Тролейбусен транспорт
ИмеТролейбусен транспорт
страница5/6
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер278.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/UstavTrolei251010.doc
1   2   3   4   5   6

ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ОС


Чл. 25. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, КРПК може да извърши проверка на кворума, ако прецени, че е необходимо или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по 24, ал. 2 от този устав, КРПК изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД закрива ОС когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;

2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят на ОСА отлага ОС по реда на чл. 24, ал. 4 от този устав.

ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО


Чл. 26. (1) Решенията на ОС по чл. 21, букви "а", "б", "в" и "г" се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

ПРОТОКОЛ


Чл. 27. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 24, ал. 4 и ал. 5, чл. 25, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

МАНДАТ

Чл. 28. (1) Членовете на СД се избират за срок до 5 години. Членовете на първия СД се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ


Чл. 29. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на съветите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на СД също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на СД, са определили повече от един представител всеки представител може да представлява юридическото лице, член на СД поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението(против).

(5) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 30. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на СД, е длъжно преди избирането му да уведоми ОС, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на СД нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на СД са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на СД, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Тролейбусен транспорт iconНаредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт
Чл. С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които „Тролейбусен транспорт – Враца”еоод на територията на гр. Враца...
Тролейбусен транспорт iconМаршрутноразписани е
Настоящото разписание се възлага от Община гр. Добрич на еоод “Тролейбусен транспорт “ с договор № / 04. 03. 2009г със срок на действие...
Тролейбусен транспорт iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Утвърждаване на промяна в цената на билета за превоз на пътници с Тролейбусен транспорт в град Пазарджик
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на адреса на управление и предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на “Тролейбусен...
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет враца докладна записка
Относно: Приемане на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца
Тролейбусен транспорт iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за продажба на имот на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Тролейбусен транспорт icon­І. Предмет и срок на договора
Тролейбусен транспорт” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Кичево” №4, еик 824104727, представлявано от Управителя...
Тролейбусен транспорт iconДоговор за доставка на гуми
Тролейбусен транспорт” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.“Кичево” №4 с еик 824104727, представлявано от управителя...
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно
Относно: Определяне ред за разпределяне на печалбата за 2006, 2007, 2008 г на „Тролейбусен транспорт”еоод враца
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом