Тролейбусен транспорт
ИмеТролейбусен транспорт
страница1/6
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер278.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/UstavTrolei251010.doc
  1   2   3   4   5   6

ПроектУСТАВ НА " ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ " ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


СТАТУТ


Чл. 1. (1) " ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ " ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ), възникнало в следствие на преобразуване чрез промяна на правната форма на „Тролейбусен транспорт”ЕООД, ЕИК:822088204. По-долу в настоящия Устав " ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ " ЕАД ще бъде наричано само “дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на Частното право на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, а именно физически лица, юридически лица, общината и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН


Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ


Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: " ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ " ЕАД. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

(3) Дружеството има печат одобрен от Съвета на директорите. По преценка на Съвета на директорите дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: гр. Пазарджик

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. “П.К. Яворов”, № 1.

СРОК


Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ, ЦEHOOБPAЗУBAHE И ПPOДAЖБA HA БИЛETИ, ИHBECTИTOPCKИ KOHTPOЛ, PEMOHTHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1589370 лв. (един милион петстотин осемдесет и девет хилядитриста и седемдесет) лева, разпределен в 1589370 (един милион петстотин осемдесет и девет хиляди триста и седемдесет) броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) При учредяване на дружеството е внесен целият размер на капитала по ал. 1.

(3)Капиталът е образуван по следния начин:

-117460лв./ сто и седемнадесет хиляди четиристотин и шестдесет лева/ чрез парични вноски, и

-1 471 910лв./ един милион четиристотин седемдесет и една хиляди деветстотин и десет лева/ чрез извършени апортни вноски в преобразуваното дружество-„Тролейбусен транспорт”ЕООД, ЕИК:822088204, чийто универсален правоприемник е настоящото еднолично акционерно дружество, а именно:

1. Застроен урегулиран поземлен имот ІІІ-ТИС в кв.84/ осемдесет и четвърти/ по плана на гр.Пазарджик, състоящ се от 807/осемстотин и седем/ кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239/двеста тридесет и девет/кв.м., състояща се от сутерен на две нива, като в първото ниво/на около 70 кв.м./ се помещава тоалетен възел с баня и складово помещение,а на по-ниското ниво-кабелна зала с авариен евакуационен изход от източната страна, първи етаж/с височина 5 м/, състоящ се от стая на дежурния, акумулаторно помещение, командна зала и работилница; ведно с открита тераса от северната страна със стълби без парапет/ с врати за директно влизане в командната зала/, със застроена площ от 23/двадесет и три/кв.м., на 1,30м. височина над терена; два броя стълбища към І-ия етаж от източната/основния вход/ и западната част на сградата, застроени върху 5,50кв.м. общо, при граници на УПИ ІІІ-ТИС:север-вътрешно квартална улица с о.т. 1855-1854-, изток-бул.Христо Ботев,юг- УПИ ХХХІХ-гаражи, запад-вътрешно квартална улица с о.т. 1855-1856. УПИ ІІІ-ТИС в кв.84 е с административен адрес: гр.Пазарджик,бул.Христо Ботев №1

Имотът е собственост на Община Пазарджик съгласно Акт № 1042/03.09.2008г. за частна общинска собственост

Оценката на апортирания имот съгласно извършената тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от ТЗ, назначена с Акт на Агенция по вписванията- търговски регистър № 20100813123703/17.08.2010г. по партидата на преобразуваното дружество „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-гр.Пазарджик, ул.П.К.Яворов №1, ЕИК 822088204 възлиза на сумата от 288 149лв./ сто осемдесет и осем хиляди сто четиридесет и девет лева/, от които 56490лв.-земя и 231 659лв.-сграда.

2.Застроен урегулиран поземлен имот ІІІІ-Тролейбусно депо в кв.2/две/ по плана на гр.Пазарджик, състоящ се от 5 977/пет хиляди деветстотин седемдесет и седем/ кв.м., ведно с построените в него: 1. едноетажна масивна сграда-пропуск със застроена площ от 10,80/десет цяло и осемдесет/кв.м., построена през 1990г., 2.едноетажна сглобяема сграда-Депо с площ от 387,50/триста осемдесет и седем цяло и петдесет/ кв.м.,висока 5,60м., построена 1990г., с два канала по дължината на сградата, 3. едноетажна масивна сграда с площ от 264/двеста шестдесет и четири/кв.м., построена през 1990г., с височина 4,40м.,долепена до северозападната страна на Депото със седем броя стаи,ползващи се за :шлосерно, склад, стругарно, вулканизатор, автомонтьори, котело и заваръчно-всички с вътрешни входове от Депото и един външен вход, свързан с коридор, две стаи и две антрета за мъжка и дамска тоалетна; 4.едноетажна масивна сграда до северозападната страна на Депото с площ от 6/шест/кв.м.,включваща:склад-карбит и ацетиленов генератор, строена през 1990г.;5. едноетажна сглобяема сграда с площ от 82/осемдесет и два/кв.м., строена през 1990г. с височина 2,75м. на североизток от Депото, състояща се от пет стаи, две антрета и санитарен възел, при граници на целия УПИ ІІІ-Тролейбусно депо:североизток- УПИ-І-жил.строителство, полуподземни гаражи, озеленяване, ателиета, надземни гаражи,югоизток-ул.Петър Бонев, югозапад- УПИ-І-жил.строителство, полуподземни гаражи,озеленяване, ателиета, надземни гаражи, северозапад- УПИ-І-жил.строителство, полуподземни гаражи, озеленяване, ателиета, надземни гаражи. Имота е с административен адрес:гр.Пазарджик,ул.Петър Бонев, тролейбусно депо.

Имотът е собственост на Община Пазарджик съгласно Акт № 1043/03.09.2008г. за частна общинска собственост.

Оценката на апортирания имот съгласно извършената тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от ТЗ, назначена с Акт на Агенция по вписванията- търговски регистър № 20100813123703/17.08.2010г. по партидата на преобразуваното дружество „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-гр.Пазарджик, ул.П.К.Яворов №1, ЕИК 822088204 възлиза на сумата от 861 662лв./ осемстотин шестдесет и една хиляди шестотин шестдесет и два лева/, от които 478160лв.-земя и 383502лв.-сгради.

3. Застроен урегулиран поземлен имот ІХ-общ. в кв.4/ четири/-индустриална зона по плана на гр.Пазарджик, състоящ се от 511/ петстотин и единадесет/ кв.м., при граници :североизток- улица „Синитевска,югоизток- УПИ LXXXI-производствена дейност, югозапад-УПИ СХХ-услуги, северозапад-улица Мильо войвода, с административен адрес:гр.Пазарджик, ул.Синитевска №2А

Имотът е собственост на Община Пазарджик съгласно Акт № 1044/04.09.2008г. за частна общинска собственост.

Оценката на апортирания имот съгласно извършената тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от ТЗ, назначена с Акт на Агенция по вписванията- търговски регистър № 20100813123703/17.08.2010г. по партидата на преобразуваното дружество „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-гр.Пазарджик, ул.П.К.Яворов №1, ЕИК 822088204 възлиза на сумата от 38 836лв./ тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и шест лева/

4. Застроен урегулиран поземлен имот І-Тролейбусни превози в кв.36/тридесет и шести/ по плана на гр.Пазарджик, състоящ се от 707/седемстотин и седем/ кв.м., ведно с построените в него едноетажна масивна сграда със застроена площ от 239/ двеста тридесет и девет/ кв.м., състояща се от сутерен на две нива-първото ниво,състоящо се от санитарен възел и складово помещение, второто ниво-кабелна зала, с авариен евакуационен изход от западната страна, първи етаж:вход от южна страна- стая на дежурния,2 бр.акумулаторни помещения, командна зала и работилница, вход от източната страна- 3броя трансформаторни клетки и едно складово помещение; открита тераса от източната страна със стълби без парапет/ с врати за директно влизане в трансформаторните клетки и складовото помещение/ с площ от 18,8/осемнадесет цяло и шест/ кв.м.; два броя стълбища към І-ия етаж:от южната страна/основния вход/ и западната страна на сградата/авариен/, при граници на УПИ І-Тролейбусни превози: север-ул.Петър Бонев, изток- вътрешно квартална улица с о.т. 173а-173б,юг- УПИ ІV-търговия, услуги и гаражи, запад –УПИ VІІ-431, с административен адрес:гр.Пазарджик,ул.Петър Бонев, Тролейбусни превози

Имотът е собственост на Община Пазарджик съгласно Акт № 1046/05.09.2008г. за частна общинска собственост.

Оценката на апортирания имот съгласно извършената тройна съдебно-техническа експертиза по чл.72, ал.2 от ТЗ, назначена с Акт на Агенция по вписванията- търговски регистър № 20100813123703/17.08.2010г. по партидата на преобразуваното дружество „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”ЕООД-гр.Пазарджик, ул.П.К.Яворов №1, ЕИК 822088204 възлиза на сумата от 283 270лв./ двеста осемдесет и три хиляди двеста и седемдесет лева/, от които 51611лв.-земя и 231 659лв.-сграда.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Тролейбусен транспорт iconНаредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт
Чл. С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които „Тролейбусен транспорт – Враца”еоод на територията на гр. Враца...
Тролейбусен транспорт iconМаршрутноразписани е
Настоящото разписание се възлага от Община гр. Добрич на еоод “Тролейбусен транспорт “ с договор № / 04. 03. 2009г със срок на действие...
Тролейбусен транспорт iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Утвърждаване на промяна в цената на билета за превоз на пътници с Тролейбусен транспорт в град Пазарджик
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на адреса на управление и предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на “Тролейбусен...
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет враца докладна записка
Относно: Приемане на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца
Тролейбусен транспорт iconДо Общински съвет град Добрич докладна записка
Предложение за прoдажба на имоти на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за продажба на имот на „Тролейбусен транспорт” еоод град Добрич по реда на зос
Тролейбусен транспорт icon­І. Предмет и срок на договора
Тролейбусен транспорт” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Кичево” №4, еик 824104727, представлявано от Управителя...
Тролейбусен транспорт iconДоговор за доставка на гуми
Тролейбусен транспорт” еоод, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.“Кичево” №4 с еик 824104727, представлявано от управителя...
Тролейбусен транспорт iconДо общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно
Относно: Определяне ред за разпределяне на печалбата за 2006, 2007, 2008 г на „Тролейбусен транспорт”еоод враца
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом