записите /архив/ от стартирането на портала.

Сайтът е организиран в четири нива на представяне на данните в низходяща йерархия – от няколко показателя към отделен показател.

Основни потребители на сайта са: изследователи, студенти, консултанти, държавни и общински институции, които се нуждаят от официална, агрегирана и подредена статистическа информация.

В рамките на международна конференция на тема: „Перспективи за устойчиво икономическо развитие на страните от Югоизточна Европа”, която ще се проведе в гр. Будапеща, Унгария през м. ноември 2008 г. беше подготвена презентация от експерта на ЦИР Лиляна Дудева на тема: „www.stat.bg - Статистическият портал на България”.

При изпълнението на проекта се предвижда техническо обновяване и актуализиране на базата данни в www.stat.bg, както като съдържание, така и като организация на информацията.


Изготвил: Лиляна Дудева, Старши експерт „Икономическа статистика и макроикономическа динамика”


Дейност 3: Проучване на добри практики в страни-членки на ЕС за работа на НПО в  областта на икономическата политика и формите на сътрудничество с  държавната администрация.


Към края на втория месец от проекта /октомври 2008 г./ е събран материал за работата на аналитични центрове /НПО/ в страни-членки на ЕС и за прилаганите от тях форми на сътрудничество с държавната администрация, с други организации и мрежи. Тази информация подлежи да бъде допълвана в следващия период по проекта, за да послужи като основа при разработването на стратегията за устойчивост на ЦИР и при изграждането на мрежа от НПО. През ІІ месец /октомври 2008 г./ беше извършена следната работа по дейността:

 1. Бяха събрани и прегледани печатни и електронни материали с изследвания за развитието и ролята на НПО през последните години /в САЩ, в ЕС/. Започна разработването на сравнителен анализ относно специфичната роля и дейностите на съществуващи НПО в ЕС и САЩ.

 2. Експертът на ЦИР проучва и подбира информация за конкретни аналитични центрове/мозъчни тръстове в Европа. Към края на месец ІІ е събрана информация за 9 организации, които работят в Западна Европа и на ниво ЕС. Целта е да се събере критично количество информация за всяка конкретна организация, което да даде възможност за класификация, сравнителен анализ и заключения. В следващ етап предстои събиране на информация за аналитични центрове от ЦИЕ, чрез която да се допълни необходимата за сравнителния анализ на НПО информация.

Крайният резултат от изследователската дейност/desk research/ при разработката на дългосрочния стратегически план на ЦИР ще се реализира пряко в резултата по дейност ІІ, дейност ІІІ, а също ще подпомогне и резултатите на другите дейности по проекта:

1) В сравнителния анализ, необходим за да се избере най-подходящият за ЦИР вариант, чрез сравнение на целите, дейностите, областите и начините на финансиране – така че да помогне в разработването на стратегията за устойчиво развитие на капацитета на Центъра за икономическо развитие.

2) Проучване, селекция и анализ на добрите практики и опита на НПО в държавите-членки на ЕС при сътрудничеството им с държавната администрация и осъществяване на политики, приложими в българските условия.

3) Информацията ще улесни избора на пътя и инструментите за създаване на мрежа от НПО в България, която да преодолее слабата активност на местно ниво и да развива капацитета.

4) Да представи варианти за финансова устойчивост на НПО от ЕС.

5) Да подпомогне правилната селекция на участниците в срещите на регионално и национално ниво в изпълнение на проекта


Изготвил: Виолетка Спасова, Експерт „Сътрудничество с международни организации и партньори”.


Дейност 5: Проучване на НПО в България, работещи в областта на икономическата политика и установяване на работни контакти с тях.


На 25 октомври 2008г. Станислав Славов, представител на Центъра за икономическо развитие, участва с изказване в икономически форум в град Сливен на тема – „Сливен добро място за инвестиране” Форумът беше организиран от Регионалния център за икономическо развитие” (РЦИР), и беше посветен на 10- годишнината на организацията и 130 години от създаването на община Сливен. Основната цел на РЦИР е да подпомага утвърждаването на МСП, развитието на семеен бизнес, разработване и укрепване на регионални механизми за икономическо развитие, професионално обучение, посредничество по осигуряване на заетост, посредничество между местните общности, разрешаване на бизнес спорове и др.

Във форума участваха представители на общинската и държавната власт (областния и зам. областния управител), други неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, чуждестранни гости от побратимени на Сливен градове и др.

Представителят на ЦИР запозна присъстващите с над 11 годишната дейност на фондацията, с основните направления на нейната дейност, както и с изпълняваните текущи проекти.

В рамките на форума беше проведена кратка среща с председателя на УС на РЦИР Красимир Недев и програмния директор Жулиета Николова, които бяха запознати с проекта на Центъра за икономическо развитие по ОПАК. Домакините проявиха интерес и готовност да се включат в предвидените дейности по този проект, включващи обмяна на опит и изграждане на мрежа на НПО в областта на икономическата политика.

Предстои да им бъде изпратена конкретна информация по този въпрос и да бъдат уточнени конкретните стъпки на сътрудничеството.

Домакините получиха и комплект от последните издания на Центъра.

Станислав Славов проведе кратка информационна среща и с Христина Чолакова – областен управител на област Сливен. Г-жа Чолакова изтъкна, че областната управа при необходимост ще окаже съдействие за организиране на отделните проектни инициативи.


Изготвил: Станислав Славов, Старши експерт „Бизнес среда и борба с корупцията”


Дейност 5: Проучване на НПО в България, работещи в областта на икономическата политика и установяване на работни контакти с тях

Центърът за икономическо развитие в своята над 10-годишна история е участвал в проекти с икономическа тематика партнирайки си успешно с неправителствени организации, които работят по проблемите на икономическото развитие на страната.

С развитието на НПО сектора в България все по-голямо влияние получиха регионалните и професионални организации.

Следвайки концепцията за развитие на ЦИР като мозъчен тръст, който оказва влияние върху формирането и провеждането на икономически политики, експертите от Фондация „Център за икономическо развитие” участваха в съвместни проекти както с професионални организации /Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Занаятчийска камара/, така и с множество регионални бизнес центрове и Агенции за регионално развитие.

В настоящия проект се прави преглед на съществуващите и реално работещи в областта на икономическата политика неправителствени организации.

Целта е осъществяване на контакти, стимулиране на нови форми на гражданско участие, обмен на мнения и експертиза, както и въздействие върху регионалните и национални институции с методите на гражданското общество.

Експертите от Центъра за икономическо развитие имат виждането за трансформация на партньорските отношения между неправителствените организации в страната. Етапът, на който се намира развитието на гражданското общество, прави възможно трайното обединяване на техния експертен потенциал и човешки ресурси в мрежа, която да реализира успешно политики, да участва в процеса на вземане на решения в т. ч. и регионални, да осъществява мониторинг и контрол върху властите.

От полза за обществото, бизнеса и управляващите биха били и обединените усилия на тези организации при подготовката и реализацията на проекти по Европейските програми.

Смятаме, че с обединените си усилия икономическите НПО ще преодолеят характерните за страните в преход проблеми като: липсата на устойчивост, съпровождана от лоша вътрешна комуникация, ниското доверие от страна на институциите и обществеността.

При изграждането на мрежата от неправителствени организации имаме желанието тя да има шест центъра Монтана, Велико Търново, Добрич, Сливен, Велинград и Разлог.

Тези центрове с помощта на регионалните организации ще се превърнат основни звена на мрежата, които ще привличат и други неправителствени организации за съвместна работа по проекти.

През месец октомври е направен преглед на националните и регионални неправителствени организации. Подготвено е писмо до избраните партньори. Очакваме от тях да подкрепят съвместните ни усилия за изграждане на мрежа от организации.

Следващият етап от развитието на проекта предвижда идентифициране на по-широк кръг от регионални НПО, които да бъдат привлечени към основната идея на проекта.

Изготвил: Бленика Джелепова, Старши експерт „Връзки с местните партньори и медиите”

Дейност 9: Усъвършенстване на дейността на библиотеката на ЦИР


През месец октомври 2008 година беше изготвен и обсъден план за оценка на досегашната практика на библиотеката на ЦИР и удовлетвореността от предоставяните чрез нея информационни услуги. Оценката ще бъде направена в няколко направления:

 1. Провеждане на проучване сред потребителите на библиотеката – месец октомври;

 2. Преглед и оценка на съществуващите библиотечни ресурси в хартиен и електронен формат- месец ноември;

 3. Изготвяне на програма за усъвършенстване дейността на библиотеката, попълване на библиотечните фондове; изготвяне на варианти за представяне на информационните ресурси на ЦИР пред заинтересованите страни /студенти, преподаватели, специалисти, бизнес, партньори от НПО, държавни институции и др./; приемане на подходящи действия за популяризирането им – месец декември.

1. Проучване сред потребителите на библиотеката

С цел проучване степентта на удовлетвореност на експертите на ЦИР от съществуващите информационни услуги и формулиране на идеи за подобряване на информационния обмен в Центъра бяха проведени срещи с целия експертен състав на ЦИР: Ал. Божков, Г. Прохаски, А. Доганова,Ц.Ленкова, М.Прохаска, Б. Джелепова, С. Славов, Б. Пиперов, Л. Дудева, А.Дамянова, В.Спасова. Срещите бяха водени от Д.Петрова – зав. библиотека на ЦИР на базата на предварителни изпратени въпроси и според предварително уговорен график. Резултатите от интервютата са записани на аудио файлове.

Въпроси, на базата на които бяха проведени интервютата:

 1. Какви теми и приоритетни области предлагате да бъдат основни /и съответно комплектувани/ в библиотеката на центъра?

 2. Каква част от ресурса на ЦИР трябва да бъде публична и под каква форма?

 3. Какви носители на информация предлагате да бъдат осигурявани чрез библиотеката на ЦИР /книги, електронни бази данни,справочници, книгообмен, абонамент и/или други/?

 4. Какво предлагате да бъде променено в работата на библиотеката  с цел информационно осигуряване на  проектната дейност на експертите в центъра?

 5. Други - всякакви предложения и забележки.

Оценки за състоянието и предложения за развитието на библиотеката:

1.1. Оценка на сегашното състояние на библиотеката:

Всички колеги – експерти и сътрудници в центъра смятат, че библиотеката в сегашния й вид е полезна с богата и разнообразна колекция от книги, файлове, дискове и др. материали, събирани през последните 10 години от дейността на центъра. Особено полезни са колекция от книги и дискове, издания на ОИСР, които центърът получава като официален Документационен център на организацията за България. Общата оценка е, че в болшинството случаи библиотеката удовлетворява нуждите на експертите във връзка с тяхната изследователска и проектна работа.

Болшинството колеги /А. Дамянова, С. Славов, А. Даганова, Б. Джелепова/ предлагат в библиотеката за се създадат условия - свободни компютри, работни места за посетители, ксерокс услуги, с цел повече външни посетители да могат да се възползват от фондовете й като работят на място .

Обща е оценката, че съществуващите в момента условия в библиотеката не предлагат възможности за широк достъп на външни читатели. По отношение закупуването на нови книги и областите, в които това трябва да става, мненията са различни. От запазване на сегашните, вече формулирани в първите години от функционирането на центъра области съгласно Правилника за работа на библиотеката и Списък на основните тематични области /Г.Прохаски/, през плавен преход от широкия тематичен диапазон, към по-конкретни и по-тясно свързани с областите на експертиза на работещите в центъра теми /М.Прохаска/, до предложение да продължи да се поддържа колекцията от статистически издания в областта на макроикономиката /А.Дамянова, Л.Дудева/, като се остави възможност при нужда в рамките на проектите или темите, по които се работи да се закупуват книги и др. материали след конкретна заявка на експертите. Интересна е идеята /С. Славов, Б. Пиперов/ към проектите, по които работи центъра, да се предвиждат специални средства за закупуване на книги и др. вид информация /статистика, фирмена информация, други/. Има предложение да се разширят източниците най-вече на фирмена информация /В. Спосава/, като се използва например тясното сътрудничество на центъра с вестник Капитал и Дневник.

1.2. Предложения за бъдещо развитие на информационни услуги в и извън Центъра, предоставяни от библиотеката.

В резултат на проведените интервюта с експерти на ЦИР се оформиха следните предложения:

 • библиотеката да се ориентира все повече към търсене и съхранение на ресурси на електронни носители;

 • закупуването на книгите, освен тези в областта на статистиката, които да се купуват ежегодно, да става по предложение на експертите и с оглед на тематичните направления и проекти, по които работи центъра;

 • изданията на ОИСР да се каталогизират, каталогът да е достъпен за всички колеги от центъра като се осигури възможност ежемесечно да се изпраща информация за новопостъпили издания;

 • ползването на библиотеката от външни посетители да става само, ако те са сътрудници на центъра или работят по проекти на ЦИР;

 • да се потърси възможност в сътрудничество с други публични библиотеки да се осигури по-широк достъп до изданията на ОИСР /например като информационният център на ОИСР предоставя изданията за съхранение и ползване от библиотеки – НБУ, Софийски университет, УНСС или Народно събрание, при определени условия и след сключен официален договор за сътрудничество.

1.3. Оценка на информационната система и възможностите за вътрешен обмен на информация чрез електронни носители.

Според експертите в центъра основният проблем в момента е липсата на техническа възможност за обмен на информация в резултат на неработещата вече информационна система. Компютрите ни реално не работят в мрежа, няма възможност за архивиране на документи в общи директории и съответно на достъп до тях при нужда. Липсата на работа в мрежа не позволява да споделяме информационни ресурси /линкове, доклади, проучвания, презентации/. Липсата на архив на проектите не ни позволява да използваме резултатите от вече приключили проекти при подготовката или изпълнението на нови. Поради неспазване на правилата за архивиране, ние нямаме достъп до проектни файлове на колеги, които вече не работят в центъра. Нефункциониращата информационна система и липсата на споделени информационни ресурси затруднява работата и пречи на капацитета на експертите при подготовка на нови проекти или при изпълнението на други.

1.4. Очаквания за функционалните характеристики на бъдещата информационна система

Очакванията на експертите на ЦИР от бъдещата информационно система са в следните насоки:

 • опростяване на техническите характеристики и създаването на такава вътрешна система за информационен обмен, в която всеки да може да изпраща информация /от кратко съобщение или интернет адрес до пълнотекстов документ, доклад, електронна книга/;

 • надеждност – системата да работи цял ден и всеки ден, да има добър капацитет за архивиране на документи и лесен и прост алгоритъм за търсене на документи, вече архивирани в нея;

 • създаването на нова информационна система да бъде съпроводено от изготвяне на кратки, ясни, прости и приложими правила за архивиране и категоризиране на документите;

 • информационната система да има отговорник за поддръжка с точно и ясно разписани задължения и ангажименти, които да се знаят от всички потребители;

 • създаване подходящ софтуер, който да позволи голяма част от базата данни на старата информационна система да бъде съхранена и достъпна за ползване.

1.5. Дейността на библиотеката и бъдещи възможности за информационен обмен с партньори по проекта на ОПАК.

Всички колеги в центъра смятат, че възможностите на проекта по ОПАК за развитие на контакти със сродни изследователски центрове са благоприятна възможност за обмен на информация между участниците. В рамките на проекта ЦИР може да изпраща свои издания, да предостави на своите партньори достъп до своите информационни ресурси, а при наличието на работеща информационна система това може да става чрез интернет.


Изготвил: Даниела Петрова, Експерт „Устойчиво икономическо и социално развитие”П роектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Свързани:

Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconНаименование на дейността: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план

Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconПлан за действие
Извършване на анализ и оценка на фактическото състояние на цир в организационен и финансов аспект, възможните заплахи за дейността...
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconСтратегия за институционално и организационно развитие на фондация „център за икономическо развитие за периода 2010 – 2012 година
...
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план icon1. Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси
Учр в краткосрочен и средносрочен план се възприема като оперативно управление, а управлението на чр в дългосрочен план, като стратегическо...
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconПлан за действие за дивата коза в България план за действие за дивата коза в българия
Настоящият план за действие за опазване и оправление на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanicа, Bolkay, 1925) e разработен от...
Дейност 2: Изработване на стратегия за институционално и организационно развитие и план за действие с цел финансова устойчивост на Фондация цир в средносрочен план iconСе изчислят разходите и се калкулират приходите от вложените средства, реализираните дейности и постигнатите резултати. План за действие
Стратегия за ограничаване на антибиотичната резистентност и план за действие в мбал "царица иоанна" еад, софия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом