Общи условия
ИмеОбщи условия
страница3/3
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер345.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://novatv.bg/public/files/GTC_Advertising_2012.doc
1   2   3

3. поощряваща отстъпка за рекламодател (advertiser incentive discount);


4. специална отстъпка за рекламодател (special discount) .

5. преференциални отстъпки (preference discount);

6. пакетни отстъпки – стандартни и допълнителни.

(2) Подробна информация за съществуващите отстъпки, техния размер и начина на прилагането им се съдържа в приложимата Рекламна тарифа за съответната календарна година, която е налична на уебсайта на Медията.

(3) Медията прилага гъвкава политика по отношение на реализирането на всички незабранени от закон рекламни форми, включително алтернативни форми за реклама.


Чл. 18. (1) В случай, че по време на текущата календарна година някое предаване на Медията започне да генерира значителна аудитория, Медията си запазва правото да включва това предаване в пакет с други предавания и/или програми в съответствие с тези Общи условия.

(2) Медията си запазва правото да прилага следните допълнителни увеличения (надценки) към цените за излъчване на търговски съобщения:

1. надценка за преференциално позициониране (top and tail positioning) - Медията предлага това позициониране за две реклами със свързано послание, излъчени в една и съща рекламна пауза (рекламен блок).;

2. надценка за т. нар. „съвместно рекламиране” - рекламирането на две или повече компании чрез един рекламен материал.

3. надценка при фиксиране на първа или последна позиция в рекламен блок;

4. надценка при фиксиране на втора или предпоследна позиция в рекламен блок;

5. надценка при фиксиран рекламен блок;

6. надценка при фиксиране на първа или последна позиция във фиксиран рекламен блок;

7. надценка за заявяване на рекламна кампания в затворени дни ( „затворени дни” са дните, в които рекламното време е запълнено и за които е изтекъл срока за заявяване на реклама, съгласно чл. 7, ал. 2) ;

(3) Медията си запазва правото да изисква от рекламодателя/рекламната агенция следните видове обезщетения:

1. обезщетение при закъснение за предоставянето на рекламни материали;

2. обезщетение при закъснение за предоставянето на медия-схеми;

3. обезщетение при предоставяне на спот с некоректна дължина (спот с отклонение от +/-1 секунда от медийния план) в затворени дни.

(4) Размера на обезщетенията по ал. 3 е посочен в приложимата Рекламна тарифа за съответната календарна година.


Чл. 19. (1) Конкретните условия, свързани със системите за продажба и възнаграждението на Медията се определят в Бизнес споразумение, което се подписва от НОВА и рекламодателя и/или рекламната агенция.

(2) Рекламната агенция/рекламодателят се задължава да закупи рекламно време за срока на действие, за сумата и при условия, договорени в подписаното между страните Бизнес споразумение и настоящите Общи условия.

(3) НОВА издава фактура на рекламната агенция/рекламодателят всеки месец в зависимост от заявеното рекламно време, независимо от достигането на договорените рейтинг точки.

(4) Плащането на възнаграждение за излъчване на търговски съобщения е авансово. Нова издава фактура на Рекламната агенция/Клиента за дължимото възнаграждение за излъчване на търговски съобщения на база на одобрените между страните медия планове. Всяка потвърдена медия-схема се заплаща авансово.

(5) Рекламната агенция/Клиентът се задължава да заплати дължимото възнаграждение преди датата на първото излъчване на конкретен рекламен материал от НОВА, но не по-късно от 7 (седем) дни след датата на получаване на фактурата.

(6) В случай, че рекламодателят не може да плати дължимото възнаграждение в срока по ал. 5 рекламодателят може да поиска отлагане на плащането. В този случай към искането за отлагане рекламодателят прилага мотивирано становище на финансовия директор на рекламодателя, в което се обосновава причините, налагащи отлагането, както и срок за плащане. НОВА си запазва правото да иска незабавно плащане на дължимото възнаграждение независимо от искането на рекламодателя по предходното изречение.

(7) С цел избягване на всякакво съмнение, независимо от даденото от НОВА разрешение за отлагане на плащането, при забава в плащане рекламната агенция/рекламодателят дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две десети на сто) върху дължимата сума за всеки ден забава.

(8) Рекламодателят и рекламната агенция са солидарно отговорни за заплащане на всички дължими възнаграждения за излъчени рекламни материали, както и за заплащане на лихви за забава, неустойки, както и други дължими обезщетения.

(9) В случай, че рекламната агенция не заплати на НОВА дължима сума в срок, Медията има право да предяви проформа фактурата за заплащане на рекламодателя, който се задължава да заплати на НОВА дължимата сума в тридневен срок от получаването на проформа фактурата.

(10) Медията си запазва правото да преустанови излъчването на рекламни материали в случай, че рекламна агенция/рекламодател не изпълни свои задължения към Медията в срок повече от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за изпълнение на съответното задължение.

(8) В случаите по ал. 10 рекламната агенция/рекламодателят заплаща на НОВА всички неизплатени суми заедно с обезщетение за настъпилите вреди, които са резултат от това преустановяване на излъчването. В този случай Медията не носи отговорност за нарушаване на медия-схемата.

(9) Преките плащания от чужбина се извършват в конвертируема валута според официалните обменни курсове, които са валидни за датата на фактуриране. Рекламната агенция/рекламодателят са единствено отговорни за всички банкови такси върху преводите от чужбина.


Чл. 20. (1) В случай, че в подписаното между страните Бизнес споразумение рекламната агенция/рекламодателят гарантират, че определен процент от бюджета на рекламодателя за телевизионни реклами ще бъде изразходван в програмите на Медията за излъчване на Рекламни материали, и тези гаранции не бъдат изпълнени, Медията има право да прекалкулира уговореното в договора възнаграждение, като не приложи уговорената преференциална отстъпка или приложи същата съобразно реално инвестирания бюджет. По смисъла на предходното изречение, „Бюджет на рекламодателя за телевизионни реклами” представлява всички предвидени в бюджета на определен рекламодател средства за реклама и други търговски съобщения в телевизионни програми.

(2) Установяването на дела от бюджета, инвестиран в Медията се извършва на база данните от мониторинга на „ТВ План” АД (TV Plan) и/или друга пийпълметрична агенция, която НОВА определи. В случай, че от данните от мониторинга бъде установено, че е налице значителна разлика между данните, посочени в мониторинга на „ТВ План” АД, респективно другата агенция и заявения бюджет от рекламната агенция/рекламодателят, Медията има право да поиска определянето на независим експерт, избран съвместно от страните, който да определи нетния бюджет на рекламодателя за телевизионни реклами, заявен за Медията.

(3) В случай, че независимият експерт установи, че рекламната агенция/рекламодателят е нарушил Бизнес споразумението, като не е предоставил гарантирания бюджет за излъчване на рекламни материали на Медията, то в допълнение към неустойката за неизпълнение по ал. 1 рекламната агенция/рекламодателят е длъжен да заплати и разходите за процедурата по ал. 2.

(4) В случай, че независимият експерт установи, че рекламната агенция/рекламодателят не е нарушил Бизнес споразумението, то разноските за процедурата по ал. 2 са за сметка на Медията.

(5) Резултатите от проверката на независимия експерт са окончателни и задължителни, както за Медията, така и за рекламната агенция/рекламодателя.

(6) В случай, че от данните от мониторинга бъде установено че са налице минимални разлики до 3% (три на сто) между данните, посочени в мониторинга на „ТВ План” АД или друга пийпълметрична агенция, която НОВА определи и заявения бюджет от рекламната агенция/рекламодателя, Медията си запазва правото да не искат заплащане на неустойката по ал. 1.


Чл. 21. (1) Медията издава на рекламна агенция/рекламодател при наличие на искане за това сертификат за излъчване за всяка конкретна рекламна кампания в срок от 10 (десет) работни дни, след получаване на данните от „ТВ План” АД или друга пийпълметрична агенция, която НОВА определи.

(2) В случай, че рекламната агенция/рекламодателят не е съгласен с издадения сертификат, възраженията могат да бъдат направени в срок от 7 (седем) работни дни от издаване на сертификата. Възражения, направени след изтичане на срока по предходното изречение не се разглеждат от Медията.


VІІ. Отказ от заявена медия – схема и отговорности


Чл. 22. Действието на Бизнес споразумение се прекратява в следните случаи:

1. с изтичането на срока на рекламната кампания и при изпълнение на задълженията от двете страни;

2. при наличието на писмено съгласие между страните;

3. едностранно от рекламната агенция/рекламодателя в случай, че Медията не изпълнява задълженията си, произтичащи от Бизнес споразумението, което неизпълнение е продължило след отправено писмено предупреждение с определен разумен срок;

4. едностранно от НОВА при неизпълнение от страна на рекламната агенция/рекламодателя на тяхно задължение, произтичащо от Бизнес споразумението или от настоящите Общи условия, което е продължило след отправено предупреждение с определен разумен срок за отстраняване на неизпълнението;

5. в случай, че рекламната агенция/рекламодателят изпадне в забава в плащанията на дължимите суми повече от 30 (тридесет) дни.

(2) В случаите по ал. 1, т. 5 Медията има право едностранно да прекрати незабавно действието на Бизнес споразумението с писмено уведомление.


Чл. 23. В случай, че рекламна агенция/рекламодателят се откаже от заявената медия - схема в затворени дни, рекламодателят/рекламната агенция заплаща 100 % (сто на сто) рекламните материални, така както ако бяха излъчени.


Чл. 24. (1) В случай, че в срока на действие на Бизнес споразумението, изпълнението на задълженията на страните бъде възпрепятствано от влезли в сила нормативни или административни актове, включително наказателни постановления или решения на Националния съвет по саморегулация, Бизнес споразумението може да се прекрати от всяка от страните писмено, едностранно и незабавно без да се дължат каквито и да било обезщетения и неустойки.

(2) В случай на настъпване на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон, продължила повече от 30 (тридесет) дни всяка от страните може да прекрати Бизнес споразумението писмено, едностранно и незабавно, без да дължи неустойка на другата страна, освен ако НОВА вече е изпълнила задълженията си.

(3) В случаите по предходните алинеи, ако причините, поради които изпълнението на Бизнес споразумението е станало невъзможно, могат да отпаднат в разумно кратък срок и не е заявено изрично писмено желание от другата страна за прекратяване на Бизнес споразумението, Медията не възстановява авансово заплатените възнаграждения, а възстановява излъчването на рекламните материали незабавно след отпадане на пречките за това.


Чл. 25. При забава в плащане на дължимото възнаграждение, посочено в Бизнес споразумението, рекламната агенция/рекламодателят дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две десети на сто) върху дължимата сума за всеки ден забава.


Чл. 26. Ако рекламната агенция/рекламодателят не закупи рекламно време за общия бюджет, посочен в Бизнес споразумението, дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от сумата на незакупеното рекламно време.

Чл. 27. (1) Медията носи отговорност пред рекламната агенция/рекламодателя за претърпени вреди до размера, определен в конкретното Бизнес споразумение. Медията не носи отговорност за каквито и да е разходи, вреди, щети, включително загуба на печалба или други икономически загуби, произтичащи от каквото и да е нарушаване на тези Общи условия и Бизнес споразумението или нарушаване на което и да е задължение, предписано от закона над размера на възнаграждението, изплатено от рекламната агенция/рекламодателя за заявените рекламни материали, по конкретна рекламна кампания, които не са били излъчени.

(2) Медията не носи отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне на което и да е задължение по-долу, ако това неизпълнение или забавяне се дължи на събитие извън контрола на Медията, включително, но не само, поради форсмажорни обстоятелства като: граждански безредици, война или военни действия, национални или местни бедствия, съответни актове или наказания от страна на правителството или друг компетентни органи, крайно тежки климатични условия, земетресения и други природни бедствия, технически проблеми на излъчването, включително повреда на предавателните съоръжения, прекъсване и недостиг на електричество, придържане към правни разпоредби или лицензионни условия, включително такива правни отговорности като осигуряването на информация за широката общественост или професионални или трудови спорове от всякакъв характер или други събития.


VІІІ. Допълнителни разпоредби


Чл. 28. Медията има задължения и носи отговорност към рекламната агенция/рекламодателя, единствено въз основа на тези Общи условия и Бизнес споразумението за излъчване на рекламни материали. Всички други задължения, гаранции или условия (подразбиращи се или от друг характер) са изключени.


Чл. 29. Всички клаузи на Бизнес споразумението, на приложенията и анексите към него са строго конфиденциални и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация станала известна на страните по него относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация за служителите и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие, в случаите, когато страната сама е направила общодостъпна, или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители спазването на тази разпоредба.


Чл. 30. (1) Всички уведомления следва да бъдат извършвани писмено – чрез подаване на писмо с входящ номер на страните, по пощата с препоръчано писмо или чрез факс и се считат за направени на датата на доставянето.

(2) По отношение на медия-плановете за писмена форма се приема и изпращане/получаването и съгласуването на медията плановете по електронна поща.


Чл. 31. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия или на Бизнес споразумението. Недействителната клауза се замества от повелителни норми на закона или установената практика. Всяко Бизнес споразумение и/ или медия-схема, заедно с настоящите Общи условия имат силата на писмен договор между страните за уреждане на излъчването на рекламните материали.


Чл. 32. В случай, че има противоречие на клаузите на настоящите Общи условия и клаузите на отделното Бизнес Споразумение, приоритет имат клаузите на Бизнес споразумението. За всички съгласувани медия-схеми, за които не е подписано Бизнес споразумение се прилагат действащите Общи условия.


Чл. 33 Спрямо неуредените случаи в тези Общи условия се прилагат действащите закони в Република България.


Настоящите Общи условия са утвърдени от търговския управител на НОВА на 30 декември 2011 г. и са в сила от 1 януари 2012 г.


1   2   3

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом