Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
страница4/4
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер298.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cadastre.bg/sites/default/files/files/page/programa2012.doc
1   2   3   4

Добре функционира и портала ОSS (One-stop-shop – Услуги на едно гише), чрез който се предоставя възможност за извършване на справки в базата данни на Кадастралния и Имотния модул, посредством интернет от външни потребители 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Осигурена е и възможност за извършване на електронно разплащане чрез интернет за ползване на тези услуги. За държавните органи, освободени по закон от заплащане на държавни такси, справките се извършват безплатно, с което се спестява значително време при документооборота и на финансов и човешки ресурс в размяната на кореспонденция между различните институции и службите по вписванията. Това са:

1. Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност;

2. Национална агенция за приходите;

3. Органи на МВР;

4. Сметна палата;

6. Агенция за социално подпомагане;

7. Прокуратура;

8. Следствие;

9. Държавна агенция „Национална сигурност” и други.

През 2011 г. чрез модул „Собственост и собственици” на отдалечения достъп са извършени 1 249 676 броя справки , което е с 308 957 броя повече спрямо 2011 г. справки по интернет, а на място в Службите по вписванията – 142 714 бр., което е с 679 945 бр. по-малко спрямо миналата година 2011-та. Общият брой е 1 392 390 извършени справки. Този висок ръст на услугите води и до повишаване на приходите, които Агенцията по вписванията събира и внася в държавния бюджет.

Централизацията на ИИСКИР позволява унифициране на практиките на всички служби по вписванията на територията на цялата страна, еднакво прилагане на закона по отношение на всички граждани и квалифициран мониторинг на вписваните актове. Централизацията позволява получаване на пълен обем информация от оторизираните за това институции.

Постигнато е унифициране на структурата на информацията за вписаните актове и данните по тях, което позволява непрекъснато подобряване на качеството й, съобразно предходните системи.

Чрез ИИСКИР се създаде възможност за предоставяне на по-широк кръг и обем от услуги, включително справка по лице на територията на цялата страна, което неминуемо доведе до намаляване на времето при необходимост от извършване на проверки, като тази възможност е предоставена както на местно ниво, т.е. в конкретната служба по вписванията, така и на централно ниво – в Агенция по вписванията и през интернет приложението за отдалечен достъп – за държавни органи, частни съдебни изпълнители и други заинтересовани лица. Повиши се качеството и ефективността на услугите, предоставяни от службите, дължащо се на структурираната информация, приложена чрез ИИСКИР. Това позволява автоматизирано и по-бързо издаване на справки.

Постигна се прозрачност, бърз и лесен достъп до всички въведени в ИИСКИР, данни на територията на цялата страна, независимо от местоположението на ползвателите им. ИИСКИР позволява непрекъснато разширяване и добавяне на нови услуги и функционалности с улеснен достъп до тях, включително възможност за въвеждане на електронно подаване на документи към службите по вписванията от нотариусите, при създаване на съответните законови предпоставки.

Системата е създадена на модулен принцип, което позволява нейното непрекъснато доразвитие, т.е. тя не е статична величина, а динамично развиваща се такава.

Ежедневно се допълва създаденият електронен архив (единна база данни) от всички постъпващи в службите актове, въз основа на които са извършени вписвания, отбелязвания или заличавания, чрез тяхното сканиране в системата. Това от своя страна спестява време за служителите, на които е необходимо да открият съответно определен документ, като позволява и запазване на хартиения носител на документа, т.е. той се изхабява по-малко с времето. Постига се двойна сигурност по отношение на информацията.

Всички служби по вписванията са подсигурени с комуникационна свързаност, с помощта на която се осъществява пренасяне на данни и се обезпечава функционирането на ИИСКИР.

Извършено е техническо обезпечаване на 113-те Служби по вписванията - компютри и скенери, хардуер за центровете за бази данни за информационната система, сървъри, комуникационно оборудване. Чрез ИИСКИР е осигурен и достъп на съдиите по вписванията по отношение на въведените в системите актове и относими към тях данни. Чрез средствата на системата се обменят данни в реално време между службите по геодезия, картография и кадастър и съответните им служби по вписванията в цялата страна. Всяка промяна на имотните данни в кадастралната карта води до генериране на съобщения за тяхното съответно обновяване в службите по вписванията и обратно: всяка промяна на собствеността или другите ограничени вещни права автоматично генерира съобщения за това за обновяване на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти, който е неразделна част от кадастралната карта.

1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
Проект на Решение за одоб-ряване на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските органи-зации в Република България за пе-риода...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония,...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом