Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
ИмеСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
страница16/16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/7/bg/V.Tarnovo_Strategy.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

4.3. НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ


Мониторингът на изпълнението на ОСР на Велико Търново съгласно Закона е задача на Областния съвет за развитие и на Областния управител. Това налага Съветът да вземе решение за създаване на работна група за наблюдение на стратегията. Групата за наблюдение следва да включва представители на съвета и експерти от състава на областната администрация, като организацията и функционирането й се регламентира с решение на съвета. Групата за наблюдение:

 • Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение относно изпълнението на стратегията;

 • Периодично извършва преглед на постигнатия напредък;

 • Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите;

 • Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;

 • Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако това е наложително.

В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни отчети, които предоставя на съвета и областния управител. В отчетите се оценява и прогресът при изпълнението на стратегията. Тя изготвя и годишния доклад за резултатите от изпълнението на областната стратегия, който се обсъжда и приема от областния съвет за сведение и последващо изпълнение.

Определянето на конкретния набор от индикатори, които се прилагат за оценка на достигането на стратегическите цели, е задача на групата по наблюдение. Основният набор от над 50 индикатори за определяне степента на достигане на водещите 6 стратегически цели и над 30 специфични мерки към тях са посочени по-долу. Конкретният набор от индикатори може да бъде променян, разширяван и допълван, като решението за окончателния избор следва да е на областния съвет за развитие.

Индикатори за постигане на първата приоритетна цел “икономически динамизъм и регионална конкурентноспособност”:

 • Брой изградени инвестиционни паркове, технопаркове и бизнес инкубатори, изградени във връзка с реализацията на Областната стратегия за развитие и на общинските планове за развитие

 • Наличие на Регионална иновационна стратегия

 • Брой фирми, разположени в новосъздадените центрове за изследване, технологии и иновации

 • Средно годишно нарастване на БВП на човек от населението с 4-4,5%

 • Достигане на БВП на човек от населението до 110% от средните за областите в страната

 • Намаляване на равнището на безработица за областта до 2015 г. с 10 пункта

 • Намаление на вътрешнообластните различия в равнището на заетост

 • Осигуряване до 2010 г. на участие най-малко на 30 % от продължително безработните лица в активни мерки и програми

 • Нарастване на нетните приходи на предприятията от нефинансовия сектор /%/.Индикатори, свързани с реализацията на втора приоритетна цел “инфраструктура и околна среда”:

 • Дължина на новоизградената или подобрена пътна мрежа /% на мрежата/

 • Процент на населението в подобрен транспортен достъп /нарастване в % за периода/

 • Нарастване на капацитета на пристанищната дейност и превозени пътници и товари /%/

 • Превозени пътници и карго товари от въздушния транспорт /%/

 • Подобряване на газификацията на територията на областта /%/

 • Брой на новоизградени или модернизирани ПСОВ и ГПСОВ за периода

 • Мощности за събиране на отпадъци или рециклиране /%/

 • Процент на отпадъчни води, подложени на пречистване /%/

 • Подобряване на питейното водоснабдяване /качество/

 • Домакинства с подобрено водоснабдяване /%/

 • Рехабилитирани площи, нарушени от ерозия, замърсяване или свлачищна дейност /дка/

 • Увеличаване на напояваните площи /%/

 • Подобряване на канализацията в населените места /%/

 • Оценка на мониторинга на качеството на въздуха /оценка по компоненти/

 • Нарастване на разходите за опазване и възстановяване на околната среда

 • Разширяване на ел. мрежата /брой потребители, свързани с нова ел. мрежа/

 • Разширяване на обхвата на широколентовия достъп за предаване на данни, високоскоростен Интернет и интеративни услуги /% на нарастване/.Индикатори за постигане на третата приоритетна цел “качество на живота”:

 • Брой проекти за укрепване на местното развитие в сферата на качество на живота, насочени към намаляване на междуобластните различия

 • Нарастване на коефициента на заетост от ... през 2003 г. до над 60 % през 2015 г. и около 55 % за жените

 • Подпомагане на социално обременени групи за тяхното бързо социализиране /%/

 • Брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги /%/

 • Нови здравни услуги на областно и местно равнище /брой/

 • Съвместни инициативи за подобряване качеството на образованието и въвеждане на специализирано компютърно и езиково обучение, нови информационни технологии в общините и областта /брой и % на обхванатите/

 • Брой проекти за подобряване на състоянието и развитието на здравните и образователните услуги в областта

 • Утвърждаване на културната идентичност на областта в нейното многообразие и нейното популяризиране в регионален, национален и международен аспект – брой изяви

 • Провеждани прояви по линия на културния, фестивалния и конгресния туризъм.Индикатори за постигане на четвъртата приоритетна цел “териториално сближаване” са:

 • Брой проекти за съвместни междуобщински инициативи, за стимулиране на политиката за териториално сближаване, заложени и изпълнени в общинските планове за развитие на съставните общини от областта

 • Развитие на нови центрове, обслужващи околната селска територия

 • Брой изпълнени мерки за подобряване състоянието на благоустройството в населените места от общините в областта. Намаляване диспропорциите в развитието между центъра и периферията /%/

 • Мерки за стимулирано развитие на селищната мрежа чрез изявено развитие на определени центрове на развитие.Индикатори за мониторинг на изпълнението на петата приоритетна цел “устойчив алтернативен туризъм”:

 • Създадени нови и промоцирани устойчиви местни туристически продукти

 • Брой природни, културни и исторически обекти, получили подкрепа за опазване и експониране

 • Възстановени и новосъздадени културни и спортни прояви, обновени културни институти, стимулиращи развитието на туристически услуги и туристически посещения

 • Подпомогнати частни стопани при преустройството на къщите им за приемане на гости – туристи

 • Подобрена пътна инфраструктура в туристическите ареали.Индикатори на шестата приоритетна цел “институционална среда”:

 • Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им

 • Общ брой участници в програми за обучение

 • Брой новосъздадени общински информационни системи за осигуряване процесите на териториалното управление

 • Разработени системи за мониторинг, оценка и контрол към изготвени общински планове за развитие

 • Брой преминали обучение за подкрепа на нови подходи за управление на местното и регионалното развитие /управление на проекти, регионални клъстери, междуобщинско сътрудничество/.

За допълване и разширяване на предложения набор от индикатори към областната стратегия може да се ползва системата от индикатори, създадена към Националната стратегия за регионално развитие или предлагания набор от индикатори, посочени в приложение към методическите указания за разработване на областна стратегия за развитие от 2004 г.

Данните за самото оценяване следва да са редовни (официализирани), верифицирани, релевантни (в съответствие) и прости. Това налага да се осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между областната администрация Велико Търново и регионалната статистика за набиране и анализиране на текущи данни и информационни източници.

Изготвянето на оценки за въздействието на областната стратегия за развитие включва:

 • Междинна оценка. Тази оценка следва да се извърши в средата на периода на действие на стратегията. В рамките на тази оценка следва да се оценят първоначалните резултати от изпълнението й, като се прави и преглед на степента на достигане на приетите стратегически цели и приоритети и се отчетат възникналите отклонения. Оценката следва на завърши с конкретни предложения, с които да се предвиди съответната реакция.

 • Последваща оценка. Тази оценка включва: оценка на ефективността и ефикасността на използваните инструменти и ресурси за изпълнението на стратегията; оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в областта; анализ на факторите при изпълнението на стратегията; оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на резултатите; изводи относно същността и начина на прилагане на съответната политика за регионално развитие.


4.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ


Необходимостта от формиране на определени правила за актуализация на ОСР произтича от обективния процес за усъвършенстване на регионалното развитие, от динамично настъпващите социално-икономически и екологически изменения на процесите в територията на областта. Самият процес на актуализация на стратегията е пряко обвързан със системата за наблюдение, оценка и контрол на изпълнението й.

Обхватът на актуализацията обхваща:

 • Отразяване на настъпили промени в националната стратегия за регионално развитие;

 • При съществени промени на макроикономическите и международните условия или свързаното законодателство;

 • По отношение на промяната на разполагаемите ресурси или наличие/отсъствие на капацитет за изпълнението;

 • Промени в предприеманите действия (обобщени мерки и конкретни анализи, прогнози и стратегически намерения), допълване, обогатяване и доразвитие;

 • Промяна на очакваните резултати, при ограничение, че това не се свърза с промяна на цели и приоритети.

Областната стратегия за развитие се актуализира при условията и по реда на нейното изработване.1 Данни на НСИ

2 Според данни от Club 9000

3 Данни на НСИ

4 Доклад за индекса на човешкото развитие, 2002 г.

5 Данни на ТСБ

6 Данни на НСИ

7 Данни на Агенцията по заетостта

8 - В анализа на екологичното състояние са използвани данни от Доклад на РИОСВ-Велико Търново 2001-2004г.; Стратегия за устойчиво развитие на област Велико Търново; Данни от екологичния доклад на НСИ 2003

9 Национално и регионално (райони за планиране)

10 Мерки, заложени в “Концепция за устойчиво развитие на стария град (В.Търново) и “Програма за развитие на туризма в община Елена”

11 Негованска екопътека, природните забележителности край селата Мусина, Хотница, Вишовград.

12 С изключение на програмата “Звук и светлина” на Царевец

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Свързани:

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г е изготвена от екип на „Проинфраконсулт”...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбластен съвет за развитие на област велико търново
На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област перник 2005-2015 Г
Областен план за развитие, разработен през 2000 г. Това е ключов документ, който отразява европейската политика за регионално развитие,...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом