Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова
ИмеОрганизациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер97.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fnsz.org/pics/178.doc
На 2 ноември 2009 г. в гр. Нови пазар бе проведена работна среща – интервю в рамките на проекта ”Мрежи по заетост в селските райони”, изпълняван в България с организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова – Зам. Председател на ФНСЗ и координатор на проекта в България, Сирма Комитова, Изпълнителен директор на Бизнес център – Нови пазар, членове на сдружението.

Основната цел на срещата бе да се запознаят със състоянието на региона към момента в хода на изпълнението на проекта на регионално ниво.

Срещата протече в дух на сътрудничество и обмяна на информация и идеи за бъдеща съвместна работа.

В. Васильонова направи преглед на работата по проекта до този момент и очерта предстоящите събития – заключителната конференция във Варшава.

С. Комитова разказа подробно за работата в региона по структуриране на група за местна инициатива в община Нови пазар и Каспичан, което е едно от постиженията за проекта в региона. Разговорът протече в съответствие с разработения въпросник.


Обобщението от работата може да се представи във формата на разработения въпросник.


Въпросник за работата по проекта в региона


1. Кратък доклад за същността на работа по проекта в региона.

От идентифицираните в началото на проекта три региона от Република България – Северен Централен, Североизточен и Южен Централен работата по същество бе развита в Североизточния планов регион, с център Шумен. Предпоставки – човешки фактор, вече натрупан предишен опит от работа по други програми и проекти (ШАРС, PLEDJ, JOPS, СИФ и пр.)

Подготвителна работа на местната общност на територията на община Нови пазар и община Каспичан, община Велики Преслав и община Върбица.

Период на работа януари 2009 – юни 2009 г.

Целенасочена работа на ФНСЗ със синдикални активисти от регионите.

Подготвителни срещи с активисти от регионите – Плевен, Шумен, Хасково.

Първа среща по проекта „Мрежи за заетост в селските райони” – март 2009г., Берлин

Разработване на концепцията на проекта по места, представяне на състоянието на регионите през фокуса на проекта

Подготвителни срещи в Нови пазар, Шумен, Велики Преслав, Върбица ( април 2009 г. – май.2009г.

Първи организиран общински форум Заедно в партньорството за преодоляване на икономическата криза”, Семинар за партньори от публичния и частния сектор, 9 април 2009, гр. Велики Преслав

2.- 3.05.2009 Посещение в с. Маломир, община Върбица и среща с местната общност за тъкане на китеници и самобитни местни занаяти. Проучване на възможности за проект за алтернативна заетост (летуване на деца в приемни семейства и развиване на умения за занаяти, екологично възпитание и приемственост между поколенията); заснемане на видеофилм и планиране на последващи дейности.

3-4.05.2009 г. Среща – разговор със заинтересовани представители на местната общност в Нови пазар за очертаване на бъдещи възможности за проекти. Идея за Граждански форум за създаване на МИГ и разработване на местна стратегия за развитие

Подготовка на семинара във Варна.

Провеждане на семинара във Варна. 18- 21.05.2009г.

Граждански форум, Нови пазар, юли-ноември.2009г.

Среща на ФНСЗ и Граждански форум – Нови пазар – 2.11.2009 г. за структуриране на партньорството.

Използване на интернет страницата на ФНСЗ www.fnsz.org за разпространение на проекта, дейностите, резултатите.


Резултати от работата по региони:

Спечелен проект за Развиване на МИГ по ос 4 на програма LEADER (мярка 431 (2) от ОП РСР „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи”) в общините Нови пазар – Каспичан (договор с МЗХ от 3.06.2009 г.) и Велики Преслав. Общини Върбица – Смядово не са успели да представят проектопредложение. Търси се възможност за реализиране през други мерки.

В момента ФНСЗ сътрудничи активно с Граждански форум за създаване на МИГ и разработване на местна стратегия за развитие на територията на общините Нови пазар – Каспичан и в община Велики Преслав.


За яснота бихме искали да споделим конкретната работа в община Нови пазар – Каспичан, където има ясна структура на гражданското общество и визия за работа в контекста на проекта „Мрежи за заетост в селските райони”.

Форумът е инструмент за насърчаване на гражданското участие, разработен от ШАРС. На територията на Р България се прилага в над 60 общини от 2003 г. (Програма JOBS), а постигнатите резултати и ефект върху общностното развитие са безспорни.

В този смисъл Граждански форум Нови пазар се инициира и води от НПО/СНЦ „Бизнес център – Нови пазар”, а партньори са Общини Нови пазар и Каспичан и Крис Ойл-97 ЕООД, Каспичан. Период на изпълнение на проекта – 20 месеца. (2009 – 2011г.)

Проведени информационни срещи по проекта за популяризиране на целите на проекта.

Проведено социологическо проучване на територията на 12 населени места от общините Нови пазар и Каспичан за събиране на информация относно работещите сектори и тези, които могат потенциално да се развиват в стратегията за местно развитие сред гражданите на общината.

Поредица от 6 срещи на Форума, като се прилага Интер секторния подход и сътрудничеството на местната общност. Първата сесия – 26.09.2009 г., втората – 14.11.2009 г.

Между сесиите ще се проведат съсловни срещи с представители на заинтересованите страни.

До юни 2010 г. трябва да се институционализира МИГ и да се представи Стратегия за местно развитие пред местния Парламент (сесия на Общински съвет). Стратегията за местно развитие ще се разработи на база идентифициране на конкретни проблеми и визия за развитието на населеното място. Тя ще е основа за по-нататъшна работа на МИГ за разработване и кандидатстване за финансиране по конкретните мерки от ОП РСР.

Успоредно ще се провеждат срещи по различните населени места на територията на общините за разясняване на концепцията МИГ и идеята за активно гражданско включване.

Обмяна на опит с вече създадени МИГ на територията на страната или на страни-членки на ЕС.

Кампания по публичност (информационни материали, интервюта в регионалния печат и медии, издаване на електронен вестник и пр.)


Секторите, важни за региона са: Земеделие (земеделски производители, зеленчукопроизводство), хранително преработвателна промишленост (консервена фабрика, маслодобивно предприятие, месопреработвателни предприятия), лека промишленост (стъкларски фабрики и др.) институциите Полиция, кметство, неправителствени организации (SOS жени и деца, преживели насилие, женско ромско сдружение Хаячи, сдружение на пчеларите, читалище, религиозни сдружения – Църквата и Мюфтията.

В работата на Форума се прилага метода на демократичното включване на всички граждани и заинтересовани страни за местното развитие - фермери, бизнес, екологични организации, социални, културни, образователни институции, местна и областна власт в обществен дебат. Всички заинтересовани страни са работят в „Работни маси” по интереси и участват в модерирана дискусия – дебат в която представят своите позиции за целите и приоритетите на стратегията на МИГ. Тази стратегия съдържа конкретни идеи за подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, културата и природата и подобряване на качеството на живот в нашия район.

В нашия случай „Работните маси” са структурирани така: Производство, търговия и услуги, Образование, култура и религия, Млади хора, Спорт туризъм и екология, Животновъдство, Растениевъдство, Промишленост, Социални дейности и здравеопазване, Местна власт и институции.

Гражданският форум не е просто проект с начален и краен срок, а е начин на мислене , поведение, състояние на обществения дух и канализиране на обществената енергия за връщане на доверието на гражданите в институциите, обществените организации и в собствените им сили да участват в управлението на живота си.


2. Какви регионални участници (синдикати, работодатели, общинско управление, неправителствени организации и др.) са включени в проекта и каква роля имат в проектната работа, в момента и евентуално в бъдеще?Информация

Поискана/ получена


Активна работа със всички заинтересовани страни на местно ниво – синдикални активисти, представители на работодателски структури, на неправителствени организации, местна администрация (БТ, СТС и др.)

Собствено проучване и разработване на информация за състоянието; Проведени формални и неформални срещи с различни заинтересовани страни и граждани; Ползване на широки информационни канали и най-вече работа в мрежата на синдикатите и социалните партньори; Дискусии с аналогични организации от партньорството;


Участие


Включване на българските участници от проекта в различни форми на граждански диалог по места; синергия в работата на национално, регионално и местно ниво; възможности за устойчивост на резултатите от този проект чрез прилагане на капацитета и развиването му в бъдещи съвместни дейности.

Предизвикан интерес сред местната общност, утвърждаване позициите на синдиката, развиване на сътрудничеството на различни нива – в мрежата на проекта, в собствената мрежа.

Регионални срещи, конференции, медии


Сътрудничество


Споразумение за партньорство с Граждански форум Нови пазар

Споразумение за партньорство с Експертните групи - Велики Преслав


*разяснения


Към Информация се отнася:

От едната страна се има в предвид получаването на информация, като например проучвания, интервюта, анкети т.н., а от друга страна информирането на заинтересованите страни и участниците в проекта за задачите, целите на проекта, възможности за финансиране и др


примери: интервюта, запитвания, дискусии, кампании, работни посещения, анкети


Към Участие се отнася:

Тук се разбира участието и на трети страни при вземане на решения в процеса на развитие, например чрез обсъждане на проблемите, активизиране на участието на определени целеви или проблемни групи, например чрез мотивация или стратегии за квалификация.


Примери: тематични работни групи, регионална конференция, участие на целевите групи, ориентирани към търсенето на професионална квалификация.


Към Сътрудничество се отнася:

Съвместната работа на независими и самостоятелни заинтересовани страни при планирането и разработване на проекта. Това може да бъде постигнато чрез споразумения, партньорства, съвместна квалификация и работа в мрежа.


Примери: семинари, кръгли маси, партньорства и мрежи за сътрудничество.


3. Какви добри практики от други европейски страни и от други регионални проекти от други страни Ви помогнаха в работата по проекта във Вашия регион?

В работата на ФНСЗ помогна познаването проблематиката на селските райони, добре развитата мрежа от синдикален актив по места, опит в межународната дейност и работата по проекти, опит в работата в мрежа и социално партньорство, пресечните интереси за развиване на селските райони в България като привлекателно място за живот, предизвикателствата на живота в селските район, загубата на доверието в дееспособността на синдикатите и желанието за промяна на статуквото; възможностите, които предоставят оперативните програми и липсата на капацитет сред широката общественост.

Силна мотивация за работа в регионите в полза на разработване на стратегии за привличане на синдикални членове.


4. Кои от методите и способите, представени и дискутирани по време на изпълнение на проекта «Мрежи за заетост в селските райони» (семинар в Берлин и семинар във Варна) приложихте?

Една голяма част от представените интерактивни методи прилагаме в работата си по обучение. (Описани по-горе)


5. Как процедирахте до тук, какви отделни стъпки направихте? И каква беше реакцията на заинтересованите страни и участниците?


Подготвителна работа на местната общност на територията на община Нови пазар и община Каспичан, община Велики Преслав и община Върбица.

Период на работа януари 2009 – юни 2009 г.

Целенасочена работа на ФНСЗ със синдикални активисти от регионите. Проведени целенасочени обучения по ОПРСР, работа по проекти, интеркултурно обучение и т.н.

Подготвителни срещи с активисти от регионите – Плевен, Шумен, Хасково.

Първа среща по проекта „Мрежи за заетост в селските райони” – март 2009г., Берлин

Разработване на концепцията на проекта по места, представяне на състоянието на регионите през фокуса на проекта.

Подготвителни срещи в Нови пазар, Шумен, Велики Преслав, Върбица ( април 2009 г. – май.2009г.

Първи организиран общински форум Заедно в партньорството за преодоляване на икономическата криза”, Семинар за партньори от публичния и частния сектор, 9 април 2009, гр. Велики Преслав.

2.- 3.05.2009 Посещение в с. Маломир, община Върбица и среща с местната общност за тъкане на китеници и самобитни местни занаяти. Проучване на възможности за проект за алтернативна заетост (летуване на деца в приемни семейства и развиване на умения за занаяти, екологично възпитание и приемственост между поколенията); заснемане на видеофилм и планиране на последващи дейности.

3-4.05.2009 г. Среща – разговор със заинтересовани представители на местната общност в Нови пазар за очертаване на бъдещи възможности за проекти. Идея за Граждански форум за създаване на МИГ и разработване на местна стратегия за развитие

Подготовка на семинара във Варна.

Провеждане на семинара във Варна. 18- 21.05.2009г.

Граждански форум, Нови пазар, юли-ноември.2009г.

Използване на интернет страницата на ФНСЗ www.fnsz.org за разпространение на проекта, дейностите, резултатите.


6. Има ли смисъл да продължи тази активна базисна работа в региона? Виждате ли полза и ако е така, каква е тя във вашата синдикална работа?

Поставеното добро начало трябва да се развива чрез бъдеща съвместна работа.

Синергия на резултатите и кумулиране на добавена стойност:

  • За синдикатите

  • За местната общност

  • За развиване на капацитета

Очакванията на гражданите са големи – да се отговори на тях.

Заявен интерес и готовност за продължаване на работата и в бъдеще.

Свързани:

Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconСлед многократни усилия и настоявания от страна на ръководството на Федерацията на независимите синдикати от земеделието на 11. 2009 г се проведе среща с д-р
Х. в срещата участваха председателят на фнсз светла Василева, Георги Люцканов, председател на синдикалната организация в дп „Кабиюк”,...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconБургаска морска асоциация информационенбюлети н
Република България. Бма беше представлявана на срещата от Председателя на ус к д п. Живко Петров. Присъстваха още г-н Димитър Христов,...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconХоландско-български проект pso0/BG/4/23 'Икономически ефективна реконструкция за висококачествено производство на дървен материал'
Холандия оперативен координатор на проекта; кара енерджи Системс (kara energy Systems B. V.), Холандия доставчик на съоръженията;...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconВ срещата взеха участие представители на Национално управление по горите, дирекциите на националните и природните паркове в България, ard, Екологична
На 28. 03. 2003 в град Пловдив бе проведен семинар на тема “Национален стандарт за екотуризъм”, който бе организиран от “Асоциацията...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconКратка информация за младежки лагер – семинар
Напред” възниква през 1999 г по предложение на доброволката от Корпус на Мира сащ в България Сара Пeрийн, и сдружение ”Етнотолеранс”...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconКратка информация за младежки лагер – семинар
Напред” възниква през 1999 г по предложение на доброволката от Корпус на Мира сащ в България Сара Пeрийн, и сдружение ”Етнотолеранс”...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconСемина р обществените библиотеки и ролята им в ученето през целия живот
Представяне на проекта entitle – Ваня Грашкина, координатор на проекта за България
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconВ конференцията участваха представители на партньорските организации както следва: фнсз, България, Агростар, Румъния, Отрасловата федерация на синдикатите от земеделието в Полша и координиращата организация ig bau, peco institut от Германия.
В периода 16–18 ноември 2009г, в гр. Варшава, Полша се проведе заключителната конференция на проект на ек „Изграждане на мрежа по...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconПрограма за обучение на пациенти с артериална хипертония
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (нсоплб) съвместно със зентива осъществи проект за обучение сред пациентите...
Организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова Зам. Председател на фнсз и координатор на проекта в България, Сирма Комитова iconУниверситет по хранителни технологии
Ръководител на Университетска библиотека “Св. Кл. Охридски” и координатор на проекта на Асоциацията на университетските библиотеки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом