Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
ИмеСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
страница2/16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/7/bg/V.Tarnovo_Strategy.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1. АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО

1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ


Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и се простира от билото на Стара планина до река Дунав. Общата територия на областта е 4661,6 кв. км. Областният център отстои на 222 км от София, на 105 км от Русе и на 198 км от Варна. Дунавската равнина има равнинно-хълмист релеф, а релефът на Предбалкана е хълмист до нископланински. Старопланинската част на района е заета от Елено-Твърдишката планина. Най-интензивно усвоената част на област Велико Търново в средното поречие на Янтра попада в пределите на Горнооряховската сеизмоопасна зона. Неблагоприятни явления и рискове са свързани също със свлачищата и срутищата.

Област Велико Търново е бедна на полезни изкопаеми. Ограничени са запасите от черни въглища (с. Палици, Средни колиби и др.). Интерес представляват някои нерудни полезни изкопаеми. В района на гр. Елена са проучени кварцови пясъци за стъклопроизводство, край с. Вонеща вода и с. Върбовка - базалти, варовици и мергели за цимент, в с. Вардим, с. Драгижево и с. Караманово – чакъли и пясъци. В землището на гр. Лясковец се експлоатират залежи от мергели и глини. Варовици има при селата Русаля, Вишовград, Малък Чифлик, Самоводене, Шереметя, Беляковец, Момин сбор и гр. Велико Търново. Край селата Бутово, Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, гр. Горна Оряховица и гр. Стражица се експлоатира глина за битова и строителна керамика. В с. Кесарево и с. Бреговица са проучени глини и мергели с високо качество за производство на тухли и керемиди.

Климатът на областта е умереноконтинентален, а в Елено-Твърдишкия дял на Стара планина - с белези на планински климат. Пролетта е топла и мека, лятото – горещо. През втората половина на лятото настъпват горещини и засушавания. Есента е суха и топла. Снежната покривка се задържа около 50 до 80 дни. Средногодишната температура на въздуха варира от 11,5ºС за Велико Търново и Горна Оряховица до 5ºС в планинската част. Средната юлска температура за района на Велико Търново е 22,8ºС, а средната януарска – минус 1,9ºС. Количеството на валежите е недостатъчно и варира от 540 мм при Свищов до около 900 мм в планинската част на областта.

Агроклиматичните условия са благоприятни за отглеждане на зърнени култури, зеленчукопроизводство, производство на захарно цвекло и лозарство.

Водните ресурси на областта са значителни. По-важните реки, които протичат през областта, са: Янтра, Росица, Дряновска река, Студена, Елийска, Лефеджа, Стара река, Златаришка река, Веселина, Бреговица и Голяма река. Подхранването на реките е предимно дъждовно, но със значително участие на подпочвения и снежния компонент, а режимът на речния отток е непостоянен. На територията на областта са изградени язовирите "Ал. Стамболийски" (с обем 220 млн.куб.м), язовир "Йовковци" и много други значително по-малки язовири за напояване.

Значително богатство за областта са минералните води (Овча могила, Вонеща вода, Обединение, Павликени). Най-значителният извор на минерална вода е в с. Вонеща вода – с дебит 9–10 л/сек. и температура 13ºС. На голяма дълбочина край речните тераси има значително количество подпочвени води, които не са достатъчно добре проучени и използвани. Има няколко различни по дебит карстови извори - Мусински, Каябунар, Раковец, Голямо лако, Малко лако и др.

Областта разполага със значително почвено разнообразие. Представени са няколко добре изразени зонални типове и подтипове (черноземи, сиви горски, кафяви горски) и два азонални - хумусно-карбонатни (рендзини) и алувиални. Бонитировъчната оценка на земята в област Велико Търново е равна на тази за област Плевен и е значително по-висока от тази в съседните области (Ловеч, Габрово и Търговище). Преобладават земите от ІІ категория.

От съвременните геоморфоложки процеси най-значими са ерозията, свлачищата, срутищата. Ерозията се проявява предимно в обработваемите площи - развита е както водната, така и ветровата ерозия. Ровинната ерозия е развита най-много в Предбалкана и в по-силно разчленената част на Дунавската равнина. В равнинната част на областта в обработваемите площи се проявява и типична плоскостна ерозия. Срутищата най-осезаемо се проявяват в проломните и каньоновидни речни долини (Янтра, Росица, Златаришка река, Стара река). На територията на областта най-значимото срутище от последните години е при Преображенсkия манастир.Свлачищните процеси са твърде ограничени по площ, но за сметка на това са често явление.

На територията на областта са най-разпространени широколистните дървесни видове – бук, топола, дъб, горун, явор, ясен, клен, благун, цер, липа, акация, дива череша и др. В поречието на Дунав масово са разпространени върбите. Относителният дял на иглолистните гори е сравнително малък, създадени са чрез залесяване. В района на Дунавското крайбрежие са характерни тревистите видове садина, белизма, бял минзухар, кърпикожух, типец, влакнесто коило, перуника, пролетен горицвет, росен. В Червената книга на България са включени: волжки горицвет, полско котенце, храстовидна карагана, степен божур, горска съсънка, български жълт хедизарум, дребноцветна коча билка, щитолистна какичка, дяволски орех, снежно кокиче, източна ведрица.

Фауната е представена от 350 вида птици, над 85 вида бозайници – благороден елен, сърна, муфлон (развъжда се изкуствено в района на Стражица), див заек, фазан, яребица, прелетни птици - пъдпъдък, гълъб, гургулица. От местните фаунистични видове най-разпространени са златка, лисица, таралеж и др.; от птиците – скорци, дроздове, чучулиги, лебеди, дропли, глухари и др. Повечето реки са замърсени и в тях рибата почти е изчезнала. В изградените водоеми се развъжда риба.

Поземлени ресурси

Общата площ на територията на област Велико Търново е 4 661 572 дка. Най-голяма площ заемат земеделските територии - общо 3 199 467 дка (68,6% от площта на областта при средно за страната 58,7%), следвани от горските територии – 1 039 192 дка (22,3% при средно за страната 33,6%).

Размерът на обработваемата земя във всички видове територии е 2 623 531 дка. Показателят “обработваема земя на човек от населението” варира в широки граници – от 4,0 дка/човек за община Горна Оряховица, 5,0 дка/ч. за община Велико Търново до 21,8 дка/ч. за община Златарица (средно за областта е 9,1 дка/ч.).

Като сериозен проблем се очертава големият дял на необработвани, незасети площи. Районът на общините Златарица, Стражица е с най-голям процент изоставени в последните години обработваеми земеделски земи.

В областта са изградени 408 552 дка поливни площи (15,6% от обработваемата земя). От тях 185 043 дка са годни за напояване. Негодни за напояване, поради разрушени и амортизирани хидротехнически съоръжения и напоителни системи, са 223 509 дка.

На територията на областта преобладаваща е частната собственост на земите – 2 490 212 дка, или 53,4% от общата територия на областта. Държавна собственост са 1 010 604 дка (21,7% от територията на областта). Общинска е собствеността върху 371411 дка.

Защитените територии (с обща площ 38 662 дка) са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и ландшафта.

Под режим на защита на територията на общината има пет категории защитени територии - резерват, поддържан резерват, природен парк, защитена местност и природна забележителност.

Резерватът “Бяла крава” в землище на с. Костел, община Елена е с площ 910 дка. Създаден е с цел запазване на девствения характер на вековна букова гора.

Поддържаните резервати са два броя - “Хайдушки чукар” и “Савчов чаир”, с обща площ 1362 дка.

На територията на област Велико Търново попада и част от Природен парк „Персина”, намиращ се в землищата на гр. Свищов и с. Ореш, общ. Свищов. Площта е 29 241 дка. Предмет на опазване са характерни влажни зони.

За защитени местности (15 бр.) са обявени територии с характерни и забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински видове. По-известни от тях са Кайкуша, Старият дъб (на о-в Вардим).

За природни забележителности (8 бр.) са обявени характерни и забележителни обекти на неживата природа, като: скални форми, пещери, находища на редки и защитени видове растения, водопади, специфични ландшафти и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност.

От анализа и оценката на природогеографския и ресурсен потенциал на областта могат да се дадат следните обобщени изводи:

Природната среда е разнообразна и добре съхранена. Висок е делът на обработваемата земя. Областта е със значителни водни ресурси. Голямо е разнообразието на защитени територии с уникални природни дадености. Земеделските земи са раздробени на многобройни маломерни участъци, непригодни за механизирана обработка. Висок е делът на изоставените и неизползвани с години обработваеми земи. Нисък е делът на поливните площи, амортизирани и разрушени са напоителни системи и съоръжения. Областта е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Сеизмичен риск има в района на средното течение на р. Янтра.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г е изготвена от екип на „Проинфраконсулт”...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбластен съвет за развитие на област велико търново
На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област перник 2005-2015 Г
Областен план за развитие, разработен през 2000 г. Това е ключов документ, който отразява европейската политика за регионално развитие,...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом