Тролейбусен транспорт
ИмеТролейбусен транспорт
страница4/6
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер278.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/UstavTrolei251010.doc
1   2   3   4   5   6

КОМПЕТЕНТНОСТ


Чл. 21. ОС може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;

г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;

д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;

ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

з) освобождава от отговорност членовете на СД;

и) решава издаването на облигации;

й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Чл. 22. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството.

(3) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете. Председател и Секретар на ОС по право са съответно Председателя на СД и определения от СД Изпълнителен директор. С решение на ОС за Председател и Секретар на събранието могат да бъдат избрани други лица.

СВИКВАНЕ


Чл. 23. (1) ОС се свиква от СД. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или по отделно поне 5% от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър (ТР). Поканата съдържа следните данни:

а) фирмата и седалището на дружеството;

б) мястото, датата и часа на ОС;

в) вида на ОС - редовно или извънредно;

г) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в ОС и за упражняване правото на глас;

д) дневния ред на ОС и конкретните предложения за решения.

(4) Времето от обявяването в ТР на поканата до откриването на ОС не може да бъде по малко от 30 дни.

(5) Съвета на директорите е длъжен да свика ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата е необходимо да бъдат взети решения от компетентността на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

РЕГИСТРАЦИЯ И КВОРУМ


Чл. 24. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК) в състав определен от СД или Изпълнителния директор. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50%/ петдесет процента/ плюс една акция от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

(5) Ако по реда на ал. 4 на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи не повече от 50% (петдесет) или друга по-малка част от капитала на дружеството събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Тролейбусен транспорт iconНаредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт
Чл. С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които „Тролейбусен транспорт – Враца”еоод на територията на гр. Враца...
Тролейбусен транспорт iconМаршрутноразписани е
Настоящото разписание се възлага от Община гр. Добрич на еоод “Тролейбусен транспорт “ с договор № / 04. 03. 2009г със срок на действие...
Тролейбусен транспорт iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Утвърждаване на промяна в цената на билета за превоз на пътници с Тролейбусен транспорт в град Пазарджик
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на адреса на управление и предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на “Тролейбусен...
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет враца докладна записка
Относно: Приемане на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца
Тролейбусен транспорт iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за продажба на имот на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Тролейбусен транспорт icon­І. Предмет и срок на договора
Тролейбусен транспорт” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Кичево” №4, еик 824104727, представлявано от Управителя...
Тролейбусен транспорт iconДоговор за доставка на гуми
Тролейбусен транспорт” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.“Кичево” №4 с еик 824104727, представлявано от управителя...
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно
Относно: Определяне ред за разпределяне на печалбата за 2006, 2007, 2008 г на „Тролейбусен транспорт”еоод враца
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом