Входяща контролна работа – 10. Клас
ИмеВходяща контролна работа – 10. Клас
ИЛИАДА"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер55.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://belklasblog.files.wordpress.com/2010/09/d0b2d185d0bed0b4d18fd189d0b0-d0bad0bed0bdd182d180
ВХОДЯЩА КОНТРОЛНА РАБОТА – 10. КЛАС


1.ДОПИШЕТЕ ТЕКСТА:

В процеса на литературното развитие се създават трите литературни рода: ………………………………………………Наличието на сюжет е характерно за ………………………………. …………..творби.

Стихотворната форма, римата и ритъмът са присъщи на……………………… произведения.Те изобразяват вътрешния свят на човека.Жанровото им разнообразие включва поеми, оди, балади,……………….......,……………………., а авторите им се наричат………………………………………………….. 10 ТОЧКИ

2.СВЪРЖЕТЕ СЪС СТРЕЛКИ ТЕРМИНИТЕ С ТЯХНОТО ЛЕКСИКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ:

фолклор ………………… народно творчество;устни художествени произведения

мит……...…………………”благовестие” в буквален превод;смесица от биография,

разказ за живота и смъртта на Месията.

акростих…………………..Свещено писание, състоящо се от две части

Евангелие…………………устно повествование за богове и герои

Библия……………………..всеки стих започва с точно определена буква по реда


на азбуката или образуващ някаква фраза. 5 ТОЧКИ

3.ЗА КОИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ СЕ ОТНАСЯТ ДЕФИНИЦИИТЕ:

от смешното към тъжното”…………………………………….

„от тъжното към смешното”……………………………………… 2 ТОЧКИ


4.ЗАПИШЕТЕ СРЕЩУ ВСЯКО ОТ ИЗУЧЕНИТЕ В ДЕВЕТИ КЛАС ТВОРБИ ЖАНРОВАТА ИМ СПЕЦИФИКА И АВТОРСТВО:

ЖАНР АВТОР

ИЛИАДА”

АНТИГОНА”

/”ЕДИП ЦАР”/
„АЗБУЧНА МОЛИТВА”
„ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА П О МЪКИТЕ” 8ТОЧКИ

5.ПОСЛЕДОВАТЕЛНИЯТ ХОД НА СЪБИТИЯТА В РАЗКАЗ, ПОВЕСТ ИЛИ РОМАН СЕ НАРИЧА а/случка; б/сюжет; в/действие; г/сцена. 6.ПРЕПОДРЕДЕТЕ СПОРЕД МЯСТОТО В ПОВЕСТВОВАНИЕТО ЕЛЕМЕНТИ-ТЕ И ДОПЪЛНЕТЕ ПРОПУСНАТИЯ: РАЗВРЪЗКА, КУЛМИНАЦИЯ, ЕПИЛОГ, ЗАВРЪЗКА …………………………. 2 ТОЧКИ

7.ПРЕНОСНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМИТЕ Е В ОСНОВАТА НА:

а/сравнението; б/контраста; в/метафората; г/карикатурата.

8.ИЗРЕЖДАНЕТО НА ЕДНОРОДНИ ЕЗИКОВИ ЧАСТИ /ГЛАГОЛИ, ЕПИТЕТИ И ДР./ С ЦЕЛ УСИЛВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВАЩАТА ИМ СИЛА НАРИЧАМЕ:

а/хипербола; б/градация; в/алитерация; г/кулминация.

9.ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ С ОБЕМ ПО-БЛИЗЪК ДО РАЗКАЗА ОТКОЛКОТО ДО РОМАНА И СЪС СЮЖЕТ, РАЗГЪРНАТ ВЪРХУ НЯКОЛКО СЪЩЕСТВЕНИ МОМЕНТА, БЕЗ СЛОЖНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГЕРОИТЕ, Е:

а/пътепис; б/повест; в/приказка; г/поезия.

10.КОГАТО ДЕЙСТВИЕТО В РАЗКАЗА СЕ ВРЪЩА НАЗАД, С ЦЕЛ ИЗЯСНЯВАНЕ МОТИВИТЕ ЗА ПОСТЪПКИТЕ НА ГЕРОИТЕ, КАЗВАМЕ, ЧЕ АВТОРЪТ ИЗПОЛЗВА:

а/лирическо отстъпление; б/ретардация; в/подтекст; г/ретроспекция.

11.КОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПОНЯТИЯ НАЙ-ТОЧНО НАЗОВАВА ДЕЙСТВАЩОТО ЛИЦЕ В ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

а/прототип; б/белетрист; в/персонаж; г/лирически герой.

12.КАКВИ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА ОТКРИВАТЕ В ТЕКСТОВЕТЕ: /ОБЩО УСЛОВИЕ ДО 15. ЗАДАЧА ВКЛ./

Как мислиш, ще ли победиш,

навъсен, мръсен, зъл живот.”

а/обръщение, епитети, хипербола; б/градация,метафорични епитети, обръщение;

в/риторичен въпрос, градация, метафори,риторично обръщение./

13.Животът му виси на косъм.

а/сравнение; б/апосиопеза; в/хипербола; г/литота.

14.Имам много малко време, но съм страшно доволен.

а/оксиморон; б/метонимия; в/ирония; г/метафора.

15. „но кълни ,майко, проклинай

таз турска черна прокуда...”

а/епитет, метафора, инверсия; б/риторично обръщение,инверсия,синекдоха;

в/алитерация, етимологична фигура, обръщение; г/градация, алитерация, ети-мологична фигура и обръщение.

16.КОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ДУМИ Е НАПИСАНА ГРЕШНО:/ ДО 18. ЗАДАЧА/

а/обикновено; б/именно; в/финно; г/есенна.

17.

а/угризения; б/огризка; в/уговарям; г/огнетявам.

18.

а/казал; б/писал; в/донесал; г/викал

19.КОЯ ОТ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ НЕ Е ЧЛЕНУВАНА ПРАВИЛНО:

Може би най-прочутият/А/ кон в историята е Буцефал – коня/Б/ на големия /В/ пълководец, великия /Г/ Александър Македонски.

20.КОЛКО ЗАПЕТАИ СА ПРОПУСНАТИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО:

Поетът се мъчи да се разбира с жена си но неразбран от нея вижда че е сам на този свят и Верлен ще преболедува тази сладка илюзия – любовта.

ТЕСТ – ВХОДНО НИВО 10. КЛАС


1.ДОПИШЕТЕ ТЕКСТА:

В епическите произведения, за разлика от лирическите, се разкриват ………………., т.е .има сюжет.Най- малката прозаична форма е………………………., а най голямата -……………………….Между разказа и романа стои…………………………

Често обаче събитията не се предават в тяхната хронология, т.е има несъвпад между сюжет и ………………………….

………………………………………е предназначена не за четене, а за ……………………Тя се проявява в следните разновидности: комедия и…………………………..

Авторите на епическите произведения се наричат……………………, а на лирическите……………………. 10 точки

2.СВЪРЖЕТЕ СЪС СТРЕЛКИ ТЕРМИНИТЕ С ТЯХНОТО ЛЕКСИКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ:

апокриф задължително правило,закон;

Стар завет тайни, скрити, забранени, прес-

ледвани книги;

канон първата по-голяма част от Биб-

лията;

мит разказ, създаден в устна форма,

за сътворението на света,за бо-

гове и герои;

житие старобългарски жанр, описващ

живота на провъзгласени от

църквата за светци;

5 точки

3.НАПИШЕТЕ ЗАГЛАВИЕТО НА ИЗУЧЕНАТА В ДЕВЕТИ КЛАС ТВОРБА ИЛИ ИМЕТО НА АВТОРА:
ЕСХИЛ………………………………………………../ПРОИЗВЕДЕНИЕ/
ОМИР ……………………………………………… /ПРОИЗВЕДЕНИЕ/
„ЗА БУКВИТЕ”…………………………………….../АВТОР/
„ЕДИП ЦАР”…………………………………………/АВТОР/ 4точки

4.КОЙ ЕЛЕМЕНТ НА СЮЖЕТА ЛИПСВА: ЕКСПОЗИЦИЯ,РАЗВРЪЗКА,ЗАВРЪЗКА ЕПИЛОГ,………………………

а/тема; б/повод; в/кулминация; г/контраст.

5.ДЕЙСТВАЩИТЕ ЛИЦА В ЕПИЧЕСКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЕ НАРИЧАТ:

а/белетристи; б/лирически говорители; в/актьори; г/персонажи.

6.ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ С ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ДУХОВНИ ЧЕРТИ, ПРОТИВОПОЛОЖНИ НА ТЕЗИ НА ДРУГ ГЕРОЙ, ОПРЕДЕЛЯМЕ КАТО:

а/второстепенен герой; б/антипод; в/карикатурен образ; г/прототип.

7.РЕТАРДАЦИЯТА Е:а/връщане назад във времето; б/подтекст; в/лирическо отклонение; г/забавяне.

8.ХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО НА ГЕРОЯ ЧРЕЗ СОБСТВЕНИТЕ МУ ДУМИ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДСТАВА ЗА НЕГОВИТЕ ТЕМПЕРАМЕНТ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ЕМОЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НАРИЧАМЕ:

а/портрет; б/речева характеристика; в/монолог; г/диалог.

9.ПОСТАВЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ТЕРМИН, ЗА ДА Е ВЯРНА ДЕФИНИЦИЯТА:

……………………………………..е пренасяне качествата, свойствата от един предмет върху друг въз основа на сходство.

а/епитет; б/инверсия; в/литота; г/метафора.

10.ТРОП, ЧРЕЗ КОЙТО ДАДЕНОТО ЯВЛЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ СИЛНО УМАЛЕНО, СЕ НАРИЧА:

а/литота; б/метонимия; в/хипербола; г/синекдоха.

11.ЗАМЛЪКВАНЕ, ОЗНАЧЕНО В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ С ПОМОЩТА НА МНОГОТОЧИЕ, НАЗОВАВАМЕ:

а/анафора; б/епифора; в/апосиопеза; г/метонимия.

12.КАКВИ ТРОПИ И ФИГУРИ СА УПОТРЕБЕНИ В ТЕКСТОВЕТЕ: /ОБЩО УСЛОВИЕ ДО 15. ЗАДАЧА/

Есента полетя диво разкъсана/в писъци, вихър и нощ.Буря изви се/ над тъмни балкани..”

а/метафора, градация,олицетворение; б/инверсия, литота,повторение; в/ети-

мологична фигура,сравнение, риторичен въпрос; г/оксиморон, хипербола, метонимия.

13.

И толкоз черни мисли ми тежат, /че аз не искам нищо да си спомня.”

а/инверсия; б/хипербола; в/асонанс; г/метафора.

14.

Героите наши, като скали твърди,/желязото срещат с железни си гърди..”

а/сравнение, инверсия, метафора и метонимия; б/анафора, сравнение, хипербола

г/литота, метонимия, синекдоха, епитет.

15.

„…порти да целуна ще избухне пламък,/либе, отвори ми!

а/риторично обръщение, контраст, асонанс; б/хипербола, обръщение; в/риторичен въпрос, метафора; г/сравнение, алитерация, метонимия..

16.В КОЯ ОТ ДУМИТЕ Е ДОПУСНАТА ПРАВОПИСНА ГРЕШКА?/ДО 19.ЗАД./

а/усмивка; б/усмихвам се; в/усмивам; г/осмиват; 17.а/безмислен; б/безмаслен; в/безмилостен; г/безмълвен. .

18.а/опасност; б/въэрасна; в/користна; г/всеотдайно;

19.В КОЯ ПОЗИЦИЯ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА ПРИ ЧЛЕНУВАНЕТО

Като видя непознатият/А/ да приближава ,старецът/Б/ стана от пъна, който беше

неговият/В/ трон, и бавно закрачил към пропастта/Г/.

20.КОЛКО ПУНКТУАЦИОННИ ГРЕШКИ СА ДОПУСНАТИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО?

Ние седим в реката близо до брега а месецът който също я обича се килва ниско за да й отправи братска целувка.

а/три; б/шест; в/седем; г/пет.

Свързани:

Входяща контролна работа – 10. Клас iconКонтролна работа – клас
Прилики между Ахил и Хектор/ по алгоритъма за характеристика на литературен герой: произход, външен вид, цел на живота, качества...
Входяща контролна работа – 10. Клас iconЗаявка за входяща регистрация 2010 по схема за национални доплащания за клане на говеда
Дф земеделие Разплащателна агенция Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда юл урн
Входяща контролна работа – 10. Клас iconТетрадки, пособия и помагала за първи клас
Бел /Български език и литература/-5 тетрадки с тесни и широки редове -1 за работа в клас и 1 за домашна работа
Входяща контролна работа – 10. Клас iconКурс 2 група Фак номер Име и фамилия Резултати контролна работа Брой точки

Входяща контролна работа – 10. Клас iconКонтролна работа тест Дължината на окръжност с диаметър 5 см е: а 15,5 см б 15,7 см в 31 см г 31,4 см
Ако всяко квадратче в мрежата е със страна 2 см, лицето на незащрихованата фигура е
Входяща контролна работа – 10. Клас iconКлиматични пояси
Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: работа с Интернет от до клас; уроците за климат по география клас
Входяща контролна работа – 10. Клас iconКонтролна работа – I
...
Входяща контролна работа – 10. Клас iconПриети сигнали по „Зеления телефон и електронна поща в риосв-русе за периода Месец юли 2011 година
Извършена е контролна проверка, която е установила, че сигналът не е основателен -горивното съоръжение работи при устойчив режим...
Входяща контролна работа – 10. Клас iconСамостоятелна работа по Човекът и обществото Пред картата на Родината – 3клас Име клас №
Име клас №
Входяща контролна работа – 10. Клас iconСамостоятелна работа №1 Име: Клас зад. 1 Прочети думите в прав и обратен ред. Запиши новите думи
Име: Клас
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом