Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
ИмеСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
страница1/16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/7/bg/V.Tarnovo_Strategy.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ 2

1. АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО 3

1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ 3

1.2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 5

1.3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 9

1.3.1. Промишленост 18

1.3.2. Селско стопанство 21

1.3.3. Горско стопанство 24

1.3.4. Туризъм 25

1.4. СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ 29

1.4.1. Доходи 29

1.4.2. Стандарт на живот 31

1.4.3. Заетост и безработица 32

1.4.4. Здравеопазване 34

1.4.5. Образование 35

1.4.6. Култура 37

1.4.7. Културно-историческо наследство – степен на ползване и социализация 37

1.5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 39

1.5.1. Транспортна инфраструктура 39

1.5.2. Водоснабдяване и канализация 42

1.5.3. Телекомуникации 45

1.5.4. Енергийна инфраструктура 46

1.6. УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 48

1.7. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 52

2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 56

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 59

3.1. ВИЗИЯ 60

3.2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 60

“икономически динамизъм и регионална конкурентноспособност” 61

“инфраструктура и околна среда” 70

“качество на живота” 76

“териториално сближаване“ 78

“устойчив алтернативен туризъм” 80

“институционална среда” 83

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА за развитие НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 84

4.1. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 84

4.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНАТА – УЧАСТНИЦИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 85

4.3. НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 86

4.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 89


ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията за развитие на област Велико Търново е основен стратегически документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива: Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Северния централен район с политиките и ресурсите на общинското ниво. Тя е документ, който отразява принципите и подходите на европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за развитие и устройство на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.

Хоризонтът на стратегическия документ обхваща периода 2005 – 2015 г.

Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и Методическите указания за разработване на областните стратегии за развитие, стратегията съдържа само основните цели, приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без конкретни проекти с инвестиционен характер, които са предвидени за включване в общинските планове за развитие.

Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори, мотивиращи нейното разработване. Това по същество е една перманентна дейност на областта и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.

Разработването на Стратегията за развитие на област Велико Търново се базира:

  • на целите, приоритетите и индикаторите, включени в НСРР

  • на анализа и оценката на действащия Областен план за развитие от 2000 г.

  • на анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2000 г.

Стратегията за развитие на област Велико Търново съдържа:

  • Анализи на икономическото и социалното състояние на областта

  • Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие

  • Основна стратегическа цел, 6 приоритетни стратегически цели, мерки и действия, отнесени към всяка от приоритетните цели

  • Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия

  • Схема за устройство.

Стратегията е изработена от екип при Областния управител на област Велико Търново с участието като консултанти на експерти от Националния център за териториално развитие - ЕАД София.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМеждинна оценка за Изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005-2015 г. Март 2011 г
Междинната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2005-2015 г е изготвена от екип на „Проинфраконсулт”...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбластен съвет за развитие на област велико търново
На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconОбласт варна стратегия за развитие 2005-2015
Ограничителни условия влияещи върху развитието на Варненска област, произтичащи от природните фактори 22
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconДоклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Варна (2005-2015)

Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconСтратегия за развитие на област перник 2005-2015 Г
Областен план за развитие, разработен през 2000 г. Това е ключов документ, който отразява европейската политика за регионално развитие,...
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Стратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г и на Актуализирания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом