Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница1/3
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер252.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/lsa/127306.doc
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

17943/1/11 REV 1

(OR. en)
PRESSE 471

PR CO 75
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3131-во заседание на Съвета

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

Брюксел, 1—2 декември 2011 г.
Председател Г-н Władysław KOSINIAK-KAMYSZ
Министър на труда и социалната политика
Г-н Radosław MLECZKO
Заместник държавен секретар, Министерство на труда и социалната политика
Г-н Bartosz ARŁUKOWICZ
Министър на здравеопазването
Г-н Adam FRONCZAK
Заместник държавен секретар, Министерство на здравеопазването


Основни резултати от заседанието на Съвета

Заетост и социална политика

Съветът постигна общ подход във връзка с изменения регламент за координация на системите за социална сигурност.

Тъй като не можа да събере квалифицирано мнозинство, Съветът не постигна политическо споразумение за продължаване на свързаната с кризата дерогация по отношение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

Съветът проведе ориентационен дебат във връзка с изпълнението на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и социалната политика и направи преглед на напредъка по преговорите за директивите за отпуска по майчинство, равното третиране и изискванията за безопасност за работниците, изложени на действието на електромагнитни полета.

Съветът прие заключения относно остаряването и съвместяването на професионалния и семейния живот.

Здравеопазване и потребителски въпроси

Министрите приеха три текста със заключения относно:

 • Превенция, ранна диагностика и лечение на хронични респираторни заболявания при децата;

 • Ранно откриване и лечение на комуникативни разстройства при децата, включително използване на инструменти на електронното здравеопазване и иновативни решения;

 • Преодоляване на несъответствията в здравето в ЕС чрез съгласувани действия за насърчаване на модели на здравословен начин на живот

Министрите обмениха мнения и по предложението на Комисията за програма „Здраве за растеж 20142020 г.“СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Error: Reference source not found

Координация на системите за социална сигурност Error: Reference source not found

Директива относно експозицията на работниците на действието на електромагнитни полета Error: Reference source not found

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията Error: Reference source not found

Директива за отпуска по майчинство Error: Reference source not found

Директива за равното третиране Error: Reference source not found

Заетост и социална политика в стратегията „Европа 2020“ Error: Reference source not found

Остаряването като възможност за пазара на труда и за развитието на социални услуги и обществени дейности Error: Reference source not found

Съвместяване на професионалния и семейния живот в контекста на Пекинската платформа за действие Error: Reference source not found

Свободно движение на работници от България и Румъния Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ (Заетост и социална политика) Error: Reference source not found

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Хронични респираторни заболявания при децата Error: Reference source not found

Комуникативни разстройства при децата Error: Reference source not found

Преодоляването на несъответствията в здравето чрез насърчаване на модели на здравословен начин на живот Error: Reference source not found

Програма „Здраве за растеж“ за периода 2014—2020 г. Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ (Здравеопазване и потребителски въпроси) Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

КУЛТУРА

 • Знак за европейско наследство Error: Reference source not found

ТУРИЗЪМ

 • Проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Европейска статистика за трайните насаждения Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Европейски икономически и социален комитет Error: Reference source not found

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Joëlle MILQUET Заместник министър-председател и министър на труда и равните възможности, отговарящ за политиката на миграция и убежище

Г-н Jean-Marc DELIZÉE Държавен секретар по социалните въпроси

България:

Г-н Стефан КОНСТАНТИНОВ Министър на здравеопазването

Г-н Александър ЕВТИМОВ Пълномощен министър (социална политика и заетост, Европейски икономически и социален комитет), Постоянно представителство

Чешка република:

Г-н Jaromir DRÁBEK Министър на труда и социалните въпроси

Г-н Vítězslav VAVROUŠEK Заместник-министър на здравеопазването

Дания:

Г-жа Mette FREDERIKSEN Министър на заетостта

Г-жа Karen Angelo HÆKKERUP Министър на социалните въпроси и интеграцията

Г-жа Astrid Krag KRISTENSEN Министър на здравеопазването и превенцията

Г-н Manu SAREEN Министър по въпросите на равенството между половете, църковните въпроси и скандинавското сътрудничество

Германия:

Г-жа Annette WIDMANN-MAUZ Парламентарен държавен секретар към федералния министър на здравеопазването

Г-н Guido PERUZZO Заместник постоянен представител

Естония:

Г-н Hanno PEVKUR Министър по социалните въпроси

Ирландия:

Г-н James REILLY Министър на здравеопазването и децата

Г-н Ciaran CANNON Заместник-министър, отговарящ за обучението и уменията (Министерство на образованието и уменията)

Гърция:

Г-н Georgios KOUTROUMANIS Министър на труда и социалната сигурност

Г-н Andreas LOVERDOS Министър на здравеопазването и социалната солидарност

Испания:

Г-жа María Luz RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Държавен секретар по въпросите на заетостта

Г-н Alfonso JIMÉNEZ PALACIOS Държавен секретар по въпросите на здравеопазването

Г-н Constantino SOTOCA CARRASCOSA Министър на образованието и заетостта на автономна област Мурсия

Франция:

Г-н Xavier BERTRAND Министър на труда, заетостта и здравеопазването

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представител

Италия:

Г-н Renato BALDUZZI Министър на здравеопазването

Г-жа Elsa FORNERO Министър на труда и социалната политика

Кипър:

Г-жа Sotiroula CHARALAMBOUS Министър на труда и социалната сигурност

Г-н Stavros MALAS Министър на здравеопазването

Латвия:

Г-жа Ilze VIŅĶELE Министър на социалните грижи

Г-н Rinalds MUCIŅŠ Държавен секретар, Министерство на здравеопазването

Литва:

Г-н Audrius BITINAS Заместник-министър на социалната сигурност и труда

Г-жа Nora RIBOKIENĖ Заместник-министър на здравеопазването

Люксембург:

Г-жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г-н Miklós RÉTHELYI Министър на националните ресурси

Г-н Sándor CZOMBA Държавен секретар, Министерство на националната икономика

Малта:

Г-н Joe CASSAR Министър на здравеопазването, въпросите на възрастните хора и социалните грижи

Г-н Chris SAID Парламентарен секретар по въпросите на потребителите, лоялната конкуренция, местните съвети и обществения диалог

Нидерландия:

Г-н Henk KAMP Министър по социалните въпроси и заетостта

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представител

Австрия:

Г-н Rudolf HUNDSTORFER Федерален министър на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Полша:

Г-н Władysław KOSINIAK-KAMYSZ Министър на труда и социалната политика

Г-н Radosław MLECZKO Заместник държавен секретар, Министерство на труда и социалната политика

Г-н Bartosz ARŁUKOWICZ Министър на здравеопазването

Г-н Adam FRONCZAK Заместник държавен секретар, Министерство на здравеопазването

Португалия:

Г-н Pedro MOTA SOARES Министър на социалната солидарност и сигурност

Г-н Pedro SILVA MARTINS Държавен секретар по въпросите на заетостта

Румъния:

Г-жа Sulfina BARBU Министър на труда, семейството и социалната закрила

Г-н Adrian STREINU-CERCEL Държавен секретар, Министерство на здравеопазването

Словения:

Г-н Uroš VAJGL Заместник постоянен представител

Словакия:

Г-жа Lucia NICHOLSONOVÁ Държавен секретар, Министерство на труда, социалните въпроси и семейството

Г-н Peter JAVORCÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-жа Paula RISIKKO Министър по социалните въпроси и здравеопазването

Г-н Lauri IHALAINEN Министър на труда

Г-жа Maria GUZENINA-RICHARDSON Министър на здравните и социалните служби

Швеция:

Г-жа Hillevi ENGSTRÖM Министър на заетостта

Г-н Göran HÄGGLUND Министър по социалните въпроси

Г-н Jan OLSSON Заместник постоянен представител

Обединено кралство:

Г-н Chris GRAYLING Министър на заетостта

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представител


Комисия:

Г-жа Viviane REDING Заместник-председател

Г-н László ANDOR Член

Mr John DALLI Член

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Координация на системите за социална сигурност

Съветът постигна съгласие с квалифицирано мнозинство за общ подход по измененията на регламенти 883/2004 и 987/2009 за координация на системите за социална сигурност (17421/11+ADD1), като по този начин даде възможност да се търси споразумение на първо четене с Европейския парламент.

Измененията имат за цел да осигурят задоволително решение в случаите, когато напълно безработен пограничен работник, който е бил самостоятелно заето лице и е бил осигурен за безработица в страната, в която е упражнявал дейност, се е завърнал в държавата членка на пребиваване, в която не съществува осигуряване срещу риск от безработица (нов член 65а от Регламент 883/2004).

С член 65а се въвежда дерогация, чрез която страната, в която последно е упражнявана дейност, ще предоставя обезщетения за безработица на напълно безработно самостоятелно заето лице, което е пребивавало извън компетентната държава членка, ако не съществува възможност за покриване на която и да било категория самостоятелно заети лица от системата за обезщетения за безработица в държавата на пребиваване.

Приетите изменения обхващат също и използването на понятието за основна база като критерий за определяне на приложимото законодателство по отношение на членовете на самолетни екипажи (нов параграф в член 14 от Регламент 987/2009).

Целта на изменението е да се изясни понятието „седалище или място на дейност“ като основна база за членовете на самолетни екипажи. Основната база е мястото, от което член на самолетен екипаж обичайно извършва работата си в изпълнение на своя договор.

Директива относно експозицията на работниците на действието на електромагнитни полета

Съветът взе под внимание доклада за напредъка във връзка с директивата относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (17019/11).

Целта на предложението е да се преразгледа Директива 2004/40/ЕО, за да бъдат взети предвид новите научни изследвания, като същевременно се осигури високо равнище на защита на работниците, и наред с другото да се направи преглед на въздействието на граничните стойности на експозиция при магнитно-резонансната образна диагностика (MRI).

Директива 2004/40/ЕО беше приета заедно с други мерки, целящи защита на работниците от последиците за здравето от шума, вибрациите и оптическата радиация. Скоро след приемането ѝ през 2004 г. обаче медицинската общност, използваща магнитно-резонансната образна диагностика (MRI), изтъкна, че определените в директивата строги гранични стойности на експозиция ще бъдат пречка в работата ѝ.

Поради тези трудности при изпълнението на директивата и за да дадат достатъчно време за изменението ѝ предвид новите научни данни, Парламентът и Съветът тогава решиха да отложат срока за транспонирането на директивата до 30 април 2012 г.

Независимо от значителния напредък, постигнат от органите на Съвета, и като се има предвид много комплексният и технически характер на досието, са необходими още консултации с експертите по две основни групи въпроси: начинът на изразяване на ограниченията за експозицията и дерогацията или дерогациите от обвързващите гранични стойности на експозиция.

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Съветът не постигна политическо споразумение за продължаване на свързаната с кризата дерогация по отношение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), тъй като не можа да събере квалифицирано мнозинство.

От своя страна председателството бе в състояние да отчете постигнатия до момента напредък въз основа на доклада, съдържащ се в документ 16706/4/11 REV 4.

Предложеният регламент има за цел продължаването на свързаната с кризата дерогация (тя е въведена през 2009 г. и предстои да изтече на 31 декември 2011 г.) с още две години до 31 декември 2013 г., т.е. до края на настоящата многогодишна финансова рамка. Ето защо продължаването на дерогацията не засяга преговорите за бъдещето на ЕФПГ.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден през 2006 г. с Регламент № 1927/2006 с основна цел оказване на подкрепа на работници, съкратени вследствие на промени в моделите на световната търговия. Като предоставя съфинансиране за мерки в областта на активната политика на пазара на труда, ЕФПГ има за цел да улесни реинтеграцията на работниците на пазара на труда в отрасли или региони, засегнати от сериозни икономически сътресения.

Предвид мащаба и скоростта на събитията, свързани с финансовата и икономическа криза през 2008 г., Комисията предложи регламентът да бъде преразгледан за първи път. Целта на преразглеждането през 2009 г., наред с другото, беше да се въведе временна дерогация като част от противодействието на Европа срещу кризата и фондът да се превърне в по-ефективен инструмент за ранна намеса при кризи в съответствие с основополагащите принципи на солидарност и социална справедливост.

С тази дерогация бе разширен обхватът на ЕФПГ, за да включи подкрепа за работници, съкратени като пряка последица от финансовата и икономическа криза, а делът на съфинансирането от ЕФПГ бе увеличен от 50 % на 65 %.

След въвеждането на свързаната с кризата дерогация се наблюдава рязко увеличение на броя на заявленията за подкрепа от ЕФПГ и на броя на държавите членки, кандидатстващи за помощ от фонда: между май 2010 г. и юли 2011 г. са подадени 62 заявления за 52 875 работници и за обща сума от 275 857 280 EUR.

Директива за отпуска по майчинство

Съветът направи преглед на постигнатия напредък по отношение на директивата за отпуска по майчинство въз основа на доклад от председателството (17029/11).

В доклада са направени следните предварителни заключения:

 • няма подкрепа за отпуск по майчинство с пълен размер на възнаграждението (дори с по-малка продължителност от 20 седмици);

 • с най-голяма подкрепа сред делегациите се ползва вариантът за допълнително заплащане под формата на обезщетение за болнични. Няколко делегации са изразили опасение, че самият термин „обезщетение за болнични“ звучи неясно (има различни форми на подобен отпуск, вкл. регламентирано обезщетение и обезщетение, зависещо от плащането на вноски, като размерът на обезщетението би могъл да зависи и от продължителността на болестта);

 • заявена е известна подкрепа и за варианта да се определи таван на обезщетението за майчинство, като основа за по-нататъшно обсъждане;

 • макар за някои делегации клаузата за преход да представлява интересен вариант, други не са съгласни с този подход.

Освен това в него се посочва, че предвид последните обсъждания и неофициалното заседание на министрите на 21 октомври в Краков, е пределно ясно, че периодът от 20 седмици изцяло платен отпуск по майчинство е неприемлив за Съвета. Отчитайки широкото многообразие на системите за закрила на майчинството и за социално осигуряване сред отделните държави членки, както и финансовите последици, особено по време на кризата, въвеждането на подобно решение би могло да има обратен ефект.

Директива за равното третиране

Съветът направи преглед на напредъка в преговорите за директивата за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (16525/11).

Предложението за директива се разглежда в Съвета вече повече от три години. С него законодателството на ЕС би обхванало нови области въз основа на член 19 от Договора за ЕС.

По време на полското председателство обсъжданията в органите на Съвета бяха съсредоточени върху един конкретен въпрос, а именно разпоредбите относно възрастта като дискриминиращ фактор. В определени случаи различното третиране е оправдано. Например възрастовите ограничения са необходими за закрила на непълнолетните.

Необходимо е допълнително обсъждане по редица нерешени въпроси като:

 • разделението на компетенциите, цялостния обхват и субсидиарността;

 • разпоредбите относно уврежданията, в т.ч. достъпността и разумното приспособяване за хора с увреждания;

 • графика за изпълнение;

 • правната сигурност в директивата като цяло.

Заетост и социална политика в стратегията „Европа 2020“

Съветът проведе ориентационен дебат по въпросите на заетостта и социалната политика, свързани със стратегията „Европа 2020“, въз основа на информационна бележка на председателството (17426/11).

Съветът взе под внимание представения от Комисията годишен обзор на растежа за 2012 г., както и проекта на съвместен доклад за заетостта, приложен към обзора (17229/11+ADD 3).

Министрите анализираха опита от първата година и споделиха очакванията си за втората година на изпълнение на стратегията в областта на заетостта и социалната политика.

Те изтъкнаха, че програмите за фискална консолидация и за реформи следва да са балансирани, що се отнася до техните социални последствия и до европейския социален модел. Растежът трябва да върви ръка за ръка със създаването на работни места. Усилията следва да се съсредоточат върху младите хора и дългосрочно безработните хора, като им се предложат програми за обучение и за действие с цел усъвършенстване на техните умения и връщането им на пазара на труда. Министрите подчертаха също, че връщането на пазара на труда е от решаващо значение, за да се избегнат бедността и социалната изолация.

Комисията изтъкна, че ЕС трябва да даде убедителен отговор на кризата, тъй като тя застрашава не само финансовите дела, но и социалното сближаване и европейския социален модел. Фискалната консолидация е необходима, но тя трябва да е придружена от създаване на работни места и възстановяване на доверието. Продължаващите високи равнища на безработица в ЕС и растящият брой на хората, застрашени от бедност, изискват решителни действия. Тези, които са най-тежко засегнати от безработицата и икономическата неактивност, рискуват да загубят уменията си и да напуснат пазара на труда. За последните три години безработицата сред младите е нараснала от 15 % на 21 %. Европа е длъжна да направи всичко, за да предотврати „загубата“ на едно цяло поколение вследствие на кризата.

Съветът прие заключения (17423/11) относно равносметката на първия европейски семестър, в които се оценява вече извършената работа и се набелязват насоките за работа през 2012 г. В голямата си част заключенията се основават на тематичния доклад, изготвен от Комитета по заетостта, и на становището на Комитета за социална закрила.

  1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом