Община пещера
ИмеОбщина пещера
страница1/9
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер0.98 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/Programs/Obshtinska strategiya soc.uslugi 2011-2015.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОБЩИНА ПЕЩЕРА


4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: http://www.peshtera.bg


ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 9001:2008


Утвърждавам:

Кмет на Община Пещера:…………….……….

/Стелиян Варсанов/


С Т Р А Т Е Г И Я


ЗА


РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


В ОБЩИНА ПЕЩЕРА


2011 – 2015


Април 2011


Съдържание


Въведение


І. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по показатели:


1. Целеви групи;


2. Видове социални услуги;

3. Качество на социалните услуги; 1. Възможност на Община Пещера за финансиране на социални услуги;
 1. Капацитет за предоставяне на социални услуги;
 1. Взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;
 1. Достъпност и устойчивост на социалните услуги;
 1. Участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;
 1. Други важни за развитието на социалните услуги фактори.


ІІ. Предизвикателства, стратегически цели и необходими дейности в областта на социалните услуги.


ІІІ. Вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити.


ІV. Ресурсно обезпечаване.


V. Резултати и индикатори за изпълнение;


VІ. Механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по Стратегията.

VІІ. Механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на Стратегията.


VІІІ. Отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.


Приложения.


Въведение

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Пещера 2011 –2015 (по-долу наричана за краткост Стратегията) е стратегически документ, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.

Кметът на Община Пещера организира разработването на Стратегията, въз основа на утвърдената по реда на чл.36а, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Стратегия за развитие на социалните услуги в област с административен център град Пазарджик 2011-2015.

В разработването на Стратегията участват представители на дирекция “Социално подпомагане” – Пещера, обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги, и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

Стратегията обхваща 5-годишен период и включва:

1. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по показатели:

a) целеви групи видове;

б) социални услуги;

в) качество на социалните услуги;

г) възможност на община Пещера за финансиране на социални услуги;

д) капацитет за предоставяне на социални услуги;

е)взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;

ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;

з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;

и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;

2. Описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;

3. Вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;

4. Ресурсно обезпечаване;

5. Резултати и индикатори за изпълнение;

6. Механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;

7. Механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;

8. Отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.

Кметът на Община Пещера утвърждава Стратегията, която се приема от Общински съвет – Пещера. За изпълнението на Стратегията, по предложение на Кмета на Община Пещера, след съгласуване с дирекция “Социално подпомагане” – Пещера и обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Пещера ежегодно до 30 април приема годишен план за развитие на социалните услуги.

Структурата и съдържанието на Стратегията са разработени и представени в съответствие с нормативните разпоредби на чл.36а(4) ППЗСП. При разработването на Стратегията бяха използвани насоките, препоръките и методическата помощ, получени от централното и териториалните подразделения на Министерството на труда и социалната политика.

Стратегията обхваща планов период от 5 години (2011 – 2015) и включва дейности, които ще се реализират във всички населени места на Община Пещера. Бенефициенти на дейностите от Стратегията са всички рискови групи – уязвими общности, деца и възрастни в риск, независимо от възрастовите им групи.

Стратегията очертава визията, общата мисия, стратегическата рамка, стратегическите насоки и методите и подходите за управление на изпълнението и оценка на напредъка в развитието на социалните услуги в Община Пещера.

Стратегията се основава на виждането, че в конкретните социално - икономически условия прилаганата рамка за планиране и управление на текущото изпълнение на стратегическите и планови документи за развитие на социалните услуги на общинско ниво следва да осигури в максимална степен самостоятелност, гъвкавост и адаптивност в полза на доставчиците на социални услуги. Необходимо е да се насърчават и подкрепят децентрализацията, самоорганизацията и местната инициатива и експертиза – особено по отношение на социалните услуги, които се предоставят в общността. Трябва да се цели ефект на максимална мобилизация на ресурсите в самите местни общности, които да се управляват законосъобразно, целенасочено, икономично, ефикасно и ефективно под пряко и непосредствено обществено участие и контрол.


І. Анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по показатели:

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско равнище по показатели се основава на резултатите от изготвения подробен Доклад относно извършен Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Пещера, в приложение към Стратегията. 1. Целеви групи;

Във фокуса на Стратегията са целевите групи в съвкупността от настоящи и потенциални потребители на социални услуги. Те включват лица и семейства, които ползват или биха се възползвали от социалните услуги в общността на територията на Община Пещера. Социалните услуги и дейности се разглеждат като интегрирана динамична система, ориентирана към резултат. Целта е, в мрежа от взаимодействащи и допълващи се услуги и дейности да се създава специфична стойност за лицата и семействата – потребители на услуги с общ ефект на повишено качество на живот.

Потребителите на социални услуги по правило принадлежат към така наречените рискови групи. Характеристичен белег на тези групи са специфичните уязвимости и рискове, които комплексът от дейности в съдържанието на социалните услуги следва да управлява.

Особена целева група в стратегическия фокус са институциите и структурите на гражданското общество, съпричастни към разкриването, развитието, доставянето и потребяването на социалните услуги, както и хората в тях. При тях, отново в контекста на оценка и управление на риска, се изследват и оценяват готовността, нагласите и наличието на специфичен капацитет за координирано и целенасочено взаимодействие.

Уязвимостта на целевите групи е техен характеристичен белег, който свързваме с податливостта им към действието на източниците на риск и неговите последствия. Анализът на социално-демографската и икономическа ситуация в Община Пещера очертава някои общи източници на риск за лицата в неравностойно положение:

 • изолираността на самотно живеещите стари хора;

 • различен тип и степен на увреждания, влияещи на качеството на живот и социалното включване/реализация на индивидите от всички възрастови групи;

 • различни типове девиантно поведение, противообществени прояви, зависимости;

 • неравностойна позиция на пазара на труда;

 • живот в изолирани общности, трайна липса на собственост и доходи.

Основни фактори, които пораждат риск за различни групи от населението за община Пещера са:

 • Икономически – спад в икономическия разтеж, безработица, които водят до намаляване на финансовите ресурси на семействата и те не могат сами или с помощта на близките си да задоволяват основните си жизнени потребности;

 • Фактори, нарушаващи здравния статус и цялостта на семействата:

- Член /ове/ от семейството са с вродени увреждания;

- Влошаване на здравния статус на член/ове/ от семейството;

- Смърт на член от семейството;

- Разпространение на наркотици и упойващи вещества сред населението;

- Насилие.

 • Социални:

 • Липса на семейство и отказ от изпълнение на родителски задължения, поради ранни или много раждания и/или липса на подкрепа и семейна среда;

 • Липса на капацитет за отглеждане и възпитание в семейството;

 • Отпадане от образователната система;

 • Понижаване на качеството на образование;

 • Нарастване на престъпността;

 • Трафик на хора;

 • Етническа принадлежност.

Следва да има предвид, че в преобладаващото число случаи посочените източници на риск изявяват способността си да създават и увеличават рискове съвместно, а не изолирано. По този начин, социалните услуги и дейности, насочени към управление и намаляване на рисковете при рисковите групи, се сблъскват с породените от тях рискови агрегации* - съвкупности от свързани рискове. Това е и обективното основание на избрания комплексен подход към социалните услуги и дейности. Оттук нататък, когато говорим за риск и рискови групи, ние ще разбираме уязвимостта на групите към сложни рискови агрегации. Този подход, освен другото, ни позволява да окрупним групите потребители на услуги, като избегнем подробната класификация за сметка на отчетлив фокус върху потребности от социална защита с най-висок приоритет в местните ни общности, на които отговаряме с комплексни социални услуги.


1.1. Деца в риск

1.1.1. Деца, отглеждани в институции

На територията на община Пещера няма разкрити специализирани институции, предоставящи социални услуги за деца. Има деца от общината настанени в такива институции в други населени места. Това са предимно деца с увреждания, деца лишени от родителски грижи, децата от семейства в неравностойно социално положение и др.

Анализът на данните показва, че сред част от представителите на ромските общности в община Пещера трайно се е установила нагласата да се прехвърля на държавата отговорността за отглеждането на децата. Сред основните източници на риск тук са отсъствието или отказът от адекватно семейно планиране, трайната безработица на родителите, която създава и подържа бедността, лошите битови условия и недостатъчният родителски капацитет. В определени случаи това води и до оценката за висок риск при отглеждане на децата, която дават социалните работници.

Това прави още по-необходими социалните услуги за директна работа в общността с цел превенция на изоставянето и реинтеграция на настанени деца – чрез изграждане на родителски умения, предоставяне на достъп до алтернативни форми на грижа и др. От особена важност е ефективното използване на ресурсите чрез междусекторно партньорство между детските градини, училищата, социалните служби и дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”.

При конструирането на подходящи (комплексни) социални услуги следва да се обръща особено внимание на външния (общността) и вътрешния (семейството) контекст, в който източниците на риск се изявяват. Основните фактори, които обуславят настаняването на децата от семейства в неравностойно социално положение в специализирани институции, са трудностите, които те срещат при отглеждането им в общността си (икономически, психологически, социални), съчетани с липсата на достатъчно алтернативни на институционалната грижа услуги. Основните рискове, на които са подложени децата в тези семейства, са свързани с качеството на живот, климата в семейството и достъпа на децата до образование. Тези данни показват необходимостта от съответни превантивни и подпомагащи политики с цел ограничаване на риска “бедност”, както и необходимостта от нови гъвкави форми за социални услуги и подкрепа на семейството като основен фактор за развитие на детето.


1.1.2. Деца с увреждания

Според съдържащите се в анализа на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в Община Пещера данни, към края на 2009 година в община Пещера живеят и растат общо 85 деца с различни форми и степен на увреждания, в т.ч.:

 • с физически увреждания – 67 деца;

 • с множествени увреждания – 7 деца;

 • с умствена изостаналост – 5 деца;

 • с психически разтройства – 6 деца.

Анализът на потребностите идентифицира следните нерешени проблеми:

 • по-голямата част от децата с увреждания, настанени в институции, остават изолирани от семействата си;

 • много малка част от децата с увреждания посещават детски градини;

 • нисък е делът на интегрираните в общообразователните училища;

 • не е осигурена достъпна архитектурна среда в повечето от институциите;

 • не се осигурява достатъчна психологическа подкрепа на родителите на децата с увреждания;

 • не достигат квалифицирани кадри за работа с деца с увреждания и техните семейства;

 • не е достатъчна както информираността, така и ангажираността на обществото с проблемите на семействата с деца с увреждания;

По проблемите на децата с увреждания и техните семейства се извежда като приоритет задоволяването на потребностите им от:

 • достъп до образование в общообразователните училища;

 • равен достъп до услуги и възможности според възрасттовата им група;

 • достъпна и адекватна на състоянието им здравна грижа;

 • придобиване на умения и навици за самостоятелен живот;

 • достъпна архитектурна среда и особено;

 • възможности за професионална квалификация и реализация;

 • подкрепяща среда за семействата и близките на децата с увреждания;

 • интеграция в общността.

1.1.3. Други идентифицирани рискови групи деца

В периода 2007 – 2010 година в община Пещера са идентифицирани рискови групи деца, извън посочените по-горе, както следва:

 • Деца, настанени при близки и роднини със заповед;

- Към 31.12.2007 г. – 22

- През 2008 година – 1

- През 2009 година – 13

- Към април 2010 – 5

 • Деца, получили полицейска закрила:

- Към 31.12.2007 г. – 0

- През 2008 година – 0

- През 2009 година – 2

- Към април 2010 – 6

 • Деца, жертви на насилие:

- Към 31.12.2007 г. – 0

- През 2008 година – 1

- През 2009 година – 5

- Към април 2010 – 6

 • Деца, отпаднали от училище:

- През учебната 2007-2008 година – 29

- През учебната 2008-2009 година – 23

- През учебната 2009-2010 година – 35

 • Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система:

- През 2007 година – 111

- През 2008 година – 43

- През 2009 година – 41

 • Деца, извършили кражби

- Към 31.12.2009 г. – 5

 • Деца, извършили насилие

- Към 31.12.2009 г. – 2

Посочените по-горе данни са официални, но те са само приблизителни по отношение на истинския мащаб на рисковете. Поради ред причини – семейни, психологически и др. децата – жертви невинаги могат да бъдат открити. Сред източниците на риск, които водят до нарастваща уязвимост на децата, жертви на насилие и/или трафик, са икономическите условия, семейните отношения, ниското образование, липсата на заетост, растящата бедност в общностите им.

Представителите на етническите малцинства са с висока уязвимост по отношение на насилие и трафик с цел сексуална експлоатация, принудителен труд, просия и други незаконни, включително престъпни, дейности. Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи на домашно насилие, проблемът остава все така сериозен. Трудно е преодоляванетона мълчанието на жертвите на домашно насилие. Тогава, когато е установено домашно насилие, от първостепенна важност е на жертвите да се гарантира сигурността, като се осигури и необходимата терапия за предоляване на травмите и последствията и адекватна социална подкрепа.

Като добри практики, които следва да се подкрепят и развиват, включително и необходимото ресурсно осигуряване, анализът посочва координацията и ефективното взаимодействие на отдела «Закрила на детето» с педагогическите съветници от училищата, полицейските органи от Детска педагогическа стая и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Добри резултати се постигат в конкретните случаи, когато те са консултирани от психолози, които работят с децата и техните семейства. Определени са зоните с повишен риск от противообществени прояви и те са поставени под полицейски контрол по отношение на обществения ред и сигурност.

Наблюденията на специалистите от Д “СП” - Пещера сочат, че е подходящо в специфична подгрупа да бъдат обособени децата с девиантно поведение. Сред най-често срещаните прояви са агресията (включително нанасянето на побои), употребата на алкохол и упойващи вещества, кражбите и грабежите. Причините за девиантното поведение, специалистите посочват основно в семейната среда – липса на родителски контрол, раздяла в семейството – при разведени родители или при родители в чужбина, бедността, безработицата и др.

Следователно дейностите трябва да бъдат комплексни и насочени подобряване на семейната среда или намаляване на неблагоприятните ефекти от въздействието й. В тази насока са идентифицирани потребности от:

 • изслушване и разбиране на децата относно причините за проявите им;

 • промяна на модела на интервенция – насилието да бъде третирано като симптом за проблем, а не като причина за наказание;

 • популяризиране сред децата на разпознаването, произхода и начините за справяне с агресията и насилието;

Идентифицирана е нужда от изграждане на специфични умения за превенция на поведенческите проблеми при децата у родителите, включително с привличане на професионална консултация с психолог. Посочено е особеното значение за изграждане у децата на нагласи, навици и умения за управление и оползотворяване на свободното им време.

Децата в социално слаби семейства съставляват съществена рискова група на територията на община Пещера. Отглежданите в бедност деца имат стандарт на живот, който ощетява физическото, умственото, духовното, моралното и социалното им развитие.

Данните за тази група деца показват 26 нискодоходни семейства през 2009 година за община Пещера, в които единият или двамата родители са регистрирани за социално подпомагане към Д “СП”. Източници за риск в семейната среда свързваме основно с комплекс фактори – бедност, безработица, ниско образование и/или квалификация, жилищни проблеми, липса на материална и морална подкрепа. Рисковете се проявяват в стрес, депресия, социална изолация, търсене възможности за емиграция. Под натиска на посочените фактори част от семействата се разпадат, което води до изоставяне на децата в институции. Значителна част от тази група семейства представляват семействата от етническите малцинства. Тревожно е, че висок относителен дял от децата в рисковата група не посещават учебни заведения, принудени са да работят извън регламентираните от закона условия и ред, в някои случаи – да просят, крадат или да извършват други противообществени прояви. В малцинствените общности е висок относителния дял на лицата с ниско образование, почти без професионална квалификация. Тези лица живеят в бедност, с непрестанна грижа за осигуряване на храна, отопление, средства за оцеляване, без адекватна здравна грижа. Отчетливо се проследява връзката трайна безработица – бедност. В резултат, родителите са принудени да пренасят отговорността за отглеждането на децата си на държавните институции – отдели за закрила на детето и специализираните институции.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Община пещера iconОбщина пещера
Община пещера, с адрес гр. Пещера, 4550, ул. “Дойранска епопея”, №17, булстат 000351750, представлявана от Георги Иванов Козарев,...
Община пещера iconОбщина пещера 4550 гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" №17 тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
Днес, г в гр. Пещера, на основание чл. 101е от зоп и утвърден от Кмета на Община Пещера протокол на длъжностни лица от г
Община пещера iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Община пещера iconОбщински план за развитие на община пещера 2007-2013 г
Пещера 2008 – 2010 г., Стратегията за социална политика на Община Пещера 2006 – 2013 г., Стратегия за иккономическо развитие на Община...
Община пещера iconПрограм а за осмисляне свободното време на учащите община пещера
Стратегията за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни...
Община пещера iconПрограм а за развитие на туризма на община пещера
Град Пещера (н в. 450 м ) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина. Общината граничи на север и северозапад...
Община пещера iconПрограм а за развитие на туризма на община пещера
Град Пещера (н в. 450 м ) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина. Общината граничи на север и северозапад...
Община пещера iconОбщинско предприятие" обредни дейности"ГР. Пещера отче т
Решение №121/27. 06. 2008 год на Общински съвет – гр. Пещера,на основание чл. 52 от зос и наредбата за създаване и функциониране...
Община пещера iconBg-пещера: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община пещера, ул."Дойранска епопея"№17, За: Мартин Върбанов, българия 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203, e-mail: martin091287@abv bg,...
Община пещера iconОбщинапещер а
Изготвянето на настоящата програма за управление качеството на атмосферния въздух (кав) е възложено от Община Пещера на основание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом