Годишно разпределение на часовете по литература в клас
ИмеГодишно разпределение на часовете по литература в клас
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер61.54 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.prosveta.bg/PGR/PGR_Literatura_9.doc
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ЛИТЕРАТУРА В 9. КЛАС

Задължителна подготовка (3 часа седмично)на учебната седмица

ТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯНачален преговор


Човешката словесност. Развитие на словесността. Развитие на видовете словесност.

Словесността и човешките общности и култури.

словесност; литературен род – епос, лирика, драма; устно и писмено словоМитология.

Митологията като културен феномен.

Ми­то­ло­гия на Древ­на Ела­да.

Ми­то­ве за ге­рои.

мит; теогонични и космогонични митове; есхатологични и етиологични митове; митове за герои; митологичен цикълФолклор.

Фол­к­лор­на­ словесност.

Приказка.

Сказание на­ро­ден епос.

фолклорна приказка; сказание; народен епосСтарогръцки епос.

Раз­ви­тие на старог­ръц­ка­та лите­ра­ту­ра.

Епос. Кла­си­чес­ки ге­ро­и­чес­ки епос.

епос и епопея; дактилически хекзаметър; постоянни епитети; сравнения; ретардация„Илиада“ – социокул­ту­рен и ми­то­ло­ги­чен контекст.

„Илиада“ – те­ма, сю­жет, композиция.

сюжет и композиция; паралелна и концентрична композицияПър­ва пе­сен. Темата за гне­ва и епи­чес­ки­я героизъм.

Втора песен. Бунтът на Терсит. Отношението между героя и антигероя.


Шеста песен. Светът на войната и светът на мира.


Интерпретативно съчинение: Представянето на войната в „Илиада“ като неотменна част в живота на древните гърци.


Осемнадесета песен. Изковаването на щита на Ахил.


Два­де­сет и вто­ра пе­сен – кулми­на­ция в сю­жет­ния ход. Упражнение: наблюдение върху сюжетния ход и образите на Ахил и Хектор


Два­де­сет и чет­вър­та пе­сен. Об­ра­зът на Ахил и об­ра­зът на чо­ве­ка.

сюжетен ходПодготовка за класна работа

интерпретативно съчинение;

теза; аргументи; доказателстваКласна работа


Поправка на класната работа

редактиране; рецензиранеХо­ра и бо­го­ве в „Илиада“.

„Илиада“ – обоб­ще­ние.


Старогръцка лирика.

По­ява и раз­ви­тие на ли­ри­ка­та.

Песенна лирика (ме­ли­ка).

декламативна лирика; песенна лирика; мелика; елегия; ямбСтарогръцка драма. Про­из­ход и основни черти.

трагедия; комедия; сатирна драма; пролог, парод, епизод, стазим, комос, екзодСофокъл.

„Едип цар“ – сю­жет и структу­ра на трагедията.

Ана­лиз на дра­ма­ти­чес­ко­то дейс­т­вие.


„Ан­ти­го­на“ – сю­жет и струк­ту­ра на трагедията.

Ана­лиз на дра­ма­ти­чес­ко­то дейс­т­вие.

Ан­ти­го­на и Кре­он – две­те ли­ца на тра­гично­то.

Библия; Стар завет; монотеизъмЕврипид. „Електра“ – културно-исторически контекст, сюжет и структура.

Анализ на драматическото действие.

„Електра“ и творческото своеобразие на Еврипид.


Стар завет.

Кни­ги­те на ста­рия за­вет.

Кни­га Би­тие: сът­во­ре­ние на све­та и чо­ве­ка.

Историята на Йосиф и неговите братя.

притчаМойсей. Из­ход от роб­с­т­во­то.

Де­сет­те Бо­жи за­по­ве­ди.

Кра­ят на пъ­тя към Ха­на­ан.

Средновековие; религиозна лирика; дидактическа прозаНов завет.

Хрис­ти­ян­с­т­во – въз­ник­ва­не и идеи.

Еван­ге­лие от Ма­тея: жи­во­тът

и въз­к­ре­се­ни­е­то на Иисус.

Про­по­ве­ди­те и прит­чи­те на Иисус.

рицарски романСредновековната литература – основни черти.

Свет­­с­­­ки жан­­­ро­­ве в литература­­та на Средновекови­­е­­то.

Ри­­цар­­с­­­ки ро­­ма­­ни. По­­я­­ва и раз­­­ви­­тие на жан­­­ра.

канон; агиографска прозаХу­­до­­жес­­т­­­ве­­ни­­ят свят на романи­­те от Ар­­­ту­­ро­­вия цикъл

житиеОсновни черти на старобългарската литература.

Периоди и идеи.

Особености и значение.

Жанрове.


Кирило-Методиеви традиции.

Де­ло­то на све­ти­те бра­тя Кирил и Методий.

Прос­т­рано­ жи­тие на св. Ки­рил

декламационна поезия с религиозно съдържаниеУче­ни­ците на Кирил и Методий в България (886 – 893).

Зла­тен век на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра


„Прог­лас към Еван­ге­ли­е­то“.

Кон­с­тан­тин Прес­лав­с­ки. „Азбуч­на мо­лит­ва“

апокриф; апокрифна поезия; апокрифна проза; апокрифно посланиеПодготовка за класна работа


Класна работа


Поправка на класна работа

редактиране; рецензиранеЧер­но­ри­зец Хра­бър. „За букви­те“.

Йоан Ек­зарх. „Шес­тод­нев“

еретичноАпок­риф­на литература. „Ходе­не на Бо­го­ро­ди­ца по мъки­те“


Еретична и антиеретична литература.

Богомилство – идеи и разпространение.

Презвитер Козма. „Бе­се­да про­тив богоми­ли­те“
Свързани:

Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение на часовете по литература в 10. Клас
Литературноинтерпретативно съчинение – „Сблъсъкът между идеал и действителност в романа „Дон Кихот“
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение на часовете по български език и литература в 12 клас
Жизнен път. Творческа биография. Стихосбирката „Пролетен вятър — ги­белта и екстазът. Светът и човека контрасти и парадок­си на Септември...
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconПримерно годишно разпределение по български език и литература за клас
Обучението по български език и литература в първи клас обхваща 217 учебни часа годишно, които се провеждат в 31 учебни седмици по...
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение по български език и литература за трети клас

Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconПримерно годишно разпределение на учебното съдържание по литература за клас
...
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconСъгласно учебния план в клас математиката се изучава 108 учебни часа (36 седмици по 3 учебни часа седмично), а в професионалните паралелки 72 часа (36 седмици по 2 учебни часа седмично). Забележка: в графата за брой часове, в записа
Предлагаме примерно годишно разпределение на часовете по математика за използващите учебника на издателство „Просвета“
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение на учебния материал за четвърти клас класен ръководител анна господинова учебна 2011/2012 година чоуине "Веда" директор: български език и литература
Учениците да задълбочат знанията си за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни...
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение на учебните часове по история и цивилизация за 10. Клас зп
Годишно разпределение на учебните часове по история и цивилизация за 10. Клас – зп
Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение на учебните часове по история и цивилизация за клас – зп

Годишно разпределение на часовете по литература в клас iconГодишно разпределение на учебните часове по история и цивилизация за 11. Клас – зп

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом