Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
ИмеСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
страница4/16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/7/bg/V.Tarnovo_Strategy.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
1.3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ


След труден период на развитие и адаптация през 90-те години икономиката на областта отбелязва оживление. След 2000 г. се очертават редица положителни тенденции в икономическото развитие, като перспективите са областта да възстанови ролята си на един от икономическите центрове не само на Северен централен район, но и в национален мащаб. Областта е с потенциал да се превърне в образец за устойчиво и модерно развитие, съобразявайки се с новите предизвикателства и изисквания най-вече на пазара на труда, използвайки научния си ресурс за развитие на “икономика на знанието”. За постигането на тази цел са нужни дългосрочни и целенасочени усилия на цялата териториална общност.

През 2002 г. област Велико Търново формира 24.9% от БВП на Северен централен район и 3.2% от националния, като се отбелязва намаление спрямо този от края на 90-те години (близо 4%). Въпреки това растежът на областния БВП е близък до средния за страната.

Стойности на произведения БВП през периода 2000-2002г. в хил. лева

2000

%

2001

%

2002

%

Ръст 02/00

Р България

26752833

100%

29709210

100%

32335083

100%

121%

СЦПР

3515259

13,1%

3882087

13,1%

4222695

13,1%

120%

Област Велико Търново

843247

3,2%

906878

3,1%

1049519

3,2%

124%

Дял Велико Търново - СЦПР
24,0%
23,4%
24,9%
Източник НСИ


Докато в края на 90-те години областта беше една от водеща по показателя БВП на човек, през 2003 г. равнището му достига 82.6% от средното за страната и равнището за Северен Централен район за планиране.

БВП на човек от населението в област Велико Търново за периода 2000-2002г. в лв
2000

2001

2002

Р България

3274

100%

3754

100%

4109

100%

СЦПР

2882

88,0%

3231

86,1%

3559

86,6%

Област Велико Търново

2811

85,8%

3101

82,6%

3618

88,0%

Спрямо средния размер за СЦПР
97,5%
96,0%
101,7%

Източник: НСИ


Отчетената брутна добавена стойност в областта бележи тенденция на постоянно увеличение в текущи цени. В структурата на брутната добавена стойност постоянно нараства делът на индустриалния сектор, достигайки 31.4%. Макар че намалява своя дял, аграрният сектор е с над средното за страната ниво - 16.7%. Това се дължи главно на общините в северно-североизточната /равнинната/ част на областта - Павликени, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Стражица и Свищов, където традициите и заетостта в сектора са значителни.

Независимо, че секторът на услугите заема 51.9%, неговото участие и ефективност е в противовес с големите възможности пред този сектор, имайки предвид богатия туристически и научен потенциал на областта. Положително за сектора е отчитаното нарастване на дълготрайните материални активи (ДМА) и увеличаването броя на наетите.

Секторна структура на БДС в област Велико Търново през 2002 г. (в %)
Аграрен сектор

Индустриален сектор

Услуги

Област Велико Търново

16,7%

31,4%

51,9%

СЦПР

18,1%

30,2%

51,7%

Р България

12,1%

29,1%

58,8%

Източник: НСИ


Притокът на чуждестранни инвестиции в областта е крайно недостатъчен - около 1% от общите за страната. Положителна тенденция е тяхното нарастване близо 2.5 пъти през 2001-2003г., което показва повишаване на привлекателността на региона за чуждите инвестиции, но те са все още недостатъчни за постигане на нужното технологично и инфраструктурно обновление с трайни икономически последствия за областта.

Отраслова и териториална структура на икономиката

Икономиката на област Велико Търново се отличава с разнообразна отраслова и относително добре балансирана териториална структура. Основните сектори са производството на храни и напитки, машиностроенето, енергетиката, туризмът и производството на дървесна маса, хартия и картон. Характерна особеност на областната икономика е нейното агломериране, което успя да запази характери си, макар и с по-ограничени икономико-транспортни връзки. На нейна територия е разположена една от малкото агломерации в страната - “Триградието” /Велико Търново-Лясковец-Горна Оряховица/, поддържащи тесни производствено-търговски връзки помежду си.

В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от продажба през 2003 г. е подсектор “Търговия и ремонтни дейности” - 41.2%. На преработващата промишленост се падат 30.6% от нетните приходи. Един от най-динамично развиващите се подсектори в последните години е “Снабдяването с електрическа енергия, газ и вода“, което се дължи основно на ценови повишавания в отрасъла. Той формира близо 12% от нетните приходи с основен икономически субект – разположения в Г. Оряховица клон на НЕК-ЕАД, обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. От останалите отрасли с по-съществен принос са “Селското стопанство”, “Строителството” и “Транспортът”, които допринасят съответно с 5.3%, 4.2% и 2.4% от нетните приходи.

Участието на общините във формирането на икономическите показатели на областта е силно неравномерно, а разликата продължава да се задълбочава. Очертава се едно разделяне в икономическото развитие между трите общини - Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов, които формират през 2003 г. 83.1% от приходите от продажби и останалите общини. Водещ в икономическо отношение е центърът на областта – община Велико Търново с 46.5% от общите приходи, общините Горна Оряховица и Свищов са съответно с 25.4% и 11.3% от приходите. Други две общини - Лясковец и Павликени, допринасят с още 10% към нетните приходи. Въпреки че е с незначителен дял от общите приходи (1.8%), Полски Тръмбеш е общината с най-голям ръст на нетните приходи през периода 2001–2003 г. (близо 100%), но този ръст слабо влияе върху икономическите показатели, поради ниската изходна база на общината.

В периода 2001-2003 г. се отчита нарастване на ДМА в областта с цели 45.8% по текущи цени и през 2003 г. те възлизат на 130 365 хил. лева. Това е предпоставка за развитие на предприятията в областта - разширяване на дейността им и подобряване на технологичния процес. Разпределението на ДМА по отрасли запазва тенденцията от последните години. Водещи отрасли са “Преработваща промишленост”, “Снабдяване с електрическа енергия, газ и вода“ и ”Търговия и ремонт”, които концентрират 75.7% от общата сума и които повишават своите ДМА средно 1.5 пъти.

Основни икономически показатели (нефинансов сектор)

в област Велико Търново по подсектори за 2003 г.

Отраслови подсектори

Брой едини-ци

Бруто продук-ция

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Разходи за дейността

Печалба

Наети

ДМА

Общо – обем хил. лв

8299

1202063

2089148

2038365

2056633

64719

73156

676997

Общо%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Селско, горско и ловно стопанство

4,0%

7,9%

5,3%

5,3%

5,6%

6,3%

6,6%

8,0

Добивна промишленост

0,0%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,2

Преработваща промишленост

11,4%

49,6%

30,6%

30,6%

30,5%

39,3%

34,4%

39,5

Снабдяване с електрическа енергия, газ и вода

0,1%

11,3%

11,8%

11,9%

11,5%

7,1%

2,8%

24,6

Строителство

3,8%

6,7%

4,1%

4,2%

4,2%

2,8%

3,9%

2,5

Търговия, ремонт и техническо обслужване

49,5%

14,7%

40,8%

41,2%

40,8%

31,8%

12,1%

11,6

Хотели и ресторанти

9,4%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

3,0%

2,4%

2,3

Транспорт, складиране и съобщения

7,3%

3,6%

2,4%

2,4%

2,5%

2,7%

8,1%

3,3

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

7,3%

2,2%

1,5%

1,5%

1,5%

3,7%

2,3%

5,7

Образование

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

10,1%

0,0

Хуманно здравеопазване и социални дейности

4,6%

1,7%

1,7%

1,0%

1,7%

2,2%

6,4%

1,7

Други дейности

2,2%

0,7%

0,4%

0,4%

0,4%

0,7%

5,2%

0,5

Източник ТСБ

Структурата на инвестиционните разходи показва, че за придобиването на машини, оборудване и транспортни средства са направени най-големите разходи (53.1%), но те са недостатъчни за технологичното развитие на икономиката. Увеличението при тях е по-ниско от общия растеж на инвестициите, което е свидетелство, че направените инвестиции са свързани основно със строителни разходи, а не с ново превъоръжаване на икономиката. Независимо че разходите за придобиване на ДМА в областта бележат ръст, особено след 2001 г., те са значително под средното равнище на човек от населението в страната и не създават достатъчен потенциал за ускорен растеж, доколкото инвестициите са основен фактор за конкурентноспособно и динамично развитие. Средният разход за ДМА на човек от населението в област Велико Търново през периода 2001-2003 г. е 1227 лева, което е около средното за района, но над два пъти под средното ниво за страната. Около 85% от всички инвестиции се реализират на територията на общините Велико Търново, Г.Оряховица и Свищов, в т.ч. само в община Велико Търново – около 50%.

Средногодишни разходи за ДМА в област Велико Търново за периода 2001-2003 г на човек от населението (в лв.)
Разходи за ДМА(хил.лв.)

Област Велико Търново

Средногодишни разходи за ДМА за периода 2001-2003 г на човек от населението (лв.)

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Област Велико Търново

Северен централен район

Р България

Общо

89686

134722

130365

1227

1389

2852

Сгради и строително-монтажни работи

31488

41690

50653

428

457

1007

Машини, оборудване и транспортни средства

48947

84035

69238

699

770

1514

Източник: Териториално статистическо бюро и НСИ

Концентрацията на ДМА по общини не претърпява съществена промяна през разглеждания период. Най-голямото изменение в общата структура на ДМА настъпва вследствие на това, че община Горна Оряховица застига община Велико Търново поради почти двойното нарастване на ДМА в общината. Ръст се отбелязва и в общините Елена, Стражица и Лясковец, което е обнадеждаващо за бъдещото им развитие. Въпреки това, те остават с незначителен дял в общата структура на ДМА. Най-малък е приносът към структурата на ДМА на общините Златарица и Сухиндол, които заедно формират под 1% от общия дял.

През разглеждания период броят на наетите лица бележи постоянно увеличение достигайки през 2003 г. 73 156 хил.души, което е с 7% повече спрямо 2001г. Равнището на заетост в областта, изчислено като дял на заетите от населението 15-64 години, е 51.7% при средно за страната 52.4% през 2003 г. и далеч под поставената цел в Лисабонската стратегия от 70%. Растежът на заетостта изпреварва растежа на БВП на областта през последните години, което е резултат на осъществената активна политика на пазара на труда. Все още обаче тази нова заетост не е достатъчно производителна, което води до понижаване на показателите за производителност на труда и ефективност на областната икономика, но има важно социално значение. Необходимо е в бъдеще усилията да се насочат към мерки, свързани с нарастване на заетостта, заедно с повишаване на тяхната квалификация и производителност, което ще окаже съществено влияние върху скоростта на областния растеж, този на общините и повишаване на заплатите и доходите на населението в областта.

Състояние на пазара на труда през 2003 г.
Икон.активност

Заетост

Безработица

България

49,2

42,4

13,7

СЦПР

46,2

40,0

13,5

В. Търново

45,3

40,1

11,5

Източник: НСИ

При разпределението на наетите по отрасли не се забелязват съществени изменения. С водещо значение през 2003 г. продължава да бъде Преработващата промишленост с 34.4% от наетите лица. На следващо място с 12.1% се нарежда “Търговия и ремонт”, следвана от “Транспорт и съобщения” с 8.1% от наетите лица. С най-голям ръст в периода 2001-2003 г. са подсекторите на услугите “Търговия и ремонт” и “Хотели и ресторанти” съответно с 27% и 21%.

В общата структура на наетите лица с най-голям дял е община Велико Търново (40.8% от наетите), следвана от общините Горна Оряховица и Свищов (общо 14.8%). В най-малките общини - Златарица и Сухиндол, делът на заетите е съответно - 1.0% и 0.8%.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г е изготвена от екип на „Проинфраконсулт”...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбластен съвет за развитие на област велико търново
На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област перник 2005-2015 Г
Областен план за развитие, разработен през 2000 г. Това е ключов документ, който отразява европейската политика за регионално развитие,...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом