Ангел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
ИмеАнгел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер93.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/systemUK/Documents/Protokol_zakl_seminar.doc

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”П Р О Т О К О Л

от Заключителния семинар

Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”,

Дни на работодателите потребители на кадри на

Русенския университет


Днес, 30.03.2010 г. се проведе заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. Семинарът се проведе съгласно предварителната програма на Дните на работодателите потребители на кадри на Русенския университет.

В обсъждането взеха участие:

 • Ректорското ръководство на Русенския университет;

 • Деканите / Директорите на основните звена;

 • Членовете на Университетската комисия за качество на образованието и акредитацията и на Съвета по качество на образованието и акредитацията;

- Ръководители на специализиращи катедри.

Семинарът беше открит от Ректора на Русенския университет – проф. дтн Христо Белоев. Той отправи поздравление към всички участващи в Дните на работодателите и запозна присъстващите с основните цели на мероприятието.

Доц. Велизара Пенчева запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите и срещите, които са били проведени от всяко основно звено. Беше отбелязано участието на много фирми в организираните мероприятия.

Семинарът включи:

 • Представяне на информация за събитията през месеца от факултетите/филиалите

 • Европейската практика за диалога между висшите училища и бизнес средите с цел създаване на партньорства, способни да посрещнат потребности и умения за пазара на труда

 • Добри практики в Русенския университет

 • Обсъждане на основната структура и дейностите на Стратегия за изграждане на партньорство на Русенския университет с бизнес средите за високо качество на обучение

Доц. Пламен Кангалов – Декан на АИФ представи накратко информация за проведените съвместно с Транспортния факултет и Машинно-технологичния факултет мероприятия при срещите с работодателите. Обобщи част от изискванията на бизнеса към обучението на студентите. Според работодателите студентите трябва да имат добра езикова и компютърна подготовка. Акцентира на предстоящата – на 12.05.2010 г. дискусия: Ново качество в подготовката на инженерни кадри (среща с ръководствата на фирмите участнички в XII-то Изложението на земеделска и автомобилна техника).

Доц. Михаил Илиев –Декан на ФЕЕА запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите във факултета – проведеният съвместен семинар – обучение на студенти от Факултет Електротехника, електроника и автоматика, Центъра за кариерно развитие и Фирма СЕТ АД гр. Русе; съвместна презентация на Факултета, Центъра за кариерно развитие и Фирма ASIC ООД гр. Пловдив; съвместно двудневно обучение на тема „Компютърно базирани системи за измерване и автоматизация” с фирма ЕЛСИ ООД Русе; Регионален семинар на тема „Енергоспестяване със съвременни технически решения за светодиодно осветление” съвместно със SAMSUNG LED. Отправени са много конкретни препоръки от повечето от работодателите. Основно работодателите застават зад принципа “Обучение през целия живот”, т.е. на завършилите студенти трябва да се предоставя възможност за допълнителна квалификация и обучение.

Доц. Росен Иванов – Декан на ТФ запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите във факултета. Основно изискванията към младите специалисти са формирани в няколко насоки: добро владеене на чужд език; добра компютърна подготовка; владеене на специализирани софтуерни продукти; силна мотивация за работа и допълнително учене. Сключени са договори за провеждане на студентски стажове на територията на фирмите.

Доц. Александър Петков – Заместник-декан на ФБМ запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите във факултета. Към факултета е учреден Съвет на настоятелите - независимо и доброволно сдружение с 14 представители на бизнеса от основните сфери на региона, държавната администрация, неправителствени сдружения. Приет е Устав на Съвета на настоятелите. Формулирани са цели:

1 Повишаване на качеството на обучение на студентите от факултета и шансовете им за трудова реализация;

2 Подкрепа при осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за факултета;

3 Съдействие за засилване на сътрудничеството на факултета с русенската бизнес общност.

Определени са основните дейности на Съвета на настоятелите:

- подпомага факултетното ръководство, инициативите на студентите и преподавателите от факултета;

- обсъжда и прави предложения пред ФС за развитието или за разрешаването на текущи проблеми;

- съдейства за подобряване материално-техническото осигуряване на учебния процес;

- подпомага издаването на учебници, учебни помагала, бюлетини и информационни единици;

- грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за факултета и само извършва спонсорска дейност;

- подпомага създаването и реализирането на нови учебни програми със засилена практическа насоченост;

- лобира пред бизнес обществеността за популяризиране и подпомагане на дейността на факултета.

Избран е борд на директорите за 2010 г.

На Факултетен съвет с участието на Съвета на настоятелите са дискутирани идеи и конкретни стъпки за бъдещи съвместни действия.

Доц. Тодорка Стефанова – Декан на Факултет Обществено здраве запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите във факултета. Проведен е партньорски форум „Заедно към професионално направление Здравни грижи”. Във форума са взели участие представители на МБАЛ – Русе, Психодиспансер- Русе, Здравна къща “Медика”, Център по физикална и социална рехабилитация – Ряхово, Комплекс за социални услуги – Русе, Дом “ Майка и дете” – Русе, Сдружение "Еквлибриум"- Русе.

Доц. Маргарита Теодосиева – Декан на Факултет Природни науки и образование запозна присъстващите с проведената среща-разговор с представители на базови училища и детски градини, Регионален инспекторат по образованието – Русе. На срещата присъстващите са запознати с провеждане на педагогическите практики в някои европейски държави; обсъдени са нови варианти за провеждане на педегогическите практики, с цел създаде чувство за принадлежност на студентите към училището и специалността; възможности за въвеждане на индивидуална педагогически практика.

Доц. Станка Дамянова – зам.директор на Филиал-Разград запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите във Филиала. Програмата включва:

- работна среща на консултативния съвет към Филиал–Разград – 8–12. III. 2010 г. - в Консултативния съвет членуват управители и изпълнителни директори на фирми, потребители на кадри и ръководството на Филиала. Този съвет има за цел да работи и съдейства за повишаване качеството на обучение във Филиал-Разград и адаптирането му към изискванията на бизнеса. Отчетени са следните по-важни дейности:

 • Проведени срещи с представители на фирми, относно предстоящи промени на учебните планове на специалностите във Филиала.

 • Анализ на председателя на УС на Амилум България инж. Св. Караджов и представяне на писмено становище относно промените в учебен план на специалност „Технология на храните”;

 • Анализ на ръководител секция „Биотехнологична” в Биовет-Разград д-р Илияна Костова и писмено становище относно промените в учебен план на специалност „Биотехнологии”;

 • Традиции по отношение на добрата практика за провеждане на практическото обучение на студентите на територията на съответните фирми;

 • Предоставена от Амилум България апаратура и оборудване за специализираните лаборатории във Филиал Разград;

 • Разширяване и развиване на летните стажантски програми.

- среща на студентите с фирмите от региона под надслов „Обучението в близост до практиката”. Запознаване с производствените мощности и възможности за реализация – 15 – 19. III. 2010 г. - През периода 15-19 март са се организирали посещения на студентите във фирмите от региона под надслов „Обучението в близост до практиката”. Били са посетени: Амилум България; Биовет – Разград; Антибиотик – Разград; Каолин-Сеново; Хан Аспарух-Исперих; Винпром – Лудогорие, Разград; Селур Фарма, Разград; Валети ООД, Разград; Млин 97, Разград. Студентите са се запознали с производствата и техните технологии и оборудване, а преподавателите са провели работни срещи с ръководствата на фирмите. На тези срещи е декларирана пълна подкрепа и съдействие за повишаване качеството на обучение с цел кадрите на Филиала да удовлетворяват нарасналите изисквания на бизнеса.

- кръгла маса с участието на фирми от региона на тема: „Качество и контрол на храните” – 24. III. 2010 г.

На кръглата маса са се обсъдили актуални проблеми, свързани с възможностите на фирмите да предлагат качествена и контролирана продукция. Поставили са се въпроси, свързани с необходимостта от качествено обучение на кадрите, които са важен фактор за производството на продукти с високо качество. Фирмите вече имат високи изисквания и Филиалът в Разград се стреми да им бъде достоен партньор.

Фирмите са поставили въпроси към студентите, свързани с мотивите им за учене, с необходимостта да се обучават, да работят в екип, да са комуникативни и амбициозни. инж. Караджов от Амилум-България е предложил да има един предварителен период за професионална ориентация преди дипломирането на студентите.

- заключителна пресконференция и закриване дните на работодателите - 24.03.2010г.

В заключителната част са обобщени следните предложения за подобряване качеството на кадрите във Филиал-Разград :

● да се продължи работата за подобряване на практическото обучение на студентите от Филиал-Разград, като Филиалът максимално се възползва от възможностите на фирмите, с техни специалисти, съвременни методи за анализи, апаратура и др. за придобиване на практически умения и знания;

● да се разшири фундаменталната подготовка, като база за надграждане на нови знания; обучението да бъде гъвкаво и отворено за актуалните теми и проблеми, например за специалност „Технология на храните” да се обърне внимание на контрола и безопасността на храните;

● да се засили и задълбочи изучаването на английски език от студентите;

● да се организират открити лекции на студентите, които да се изнасят от партньорите от фирмите.

● още преди дипломирането си студентите да бъдат активни и да предприемат действия за професионалната си реализация съвместно с фирми и ръководството на филиала.

Доц. Димо Димов –директор на Филиал-Силистра запозна присъстващите с програмата на Дните на работодателите във Филиала, вкючваща срещи с фирми - Каомет; Токай; Пролай- АД, ЕМИ-АД; КАМО; ЕМУ, срещи с работодатели от автосервизи, директори на училища от област Силистра. Участие в срещите са взели ръководството на Филиала, преподаватели и студенти.


Доц.Велизара Пенчева запозна присъстващите с Европейската практика за диалога между висшите училища и бизнес средите с цел създаване на партньорства, способни да посрещнат потребности и умения за пазара на труда. Посочени бяха примери на успешно сътрудничество на висшите училища и бизнеса в цяла Европа. Присъстващите бяха запознати с проведените форуми в периода 2008-2010 г. с представители на академичните и икономически среди в света. Разискванията в тематичните форуми върху конкретни теми в контекста на сътрудничеството между университета и бизнеса довежда до фокусиране на областите, в които са необходими действия на национално, регионално или институционално ниво. Форумите са отговорът на ЕК за осигуряване на редовен и устойчив диалог и обмен на добри практики за сътрудничеството. Основните дискусии на бизнес форумите са допирните точки и начина на сътрудничество между академичната и икономическите общности.


Представени бяха добри практики в Русенския университет.

Доц.Миролюб Младенов запозна присъстващите с проведените мероприятия, свързани с откриването на Учебен център „еPLAN” и семинар на фирма РИТБУЛ ЕООД, официален представител на EPLAN Software & Service за България - 24 ноември 2009 г. – Русенски университет „Ангел Кънчев”; както и с откриването на Учебен център „Moeller” – среда за обучение по иновативни технологии в областта на автоматиката - звено от структурата на Учебно – информационния център по “Автоматика, информационна и управляваща техника”, който беше създаден през 2000 г. в резултат на сътрудничеството между катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” при РУ “Ангел Кънчев” и фирма “ЕЛСИ – ООД”.

Доц.Иван Евстатиев – директор на Център за кариерно развитие в Русенския университет запозна присъстващите с проведения за пети път Форум “Кариери` 2010 – добра кариера, добър живот”. В форума са взели участие 35 фирми отразлични области, кореспондиращи със специалностите, по които се обучават студенти в Русенски университет

 • Земеделие - АИФ

 • Транспорт и логистика - ТФ

 • Машиностроителни технологии - МТФ

 • Финанси, счетоводство и банково дело – ФБМ

 • Електроника, компютърни системи, комуникационна техника - ФЕЕА

През месеца на работодателите, Центърът за кариерно развитие е провел срещи с фирми, които са направили презентации пред студенти, както и интервюта със студенти за провеждане на летни стажове.

Доц.Генчо Попов – ръководител на катедра Топлотехника, хидро и пневмотехника запозна участниците в семинара със създадени съвместно с фирми лаборатории - лаборатория по топлоснабдяване и отоплителна техника – създадена съвместно с фирма “ЕРАТО”; лаборатория по газоснабдяване и горивна техника “Ettore Riello” – създадена съвместно с фирма “КАЛОРИЯ”, както и с лаборатории в процес на изграждане - лаборатория по възобновяеми енергийни източници – с помощта на фирма “ЕКОТЕХПРОДУКТС” ; лаборатория по пневматика - с помощта на фирма “МАСТЕР”.


Доц.Велизара Пенчева предложи за обсъждане от присъстващите рамка на Стратегия за изграждане на партньорство на Русенския университет с бизнес средите за високо качество на обучение (Приложена към настоящия протокол).

След проведени разисквания и изчерпване на дневния ред заключителния семинар бе закрит.


ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УККОА:


(маг. ик. Даниела Тодорова) (доц. д-р инж. Христо Белоев)
Свързани:

Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconАнгел Кънчев" Фондация "
Ние сме група преподаватели, служители и студенти от Русенския университет “Ангел Кънчев”, ентусиасти и любители на планината. Инициатива...
Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" icon65 години Русенски университет "Ангел Кънчев"И 160 години от рождението на ангел кънчев
Той е заклю-чителна проява, чрез която не само приятелите на Русенския универ-ситет, но и цялата общественост на гр. Русе ще имат...
Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси Министерство на образованието, младежта и науката
Днес, година, в гр. Русе на основание, утвърден от Директора на оу „Ангел Кънчев” – Русе, протокол вх. № / год за работата на комисия,...
Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconРусенски университет «ангел кънчев», със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Студентска" №8, булстат 000522685, представляван от
Университет «ангел кънчев», със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. ”Студентска” №8, булстат 000522685, представляван от...
Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconСофия 1000,ул ангел кънчев №2

Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconАнгел Кънчев" от о т. 12 до о т. 56 Ул. „Георги Бенковски"

Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconРусенски университет "ангел кънчев"

Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconРусенски университет "ангел кънчев"

Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconIii оу „ангел кънчев варна ул. „Роза „23 График на учебното време за учебната 2 01 2 /201 3 година

Ангел Кънчев\" протокол от Заключителния семинар \" iconБиография на доц д-р Валентин Богданов Стоянов
Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност Автоматизация на производството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом