Стратегия за развитие на туризма на община аврен
ИмеСтратегия за развитие на туризма на община аврен
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер135.68 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.avren.bg/assets/Tourism Strategy Avren.doc


СТРАТЕГИЯ


ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


НА ОБЩИНА АВРЕН


2007-2013г.


Въведение


Туризмът е пряко свързан с особеностите на региона – природни ресурси, инфраструктура, забележителности, традиции и обичаи, популярността на региона като туристическа дестинация и др.

Могат да се разграничат две основни разновидности на туризма – традиционен или масов и алтернативен. Масовият туризъм включва стандартните удобства за отдих, като хотели, ресторанти, заведения, спортни съоръжения и др., докато алтернативният предлага различен начин на протичане и ангажиране на човешкия ресурс.

При разработването на настоящата стратегия са анализирани и идентифицирани следните приоритетни направления към които община Аврен трябва да насочи своите усилията: развитие на традиционни туристически продукти, разширение на палитрата от турисически услуги, подобряване качеството на обслужването, предлагане на нови нетрадиционни видове туризъм, популяризиране на общинския туризъм по пътя на туристическата реклама. 1. Анализ на състоянието
 1. Туристически и икономически профил на община Аврен


Туризмът е структуроопредялщ отрасъл за община Аврен. Приоритетното отношение към развитието на сектора се определя от местоположението и природните дадености, от потенциала определен на база световни тенденции в развитието на туристическия продукт и от положителните последствия, до които води успешно провежданата общинска политика в областта на туризма. Ускореното развитие на туризма във всичките му форми е възможност за диверсифициране на местната икономическа база и развитието на много видове местни фирми предлагащи съпътсващи продукти и услуги. Потенциалът на община Аврен за развитието на традиционни и нетрадиционни туристически продукти и услуги определя и широкия обхват от положителни последствия от развитието на сектора. Развитието на селскостопанския туризъм е шанс за собствениците на ферми да оцелеят в периода на присъеднияване на България в ЕС. Поради специфката си секторът ще стимулира поддържането на чиста природна среда. Онсовните положителни резултати са – намалената берзаботица, повишения доход на глава от населението и увеличените инвестиции на частен капитал в основни материални базаи.


 1. Пазарно търсене


За да се отговори на нарастващото пазарно търсене и да се реализират по-големи печалби, предпочитаните целеви групи на туристическото развитие на община Аврен трябва да са образовани, платежоспособни и търсещи приключения туристи. Този сегмент реализира по-големи от средните престои и много по-големи от дневните разходи, в сравнение с ниските сегменти. Основното изискване на тези клиенти е – високо качество на настаняването и услугите.

Българските граждани са друг важен сегмент от клиентите. Те не са готови да заплатят висока цена, но са възможност за поддържане на търсенето извън активния сезон на по-ниски цени.

Налице е обещаващ сегмент от взискателни и платежоспособни туристи от Западна Европа и САЩ, които се интересуват от културен, еко и селски туризъм, а също и от туристически обиколки по-дълги от един ден.

Необходимо е да се реализира адекватна на търсенето политика по предлагане, съобразно изискванията на всеки сегмент от пазара. 1. Традиционен туристически продукт
  1. Местоположение и природни условия и ресурси

Условията за развитие на туристическия продукт на територията на община Аврен са много добри. Наличието на добра плажна ивица в съчетание с уникалните природни дадености на Камчийския резерват (устието на р. Камчия и лимана „Паша дере”) са оценени още в близкото минало като привлекателни и тук са изградени два туристически центъра: комплекс „Камчия – север”, състоящ се от къмпингите „Рай” и „Пирин” и къмпинг „Романтика”. Общата площ на курортния комплекс е 1 500 дка, а на плажовете – 192 дка.  1. Състояние на местата за настаняване

Легловата база на к.к. Камчия има капацитет около 6 500 места, от които в хотели, мотели и вили – 2 600; в къмпинги – около 1 500; в почивни домове – около 2 100. Реално използваеми обаче, според посочените от собствениците данни при категоризирането на обектите за настаняване, са малко повече от 2800 места. Те са разположени в 513 стаи с по едно и две легла, 163 стаи с по три легла и 226 стаи с по четири и повече легла.

По-голямата част от местата за настаняване са от категория „една звезда” (1964 на брой). 240 легла са разположени в обекти, категоризирани извън общината, което предполага по-висока категория. Около 600 легла са разположени във все още некатегоризирани места за настаняване.

Състоянието на част от базата на комплекса не е на нивото, което се изисква от днешните посетители. Това може да се каже особено за местата за настаняване в някои от почивните домове. Причините следва да се търсят основно в промените в икономическите условия в страната през последните 15 години и съответно в собствеността и политиката на много от предприятията – собственици на бази. Напоследък обаче се наблюдават известни положителни тенденции в посока подобряване на условията за настаняване.

До момента курортният комплекс остава встрани от мащабното строителство на хотели, характерно за цялото българско черноморско крайбрежие. Основна причина за това е съществуващият ограничителен режим в защитените територии. Тази особеност напоследък се оценява по достойнство от инвеститори в областта на туризма. Проявен е инвестиционен интерес от управлението на гр. Москва за изграждане на модерен санитарно-курортен комплекс, който ще бъде финансиран изцяло с руски капитали. Разработени са проекти за строителство на 4- и 5- звездни хотели, отговарящи на изискванията на съвременните потребители на туристически услуги, както и на голф-игрище и база за конен спорт.

  1. Състояние на прилежащата инфраструктура

Развитието на к. к. Камчия ще изисква значителни инвестиции в публичната инфраструктура – пътна мрежа, допълнително водоснабдяване и канализация, организиране на качествено сметосъбиране и сметоизвозване, както и поддържане чистотата на териториите за обществен достъп и особено на плажната ивица. Реализацията на голяма част от тези мерки не е по силата само на общината и поради това през плановия период трябва да се търсят възможности за привличане на средства от европейските структурни фондове, както и да се разчита на партньорство от страна на туристическия бизнес.


Реално е да се очаква, че изпълнението на тези намерения ще доведе до значително подобряване на ситуацията в цялата община в икономическо отношение (създаване на нови работни места в строителството, обслужващата туризма сфера, търговията и услугите; стимулиране производството на селскостопански продукти за директна консумация; увеличаване приходите от туристически такси в общинския бюджет). В същото време обаче е необходимо ремонтирането на съществуващата и изграждането на нова туристическа инфраструктура да се осъществява изцяло при спазване принципите на устойчивото развитие и запазване на уникалните природни дадености на региона.


  1. Собственост и инвеститорски интерес

Развитието на к.к. Камчия в голяма степен зависи от характера на собствеността на земята. Разпределението и между множество собственици, които заедно и поотделно не разполагат с необходимия ресурс за изграждане на единен комплекс е затрудняващ модернизирането и разрастването на базата.

Налице е обаче обща позиция по въпроса за развитието на комплекса:

 • Застрояването да отговаря на цялостен застроителен план, който да се вмести благоприятно в екологичната система на района

 • Да има единен облик и да се избегнат грешките допуснати при изграждане на други комплекси, където сградите са с различен стил и това намалява привлекателността на целия комплекс.

 • Максимално да се използват природните дадености на района като – наличието на подземни минерални води, целейки целогодишно привличане на туристи за отдих и лечебно възстановителни цели.

 • Инфраструктурата на комплекса има нужда от доизграждане.

Разпродажбата на земята на различни инвеститори не би отговорило на горепосочената визия на собствениците и едновременно с това, те не биха били получатели на добавената стойност от застрояването и развитието на комплекса.

Необходимо от реализирането на единна политика, която да съдържа разработването и осъществяването на практика на общ проект за финансиране изграждането на комплекса. Налице е готовност и проведени предварителни стъпки от страна на общината като обединител и изразител на общата визия.


  1. Състояние на работната сила

За осъществяване на успешна политика по предлагане в туризма от изключително важно значение е обслужването. Качеството на обслужването е чувствително и пряко зависимо от мотивацията и качествата на обслужващия персонал. Анализът на съществуващите тенденции и предизвикателствата на присъединяването на България към Европейския съюз налагат извода за необходимост от осезателно увеличаване на влаганите средства за обучение на човешките ресурси в сектора. Необходимо е да се увеличат значително и средствата инвестирани от работодателите за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на заетите.

Налице е необходимост от обучени кадри в следните професии – екскурзоводи, сервитьори, готвачи, рецепционисти, пътнически и туристически агенти. Търсене има и за професии, за които не се изисква специална квалификация в туризма. Необходимо е и реализирането на специални обучителни програми за изграждане на управленски умения за развитието на алтернативен туризъм. С цел повишаване заетостта, задържане на младите хора и пълно усвояване на капацитета на човешките ресурси в общината трябва да се провежда адекватна политика на квалификация и наемане на персонала в туристическите обекти.

Близостта до областния център и наличието на обучаващи институции, както и финансиращи програми трябва да се разглежда като предимство, което общината да използва и усвои в рамките на своята стратегия за развитие на туризма.  1. Туроператори и туристически агенции

Основните фирми, развиващи туристически продукт на територията на общината са: „СОК Камчия” ЕАД, „Сливница 1968” АД, „Мери” АД, „Камчия” АД, „Детелина” АД и др.


 1. Алтернативен туристически продукт


Алтернативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс.

Във вътрешността на общината условията за развитие на самостоятелен туристически продукт са ограничени. Легловата база се изчерпва с хижите „Здравец” (край яз. Здравец), „Петрича” (край с. Аврен) и „Пода”. Има идея за изграждане на мотел в местността „Харамията” с капацитет около 100 места.

Споменатите по-горе възможности за културно-познавателен, битов, ловен и риболовен туризъм следва да се разглеждат предимно като допълващи основния туристически продукт, а именно този, развиван в курортен комплекс „Камчия”. В тази посока е разработения от общината и одобрен за реализация проект „Разкриване на природните богатства във вътрешността на община Аврен с цел развитие на туризма”.

Към настоящият момент са налице следните фактори, които определят потенциала за развитието на различни форми на алтернативен туризъм:

 • Близостта до развити курортни комплекси - потенциал за развитието на селски туризъм, туристически атракции и анимации, като част от програмата на туристи пребиваващи в развитите к.к. край Варна

 • Наличие на природен резерват и разнообразна флора и фауна с уникални представители - развитие на екотуризъм. Екотуристите предпочитат семейни хотели. Част от дейностите в този сегмент не са зависими от климатичните условия и могат да помогнат за удължаване на сезона.

 • Наличието на подземни минерални води на територията на к.к. Камчия – развитие на лечебно – възстановителен туризъм.

 • Близостта до областния център определя потенциала за развитието на конгресен туризъм.
 1. SWOT анализ
Силни страни и предимства

Благоприятно географско положение, съхранена и чиста природа

Наличие на курортен комплекс с възможности за развитие

Уникално съчетание на крайбрежна ивица и запазен горски фонд

Разнообразна флора и фауна с уникални представители

Наличие на свободна работна ръка

Наличие на обучаващи институции в областния център

Изготвени рекламни материали

Възможност за развитие на различни видове туризъм /селски, балнеоложки, еко и др./


Слаби страни

Амортизирана и недостатъчна леглова база


Недостиг на квалифицирани кадри


Амортизирано техническо оборудване


Слабо предлагане на допълнителни туристически услуги


Липса на общинско туристическо информационно бюро


Възможности

Повишен интерес към различни форми на туризъм


Развитие на специфичен туристически продукт в отговор на търсене на нови туристически атракции и дестинации


Засилен инвеститорски интерес към закупуване и наемане на земи


Оптимално използване на човешкия ресурс


Подобряване на техническа инфраструктура, благоприятстваща достъпа до туристическите обекти, чрез привличане на целеви средства


Предстоящото членство на България в ЕС и възможностите, по линия на Предприсъединителните програми и Структурните фондове по отношение на туризма

Заплахи

Възможно неконтролирано застрояване в територии в близост до бреговата ивица


Неконтролирано развитие и застрояване на к.к. Камчия


Не достатъчната популярност на региона като туристическа дестинация пред чужденци
 1. Визия, цели и приоритети
  1. Визия


Устойчиво развитие на туризма в община Аврен в хармония с уникалното природно богатство и културно-историческо наследство на района за благото на местната общност.


  1. Цели
 • Развитие на традиционен и алтернативен туристически продукт на територията на общината

 • Съхраняване на природните дадености на региона

 • Повишаване на заетостта в резултат на развитието на сектора
 1. Основни приоритети и мерки за тяхното постигане


Приоритети

 • Устойчиво развитие на туристическия продукт в КС „Камчия”

 • Развитие на алтернативен туристически продукт

 • Подобряване качеството на обслужването и разширяване на туристическите услуги

 • Популяризиране на туристическия продукт

 • Развитие на туристическия клъстър


Мярка 7.1. Устойчиво развитие на туристическия продукт в КС „Камчия”

Предвижда се да бъде разширена и осъвременена легловата база в КС „Камчия”, като се модернизират съществуващите и / или се изградят нови вилни селища и хотели. По този начин се очаква местата за настаняване да достигнат 13 000. Едновременно с разширяването на легловата база ще бъдат изграждани нови атракции и търговски обекти – спортно-развлекателен център, зона за отдих и спорт, велоалея с два модула и улица на занаятите и услугите. Финансиране ще се търси основно от частния сектор – по отношение на легловата база; от частния сектор и фондовете на ЕС – за подобряване на търговската и развлекателна инфраструктура. Община Аврен ще участва главно със собственост върху терени и инфраструктура, която ще предостави за реализацията на проектите.

Важен момент при реализацията на мярката е да не се допусне нарушаване на съществуващата екосистема, която прави курортното селище уникално за българското Черноморие. В този смисъл, партньорството между местната и държавната власт, предприемачите и местната общност ще има ключово значение при планирането и изграждането на местата за настаняване и туристическите атракции.


Мярка 7.2. Развитие на съпътстващ туристически продукт във вътрешната част на общината

В населените места от вътрешността на общината ще бъде създадена леглова база – между 300 и 400 места за настаняване, предимно във възстановени и модернизирани стари къщи, обединени в мини-етнографски комплекси във възрожденски стил. Предвижда се под формата на частна инициатива да бъдат създадени около 50 къщи, всяка от които да предлага 6 – 10 места за настаняване, като по този начин се очаква да бъде създадена постоянна заетост за около 100 души. Паралелно с това ще бъдат възстановявани и паметници на културата, които биха представлявали интерес както за туристи от Черноморието, така и за ценителите на историческия и познавателен туризъм. За плановия период се предвижда със средства на общината, държавата, еврофондовете и средства на инвеститори да бъдат възстановени 7 паметника на културата.

Допълнителен елемент от туристическия продукт във вътрешната част на общината ще бъде създаването на условия за спортен риболов и отдих край 7 от язовирите със средства на частни предприемачи и подкрепата на фондовете на ЕС за развитие на рибовъдството.

Мярка 7.3. Подобряване качеството на обслужването

Повишаване качеството на обслужването е в пряка зависимост от състоянието на работна ръка в общината. Ще се изготви анализ на нуждите от обучени кадри за работодателите в сектора. Ще се извърши одит на уменията и нагласите на наличните човешки ресурси в общината. На база констатираните качествени и количествени несъответствия между търсенето и предлагането на работната сила ще се предложат мерки за обучителни, квалификационни и преквалификационни курсове с препоръки за обучителни програми.

Мярка 7.4. Популяризиране на туристическия продукт

В подкрепа на развитието на туристическия продукт в общината се предвижда неговата промоция и популяризиране. За целта ежегодно ще бъде издавана рекламна брошура на четири езика – български, руски, английски и немски. Ще бъде разработен и рекламно-информационен сайт, предлагащ възможност за резервации онлайн. Финансирането на тези мерки ще бъде със средства на общината, предприемачите в областта на туризма и подкрепата на еврофондовете, като се очаква след първоначалното им стартиране, едновременно с развитието на туристическия продукт дейностите да започнат да се самофинансират.

Предвижда се участие на национални и международни туристически борси


Мярка 7.5. Развитие на туристическия клъстър


Да се разработи проект за изграждане на туристически клъстър на територията на община Аврен. С проекта се цели повишаване на конкурентноспособността на региона, чрез базиране на световната практика за изграждане на мрежи. На база изготвения анализ за развитие на туризма в региона и формулираните визия и цели ще се изработи карта на основните стопански субекти и връзките им с доставчици, клиенти, неправителствени организации образователни институции и свързани с тях компании от други отрасли. Ще се изготви план за действие, включващ краткосрочни и дългосрочни приоритети и форми за институционализация на клъстера. Ще се изработят правила за работа в клъстъра. Ще се определят форми и източници на финансиране на новата структура.Свързани:

Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconПрограм а заразвитиетонатуризм а вобщинарома н
Програмата за развитие на туризма в Община Роман е създадена на основание чл. 10 ал. 1 от Закана за туризма в съответствие с приоритетите...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconПрограм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година
Програмата за развитие на туризма в община Мездра е създадена на основание чл. 10 от Закона за туризма и съобразно задачите на Общинската...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconЗа развитие на туризма в община брезник
Та на Закона за туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с Националната стратегия за...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconОбщински план за развитие на община пещера 2006-2013 г
Пещера за периода 2000-2006 година. Съобразен е със зрр, нпр, нопрр, рпр на юцр, зос, Областна стратегия за развитие, Общинска стратегия...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconДокладназаписк а от емануил младенов манолов кмет на община аврен
Относно: Създаване на “Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен”, по проект на Община Аврен, по оп ”Развитие на...
Стратегия за развитие на туризма на община аврен iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом