Закон за общинската собственост
ИмеЗакон за общинската собственост
страница1/8
Дата на преобразуване23.10.2012
Размер346.54 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.comfort.bg/docs_files/16365c2827cc408e254bf1ce162ad363.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
З А К О Н

ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Обнародван, ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., в сила от 1 юни 1996 г., изм., бр. 104 от 6 декември 1996 г., в сила от 7 януари 1997 г., бр. 55 от 11 юли 1997 г., в сила от 11 юли 1997 г., бр. 22 от 24 февруари 1998 г., бр. 93 от 11 август 1998 г., бр. 23 от 12 март 1999 г., бр. 56 от 22 юни 1999 г., бр. 64 от 16 юли 1999 г. (*), бр. 67 от 27 юли 1999 г., в сила от 28 януари 2000 г., бр. 69 от 3 август 1999 г., в сила от 3 август 1999 г., бр. 96 от 5 ноември 1999 г., бр. 26 от 29 март 2000 г., бр. 34 от 6 април 2001 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Чл. 2. (1) Общинска собственост са:

1. горите и земеделските земи, определени със закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) водите, водните обекти, водностопанските системи и съоръжения, определени със закон;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) кариерите от местно значение;

4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) парцелите и имотите, придобити чрез отчуждителни производства до 1 юни 1996 г., предназначени за жилищно строителство, обществени и благоустройствени мероприятия на общините;

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г.) общинските пътища, улиците, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;

6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) жилищата, ателиетата и гаражите, стопанисвани и управлявани от общините до 1 юни 1996 г., с изключение на жилищата, ателиетата и гаражите от държавния жилищен фонд; обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване на населението на съответната община;

7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1999 г., бр. 96 от 1999 г.) мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура на транспортната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитните системи в частта им, обслужваща територията на съответната община;

8. (нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) находища на инертни строителни материали от местно значение;

9. (нова - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) обектите на инфраструктурата с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване на населението на съответната община.

(2) Общинска собственост са и:

1. имотите и вещите, предоставени на общината със закон или преотстъпени безвъзмездно от държавата;

2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) застроените и незастроените имоти и движимите вещи, придобити със средства на общината, и имотите, изградени с доброволен труд и парични средства на населението, както и имотите, придобити чрез отчуждаване по реда на този закон;

3. имотите и вещите, дарени или завещани на общината, на нейни органи и учреждения или на населеното място;

4. имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условията и по реда на специални закони;

5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) имотите и вещите, които общината придобива съгласно чл. 11 от Закона за наследството.

(3) Не са общинска собственост сградите и постройките на кооперативните организации и на сдруженията с идеална цел, чието строителство е извършено от тях до 13 юли 1991 г., включително и прилежащият терен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Не са общинска собственост по смисъла на този закон имотите и вещите на търговските дружества, дори ако общината е била единствения им собственик. Правата върху общинската част от капитала на търговските дружества се упражняват по ред, установен с наредба на общинския съвет.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) Когато в резултат на административно-териториални промени населени места се включват в друга община, имотите и вещите по чл. 2, ал. 1 и 2, които са на територията им, преминават в собственост на общината, в чиито граници се включва съответното населено място.

Чл. 3. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Публична собственост са:

1. имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

2. имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.

(Точка 3 отм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.)

(3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.

Чл. 4. Общината отговаря за задълженията на лица, изискуеми до деня на безвъзмездно придобитите от нея техни имоти и вещи, до размера на тяхната стойност.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) (1) Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост.

(2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от посочени в закона лица по определен ред и установена форма.

(3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

(2) За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл. 3, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Решенията на общинския съвет по ал. 1 и 2 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се придобиват по давност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават, да се обременяват с вещни права, както и да се включват в имуществото на търговските дружества.

(3) Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да се отчуждават и да се обременяват с вещни права. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, доколкото в този закон не се предвижда друго.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общинският съвет приема решения по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и упражнява общо ръководство и контрол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 96 от 1999 г.) Общинският съвет определя с наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кметовете.

Чл. 9. (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат.

(2) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка.

(3) Застрахователните вноски за обектите по чл. 69 са за сметка на концесионера.

(4) Общинският съвет определя имотите и вещите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Чл. 10. (1) В общините и районите се създават служби "Общинска собственост".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) По решение на общинския съвет такава служба може да се създаде и в кметство.

(3) Функциите и задачите на службите по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на закона.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Закон за общинската собственост iconЗакон за общинската собственост
Стратегията за управлението на общинската собственост на община Несебър за периода 2011 2015г е разработена в съответствие с изискванията...
Закон за общинската собственост iconЗакон за общинската собственост
Чл. (Изм. Дв, бр. 96 от 1999 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управление на общинската собственост
Закона за общинската собственост (зос), след задълбочен анализ на състоянието на общинската собственост, ефективността от управлението...
Закон за общинската собственост iconОбщинаантонов о стратеги я за управление и разпореждане с общинската собственост
Стратегията за управление на общинската собственост на Община Антоново за мандат 2011-2015г е разработена в съответствие с изискванията...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управление на общинската собственост за периода 2008 2011 година
Стратегията за управление на общинската собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост,...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управлението на общинската собственост в община радомир
Стратегията за управление на общинската собственост на община Радомир е разработена на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 8 от...
Закон за общинската собственост iconОбщина асеновград, област пловдив
Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите общинската собственост се разработва на основание чл. 8, ал. 9 от Закона...
Закон за общинската собственост iconГодишна програма 2010
Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите общинската собственост се разработва на основание чл. 8, ал. 9 от Закона...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управление на общинската собственост в община кирково
Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество...
Закон за общинската собственост iconСтратеги я за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода
Стратегията за управление на общинската собственост в Община Своге за периода 2011 – 2015 г е разработена в съответствие с изискванията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом