Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2
ИмеКонсолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2
страница1/26
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://darikfinance.bg/uploads/jsc/200904/path_250.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


СЪДЪРЖАНИЕКОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 1

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС 2

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА 5

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА 11

3. ПРИХОДИ 39

4. ДРУГИ ДОХОДИ /(ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА 40

5. СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 40

6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 40

7. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 41

8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ НЕТНО 42

9. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА 42

10. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 43

11. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ – ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ 43

12. ДОХОД НА АКЦИЯ 44

13.ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРАЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 45

14. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 47

15. ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ 47

16. ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 48

17. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ 48

18. ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ДО НАСТЪПВАНЕ НА ПАДЕЖ 50

19. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 50

20. ДЯЛ В НЕТНИТЕ АКТИВИ НА АСОЦИИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА 51

21. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 52

22. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 52

23. ФИНАНСОВИ АКТИВИ 53

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 54

25. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 55

26. ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ 56

27. МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ 56

28. ЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 57

29. НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 61

30. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 65

31. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 66

32. СЕКТОРИ 71

33. АНГАЖИМЕНТИ 77

34. ДРУГИ ТРАНЗАКЦИИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 82

35. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО 82

Към 31 декември 2008г. дружествата в групата са извършили за годината разходи за счетоводен одит в размер на 346 х.лв. 82

35. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 821. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПАДоверие - Обединен Холдинг АД (компания майка) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996 г. и е със седалище и адрес на управление гр.София 1504, бул. “Княз Дондуков” № 82.

Доверие - Обединен Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и е регистрирано като финансова институция по Закона за кредитните институции, считано от 12.10.2007 г.

1.1.Собственост и управление
Към 31.12.2008 г. разпределението на акционерния капитал на Доверие Обединен холдинг АД е както следва:


31.12.2008

31.12.2007

Акционерен капитал ( BGN’000)

14,006

13,150

Брой акции (номинал 1 лев)

14,006,093

13,149,848

Общ брой на регистрираните акционери

149,151

152,910

в т.ч. юридически лица

68

79

физически лица

149,083

152,831

Брой акции, притежавани от юридически лица

6,629,381

5,009,244

% на участие на юридически лица

47,33%

38.09%

Брой акции, притежавани от физическите лица

7,376,472

8,140,364

% на участие на физически лица

52,67%

61.90%

Акции, по емисионна сметка на Доверие Обединен Холдинг АД*

240

240

*Неуточнени собственици на акции от масовата приватизация
Акционери, притежаващи акции над 5%
Брой акции
% от капитала


Софарма АД - пряко и чрез свързани лица
3,739,627
26,70%

Расафи ЕООД
1,476,603
10.54%

Дружеството е с двустепенна система на управление.


Надзорен съвет

Членове на Надзорния съвет към 31.12.2008 г. са :

Радосвет Крумов Радев - председател на НС

Огнян Иванов Донев - заместник-председател

Венцислав Симеонов Стоев - член


Управителен съвет

Членове на Управителния съвет към 31.12.2008 г. са:

Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор

Иван Христов Кралев- член

Анна Иванова Павлова- член

Даниела Колева Коларова- член

Камен Петров Иванов- член

Дружеството се представлява от Борис Анчев Борисов и Иван Христов Кралев, заедно.


Към 31.12.2008 г. списъчният брой на групата е 3091 ( 31.12.2007 г. : 3,914).

1.2. Предмет на дейност
Предметът на дейност на Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.

1.3. Структура на икономическата група
Доверие-Обединен Холдинг е холдингово акционерно дружество. Дружеството няма регистрирани клонове и/или представителства в страната или чужбина.


Дъщерни дружества


Към 31.12.2008 г. Доверие Обединен холдинг АД упражнява контрол по линия на пряко участие (над 50%) и косвено участие чрез други дружества в капиталите на следните дъщерни дружества (групирани по икономически отрасъл):


ОЗОФ Доверие АД

 

97.22%

 

ДОХ АД

87.82%

 

Вратица АД

8.90%

 

Момина Крепост АД

0.50%

 

 

 

Служба по ТМ Доверие ООД

ДОХ АД

95.00%

 

 

 

 

 

 

ЗОФ "Медико 21" АД

ДОХ АД

90.00%

 

 

 

Индустриален Холдинг-Доверие АД

 

99.97%

 

ДОХ АД

82.09%

 

Новоселска гъмза АД

1.82%

 

Широкопечатен текстил АД

10.42%

 

Хомоген АД

5.64%

 

 

 

Доверие - Капитал АД

 

54.13%

 

ДОХ АД

54.13%

 

 

 

Доверие - Брико АД

 

54.93%

 

Доверие - Капитал АД

54.93%

 

 

 

МБАЛ Доверие АД

 

75.99%

 

ДОХ АД

63.75%

 

Хомоген АД

12.24%

 

 

 

МЦ Доверие ЕАД
84,12%

 

ДОХ АД

84,12%

 

 

 

Ритон - П АД

 

86.50%

 

ИХД АД

59.87%

 

Ритон - 97 АД

26.63%

 

 

 

Ритон Класик ООД

 

99%

 

Ритон - П АД

99%

 

 

 

Ритон - 97 АД

 

59.47%

 

ИХД АД

59.47%

 

 

 

Марицатекс АД

 

54.36%

 

ИХД АД

54.36%

 

 

 

Марица Сервиз ООД в ликвидация

 

 

 

ИХД АД

51%

 

 

 

Вратица ООД

 

100.00%

 

ИХД АД

32.08%

 

Вратица АД

49.00%

 

ШПТ АД

18.92%

 

 

 

Вратица АД

 

69.60%

 

ИХД АД

69.60%

 

 

 

Широкопечатен текстил АД

 

100.00%

 

ИХД АД

99.02%

 

ДОХ АД

0.98%

 

 

 

Доверие Енергетика АД

 

100%

 

ИХД АД

4.10%

 

Вратица АД

95.90%

 

 

 

Доверие консулт ООД

Хидроизомат АД

85%

 

 

 

Биляна Трико АД

ИХД АД

81.70%

 

 

 

Биляна Лукс ООД
100%
ИХД АД

80%

 

 ДОХ АД

 20%

Биляна Прогрес ООД

 

 

 

Биляна Трико АД

40%

 

 

 

Ведерник 05 ООД

ИХД АД

50%

 

 

 

Съгласие АД

ИХД АД

66.69%

 

 

 

Съгласие ЕООД

ИХД АД

100%

 

 

 

Българско вино ООД

ИХД АД

93%

 

 

 

Дунав АД

 

81.82%

 

ИХД АД

37.61%

 

ДОХ АД

42.04%

 

Българско вино ООД

2.17%

 

 

 

Хидроизомат АД

 

56.04%

 

ИХД АД

45.43%

 

ДОХ АД

10.61%

 

 

 

Хидроизомат инженеринг АД

Хидроизомат АД

100%

 

 

 

Момина крепост АД


 

24.27%

 

ИХД АД

5.07%

 

Хидроизомат АД

19.20%

 

 

 

Колормода БГ ООД

 

100%

 

Биляна Трико АД

33.33%

 

ИХД АД

66.67%

 

 

 

Новоселска гъмза АД

 

86.14%

 

ДОХ АД

7.76%

 

ИХД АД

78.38%

 

 

 

Реклама ООД

 

60.04%

в ликвидация

ДОХ АД

52.05%

 

ИХД АД

7.99%

 

 

 

Хомоген АД

 

100.00%

 

ДОХ АД

89.67%

 

ИХД АД

10.33%

 

 

 

Хеброс-П АД

 

68.07%

 

ИХД АД

68.07%

 

 

 

Офис-БГ АД

Доверие - Капитал АД

65.00%

 

 

 

Медика АД

 

83.49%

 

Доверие - Капитал АД

83.49%

 

 

 

International Real Estate Investors Holding

 

 

 в ликвидация

Доверие - Капитал АД

99.98%

 

 

 

Брико Спец ЕООД


Доверие - Брико АД

100%

 

 

 

Брико Илирия
80.50%
Доверие - Капитал АД

19,50%
Доверие - Брико АД

61.00%


Медика Здраве ЕООД

Медика АД

100%

 

 

 

КРЕ ЕООД

 

100.00%

 

Медика АД

99.98%

 

Доверие - Капитал АД

0.02%

 

 

 

И.ФО.ЖЕ.КО. България АД

"Доверие - Капитал" АД

51%

 

 

 

Комарс Инженеринг ООД

 

 

 

ДОХ АД

75.00%


Асоциирани дружества


Към 31.12.2008 г. Доверие-Обединен Холдинг АД има значително влияние чрез пряко и/или косвено участие чрез дъщерни дружества в капиталите на следните дружества :


Асоциирано дружество

Притежание в групата

% на участие

Ведерник АД

ИХД АД

43.76%

Доверие - стил ООД

 ИХД АД

 48.00%

Андема АД


Доверие-Обединен Холдинг АД

25.00%1.4. Ефекти от финансовата криза и предприети мерки за намаляване на влиянието й.Във връзка със започналата финансова криза през 2008г. и икономическата стагнация в страната, ръководството на групата извърши анализ и оценка на икономическата среда в която се развиват дружествата от групата. В резултат на анализа се правят следните допускания:

 • спад на продажбите на вътрешен пазар, на територията на ЕС и на пазарите на бившите съветски републики;

 • активизирана конкурентност, съпроводена от агресивна маркетингова и ценова политика;

 • удължаване на срока за събиране и възникване на трудности при събиране на вземанията от клиенти;

 • задържане на продажбите в сектор “търговия на дребно” на реална база и запазване на текущите нива на марж и рентабилност.


За предотвратяване на негативните последици от горепосочените рискове, дружествата от групата имат готовност за промени в търговската и ценова политика по пазари, както и реализиране на допълнителни промоционални и маркетингови активности по продукти.

При значителен, необичаен за досегашната дейност спад в поръчките и продажбите, има готовност за работа при намалено натоварване на производствените мощности, без това да доведе до съществено увеличение на себестойността на произвежданата продукция.

Като допълнителни ефекти от задълбочаване на финансовата криза през 2009 година са възможни:

 • снижение на цените на някои от използваните суровини и материали;

 • замразяване на ръста на работната заплата и ограничаване на възможностите за привличане на висококвалифицирани кадри от пазара на труда;

 • снижаване на нивото на транспортните разходи;

 • подобряване структурата на продуктовата гама, засилване на каталожните и локалните промоции и стартиране на тематични акции, подобряване на мърчандайзинга и обслужването на клиентите в магазините “Mr.Bricolage”;

 • подобряване на обращаемостта и структурата на запасите;

 • оптимизиране структурата на доставчиците и условията на доставка;

 • оптимизиране на разходите и подобряване ефективността от използването на ресурсите.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Свързани:

Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconДоклад за преглед на консолидирана междинна финансова информация
Капман” ад, към 30 юни 2007 година и свързаните с него / съкратени/ консолидиран отчет за доходите, консолидиран отчет за промените...
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconМеждинен консолидиран финансов отчет за периода, приключващ на 31 март 2012 година Консолидиран отчет за доходите

Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconМеждинен консолидиран финансов отчет за период, приключващ на 30 септември 2011 година Консолидиран отчет за доходите

Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconКонсолидиран финансов отчет към 31 декември 2011 година консолидиран отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
Този консолидиран финансов отчет включва финансовите отчети на “Арома” ад, както и финансовите отчети на всички дъщерни дружества,...
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconКонсолидиран финансов отчет към 30 юни 2012 година консолидиран отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
Този консолидиран финансов отчет включва финансовите отчети на “Арома” ад, както и финансовите отчети на всички дъщерни дружества,...
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconКонсолидиран финансов отчет за 2008 г. Консолидиран отчет за доходите 1
Група софарма (Групата) включва дружество-майка и неговите четиринадесет дъщерни дружества. Допълнително, Групата има инвестиции...
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconКонсолидиран финансов отчет за 2008 г. Консолидиран отчет за доходите 1
Група софарма (Групата) включва дружество-майка и неговите четиринадесет (2007 г.: девет) дъщерни дружества. Допълнително, Групата...
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconКонсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2011 година съдържание
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Консолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2 iconМеждинен консолидиран финансов отчет към 31. 03. 2012г. Представляващ: Съставител: инж. Цветан Цонев Даниела Караславова обща информация
Финансовият отчет е консолидиран отчет на „Трейс Груп Холд” ад и дъщерните му дружества
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом