Закон за общинската собственост
ИмеЗакон за общинската собственост
страница1/4
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер315.43 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://mc.government.bg/reg/images/content/27/zakon_za_ob6tinska_sobstvenost.doc
  1   2   3   4
ЗАКОН за общинската собственост


Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., бр. 55 от 11.07.1997 г., в сила от 11.07.1997 г., изм. и доп., бр. 22 от 24.02.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 23 от 12.03.1999 г., бр. 56 от 22.06.1999 г., бр. 64 от 16.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 96 от 5.11.1999 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г., доп., бр. 34 от 6.04.2001 г.

кн. 6/96 г., стр. 128; кн. 8/97 г., стр. 117; кн. 3/98 г., стр. 369; кн. 12/99 г., стр. 143

т. 12, р. 2, № 49


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Чл. 2. (1) Общинска собственост са:

1. горите и земеделските земи, определени със закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) водите, водните обекти, водностопанските системи и съоръжения, определени със закон;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) кариерите от местно значение;

4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) парцелите и имотите, придобити чрез отчуждителни производства до 1 юни 1996 г., предназначени за жилищно строителство, обществени и благоустройствени мероприятия на общините;

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г.) общинските пътища, улиците, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;

6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) жилищата, ателиетата и гаражите, стопанисвани и управлявани от общините до 1 юни 1996 г., с изключение на жилищата, ателиетата и гаражите от държавния жилищен фонд, обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване на населението на съответната община;

7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1999 г., бр. 96 от 1999 г.) мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура на транспортната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитните системи в частта им, обслужваща територията на съответната община;

8. (нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) находища на инертни строителни материали от местно значение;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) обектите на инфраструктурата с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване на населението на съответната община.

(2) Общинска собственост са и:

1. имотите и вещите, предоставени на общината със закон или преотстъпени безвъзмездно от държавата;

2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) застроените и незастроените имоти и движимите вещи, придобити със средства на общината, и имотите, изградени с доброволен труд и парични средства на населението, както и имотите, придобити чрез отчуждаване по реда на този закон;

3. имотите и вещите, дарени или завещани на общината, на нейни органи и учреждения или на населеното място;

4. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условията и по реда на специални закони;

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) имотите и вещите, които общината придобива съгласно чл. 11 от Закона за наследството.

(3) Не са общинска собственост сградите и постройките на кооперативните организации и на сдруженията с идеална цел, чието строителство е извършено от тях до 13 юли 1991 г., включително и прилежащият терен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Не са общинска собственост по смисъла на този закон имотите и вещите на търговските дружества, дори ако общината е била единственият им собственик. Правата върху общинската част от капитала на търговските дружества се упражняват по ред, установен с наредба на общинския съвет.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) Когато в резултат на административно-териториални промени населени места се включват в друга община, имотите и вещите по чл. 2, ал. 1 и 2, които са на територията им, преминават в собственост на общината, в чиито граници се включва съответното населено място.

Чл. 3. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Публична собственост са:

1. имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

2. имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.).

(3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.

Чл. 4. Общината отговаря за задълженията на лица, изискуеми до деня на безвъзмездно придобитите от нея техни имоти и вещи, до размера на тяхната стойност.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) (1) Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост.

(2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от посочени в закона лица по определен ред и установена форма.

(3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

(2) За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Решенията на общинския съвет по ал. 1 и 2 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се придобиват по давност.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават, да се обременяват с вещни права, както и да се включват в имуществото на търговските дружества.

(3) Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да се отчуждават и да се обременяват с вещни права. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, доколкото в този закон не се предвижда друго.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общинският съвет приема решения по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и упражнява общо ръководство и контрол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 96 от 1999 г.) Общинският съвет определя с наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кметовете.

Чл. 9. (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат.

(2) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка.

(3) Застрахователните вноски за обектите по чл. 69 са за сметка на концесионера.

(4) Общинският съвет определя имотите и вещите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Чл. 10. (1) В общините и районите се създават служби "Общинска собственост".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) По решение на общинския съвет такава служба може да се създаде и в кметство.

(3) Функциите и задачите на службите по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на закона.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

(2) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 1 се управляват пряко от кмета на общината, съответно от кмета на района или кметството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2, включително и имотите за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, се предоставят безвъзмездно от общинския съвет за ползване от съответните организации или юридически лица на бюджетна издръжка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отдават под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват не по предназначение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) По изключение имоти - публична общинска собственост, както и части от такива имоти могат да се отдават под наем за срок до три години при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени, по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Изключението по ал. 4 не се отнася за обектите по чл. 69, които могат да се ползват от трети лица единствено чрез учредяване на особено право на ползване - концесия.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Управлението на недвижимите имоти - частна общинска собственост, се осъществява от лицата, на които те са предоставени при условията и по реда на чл. 8, ал. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия по ред, установен с наредбата по чл. 8, ал. 2.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Недвижими имоти или части от тях - частна общинска собственост, се отдават под наем чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем с кмета на общината или с упълномощено от него лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., доп., бр. 34 от 2001 г.) Недвижими имоти или части от тях - частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението, както и на сдружения за напояване с решение на общинския съвет. Въз основа на решението се сключва договор за наем с кмета на община или с упълномощено от него лице при условия и наемна цена, определени от общинския съвет.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Срокът за наемане на помещение по ал. 1 и 2 не може да бъде по-дълъг от 3 години, освен ако общинският съвет реши друго.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Предоставянето на помещения - частна общинска собственост, за нуждите на местните ръководства на политическите партии и синдикалните организации се извършва със заповед на кмета на общината при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем с кмета на общината или упълномощено от него лице.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) В Столичната община и в градовете с районно деление заповедите по ал. 2 и 4 могат да се издават от кметовете на райони, които сключват и съответните договори за наем.

(6) Имотите по ал. 2 и 4 не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска и производствена дейност. Забраната не се отнася за тези части от имотите, които са с пряко стопанско предназначение, както и за помещенията, предоставени на политическите партии за клубна дейност.

Чл. 15. (1) Наемните правоотношения се прекратяват:

1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец или поради системното й неплащане в срок;

2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) поради лошо управление;

4. с изтичането на срока за настаняване;

5. когато наемател по чл. 14, ал. 2 и 4 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;

6. когато наемателят не отговаря на условията, установени с наредбата по чл. 8, ал. 2;

7. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл. 14, ал. 6;

8. други основания, определени с договора по чл. 14, ал. 1.

(2) При прекратяване на наемните правоотношения по ал. 1, т. 2 на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид.

(3) Наемните правоотношения по чл. 14, ал. 1 се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите.

(4) Наемните правоотношения по чл. 14, ал. 2 и 4 се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство.

Чл. 16. (1) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска собственост, се извършва от лицата и организациите по чл. 12, ал. 1 и 2.

(2) Необходимите средства за поддържането и ремонтите се предвиждат ежегодно по бюджета на общината.

Чл. 17. (1) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите - частна общинска собственост, се извършват от наемателите и ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

(2) С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и ползвателите.

Чл. 18. (1) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по чл. 14, ал. 2 и 4 са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване.

(2) Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на Националната полиция.

(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Движимите вещи - частна общинска собственост, се ползват при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Паметници на културата, които са общинска собственост, се ползват при условията и по реда, определени в специалните закони.

Глава трета

ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ,

ЗА ОБЩИНСКИ НУЖДИ

Чл. 21. (1) Недвижими имоти или части от тях - собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават принудително само за задоволяване на такива общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно парично обезщетение или обезщетяване с друг равностоен имот, съгласно правилата на тази глава.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.).

(3) По реда на този закон не могат да бъдат отчуждавани принудително недвижими имоти - собственост на държавата.

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общината може да извършва принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, само за задоволяване на обществени нужди, в резултат на което отчужденият имот се обявява за публична общинска собственост. По този начин не могат да се отчуждават сгради, освен ако общинската нужда не изисква събарянето им в едногодишен срок.
  1   2   3   4

Свързани:

Закон за общинската собственост iconЗакон за общинската собственост
Стратегията за управлението на общинската собственост на община Несебър за периода 2011 2015г е разработена в съответствие с изискванията...
Закон за общинската собственост iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управление на общинската собственост
Закона за общинската собственост (зос), след задълбочен анализ на състоянието на общинската собственост, ефективността от управлението...
Закон за общинската собственост iconОбщинаантонов о стратеги я за управление и разпореждане с общинската собственост
Стратегията за управление на общинската собственост на Община Антоново за мандат 2011-2015г е разработена в съответствие с изискванията...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управление на общинската собственост за периода 2008 2011 година
Стратегията за управление на общинската собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост,...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управлението на общинската собственост в община радомир
Стратегията за управление на общинската собственост на община Радомир е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 8 от...
Закон за общинската собственост iconОбщина асеновград, област пловдив
Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите общинската собственост се разработва на основание чл. 8, ал. 9 от Закона...
Закон за общинската собственост iconГодишна програма 2010
Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите общинската собственост се разработва на основание чл. 8, ал. 9 от Закона...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управление на общинската собственост в община кирково
Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода
Стратегията за управление на общинската собственост в Община Своге за периода 2011 – 2015 г е разработена в съответствие с изискванията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом