Общи условия
ИмеОбщи условия
страница1/3
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер345.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://novatv.bg/public/files/GTC_Advertising_2012.doc
  1   2   3
ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ (РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ РЕКЛАМНИ ФОРМИ) ОТ „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД


І. Предмет и основни принципи


Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД от една страна в качеството на доставчик на линейни медийни услуги (телевизионни оператор) по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и като комисионер по смисъла на Търговския закон, от една страна и рекламодателите и/или рекламните агенции, от друга страна, във връзка с реализирането на търговски съобщения, в програмите „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”, „ДИЕМА”, „КИНО НОВА”, „ДИЕМА ФЕМИЛИ” и „НОВА СПОРТ” на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД (наричана по-нататък за краткост „НОВА” или Медията ) и в програмите „DISCOVERY CHANNEL” и „TLC”, в които НОВА има право да продава рекламно време за реализиране на търговски съобщения .

(2) Търговски съобщения по смисъла на ал. 1 са рекламни клипове (спотове), спонсорски заставки, телевизионен пазар и позициониране на продукти, както и други рекламни форми, незабранени от закон.

(3) Настоящите Общи условия са задължителни за НОВА от една страна и за рекламодателите и рекламните агенции от друга. Рекламодателите и рекламните агенции удостоверяват приемането на Общите условия с подписване на Бизнес споразумение за излъчване на търговски съобщения в телевизионните програми с наименования „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”, „ДИЕМА”, „КИНО НОВА”, „ДИЕМА ФЕМИЛИ” и „НОВА СПОРТ” на НОВА, както и в програмите „DISCOVERY CHANNEL” и „TLC”, в които НОВА има право да продава рекламно време (наричани за краткост Програмите).

(4) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Медията едностранно. Рекламодателите и рекламните агенции се считат уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им на уебсайта на НОВА на адрес: http://advertising.novatv.bg/. В случай, че в 15-дневен срок от публикуването на изменените общи условия не постъпи писмено несъгласие с направените промени от вече приелите Общите условия рекламодатели и рекламни агенции, изменените общи условия ги обвързват и се прилагат при взаимоотношенията им с Медията по повод излъчването на търговски съобщения за напред.

(5) Условия, различни от тези, предвидени в Общите условия могат да бъдат уговорени в Бизнес споразумения между НОВА и рекламодателите и рекламните агенции, при спазване на разпоредбите на ЗРТ и останалото приложимо законодателство, включително и административните актове, регламентиращи излъчването на търговски съобщения като лицензии, разрешения, удостоверения за регистрация и други, както и действащите решения, становища и други административни актове на Съвета за електронни медии или друг компетентен орган.


Чл. 2. (1) За да бъдат реализирани от НОВА търговски съобщения в програмите по чл. 1, ал. 1 следва да бъде подписано Бизнес споразумение, в което да бъдат специфицирани брой и вид рекламни форми, период на излъчване, часови пояс, позиция на рекламните материали, целеви групи (Target Groups), целеви рейтинг точки (Target Rating Points), продължителност на рекламния материал, срок на рекламната кампания и други. Бизнес споразумението се подписва между НОВА и рекламна агенция и/или рекламодател.

(2) В случаите когато е подписано Бизнес споразумение между НОВА и рекламна агенция, Рекламната агенция представя на НОВА Възлагателно писмо от конкретен рекламодател, при заявяването на всяка конкретна рекламна кампания. Образец на възлагателно писмо е достъпно на уебсайта на Медията. С оглед избягване на всяко съмнение, в случай, че рекламна агенция сключи с Медията рамково Бизнес споразумение, на основание на което ще бъде обслужван повече от един клиент, рекламната агенция следва да представи писмените оправомощавания (възлагателни писма) за всеки отделен рекламодател (клиент).

(3) Рекламната агенция, която представи Възлагателно писмо има всички права по отношение на всички въпроси, свързани с планирането, заявяването, позиционирането и заплащането на предоставеното от НОВА телевизионно време за реализиране на търговски съобщения и излъчване на Рекламни форми.

(4) С цел избягване на всякакво съмнение НОВА, в допълнение към Възлагателното писмо, може да изисква от рекламните агенции представянето на писмено пълномощно от рекламодателите. В писменото оправомощаване рекламодателите са длъжни ясно и точно да посочват търговските марки, услуги и стоки, предмет на рекламиране, както и срокът на провеждане на отделните кампании.

(5) Въз основа на Бизнес споразумението, рекламната агенция изготвя конкретни медия - схеми (медия планове) за позиционирането в Програмите на всяка рекламна форма от конкретна рекламна кампания и изпраща същите за съгласуване от Медията.


Чл. 3. (1) НОВА предоставя срещу възнаграждение телевизионно време за излъчване на Рекламни форми, рекламиращи стоки и/или услуги и/или търговски марки в разпространяваните от Медията телевизионни програми с наименования, както следва: „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”, „ДИЕМА”, „КИНО НОВА”, „ДИЕМА ФЕМИЛИ” и „НОВА СПОРТ”, както и в програмите „DISCOVERY CHANNEL” и „TLC”.

(2) Медията се ангажира да изпълнява одобрените между страните медия – схеми, като ги съобразява с разпоредбите на ЗРТ и действащите решения, становища и други актове на Съвета за електронни медии (СЕМ), при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия и Бизнес споразумението.

(3) Медия схемите за излъчване за търговски съобщения трябва да са изготвени от рекламодателя/рекламната агенция в писмена форма, чрез попълване на формуляр, предоставен от Нова. Попълненият формуляр, съдържащ проекта на медия-схема се изпраща до отдел „Продажби” на НОВА. Конкретното име на рекламния/-ите спот/-ове, който/-ито ще бъдат излъчени в съответствие с рекламната схема трябва да бъде указано изрично във формуляра.

(4) Медията предоставя рекламно време за излъчване на рекламни форми на рекламни агенции и/или рекламодатели при наличието на:

1. подписано Годишно бизнес споразумение с гаранция за определен годишен бюджет и/или дял, като споразумението трябва да бъде подписано преди началото на първата кампания, но не по-късно от 1 март на текущата календарна година., или

2. подписано Бизнес споразумение за конкретна рекламна кампания.

(5) Медията предоставя на рекламни агенции и рекламодатели рекламно време за реализиране на търговски съобщения по един от следните три начина, в зависимост от методологията на планиране:

1. рекламно време във всички програми, посочени в чл. 1, ал. 1 – „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”, „ДИЕМА”, „КИНО НОВА”, „ДИЕМА ФЕМИЛИ”, „НОВА СПОРТ”, „DISCOVERY CHANNEL” и „TLC”, като гарантираната зрителска аудитория ще се отнася за рекламни форми, излъчени по програмите „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”, „ДИЕМА”, „КИНО НОВА” и „ДИЕМА ФЕМИЛИ”. За каналите „НОВА СПОРТ”, „DISCOVERY CHANNEL” и „TLC”, рекламният бюджет ще се разпределя на месечна база с фиксирана цена за рекламен спот, или

2. отделно за всяка от програмите „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”, „ДИЕМА”, „КИНО НОВА”, „ДИЕМА ФЕМИЛИ”, „НОВА СПОРТ”, „DISCOVERY CHANNEL” и „TLC” на база публикувана рекламна тарифа с цена за рекламен спот без гарантирана зрителска аудитория, или

3. при спазване на принципа Run by Station (RBS) при наличие на една от следните хипотези:

а) съобразно определени от рекламодателя дати на кампанията, целеви групи, бюджет/рейтинг точки (TRP) и гарантирани рейтинги на седмична база;

б) съобразно Годишно Бизнес споразумение между рекламодателя и НОВА за CPP и разпределение по часови зони.

в) съобразно определно от НОВА разпределение на рейтинг точките (TRP) по канали в съответствие с естественото доставяне на рейтинги при избраната целева група за период не по-кратък от четири седмици.

(6) Гарантираната аудитория се определя съобразно рейтинг точки и посоченото в чл. 5, ал. 1.
  1   2   3

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом