Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
ИмеСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
страница3/16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/7/bg/V.Tarnovo_Strategy.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Населението на област Велико Търново наброява 287 011 души1 (2003 г.) – 3,7% от населението на страната. Демографското развитие на областта от средата на 20 в. е с тенденция на намаляване на населението, което продължава и след 2000 г. За периода между последните две преброявания средногодишният отрицателен прираст на област В.Търново е -1,0% при средно за страната -0,9%.

Градското население на област Велико Търново в 2003 г. е 188 240 д. или 65,6% от общото население на областта (при средно за страната 69,8%), а селското – 98 771 д. Или 34,4%. Населението на градовете показва непрекъсната тенденция на нарастване до средата на 80-те години на миналия век, след което започва да намалява със сравнително постоянен интензитет - 0,6% средно годишно. Населението на центъра на областта град Велико Търново е нараствало до средата на 80-те години, след което намалява. Само град Свищов е с положителен прираст на населението за периода между последните две преброявания (1992-2001 г). Населението на селата намалява от средата на 20 век, като през последните десет години отрицателният прираст е -1,8% като средния за селата в страната.

Демографското развитие на област Велико Търново е с по-неблагоприятни демографски параметри от тези на страната като цяло, но не толкова влошени както на Северния централен район за планиране. Населението на всички общини в областта намалява през последните години. Незначително нарастване е регистрирано за община Свищов (респ. град Свищов) и за селското население на община Велико Търново. В общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец е съсредоточено повече от половината (54,3%) от населението на областта (фиг. 1).


Фиг. 1


Разпределението на населението на област Велико Търново по възрастови групи е по-неблагоприятно от средните стойности на показателя за страната. Съотношението между трите основни възрастови групи (0-14 г., 15-64 г., 65+г.) е 12,7: 68,8: 18,5% (2003 г.). Делът на населението от 15-64 г., от което се формира основно трудовият потенциал, е сходен с този за страната. Висок е делът на възрастното население (на 65 и повече години) – 1,5 пъти по-висок от този на младите. С по-висок дял на население във възрастовата група 15-64 г. са общините с центрове средни градове - Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. Най-влошена е възрастовата структура в общините Сухиндол и Полски Тръмбеш, където делът на възрастното население (на 65 и повече години) е над 25% от общото население на съответните общини. С висок дял на старите хора (20-25%) са и общини Елена, Златарица и Павликени. Характерно е, че във всички общини делът на възрастното население превишава дела на младите.

Структурата на населението по пол за област Велико Търново показва сравнително равномерно разпределение с превес на жените. На 100 мъже се падат 107 жени (средно за Северния централен район – 106, за Р България - 106).

През 2003 г. в област Велико Търново са родени 2238 деца. Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) е 7,8‰ – под средния за страната (8,6‰) и близък до този за Северния централен район за планиране (7,7‰). Градското население е с по-висока раждаемост (8,1‰) в сравнение със селското (7,2‰) население на областта. Различията по общини не са съществени и са свързани предимно с възрастовия състав на населението. Наблюдава се по-ниска раждаемост в Полски Тръмбеш и сравнително по-висока – в Стражица. В община Велико Търново раждаемостта е със стойности над средните за областта и страната. Коефициентът на смъртност за област Велико Търново (15,8‰ – 2003 г.) е по-висок от този за страната (14,3‰), но по-нисък от стойността му за Северния централен район за планиране (16,3‰). През 2003 г. умрелите лица в областта (4539) са два пъти повече от живородените (2238). Смъртността е значително по-висока при селското (24,0‰), отколкото при градското население (11,4‰). Детската смъртност за област Велико Търново се характеризира със стойности близки, но над средните за страната и Северния централен район за планиране. През 2003 г. коефициентът на детска смъртност за обл. Велико Търново е 14,3‰ (за страната - 12,3‰ и за района - 11,3‰). Естественият прираст се формира от равнищата на раждаемост и смъртност. За периода 1999-2003 г. той е в границите от -8.0‰ до -8,5‰ (фиг.2). Във всички общини на областта естественото възпроизводство се осъществява при отрицателен естествен прираст, като най-висок отрицателен естествен прираст е регистриран в Сухиндол (около -20‰), а най-нисък – в Лясковец (под -1‰).

Фиг. 2

1 – общо 2 – в градовете 3 – в селата


Механичният прираст в областта през последните години е положителен - през 2003 г. в областта са осъществени 7040 заселвания и 6957 изселвания. В сравнение с предходни години интензитетът на механичното движение на населението на областта след 2001 г. намалява.

Важна характеристика на населението е образователното му равнище. Населението с високо образователно равнище (висше, колежанско и средно образование) за област Велико Търново съставлява 53,2% от населението на 7 и повече години, което е над средното за страната (52,0%) и сравнимо с това на Северния централен район за планиране (53,6%).За периода между последните две преброявания (1992-2001 г.) е налице абсолютно и относително нарастване на населението с висше, висше специалист (полувисше) и средно образование (фиг. 3), което е характерно за всички области и райони в страната. Повече от половината от лицата с високо образователно равнище са в гр. Велико Търново. Висок е и делът на високообразованото население в общините Свищов и Горна Оряховица. В останалите общини образователното равнище на населението е по-ниско.Фиг. 3


Разпределението на населението на област Велико Търново по етнически групи по данни от преброяването (2001 г.) показва, че от българската етническа група се е самоопределило 88,4% (259099 д.) от общото население на областта, от турската етническа група – 7,7% (22562 д.), от ромската – 2,1% (6064 д.). Другите етноси са под 1% от населението на областта, сред които най-голям дял имат влашката (1066 д.) и руската (539 д.) етническа група. Основно вероизповедание е източноправославното християнство (изповядвано от 87,0% от населението на областта) и мюсюлманското (8,9%).

Основни изводи:

  • Тенденциите в развитието на населението на област Велико Търново са неблагоприятни по отношение на количественото му възпроизводство. Населението на областта намалява от средата на 20 век.

  • Във всички общини намалява населението за периода между последните две преброявания (1992-2001 г.)

  • На фона на общото демографско развитие на областта, градското население е в по-благоприятна ситуация с възпроизводствения си потенциал, докато селското население е застаряло, с нарушени структури и процеси.

  • Съществуват вътрешнообластни демографски различия по общини, дължащи се главно на центровете на общините.

  • В центъра на областта – град Велико Търново, е съсредоточено близо 1/4 от общото и 1/3 от градското население на областта. Населението на града е с висок трудов потенциал и високо образователно равнище.

  • Образователното равнище на населението на област Велико Търново е високо и е с тенденция към нарастване на броя и дела на високообразованите лица. В общините Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица и Лясковец, в които делът на високообразованото население е по-висок от средното равнище за страната.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г е изготвена от екип на „Проинфраконсулт”...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбластен съвет за развитие на област велико търново
На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област перник 2005-2015 Г
Областен план за развитие, разработен през 2000 г. Това е ключов документ, който отразява европейската политика за регионално развитие,...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом