Обяснителназаписк а
ИмеОбяснителназаписк а
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер224.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mpes.government.bg/Documents/Ministry/obiasn.zap.2010 balans.doc
О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А


ОТНОСНО: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА КЪМ 31.12.2010 Г.


І. Оповестяване на счетоводната политика


НСС 2 – Отчитане на стоково - материалните запаси

Материалите се отчитат количествено и стойностно. При потребление се изписват по метода “първа входяща – първа изходяща стойност”. Гумите за МПС не се водят по сметки от група 30, тъй - като се влагат веднага в употреба. При покупката им се отнасят на разход по сметка 6019, завеждат се зад балансово по сметка 99091 и при бракуване се изписват с обратната операция. Канцеларските и хигиенни материали се купуват въз основа на утвърдена заявка от отделните дирекции. Получават се от служителите чрез искане за отпускане на материали, не остават на склад, а се изписват директно на разход.

При извършване на годишна инвентаризация, липсите на материални запаси сe осчетоводяват по дебита на сметка 6933.


НСС 8 – Разходите за дейността се класифицират по икономически елементи, по функционална характеристика и по програми. За сметка 4500 МФВС е възприело варианта на приключване в края на отчетната година със сметка 1001. На консолидирано ниво за системата на първостепенния разпоредител салдото по сметката винаги е равно на нула.

Възстановените приходи и разходи, включително от минали години се отразяват чрез дебитиране на съответната сметка за приходи срещу кредитиране на банкова или разчетна сметка /при възстановен приход/ и кредитиране на съответната сметка за разходи срещу дебитиране на банкова или разчетна сметка /при възстановен разход/.

Дадена преоценка на актив или нереализирана курсова разлика се отчита по сметка 7801 и 7802.

Средствата, които министерството предоставя по различни одобрени програми на организации на бюджетна издръжка се отчитат като трансфери /субсидии/ между бюджети, а не като разход. Същите се показват на касова основа като предоставени трансфери по съответния трансферен параграф 61-00, а на начислена основа - по дебита на сметки от подгрупа 752 “Касови трансфери от/за министерства и ведомства”.

Грешки, произтичащи от неотчетени активи и пасиви се отразяват чрез сметки от групи 69 и 79.


НСС 12 – Данъци от печалбата


МФВС е изградило подсистема за аналитично отчитане на операциите, отчитащи стопанската дейност, утвърдена с Индивидуалния сметкоплан. Приходите от наеми се отчитат по сметка 7121 “Приходи от наеми на имущество”, а приходите от услуги по сметка 7110 “ Приходи от продажба на услуги” и сметка 7114 “Приходи от продажби на стоки”. Приходите от услуги обхващат ползван хотел, допинг услуги, комплексни функционални изследвания, индивидуално обучение и педагогически услуги. Разходите за стопанска дейност се отчитат по икономически елементи по съответните сметки за разходи от раздел 6 с индекс 1. Като разходи за стопанска дейност е посочена и тази част от разходите за работна заплата и припадащите се здравни и социални осигуровки от работодател, начислени на служителите, работещи по трудово правоотношение в, дирекция “Контрол и управление на спортната подготовка” и поделенията към дирекция “ИПУС”. Срещу получените приходи от наеми не са посочени разходи за стопанска дейност. Крайните салда по сметки 9931 и 9939 отразяват годишния размер на разходите и приходите от стопанска дейност.

Съгласно разпоредбите в ЗКПО чл. 248, МФВС заплаща данък върху приходите от стопанска дейност в размер на 3 %, който е окончателен. Данъкът се начислява и внася ежемесечно до 15-то число на следващия месец. Министерството подава годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година в ТД на НАП. Този начин на облагане на приходите от стопанска дейност се извършва по дебита на сметка 7190 /приходен подпараграф 37-02 от ЕБК/ и кредита на сметка 4512. Преотстъпеният данък на спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” гр. София е отразен по дебита на сметка 7014 и кредита на сметка 7682.

МФВС ползва данъчен кредит при осчетоводяване на фактурите за покупки само от стопанската си дейност. Останалите покупки се осчетоводяват чрез сметка 4010 без да минават през Дневника за покупки по ДДС.

Приходите от наеми на Спортната палата постъпват по бюджетната сметка на министерството. Консумативите на Централно управление се плащат по фактури на доставчици от набирателната сметка. Наемателите възстановяват по нея своята част от консумативите на база издадени от нас фактури. Данъчен кредит се ползва само за тази част от възстановените разходи. Останалите консумативи се превеждат по набирателната сметка от бюджета на база месечна справка.

За начисляване на данъци при източника се използват счетоводните сметки 6062, 6064 и 6065.


НСС 16 – Дълготрайни материални активи

За ДМА е определен ценови праг на същественост 900.00 лева цена на придобиване. Активите с цена на придобиване под тази стойност и срок на използване над 1 година се водят задбалансово по сметки 9909. Тези активи, както и балансово признатите се отчитат аналитично. МФВС като бюджетна организация не начислява амортизации.

Съгласно ДДС № 20/ 14.12.2004г. т.16.24 на Министерство на финансите веднъж на две години се извършва преглед за обезценка на дълготрайните материални активи .

Към 31.12.2010 г. беше извършена обезценка на ДМА на Спортен комплекс „Панчарево” и Спортен комплекс „Българска армия”.

При извършената годишна инвентаризация липсата и брак на активи е осчетоводена по дебита на сметка 6932.

Съгласно т.17.15 от ДДС № 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите, приписаните разходи за наеми за ползване на помещения от областните експерти към МФВС са осчетоводени по дебита на сметка 6087 срещу кредитиране на сметки 7682 и 7684.


НСС 19 – Доходи на персонала

Като разходи за провизии на персонала са начислени неизползваните отпуски за минали години. Същите са отразени по дебита на сметка 6047 и по кредита на сметка 4230. Тези разходи са изчислени на база работната заплата през месец декември 2010 г, брой дни на неизползваните отпуски и брой лица, които ще ги ползват. Освен очакваните разходи за отпуските в структурата на провизиите са включени и припадащите се върху тях задължителни осигурителни вноски от работодателя. Начислените към 31.12.2009 г. неизползвани отпуски през 2010 г. са сторнирани по кредита на сметка 6048 срещу дебитиране на сметка 4230.


НСС 21 – Ефекти от промени във валутните курсове

Паричните средства в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец по централния курс на БНБ. Валутните курсови разлики при преоценката се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход по сметки 7801 и 7802 и по подпараграф 95-14 от ЕБК. Реализираните курсови разлики при операции с валута се отчитат текущо по сметки 7391 и 7392 и по подпараграф 36-01 от ЕБК.


НСС 24 – Оповестяване на свързани лица

Свързаните лица на МФВС са: търговски дружества, държавни предприятия и организации с нестопанска цел.

 1. Търговски дружества са:

 • „Национална спортна база” ЕАД – 100 % дялово участие

 • „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” /СБАЛТОСМ/ ЕАД – 100 % дялово участие

 • Академика спорт – 100 % дялово участие

 • Академика 2000– 100 % дялово участие

 1. Държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон е:

 • Български спортен тотализатор – 100 % дялово участие

 1. Организации с нестопанска цел са:

 • Български спортни федерации

 • Спортни клубове

 • Фондации, сдружения, асоциации и други


Справка за организациите с нестопанска цел, получили финансиране през 2010 г. от бюджета на МФВС по дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура”, се съдържа в Приложениe № 2.

Справка за българските спортни федерации и спортните клубове, получили финансиране от набирателната сметка на МФВС през 2010 г. се съдържа в Приложения № 3.


НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

Ежегодно министерството изисква незаверен годишен финансов отчет от свързаните лица /търговски дружества и държавно предприятие/ в рамките на сроковете за годишно приключване на бюджетните предприятия. В случай, че не може да се получи предварителен финансов отчет, се изисква предварителна оценка от дружеството/държавното предприятие. Въз основа на тази информация се взимат счетоводни записвания в рамките на сроковете за годишно приключване на съответната година. След получаване на окончателно заверени ГФО на свързаните лица, данните в тях се съпоставят с по-рано получените. При наличието на разлики, същите се отразяват в сроковете на годишно приключване, а ако това е практически невъзможно - в новата финансова година. Счетоводните записвания след съпоставяне на балансовата стойност на собствения капитал в асоциираните предприятия със сумата по сметка 5111 са следните:

При промяна на собствения капитал, държаща се на изменения във финансовия резултат, същата се отразява по сметка 7171 „Дялово участие във финансовия резултат на предприятия в страната с мажоритарно участие – нето”,

При промяна на собствения капитал, дължаща се на преизчисления, преоценки и други корекции, същата се отразява по сметки 7801 “Положителни преоценки на активи” и 7802 “Отрицателни преоценки на активи”.


НСС 38 – Нематериални активи

Програмните продукти се признават балансово като НМДА независимо от тяхната стойност. Към края на 2010 г. не e извършвана преоценка на НМДА. Преглед за обезценка се прави веднъж на 2 години. Такава е направена към 31.12.2009 г.


Информация за структурата, подведомствените разпоредители и банковите сметки на ДАМС

От 01.12.2002 г. МФВС /ДАМС/, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити е включена в системата на “Единната сметка”. Въведена е системата за електронни бюджетни разплащания “СЕБРА”. Структурните звена, които през 2010 г. се разплащат по СЕБРА са:

 • Централно управление

 • Дирекция “Научно и медицинско осигуряване”

 • НАСБ Витоша

 • Поделение Автотранспорт

 • СУ „Генерал В. Стойчев”

 • Антидопингов център - София

СЕБРА е форма на разплащане и тя не определя статута на тези звена като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. При осчетоводяване на плащанията по СЕБРА в ЦУ и подведомствените разпоредители се използва §§ 66-01 и съответно 66-02 и сметки 7500 и 7501.

Чрез програмен продукт ОРАКОНТО се обобщават счетоводните данни от структурните звена и Централно управление и се изготвя общ касов отчет и оборотна ведомост за Администрацията.

Съгласно чл.3 на Постановление на Министерски съвет № 195 от 6.08.2009 г. за закриване на Държавна агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерство на физическото възпитание и спорта, Спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” – София е определено като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта.

С Постановление № 232 от 11 октомври 2010г Антидопингов център гр. София е определен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта.

Второстепенните разпоредители към МФВС имат самостоятелен бюджет и изготвят ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета с всички изискуеми разшифровки към него както и оборотна ведомост – месечна и с натрупване и счетоводен баланс.

На ниво първостепенен разпоредител се изготвя общ касов отчет включващ МФВС - Администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Справка за банковите сметки и единния идентификационен код на Централно управление и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се съдържат в Приложение № 1.


ІІ. Анализ на салдата на сметките в оборотната ведомост за група “БЮДЖЕТИ”


Крайното кредитно салдо по сметка 4010 “Задължения към доставчици от страната” е в размер на 29 960,16 лв. представлява :

- начислените задължения към доставчици в размер на :


На поделение Автотранспорт – крайно салдо Кт 2 283,10 лв.


 1. “ОМВ България” ООД – салдо Кт 2 120,58 лв. – платено в м.01.2011г.

 2. “БТК” АД – салдо Дт 3,48 лв. – надплатена сума от минали години , за която няма издадена фактура.

 3. ЕТ “Николай Кралев – Ники” – салдо Кт 166,00 лв. – фактурата платена през м.01.2011г.


На ЦУ на ДАМС - крайно салдо Кт – 25 975,57 лв.

1. ИА „Социални дейности на МО” – 25 975,57 лв. салдо Кт


На Дирекция “Контрол и управление на спортната подготовка” - крайно салдо Кт 1 701,49 лв

1.СИАД България ООД – 462.00 лв. салдо Кт

2. ЧЕЗ Електро България АД – 1 239,49 лв. салдо Кт


Дебитното салдо по сметка 4020 “Доставчици по аванси от страната” в размер на 5 708,07, е разпределено както следва:

 • “Мобил Тел” ЕАД за внесени депозити - 2 156,26 лв. ;

 • „Национална спортна база„ ЕАД – 508,80 лв. депозит за наем на Юнашки салон Варна, съгласно сключен договор № 244/17.01.2006 г.

 • „Петекс и Ко” ЕООД – стопански инвентар – 3 043,01 лв.


Дебитното салдо по сметка 4110 “Вземания от клиенти от страната” в размер на 1 408 475,37 лв. включва:

 • съдебни вземания /неплатени консумативи и наеми от наематели/ 1 119 583,42 лв. в т.ч от ПФК „ЦСКА” АД – 1 100 085,01 лв./ без ТБО/

 • вземания от наеми – 245 985,07 лв., по-големи от тях- /ПФК „ЦСКА” АД – 176 054,10 лв., Стрелкови клуб ЦСКА – 17 770,06 лв./; БСФ – 25 563,94 лв. и други наематели – 26 596,97 лв.

 • вземания от консумативи /ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон, битови отпадъци, охрана/ – 41 627,98 лв.;

 • вземания за услуги /КФИ/ - 1 278,90 лв.Кредитното салдо по сметка 4211 “Задължения към работници, служители и друг персонал – местни лица” в размер на 1092,21 лв. произтича от:

 • депонирани възнаграждения на обща стойност 1092,21 лв.


Дебитното салдо по сметка 4213 “Вземания от работници, служители и друг персонал – местни лица” в размер на 3088,16 лв представлява:

- 3 088,16 лв. изплатени в повече суми за работни заплати на служители в продължителен болничен и напуснали, подлежащи на възстановяване – салдо Дт.


Кредитното салдо на сметка 4230 “Провизии за бъдещи плащания към персонала кореспондира с дебитното салдо на сметка 6047 “Разходи за провизии на персонала” в размер на 374 497,81 лв. и представлява начислените по реда на НСС 19 неизползвани отпуски на персонала за минали години.


Дебитното салдо по сметка 4261 “Вземания от подотчетни местни лица” е в размер на 9 826,04 лв. и отразява неотчетени служебни аванси от подотчетни лица към 31.12.2010 г.


Салдото по сметка 4511 “Разчети за ДДС” е в размер на 15 304,52 лв. и представлява данък за внасяне за 2010 г. – 14 340,10 лв. на Централно управление и 964,42 лева данък за внасяне на спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” гр. София, платен през м.01. 2011г.


Крайното кредитно салдо по сметка 4512 “Разчети за данък печалба” е в размер на 4 360,52 лв. и представлява дължимия данък за м.12.2010 г. по чл. 248 от ЗКПО, платен през м.01.2011 г.


Дебитно салдо по сметка 4544 “Разчети за общински данъци и такси” в размер на 12,09 лв.- надвнесен данък недвижими имоти за ап.№72 в Банишора.

Дебитното салдо по сметка 4591 “Разчети за данък по ЗОДФЛ” в размер на 565,50 лв. представлява не внесен данък през м.12.2010 г. на служители по извънтрудови /внесен през м.01.2011 г./ - 815,45 лв. и надвнесен данък върху изплатените граждански договори по ОП „Административен капацитет” – 208,01 лв. и по бюджета на МФВС - 41,94 лв.

Салдото по сметка 4679 “Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на други бюджети” в размер на 43 282 440,07лв. произтича от преведени средства на:

 • спортни клубове по програми на МФВС – 1 171 966,54 лв.;

 • Български спортни федерации за олимпийска подготовка, спортна дейност, домакинства, Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове, други дейности в областта на спорта за високи постижения, социално подпомагане и лечение на спортисти, както и подпомагане на детско юношеския футбол, ученически игри и подпомагане на хора с увреждания и деца в неравностойно положение – 33 902 883,17 лв.;

 • Подпомагане на спортни организации и общини за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения – 847 590,36 лв.;

 • Изграждане, поддържане и ремонт на високопланински туристически обекти – Български туристически съюз – 7 360 000,00 лв.

Приключването на разчетните отношения става след представяне на

финансови отчети от организациите, които се разглеждат и одобряват. Сумите по разчетите са инвентаризирани към 31.12.2010 г. чрез изпращане на уведомителни писма за потвърждаване на вземанията.

Кредитното салдо по сметка 4682 “Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства” отразява остатъка от получените средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 617 453,68 лв. които ще бъдат разходвани в 2010г.


Крайното кредитно салдо по сметка 4832 “Временни депозити, гаранции и други чужди средства от чуждестранни лица” в размер на 45,23 лв. представлява неусвоена сума по Административно споразумение № 47/04 между Съвета на Европа и ММС за организиране и провеждане на югоизточна европейска кръгла маса на тема “Борбата срещу насилието в и извън футболните стадиони”.

Салдото по сметка 4887 “Вземания от други дебитори – местни лица” в размер на 803 172,72 лв. по големи от които:

- начислена такса битови отпадъци за 2006 г., 2007 г. и 2008г. на ПФК „ЦСКА” АД по договори за наем № 23-00-16, 23-00-17, 23-00-18/15.02.2006г. – 720 159,54 лв.;

- начислена липса при извършена инвентаризация – 46 697,40 лв.;

- начислени вземания от служители за телефонни разговори над лимит – 624,54 лв.;

- депозит за 18бр. галони за минерална вода – 180 лв.

- непризнато работно облекло на спортни училища – 634,90 лв.

- начислени възстановени разходи за сметка на наематели към 31.12.2009г. – 1 453,41 лв.

- начислени суми от корективи – 1 044,74 лв.

- режийни разходи на СУ Ген.Стойчев внесени през м.януари 2011г.- 1 517,93 лв.

- неустойка стрелкови клуб Панчарево -590,99 лв. и ПФК ЦСКА – 29 506,42

Крайното кредитно салдо по сметка 4897 “Задължения към други кредитори – местни лица” в размер на 5 170,09 лв. представлява

 • Кт салдо – гаранции за изпълнение – 4 620,84 лв.

 • Кт салдо - чужди средства – 255,14 лв.

 • Кт салдо - задължения към служителите във връзка със заведено лично гориво на служители на МФВС – 294,11 лв.

Салдото по сметка 4961 “Коректив по вземания от местни лица” в размер на 55 095,48 лв. отразява сумата на ДДС върху начислените, но неизплатени разходи за м.12.2010 г. и начислените приходи за м.12.2010 г.

Салдото по сметка 4967 “Коректив по задължения към местни лица” в размер на 238 850,27 лв. отразява задължението ни по начислени, но неизплатени разходи за м.12.2010 г. (ел. енергия, топлоенергия, ВиК, телефонни разходи и др.).

Салдото по сметка 4999 “Приходи за бъдещи периоди” в размер на 22 724,00 лв. отразява сумата по договор с ЕТ “Лучано – Стефка Иванова” за извършени подобрения в отдаден под наем имот за сметка на дължимия месечен наем към 31.07.2005 г., съгласно доклад No 0200007103 за финансово управление на Сметна палата от 2003г.

Крайното дебитно салдо по сметка 5111 “Мажоритарни дялове и акции в предпрятия в страната” на стойност 254 899 695,95 лв. отразява размера на дяловете на МФВС към 31.12.2010г. в капитала на: “Национална спортна база” ЕАД – 213 755 893,68 лв., Български спортен тотализатор – 24 940 652,00 лв., „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина” ЕАД – 108 697,61 лв., „Академика спорт” – 4 321 030,66 и „Академика 2000” – 11 773 422,00 лв.

По сметка 6087 „Приписани разходи за наеми” са начислени еднократно в края на годината приписаните разходи за наем при безвъзмездно право на ползване на актив, въз основа на получени уведомителни писма от контрагентите в размер на 10 677,52 лв.

Крайното дебитно салдо по сметка 6095 „Разходи за глоби и неустойки в страната” на стойност 286 238,98 лв. представлява:

 • платени лихви за забава на плащания за такса битови отпадъци за обекти отдадени под наем на ПФК ЦСКА – 229 482,47 лв. и обекти на МФВС – 53 891,27 лв.;

 • платено обезщетение на Добромир Йорданов – 2 622,64 лв.

 • лихви за забавени плащания за консумативи – 242,60 лв.

Салдото по сметка 6411 “Разходи за стипендии на местни лица” в

размер на 161 880 лв. отразява средствата за изплащане на стипендии по „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010г. в областта на спорта” на ученици постигнали спортни резултати през учебната 2009/2010 година.

По сметка 6421 “Текущи помощи и обезщетения за домакинства” салдото на стойност 2 176 337,62 лв. отразява размера на изплатени средства за награди на физически лица /спортисти, треньори и длъжностни лица/, класирали се на призови места на Европейски и Световни първенства, на основание чл.59а т.6 от закона за физическото възпитание и спорта и Раздел I от Инструкцията за награждаване с парични средства от МФВС – 2 175 791,50 лв. и начислен данък платен в предходен период в размер на 546,12 лв.

Салдото по сметка 6441 “Текущи субсидии за нефинансови предприятия” в размер на 180 000 лв. представлява преведените средства на “СБАЛТОСМ” ЕАД по договор №23-00-9/10.02.2010 г.

По сметка 6451 “Текущи субсидии за нестопански организации” се осчетоводяват получените отчетни документи за извършени разходи от финансирани организации с нестопанска цел срещу кредитиране на сметка 4679.

Салдото по сметка 6932 „Липси и брак на дълготрайни активи” за сумата 1 726 725,04 лв. показва размера на бракуваните дълготрайни активи и начислените липси при извършена годишна инвентаризация както следва:

 • За Централно управление – 1 709 785,04 лв.

 • За Спорт и здраве – 15 520 лв.

 • За Витоша – 1 420 лв.


Салдото по сметка 6933 „Липси и брак на материални запаси” за сумата 267,85 лв. отразява размера на бракуваните материални запаси при извършена годишна инвентаризация.

Салдото по сметка 6935 „Липси на парични средства” за сумата 508,80 лв. отразява размера на откраднати от касата на СУ ”Генерал Стойчев” парични средства. По случая е заведено до съдебно производство.

По дебита на сметка 7014 „Преотстъпени приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски” е посочен размера на преотстъпения данък върху приходите от стопанска дейност на спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” град София на стойност 151,97 лв.

По сметка 7171 „Дялово участие във финансовия резултат на предприятия в страната с мажоритарно участие” е отразена промяната в размера на собствения капитал на свързаните лица на МФВС, произтичаща от промени във финансовия резултат към 31.12.2010 г.

Кредитното салдо по сметка 7511 “Касови трансфери от/за централния бюджет” в размер на 110 719 720,28 лв. отразява прехвърленото салдо на банковата сметка 6301 ( салдото на сметка 5001 ).

Салдото по сметка 7522 “Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства” в размер на 2 377,82 лв. показва компенсираната сума между получените средства чрез трансфер от Министерство на образованието младежта и науката 2 150,48лв. по сметката на МФВС и 710,51 лв. за изпълнение на национални програми за развитие на средното образование, /-11 345,04/лв. преведени по сметката на МОМН парични средства по валутни сметки на Проект „Равенство между половете” – 10 103 лева и проект „Леонардо Да Винчи” – 1 242 лева, които съгласно Постановление № 195/ 06.08.2009г. преминаха към МОМН и 6 106,23 лв. получени суми на база сключен договор между Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда – Люлин” и МФВС на основание чл.30б ал.1 т.2 от ЗНЗ и утвърдена на основание чл.31 ал.4 от ЗНЗ Програма „Старт в кариерата”.

Дебитното салдо по сметка 7544 “Касови трансфери от/за общински бюджети” са отразени средства на общини по одобрени проекти за реконструкция и модернизация на СОС, съгласно Наредба Н-1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности на обща стойност 657 799,74 лева.

По сметка 7621 „Прехвърлени /поети активи между бюджети, сметки и фондове на държавата” кредитното салдо от 162 074,32 лв. включва:

 • Дебитно салдо от 158,24 лв. суми от ДДС на набирателна сметка.

 • Дебитно салдо от 14 262,14 лв. – прехвърляне на имот /офис/ към областен управител гр. Сливен;

 • Дебитно салдо от 680 лв. – прехвърляне на стопански инвентар към областен управител гр. Смолян;

 • Дебитно салдо от 5 100 лв. – прехвърлен на автобус Чавдар С58-99МР на ПГ по облекло Дулово;

 • Дебитно салдо от 400 лв. закрито вземане от клиент за сметка на внесен депозит по набирателната сметка;

 • Кредитно салдо от 182 674,70 лева безвъзмездно приети активи от Технически университет гр. София;Крайното кредитно салдо по сметка 7801 „ Положителни преоценки на активи в размер на 60 520 586,36 лв. произтича от:

  • преоценка на собствения капитал на „СБАЛТОСМ” ЕАД към 31.12.2010г.- 813,36 лв.

  • преоценка на собствения капитал на „НСБ” ЕАД към 31.12.2010г.-53 865 800 лв.

  • преоценка на собствения капитал на ДП БСТ към 31.12.2010г.- 6 653 973,00 лв.


Крайното дебитно салдо по сметка 7802 „Отрицателни преоценки на активи” в размер на 1 821 122,50 лв. произтича от:

- извършена преоценка на ДМА на Спортен комплекс „Панчарево” и Спортен комплекс „Българска армия”, съгласно договор № 23-00-6/31.01.2010г.с фирма СД Машелектропроект – Стоянова и Симов сие – 1 725 360 лв.

- преоценка на собствения капитал на „Академика спорт” – 8496,70 лв

- преоценка на собствения капитал на „Академика 2000” – 85 933,31 лв.

- преоценка на собствения капитал на „НСБ”ЕАД – 1 332,49 лв.


По сметка 9200 “Поети задължения по договори”- е отразена сумата на поетите ангажименти по сключени договори в размер на 265 575,04 лв.

Салдото по сметка 9289 “Други дебитори по условни вземания”, е в размер на 2 414 485,00 лв. и произлиза от предоставени и неотчетени трансфери на общински администрации за финансово подпомагане при реализирането на проекти за СОС.

Крайното салдо по сметка 9913 “Просрочени вземания от клиенти” е в размер на 1 736 431,79 лв. Текущите вземания са възникнали през 2010г. и са в размер на 727 099 лв., а дългосрочните са в размер на 1 009 333 лв.

Крайното салдо по сметка 9919 “Други просрочени вземания” е в размер на 58 743,25 лв. и са по програми за други дейности по спорта и физическата култура, които се финансират от бюджета.

Крайното салдо по сметка 9923 “Просрочени задължения към доставчици” произтичат от неплатени разходи за електроенергия и студена вода на ИА „Социални дейности на МО”. Консумативите в размер на 25 975,57 лв. са префактурирани на спортен комплекс „Червено знаме”-детско –юношеска школа – наемател на МФВС.

Подробна обяснителна записка за просрочените вземания на МФВС е приложена към по Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2010 г.


ІІ. Анализ на салдата на сметките в оборотната ведомост за група “Извънбюджетни сметки и фондове” към 31.12.2010 г.


Кредитното салдо по сметка 4591 “Разчети за данък по ЗОДФЛ” в размер на 208,01 лв. представлява не внесен данък през м.12.2010 г. на служители по извънтрудови правоотношения.

Дебитното салдо по сметка 4682 “Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства” отразява остатъка от получените средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 617 453,68 лв. които ще бъдат разходвани в 2011г.

Салдото по сметка 7529 “Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства” в размер на 861 247,59 лв. показва сума на получените средства по Оперативна програма „Административен капацитет” в размер на 173 960,07 лв., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- 684 655,00 лева и 2632,52 лв. постъпили по сметката на СУ „Генерал Стойчев” от МОМН по проект ИКТ в образованието – интернет свързаност – втора вълна.


ІІІ. Анализ на салдата на сметките в оборотната ведомост за група “ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ” към 31.12.2010 г.


Салдото по сметка 4010 “Задължения към доставчици от странатав размер на 4 380.16 лв., включва задължения към: ЧЕЗ “Електро България” АД – 3 210.77 лв., БП ТП „СПС” ЕАД - 359.68 лв.; “Виаджо ЕР” ООД – 809.71 лв. – авиопревозвач на олимпийския отбор в Атина 2004 г., неполучено кредитно известие за непризнати разходи.

Салдото по сметка 4110 “Вземания от клиенти от страната е в размер на 6 963.05 лв., в. т. ч. съдебни вземания 734.62 лв. (Сия Дуфева – бивш наемател на вила Панчарево – 491.00 лв., и БФ Кърлинг съюз – 243.62 лв.). Сумата от 6 228.43 лв. отразява вземанията ни от български спортни федерации и наематели за фактурирани, но неплатени консумативи, от които 1 640.59 лв. за ел. енергия, топлоенергия, вода и 4 587.84 лв. – телефон и пощенски услуги. Длъжници с просрочени задължения са: БФ по самбо – 357.57 лв., БФ по хандбал – 395.26 лв., БФ Вдигане тежести – 1 806.39 лв., БФ по ръгби – 100.23 лв. и Български кърлинг съюз – 276.74 лв.

Салдото по сметка 4679 “Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на други бюджети, в размер на 24 935 451.14 лв. е от финансиране на спортни организации по договори за олимпийска подготовка, спортна дейност, одобрени проекти за ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения на спортни организации и по договори за ремонт на спортни площадки на спортни училища в страната, в. т. ч. за български спортни федерации /БСФ/ – 24 471 679.14 лв., за спортни клубове в страната – 388 672 лв., за училища в страната – 75 100 лв. Сумите по разчетите към 31.12.2010 г. със спортните организации и училища в страната са инвентаризирани с уведомителни писма до тях за потвърждаване на вземането/задължението.

Салдото по сметка 4887 “Вземания от други дебитори – местни лица в размер на 944 860.49 лв., отразява: вземания от наематели и български спортни федерации за консумативи (ел. енергия, вода, телефон, топлоенергия и асансьор) - 13 333.50 лв.; вземания за консумативи за сметка на бюджета на МФВС – 15 313.45 лв.; вземания по преведени, но неотчетени суми по одобрени проекти за ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения на община Панагюрище – 50 000 лв., община Велинград- 59 000 лв., община Никола Козлево - 54 000 лв., община Раковски – 30 000 лв., община Златоград – 130 000 лв., община Кюстендил – 78 000 лв., Столична община район Слатина – 130 000 лв., Столична община район Подуяне – 130 000 лв., реконструкция на плувен комплекс “Приморски” гр. Варна – 249 999.54 лв., по заповед за целеви средства за дейност на НО “Малки български хора”, заведена искова молба – 3 150 лв., липса при инвентаризация на МОЛ Анастас Георгиев, заведено дело – 2 064 лв.,

Салдото по сметка 4897 “Задължения към други кредитори – местни лица” в размер на 156 871.16 лв. отразява внесени суми за гаранции по процедури за възлагане на обществени поръчки за определяне на изпълнители и гаранции по договори за изпълнение, в размер на 156 582.50 лв., неправилно възстановени суми в набирателна вместо в бюджетна сметка – 288.66 лв.

Салдото по сметка 4961 “Коректив по вземания от местни лица в размер на 1 543.28 лв. отразява сумата на ДДС с право на данъчен кредит върху начислените, но неизплатени разходи за месец декември 2010 г. (телефон, студена вода, топлофикация).

Салдото по сметка 4967 “Коректив по задължения към местни лица в размер на 21 381.70 лв. е задължение по начислени, фактурирани, но неизплатени разходи за месец декември 2010 г. : БТК ЕАД – 3 774.19 лв., “Софийска вода” – 1 778.69 лв., “Топлофикация” АД – 15 828.82 лв.

Салдото по сметка 6421 “Текущи помощи и обезщетения за домакинствата” в размер на 1 760 054.40 лв. отразява начислените и платени средства за отпускане на месечни премии на олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност, по чл. 59б, ал. 2 т. 5 от ЗФВС.

Салдото по сметка 6451 “Текущи субсидии за нестопански организации” в размер на 36 537 296.89 лв. представлява отчетените средства от спортни организации – български спортни федерации и спортни клубове в страната, и общини по договори за спортна дейност, олимпийска подготовка, ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения, включително и по договори от минали години, разходите по които са проверени и одобрени през 2010 г.

Салдото по сметка 7179 “Вноски от държавни /общински предприятия за превишение на приходите над разходите, в размер на 25 636 539.29 лв., представлява начислени вземания от българския спортен тотализатор /БСТ/ по утвърдена схема за разпределение на постъпленията от хазартни игри, организирани от БСТ през 2009 г. – 402 805.77 лв.(последен тираж 2009 г.), по схемата за разпределение на постъпленията от хазартни игри за 2010 г. - 22 158 703.12 лв., предоставени средства от БСТ по схемата за разпределение на моментна лотарийна игра „Тото шанс за всички” с разновидност „Бяла олимпиада” - 9 850.00 лв. и авансово предоставени средства от БСТ през 2008 г. - 3 065 180.40 лв.

Салдото по сметка 7277 “Лихви за просрочени частни вземания от местни лица”, в размер на 68 243.58 лв. - лихва върху предоставени, но не разходвани по предназначение средства.

Салдото по сметка 7621 “Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на държавата”, в размер на 558.24 лв. , в това число ДДС – 158.24 лв. и вътрешен разчет по внесен депозит – 400.00 лв..

Салдото по сметка 9289 “Други дебитори по условни вземания”, е в размер на 37 434 лв. от които: 234 лв. от кражба на мобилен телефон на Радосвет Банковски, като по случая е заведена преписка с Вх. № 20-624/07 г. по опис на 06-РПУ-СДП и 37 200 лв. от осчетоводена липса на дълготраен актив – съоръжение по скейборд, установена при годишна инвентаризация 2008 г., за което с писмо изх. № 06-0015/26.02.2009 г. е изпратен сигнал до Районна прокуратура гр. София.

Салдото по сметка 9913 “Просрочени вземания от клиенти” е в размер на 1 477 966.81 лв., от които по споразумения за разсрочено погасяване на парично задължение - 951 657.12 лв., заведени искови молби – 517 549.44 лв. и 8 760.25 лв. за консумативи. Подробна обяснителна записка за просрочените вземания на МФВС е приложена към Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2010 г.
Главен счетоводител: Директор дирекция „ФУ”:

/ П. Берова / / И. Димитрова /


Свързани:

Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 300400, факс: 300401, e-mail
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година
Годишният финансов отчет на прбк министерски съвет е изготвен във формата и съдържанието, определени съгласно т. 15 от Заповед №...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ддс №11/ 29. 12. 2011 г на Дирекция “Държавно съкровище”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом