Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер60.63 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mig-karnobat.eu/wp-content/uploads/2012/09/pokana_313.doc

powerpluswatermarkobject153853835
Страница |


Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

КАРНОБАТ”Утвърждавам: ………………..

(Щерьо Черногоров)

Изпълнителен директор на МИГ


П О К А Н А


За прием на проекти по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Карнобат» при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „ Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група”Карнобат” .


 1. Период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности с начална дата и час: датата ще бъде обявена след подписване на искането за промяна на договор за финансиране изпълнението на СМР на МИГ Карнобат


2.Финансовата помощ за Първи прием е с обща стойност в размер на 58 675 лв.и е 100% от планирания бюджет по мярката за 2012г.


3.Цели на мярката съгласно СМР:


 • Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;

 • Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, антракциите и съоръженията за посетители в селските райони.


4.Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления:


Обхват на мярката

· Туристическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или на организации с нестопанска цел;

· Атракции за посетители, чийто основна цел не е генериране на печалба;

· Развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво;

Допустими кандидати:

· Община Карнобат;

· Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ на територията на Общината.


5. Допустими дейности за финансиране:


Съгласно Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007-2013г., допустими за финансово подпомагане са следните дейности:

 • Атракции за посетители и места за отдих и развлечение:

 • Посетителски центрове за представяне и експониране на местно природно и културно наследство;

 • Изграждане на малки атракции на открито и закрито и центрове за изкуство и занаяти;

 • Изграждане на малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и за временни изложения с туристическа цел;

 • Съоръжения и места за спорт и отдих в т. ч.: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове.

 • Съоръжения за обществена инфраструктура – информационни пунктове, табла и пътеки, указатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и др.;

 • Разработване и маркетинг на туристически продукти, ако се отнасят до: туристически маркетингови стратегии на местни и информационни материали; електронна система за резервации в селските райони на местно ниво.
 1. Финансови параметри за проектите:


-Максималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 30 000 евро;

-Минималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 2 500 евро;


 1. Размер на финансовата помощ за всеки проект:


Размерът на финансовата помощ по тази мярка е:

 • 100% от общите допустими разходи за проекти на общини;

 • 100% от общите допустими разходи за юридически лица с нестопанска цел - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.

· 70% от общите допустими разходи за други проекти на юридически лица с нестопанска цел - при спазване на ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006);


 1. Критерии за техническа оценка съгласно Стратегия за местно развитие:


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

· Юридическите лица с нестопанска цел да са регистрирани в община Карнобат;

· Основният предмет на дейност на юридически лица с нестопанска цел да е свързан с дейността/услугата която те целят да развиват;

· Дейностите да отговарят на общинския план за развитие на община Карнобат, удостоверено с решение на общинския съвет. Един проект може да обхваща различни дейности за едно или няколко населени места от Общината.

· Заявленията за подпомагане са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Сред проектите, отговарящи на критериите за допустимост пироритет ще се дава на:

 • проекти, които се изпълняват в малките населени места;

 • проекти, представени от кандидати, които са юридически лица с нестопанска цел и читалища с активна дейност;

 • проекти за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (жени, възрастни хора и хора с увреждания).

 1. Задължителни критерии за оценка - целите, обхватът,

дейностите и изискванията на мярката (40 т.)

Допълнителни критерии:

· Кандидати, които до сега не са били подпомагани от ЕС за подобни проекти (20 т.)

· Проекти за развитие на интегриран селски туризъм (10 т.)

 • Проекти, ангажиращи за изпълнението млади хора, жени и

представители на малцинствата от територията (20 т.)

· Проекти, които гарантират устойчивост на предлаганите дейности (10 т.).


9. Изискванията към кандидатите за подпомагане, допустимите разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са публикувани в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба №32/12.09.2008г. г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Насърчаване на туристическите дейности по ПРСР за периода 2007-2013 г., както и в Стратегия за местно развитие на МИГ Карнобат.


10. .Заявленията за подпомагане се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска услуга с обратна разписка съгласно Насоките за кандидатстване към настоящата покана.


Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ”Карнобат” www.mig-karnobat.eu, информация и документи могат да бъдат получени и в офиса на МИГ-Карнобат всеки работен ден между 10.00ч. и 16.00ч.


Екипът на МИГ”Карнобат” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

 • устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни:

- всеки вторник и четвъртък в офиса на МИГ от 09.00ч. до 17.00ч.

 • писмени консултации: по зададен писмено въпрос на ел.поща на МИГ.

 • Консултиране в населените места от територията на МИГ”Карнобат” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии.


Проектните предложения се подават на следния адрес:

Гр.Карнобат, обл.Бургас,

Ул.”Димитър Полянов” №2


Лица за контакт:

 • Председател на УС на МИГ Карнобат: Кремена Събева: тел: 0882 003 104

 • Изпълнителен директор: инж.Щерьо Черногоров: тел: 0889 688 815

 • Експерт: Минка Димитрова тел: 0889 080 818

Ел.поща:migkarnobat@mail.bg

www.mig-karnobat.eu

Настоящият документ е разработен от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-04-24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ”Земеделие-РА”Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „миг- карнобат” с №41-04-24/ 07. 11. 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом