Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
ИмеНаредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
страница1/12
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер1.32 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://arsis-sh.com/naredba44_jivotn_obekti.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:

1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;

2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и на люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:

1. за физически лица, които отглеждат за лични нужди до:

а) една крава;

б) пет овце или кози;

в) пет прасета за угояване;

г) три броя еднокопитни с приплодите;

д) двадесет заека;

е) петдесет птици;

2. при отглеждане на животни от застрашени местни (автохтонни) породи, включени за подпомагане по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Раздел II.

Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни

Чл. 2. Животновъдните обекти се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат.

Чл. 3. (1) Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти отговаря на следните изисквания:

1. има наклон не по-малък от 1 % и е най-малко на 2 m над нивото на подпочвените води, ако няма изградени дренажни съоръжения;

2. е на отстояние от пътищата на републиканската пътна мрежа, железопътни линии и от други животновъдни обекти съгласно приложение № 1;

3. е на достатъчно отстояние от индустриални предприятия, чието производство е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни за здравето на животните.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.) Изграждането на животновъдни обекти в селищна среда и прилежащата й територия да отговаря на изискванията на приложение 1 към чл. 2, 4 и 6 в частта "Животновъдни дейности и обекти, свързани с тях" от Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 101 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.) Не се допуска в бялата зона на животновъдния обект да се изграждат предприятия за обезвреждане на отпадъци.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.) Не се допуска строителство на рибовъдни обекти в зони, използвани за питейна вода, и в района на хвостохранилища и други предприятия, отделящи вредни емисии във вододайната зона.

Чл. 4. Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни отговарят на следните изисквания:

1. изградени са при условията и по реда на чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДB, бр. 55 от 2000 г.);

2. изградени са съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;

3. снабдени са с питейна вода, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДB, бр. 30 от 2001 г.);

4. имат вход с пропускателен пункт, който отговаря на изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1;

5. имат постоянна ограда с височина не по-малка от 150 cm, осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните;

6. разполагат със съоръжения за дезинфекция на транспортни средства и хора;

7. изградени са по начин, който не позволява свободния достъп на животни и хора.

Раздел III.

Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни

Чл. 5. Животновъдните обектите в свиневъдството и птицевъдството се проектират и изграждат със следните обособени зони:

1. бяла зона, която е разположена в надветрената страна от съоръженията за депониране и за пречистване на твърдите и течните отпадъци от производството;

2. черна зона.

Чл. 6. Бялата зона включва:

1. сгради и помещения за отглеждане на животните и съоръженията към тях, които:

а) са разположени по начин, който съответства на технологията на отглеждане на животните и на специфичните ветеринарномедицински изисквания за профилактика;

б) са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция;

2. битово помещение за работниците със санитарен възел;

3. сгради или помещения за извършване на лечебни и профилактични манипулации;

4. канализационна система, която е:

а) изградена по начин, който гарантира безпрепятствено отвеждане на дъждовните и технологичните води и на торовите течности;

б) обезопасена срещу неконтролиран достъп, гарантираща здравето на животните и хората в обекта.

Чл. 7. На границата между "бялата зона" и "черната зона" се разполагат следните спомагателните сгради и съоръжения:

1. ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/или сух), който е единственият вход за бялата зона;

2. рампи за приемане и експедиция на животните;

3. карантинно или адаптационно помещение за животни, изградено и оборудвано съобразно вида и биологичните потребности на животните;

4. помещение за готовата продукция в птицевъдните обекти;

5. склад за комбинирани фуражи, фуражна кухня и рампа за разтоварване на фуражи, когато се доставят отвън;

6. кухня с две трапезарии за работещите в "бялата зона" и "черната зона";

7. пункт за клане на животни по необходимост;

8. трупосъбирателен пункт, който разполага със:

а) помещение за аутопсия, дезинфекция и съхранение на вътрешен инвентар и дезинфекционни средства;

б) помещение за съхранение на трупове при подходяща температура;

в) вход откъм "бялата зона";

г) изход за товарене и извозване на отпадъците със специализиран транспорт съгласно нормативните разпоредби за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъците от животински произход;

д) съоръжение за дезинфекция на ръцете и обувките на водача на превозното средство, извозващо отпадъците.

Чл. 8. B черната зона се разполагат:

1. пропускателен пункт, който е единствен вход и разполага със:

а) стая за охраната и за регистрацията на посетителите;

б) дезинфекционна площадка за транспортни средства и животни с дължина не по-малко от 7 m и с дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор не по-малка от 0,3 m;

в) дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина не по-малка от 0,80 m и умивалник с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете;

2. административно-битов сектор, който включва сградите и съоръженията, свързани с управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от животновъдния обект и за охраната;

3. сектор за ремонт и поддръжка с работилници, складове за резервни части, гараж, пароцентрала и др.;

4. пречиствателни съоръжения за тор, торови течности и технологични води, които са проектирани по начин, който осигурява обеззаразяването и пречистването на обекта, или вместилища, достатъчни по обем за съхраняване на торовата течност до извозването й;

5. дезинфекционен блок за измиване и дезинфекция на транспортните средства и на подвижните съоръжения, който да разполага със:

а) площадка за механично почистване и измиване;

б) съоръжение за дезинфекция с размери, съобразени с обема на транспортните средства.

Чл. 9. Животновъдните обекти за отглеждане на говеда и биволи отговарят на следните изисквания:

1. осигуряват условия за движение при отглеждане на телета, юници за разплод и крави за мляко;

2. имат отделни помещения за животни от различните технологични групи или обособени зони в тях, които отговарят по приложение № 2;

3. имат съоръжения за добив и помещения за съхранение на млякото до предаването му за преработка, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко;

4. осигуряват подходящи условия за ветеринарномедицинско обслужване и за стационарно лечение на животни; това изискване не се отнася за обектите за отглеждане на биволи;

5. имат обособени родилни боксове или осигурено родилно помещение, които отговарят на изискванията по приложение № 2; при биволите вместо родилни боксове се обособяват легла с повдигнат под и обратен наклон в помещението, в което се отглеждат;

6. разполагат с помещения и площадки за открито отглеждане на телета и малачета, които отговарят на нормативната уредба за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета.

Чл. 10. Животновъдните обекти за отглеждане на овце и кози отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с помещенията за отглеждане на животните, които:

а) отговарят на изискванията по приложение № 3;

б) имат добра естествена вентилация или вентилационна система;

в) имат съоръжения за хранене с гладка и устойчива на механично почистване и дезинфекция повърхност;

г) имат лесни за почистване и устойчиви на измиване и дезинфекция преграждащи елементи;

2. имат двор с хранителна площадка (или дворчетата), в който площта за едно животно е два пъти по-голяма от площта, която се осигурява в помещението за отглеждане;

3. имат водопойни корита встрани от хранителната площадка;

4. разполагат с помещения за добив и съхранение на млякото до предаването му за преработка, които отговарят на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко.

Чл. 11. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на свине отговарят на следните изисквания:

1. изградени са съгласно минималните изисквания за защита и хуманно отношение за отглеждане на свине и на изискванията по приложение № 4;

2. обектите за угояване с повече от 700 места и развъдните стопанства с над 100 места имат отделни помещения, осигуряващи принципа "пълно-празно", за отглеждане на свине за разплод и свине за угояване.

(2) На територията на животновъдния обект може да се изгражда кланица или кланица и интегрирано към нея предприятие за производство на месни продукти, мляно месо и месни заготовки, при условие че в него се колят само свине от животновъдния обект и се преработва само месото, добито от тези свине.

(3) B предприятието по ал. 2 може да се преработва и месо от едри преживни животни, при условие че:

1. е добито в кланица, регистрирана по реда на чл. 93 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДB, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 4 от 2001 г.);

2. е транспортирано съгласно нормативната уредба за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо.

Чл. 12. Животновъдните обекти за отглеждане на еднокопитни животни отговарят на следните изисквания:

1. помещенията за отглеждане на животните:

а) са разположени на разстояние не по-малко от 50 m от жилищни и административни постройки;

б) са с височина не по-малка от 3,30 m, като височината на долния ръб на прозорците от пода е не по-малко от 2,20 m;

в) са с топла, равна и водонепропусклива настилка на пода;

г) имат температура на въздуха и относителна влажност, съответстващи на биологичните потребности на породата;

д) са оборудвани със специално предназначен инвентар, който не се използва в други конюшни;

е) имат легла, чиято широчина и дължина съответства на вида и породните особености на конете;

ж) в тях се използва подходяща постеля, съобразно вида на еднокопитните и технологията на отглеждане, която се поддържа чиста и суха;

2. имат боксове за раждане или специализирано родилно помещение - при вързано отглеждане;

3. хранителната и торовата им пътека осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата технология на отглеждане;

4. яслите им за груб и концентриран фураж са разположени така, че да се избягва рискът от наранявания на животните.

5. сградите за отглеждане на еднокопитни отговарят на изискванията по приложение № 5.

Чл. 13. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на зайци отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с помещения, които осигуряват:

а) температура и влажност на въздуха, съответстващи на категорията и възрастта на животните;

б) подходяща вентилация и отопление за зимен и летен сезон;

в) естествено и изкуственото осветление с интензивност за разплодни животни 50 lux, а за животни за угояване 20 lux;

2. разполагат с помещения, които:

а) са изградени по начин, който отговаря на изискванията по приложение № 6;

б) имат обособени сектори за различните технологични групи така, че да е възможно спазване на принципа за профилактика;

в) имат клетки за раждане или самостоятелно родилно помещение.

(2) Изискванията по чл. 1, т. 2, букви "б" и "в" се отнасят за промишлено отглеждане на зайци.

Чл. 14. (1) Животновъдните обекти за отглеждане на птици разполагат с обособени производствени центрове, като разстоянието между сградите на два съседни производствени центъра е най-малко 50 m, а разстоянието между сградите за птици в производствения център - най-малко 10 m.

(2) В помещенията за отглеждане на птици се осигуряват:

1. подходящо оборудване, което не възпрепятства достъпа на птиците и не ги наранява, в т.ч.:

а) хранилки, които лесно се почистват и дезинфекцират;

б) поилки, така монтирани, че да се използват лесно от птиците, без да се мокрят и да замърсяват водата, с възможности за регулиране на височината им с оглед вида и възрастта на птиците;

2. със сектор за съхранение и експедиция на готовата продукция;

3. с вътрешна транспортна мрежа, която не кореспондира пряко с външните пътища.

(3) Животновъдните обекти за отглеждане на птици в зависимост от капацитета и производственото направление разполагат със:

1. люпилня;

2. помещения за отглеждане на кокошки, които да отговарят на нормативната уредба за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки и да отговарят на изискванията по приложение № 7;

3. сгради за отглеждане на родители за кокошки носачки, които отговарят на изискванията по приложение № 7 и имат отделни помещения към тях за фумигация на яйцата;

4. помещения за отглеждане на пилета бройлери, които отговарят на изискванията по ал. 1 и приложение № 7;

5. помещения за промишлено (интензивно) отглеждане на птици от кокоши вид, съоръжени с осветителни системи, позволяващи спазване на технологичните програми за продължителност на светлинния ден и интензивност на осветлението.

(4) При промишлено отглеждане на пуйки помещенията, в които се отглеждат, отговарят на изискванията по приложение № 8.

Чл. 15. Животновъдните обекти за отглеждане на водоплаващи птици разполагат със:

1. помещения за отглеждане на птици, които отговарят на изискванията по приложение № 9;

2. двор за разходки с навес, оборудван с хранилки и поилки, с поплавък или корита, в които водата ежедневно се подменя;

3. водни басейни с осигурена проточност на водата и с площ, равна най-малко на 10 % спрямо площта в помещенията.

Чл. 16. Рибовъдните обекти отговарят на следните изисквания:

1. водата, захранваща рибовъдните обекти, отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

2. имат отделни категории басейни, обособени за различните технологични групи и разположени съобразно технологичните параметри на производствената система;

3. басейните разполагат с независимо водоподаване и филтри, препятстващи проникването на плевелна риба;

4. размерът на басейните отговаря на технологичните норми в приложение № 10 за осигуряване на оптималeн хидрохимичен режим за отглеждане за съответния вид и възраст риба;

5. дъната на басейните са с наклон 1 - 2 % и осигуряват лесно почистване и дезинфекция;

6. водоподаващите канали осигуряват гравитачната поточност на водата във водните басейни, а водоизпускателните съоръжения са изградени в най-ниско разположената част на басейните, за да се осигури пълното им пресушаване;

7. задължително имат карантинни басейни в най-ниско разположената част на обекта с независима канализационна система, осигуряваща дезинфекция на технологичните води, специално предназначено оборудване и рибовъден инвентар;

8. разполагат със спомагателни сгради и съоръжения:

а) площадка за първична обработка и транспорт на рибата за първа продажба;

б) площадка за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, рибовъден и риболовен инвентар;

в) битово помещение за работниците със санитарен възел;

г) склад за фураж;

д) помещение за ветеринарномедицински препарати, дезинфекционни и дератизационни средства;

е) пункт за събиране и обезвреждане на умрелите риби в близост до външните граници на обекта;

9. отговарят на изискванията по приложение № 10.

Чл. 17. Риболюпилните отговарят на следните ветеринарно-санитарни изисквания:

1. осигурени са с независимо водозахранване, специално предназначено оборудване за инкубация и рибовъден инвентар с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция;

2. разполагат с дезинфекционна площадка и са обезопасени срещу неконтролиран достъп.

Раздел IV.

Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към люпилните

Чл. 18. (1) Люпилните:

1. отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 1, 3 и 4, чл. 4, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 5, чл. 7, т. 1 и т. 9, буква "г" и чл. 8, т. 2;

2. разполагат с помещения:

а) за приемане, сортиране и съхраняване на яйцата;

б) за инкубация - изолирано с преградна стена и с плътно затваряща се врата;

в) за излюпване и изваждане на пилетата;

г) "буферна зона" между инкубаторното и люпилното помещение с плътно затварящи се врати и дезинфекционна камера;

д) за сексиране, ветеринарномедицинска обработка и извозване на пилетата;

3. имат три фумигационни камери, разположени в приемното, сортировъчното и люпилното помещение:

а) за фумигация на яйцата при внасянето им;

б) за фумигация на яйцата след сортирането им и на касетките от инкубаторите при връщането им в сортировъчната зала;

в) за фумигация на касетките (контейнерите) от люпилните шкафове в люпилното помещение и на оборотния амбалаж за транспортиране на пилетата;

4. разполагат със:

а) санитарен възел за измиване и дезинфекция (мокра и суха) на съоръженията;

б) рампа с бокс за съхраняване, товарене и извозване на отпадъците за екарисаж;

5. двойно електрическо захранване.

(2) Помещенията по ал. 1, т. 2 се изграждат с тавани и стени с гладки повърхности, подходящи за измиване и устойчиви на дезинфекция.

(3) Отпадъците от производството могат да се обезвреждат на територията на люпилнята в съоръжения специално оборудвани за тази цел.

Раздел V.

Задължения на собствениците на животновъдните обекти и люпилните

Чл. 19. Собственикът на животновъдния обект или люпилня е длъжен да:

1. изисква от работниците, обслужващи животните:

а) да притежават заверени здравни книжки от съответните здравни органи;

б) да не внасят храна от животински произход в животновъдния обект или люпилнята;

2. осигурява редовното почистване, а когато е необходимо и дезинфектирането по подходящ начин на:

а) всички сгради, използвани във връзка с основното производство и свързаните с него операции, включително помещенията за съхраняване на фуражите;

б) оборудването;

3. съхранява и борави с отпадъците и опасните вещества така, че да предотврати замърсяване на околната среда;

4. предоставя за диагностични анализи пробите, взети от животните в животновъдния обект или люпилня;

5. използва разрешени за употреба фуражни добавки и ветеринарномедицински продукти;

6. уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ обекта, при съмнение за заразна болест при животните или при поява на отклонения от общото им здравословно състояние;

7. разрешава достъпа на външни лица при следните условия:

а) след съгласуване с ветеринарния лекар, обслужващ обекта;

б) облечени са в предоставено им в обекта работно облекло, което събличат преди напускането на обекта;

8. отразява посещенията на външни лица в специален дневник;

9. води и съхранява документация за:

а) характера и произхода на фуража, с който се изхранват животните;

б) всички доклади от проверките, извършени на животни или продукти от животински произход;

в) закупените, родените в животновъдния обект и продадените животни;

г) развъдна и селекционна дейност;

10. осигурява:

а) достатъчно облекло за еднократна употреба или чисто работно облекло, което се използва при посещение в обекта;

б) съхраняването на фуража и дезинфекционните материали в отделни помещения, защитени от достъпа на животни;

11. осигурява извършването на редовно механично почистване, дезинфекция, дератизация и дезинсекция на:

а) помещенията, съоръженията и инвентара преди настаняването на нови животни;

б) хладилното помещение или хладилника за съхраняване на труповете на умрели животни след тяхното освобождаване;

12. осигурява извършването на редовно механично почистване и дезинфекция на:

а) работното облекло и обувките;

б) транспортните средства, които влизат и излизат от територията на обекта;

13. спазва задължително изискванията за отглеждане на животните, мерките, предвидени в профилактична програма по чл. 30 ЗBД, и предписанията на контролните органи с цел да се сведе до минимум рискът от възникване на заразни болести.

Чл. 20. (1) Bетеринарният лекар, който обслужва животновъдния обект или люпилнята, е длъжен да води:

1. дневник за здравословното състояние на животните, в който отразява следните данни:

а) датата, на която е проведен ветеринарномедицинският преглед, и резултата от него;

б) предприетите мерки в случай на съмнение за заразно заболяване;

в) приложеното лечение;

2. дневник или протоколи за:

а) извършените ваксинации;

б) закупените и карантинирани животни;

в) резултатите от задължителните и незадължителните диагностични изследвания;

3. дневник, в който отразява:

а) датите, на които са умрели животните;

б) броя и съответната диагноза на животните, които са умрели;

в) датите, на които труповете на животните са предадени в екарисаж;

4. аптечна книга и дневник за биопродукти.

(2) Воденето на дневниците по ал. 1 и тяхното съхранение се извършва при спазване изискванията по чл. 37 и чл. 132, ал. 1 ЗВД.

Раздел VI.

Контрол от органите на НВМС

Чл. 21. (1) Националната ветеринарномедицинска служба осъществява контрол върху обектите по чл. 1, т. 1 и 2 чрез извършване на проверки за спазване изискванията на наредбата.

(2) Собствениците на обектите по ал. 1 осигуряват достъп на контролните органи до тях и до документацията, необходима за осъществяване на контрола.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По cмисъла на тази наредба:

1. "Бройлер" е бързорастящ хибрид от вида "Галус Галус Доместикус", подложен на интензивно угояване.

2. "Бяла зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени сградите за животни и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения, достъпни само за обслужващия персонал.

3. "Ветеринарно-санитарен филтър" е строително съоръжение, оборудвано с подходяща техника и химически средства, което е предназначено за ограничаване достъпа на нежелани микроорганизми на територията на животновъдния обект.

4. "Животновъден обект" е ферма за отглеждане на животни, чиято продукция се използва за директна консумация, за преработка или за други стопански цели.

5. "Животновъдни обекти за водоплаващи птици" са предприятия за отглеждане на патици и гъски.

6. "Зоохигиенни изисквания" са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.

7. "Карантинно помещение" е помещение, изолирано от животновъдния обект или от "бялата зона", предназначено за временно настаняване, отглеждане и наблюдение на животни за определен период.

8. "Карантинен басейн" е басейн, в който рибата прекарва определен карантинен период при заболяване или внос.

9. "Кокошка носачка" е кокошка на възраст над 22 седмици от вида "Галус Галус Доместикус", която се отглежда за яйца за консумация и за яйца за възпроизводство.

10. "Люпилня" е обект, в който се извършва инкубиране и излюпване на яйца.

11. "Мокър филтър" е помещение с вход-изход, в което има:

а) съблекалня с персонални шкафчета за съхранение на личното облекло;

б) баня с душове и дезинфекционно казанче;

в) тоалетна;

г) стая за преобличане в работно облекло, с което се обслужват животните;

д) помещение за пране и сушене на работното облекло.

12. "Отпадъци от животински произход" е понятието, определено в § 1, т. 1 от Наредба № 29 от 2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход (ДB, бр. 75 от 2002 г.).

13. "Птици" са кокошки, пуйки, патици, гъски, пъдпъдъци, токачки и щрауси, отглеждани в затворено пространство с търговска или развъдна цел.

14. "Производствен център" е част от животновъдния обект, в която се отглеждат птици с определено направление - бройлерно, яйценосно, комбинирано, на определена възраст.

15. "Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици и риби, отглеждани и развъждани за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.

16. "Сексиране" е определяне пола на пилетата.

17. "Собственик" е физическо или юридическо лице, което притежава животните или е отговорно за тяхното отглеждане.

18. "Сух филтър" е помещение с вход-изход, в което има:

а) умивалник и приспособление за дезинфекция на ръце;

б) вана за почистване и дезинфекция на обувки;

в) стаи с отделни персонални шкафчета за съхранение на личното и работното облекло.

19. "Технологична група" е група животни на една и съща възраст, от един и същи вид, които се отглеждат по определена технология.

20. "Торова пътека" е пътеката, която обслужва събирането на тора и отстраняването му от помещението за отглеждане на животни.

21. "Транспорт" е съвкупност от моторни и други превозни средства, които обслужват фермата.

22. "Трупосъбирателен пункт" е съоръжение, в което се събират и съхраняват трупове и отпадъци от животински произход, които са предназначени за обеззаразяване в екарисажите.

23. "Транспортни средства" са моторни и други превозни средства, с които се доставят фуражи или животни или се извозва отпадък от технологичния процес във фермата.

24. "Черна зона" е тази част от животновъдния обект, в която са разположени останалите сгради и съоръжения (извън бялата зона) на обекта, достъпни за външни лица.

25. "Фумигация" е аерозолна дезинфекция.

26. "Хранителна пътека" е пътеката, по която се обслужва храненето на животните (разнася храната на животните до хранилките).

27. (нова - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.) "Автохтонна порода" е тази, чиято популация е заплашена от изчезване в целия си ареал на разпространение или в голяма част от него.

§ 2. Ако някое от спомагателните звена в чл. 8, т. 2 и 3 се намира в бялата зона, то задължително спазва изискванията за работа в бяла зона.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., в сила от 19.12.2006 г.) Собствениците на съществуващи животновъдни обекти са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба до 1 януари 2009 г., с изключение на изискванията по приложение № 1.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 132, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 29 от 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания за животновъдни обекти за отглеждане на свине (обн., ДB, бр. 66 от 2003 г.; изм. доп., бр. 42 от 2004 г.).

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на НBМС.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАTA ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2006 Г.)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconИдентифицираните животни и регистрираните обекти
Наредба №61 от 05. 2006 г за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата...
Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 27 юни 2006 Г. За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни
Наредба №15 от 27 юни 2006 Г. За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца...
Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 27. 06. 2006 г за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 27 юни 2006 Г. За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 27 юни 2006 Г. За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 27 юни 2006 Г. За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 27 юни 2006 Г. За здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconОсновни изисквания към промишлени обекти по компонент "въздух" и фактор "шум"
Закона за чистотата на атмосферния въздух (зчав, обн. Дв бр. 45/1996 г., посл изм бр. 99/2006 г.), като се спазят следните изисквания...
Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване

Наредба №44 от 20 април 2006 Г. За ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти iconНаредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих
Приета с пмс №12 от 26. 01. 2006 г., обн., Дв, бр. 12 от 02. 2006 г., изм., бр. 40 от 16. 05. 2006 г., в сила от 05. 2006 г., изм...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом