Решение
ИмеРешение
страница1/23
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2003_2007/reshenie_56.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД

626

Р Е Ш Е Н И Е

1222

Взето на Петдесет и шесто Редовно заседание с Протокол №56 от 20.12.2006г.


ОТНОСНО: Намаляване активите на община Асеновград


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Кмета на община Асеновград


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и като разгледа докладна записка на кмета на общината вх.№ 776-ДЗ/06.12.2006г.,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т А С Е Н О В Г Р А Д

Р Е Ш И:

І. Намалява активите на община Асеновград, съгласно Приложение № 1.


Общ брой на общинските съветници: - 33

Присъствували: - 30

Гласували:

“за” - 30

“против” - 0

“въздържали се” - 0


ПРОТОКОЛЧИК:

/Н. Каварджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/инж.Любомир Наков/


Приложение № 1
Наименование

Сметка

Инв.№

Сума

Заповед №

Договор №

1

253 кв.м. от ПИ №

72789.501.408 по КК на с.Тополово АЧОС № 1301 от 20.06.2006г.

9901/51/1

200

667,90

№ А-1342/

09.11.2006г.

От 15.09.2006г.

2

80,66/1358 ид.ч. от поз.имот № 00702.513.185 по КК на Асеновград АЧОС № 798 от 10.04.2002г.

9901/1/1

11426

1411,55

№ А-1343/

09.11.2006г.

№ 219/19.10.2006г.

3

91 кв.м. от ПИ-16955.100.270 по КК на с.Горнослав АЧОС № 1220/10.05.2006г

9901/42/1

100

130,13

№ А-1344/

09.11.2006г.

От 12.09.2006г.

4

92 кв.м. от ПИ 16955.100.270 по КК на с.Горнослав АЧОС № 1220/10.05.2006г

9901/42/1

100

131,57

№ А-1345/

09.11.2006г.

Договор от

11.10.2006г.

5

Поз.имот 99088.502.213 по КК на Долни Воден от 224 кв.м. АЧОС № 1076 от 25.07.2006 г.

9901/25/1

802

7840,00

№ А-1365/

15.11.2006г.

Договор за продажба чрез търг от 25.10.2006 г.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 1223

Взето на Петдесет и шесто Редовно заседание с Протокол №56 от 20.12.2006г.

ОТНОСНО: Удължаване договор за наем на Антония Башева

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Кмета на община Асеновград

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и § 78, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за общинската собственост, във връзка с молба вх.№ 94-А-634/17.11.2006г. от Антония Зафирова Башева и като разгледа предложение на кмета на общината вх.№ 770-ДЗ/05.12.2006г.,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т А С Е Н О В Г Р А Д Р Е Ш И:

І. Дава съгласие договорът за наем на недвижим имот – частна общинска собственост – помещение /павилионен тип/, находящо се в кв.Долни Воден, ул.”Крайречна” № 42-Б, пар.І-Битов комбинат, кв.40 с обща площ 40.34 кв.м /помещение – 30.68 кв.м. и обсл.части – 9.66 кв.м./, сключен с Антония Зафирова Башева, да бъде удължен с 5 /пет/ години, т.е. общият срок на договора да бъде 10 /десет/ години, считано от 13.12.2001г.

ІІ. Възлага на кмета на общината да сключи допълнително споразумение към договора за наем от 06.12.2001г. между община Асеновград и Антония Зафирова Башева, ЕГН 5502044690.

Общ брой на общинските съветници: - 33

Присъствували: - 32

Гласували:

“за” - 32

“против” - 0

“въздържали се” - 0

ПРОТОКОЛЧИК:

/Н. Каварджиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/инж.Любомир Наков/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Свързани:

Решение iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Решение iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Решение iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение iconРешение №171/25. 09. 2008 г
Решение №75/08. 03. 2007 г, Решение №51/13. 03. 2008 г., Решение №141/17. 07. 2008 г., Решение №171/25. 09. 2008 г., Решение №222/13....
Решение iconНаредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
Решение №223 от 26. 07. 1994 г., допъл с Решение №267 от 09. 03. 1995 г., изм с Решение №48 от 18. 04. 1996 г., изм с Решение 152...
Решение iconОбщина елена наредба
Приета с Решение №14/06. 03. 2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27....
Решение iconОбщински съвет русе
Рос, решение №388/12. 11. 2004 г.; решение №450/22. 12. 2004, решение №780/28. 01. 2010 г., решение №864/22. 04. 2010 г., решение...
Решение iconОбщинасвиленгра д
Изменена и допълнена с Решение №259/27. 01. 2005г.; Решение №359/27. 04. 2005 г.; Решение №380/31. 05. 2005 г., Решение №514/24....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом