Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
страница3/4
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер298.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cadastre.bg/sites/default/files/files/page/programa2012.doc
1   2   3   4

6. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР


Прилагането на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от изключителна важност. Изпълнението на тази дейност се съобразява със:

- Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите му нормативни актове;

  • Закон за електронното управление и Общата стратегия за електронно управление в Р България 2011 – 2015 г.;

  • Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създа­ване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и Закона за достъп до пространствените данни.

Обемът на дейностите, които ще бъдат изпълнени зависи от финансовата обезпеченост на проектите и свързаните с тях приложения, като приоритет ще бъдат поддържането и развитието на двете подсистеми (кадастър и имотен регистър) на ИИСКИР.

За изпълнение на тези дейности ще се извърши анализ и оптимизация на процесите на административно обслужване в АГКК, ще се разработи централизирана база данни за клиентите на АГКК, както и ще се мигрират данните за клиенти и услуги от съществуващите бази данни на ИИСКИР в службите по геодезия, картография и кадастър.

Очаква се в края на 2012 г. всички услуги, предоставяни от АГКК, да бъдат реализирани в електронен вид, както и да бъде разработен и внедрен стандарт за обмен на данни с други системи. Също така ще бъде осигурена възможност и за тест и въвеждане на кадастрални карти и проекти за изменения.

Паралелно с дейностите по предоставяне на електронни услуги ще се извърши оптимизиране на работата на системата с кадастрална информация. Това включва централизиране на данните на кадастралната карта и кадастралните регистри - базите данни на 28-те СГКК ще се обединят в една централна база данни на кадастъра в АГКК, като това ще доведе до хармонизиране на процесите за изменение на данните в кадастралната карта и кадастралните регистри и по предоставяне на услуги с тях.

Ще се разшири обхвата на цифровите данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като в базата данни на кадастъра се предвиждат да бъдат създадени отделни слоеве за зоните на ограниченията върху поземлени имоти и схеми на етажи. В базата данни на кадастъра ще се въвеждат и данните от кадастрална карта в процес на одобряване.

Ще се подобрят процесите на въвеждане на данни в системата и ще се осигури стабилен контрол преди въвеждането. Във връзка с разработения формат за кадастрални данни ще се систематизират видовете грешки и несъответствия в данните в етапите на изработване и поддържане на кадастъра. Ще се оптимизират всички процеси в ИИСКИР в етапите на създаване и поддържане на кадастъра, както и ще се създадат условия за по-ефикасна поддръжка на системата, с което ще се намалят разходите за поддръжка на софтуера и хардуера на ИИСКИР.

Тези дейности са стартирани чрез процедури по ЗОП. Поради забавяне на процедурите се очаква до средата на 2012 г. да започне изпълнението им.

За нормалното функциониране на информационната система и за нейното развитие е необходимо и съответното хардуерно и мрежово оборудване, като и комуникационна свързаност с определени параметри. По тази причина АГКК ще извърши оптимизация на наличните ресурси и в рамките на бюджета за годината ще осигури обновяване на хардуерното оборудване, с което да може да се гарантира безпроблемна работа на приложенията и сигурност на процесите и данните.

По отношение на информационната система на Имотен регистър, обемът и количеството работа зависят от рамките на ресурсната обезпеченост на приложенията. Акцентът пада върху проверката, актуализацията, доразвитие и поддръжка на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. Работата в тази насока е изключително важна, тъй като е предпоставка за уточняване и налагане на единна технология на работа, която ще рефлектира върху качеството на обслужване на клиентите - основна цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията.

Основният фокус на дейността през 2012 г. ще бъде насочен към успешно доразработване на Интегрираната информационната система на кадастъра и имотния регистър, подсистема Имотен регистър.

Предвижда се до края на 2012 г. да бъдат извършени следните дейности:

1. Предприемане на действия за сключване на договори за поддръжка на Интегрираната информационна система, с цел обезпечаване дейността на службите по вписванията, осъществяващи своите задължения чрез действието на системата.

2. Увеличаване кръга от институции с право на безплатен отдалечен достъп до данните въведени в ИИСКИР, подмодул Имотен регистър.

3. Предприемане на действия за иницииране на законодателни промени във връзка с електронното подаване на документи, както и внедряване на нови функционалности на информационната система за създаване на модул за електронно подаване, получаване и последваща обработка на документи, както и други функционалности, свързани с промяната на нормативната уредба. По този начин ще се постигне съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията, облекчаване дейността на службите по вписванията и на съдиите по вписванията, както и подобряване качеството на изпълнение на служебните задължения и бързина при въвеждане в електронната система и вписване на подадените актове в рамките на законовия срок.

4. Продължаване работата по разширяване на вече предоставения отдалечен достъп на държавни органи и институции до системата. Нейните функционалности ще бъдат допълнени и адаптирани съобразно промените в действащото законодателство. Ще се направи необходимото за уеднаквяване прилагането на закона по отношение на всички граждани и юридически лица, независимо от съдебния район. Продължава разработването на нови услуги, които да бъдат предоставяни на потребителите на ИИСКИР. Предвижда се увеличаване на обема на данните чрез въвеждане на стари актове от периода 1990-1998 година.

5. Функционира успешно и модул за отдалечен достъп до ИИСКИР, т.н. OSS – One stop-shop (услуги на едно гише), който позволява извършване на справки за направени вписвания, отбелязвания или заличавания в реално време от външни служебни потребители: нотариуси, банки, съдебни изпълнители, държавни органи, общини и други. Модулът е базиран на достъпна софтуерна платформа и действа чрез Интернет. Предвижда се да се извърши надграждане на OSS, чрез функционални промени.


Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 4


ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Бюджетна субсидия на АГКК

лв.

Бюджетна субсидия на АВ

лв.

Доразработване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър

617 000

-

Осигуряване на комуникационна свързаност, хардуерно оборудване и поддръжка на наличните ресурси

123 812

930 0007. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТАТаблица № 5

ДЕЙНОСТИ

Бюджетна

субсидия

на АГКК

лв.

Бюджетна

субсидия

на АВ

лв.

Персонал на АГКК и АВ

6 613 779

1 687 880

Институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

3 227 970

-

Институционално изграждане на Агенцията по вписванията

-

125 880

Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, техническа поддръжка и хардуерно оборудване

740 812


1 500 000

общо за 2012 г.

10 582 561

3 313 760О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ПРЕЗ 2011 Г.  1. ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Приоритет за АГКК през 2011 г. бяха дейностите по увеличаване територията на страната с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри и предоставяне на качествени кадастрални услуги. Акцентира се върху обслужването на клиентите с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър с цел прилагане на принципа “обслужване на едно гише”.


Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През 2011 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на следните райони на гр. София – „Сердика”, „Младост”, „Надежда”, „Красна поляна” и „Връбница”, на части от райони „Витоша” (с. Владая, Симеоново и Драгалевци) и „Панчарево” (с. Железница, с. Герман, с. Лозен, с. Бистрица и с. Плана), на 5 общински центрове – Батак, Белово, Сопот, Карлово, Ботевград и на други 29 населени места.

Приети са създадените КККР на територията на район „Студентски”, Столична община, 3 общински центъра – Панагюрище, Брацигово и Пещера и 4 други населени места –
с. Кракра, общ. Вълчи дол, с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище, с. Добри дол, общ. Аврен и с. Влахи, общ. Кресна.

През 2011 г. одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри включват 463 235 броя недвижими имоти, покриващи 146 260 ха от територията на страната.

В процес на изработване са били кадастралната крата и кадастралните регистри на 17 населени места (с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Орцево, с. Палатик и с. Черешово, общ. Белица; с. Кремен и с. Филипово, общ. Банско, с. Горско Косово, общ. Сухиндол; с. Блатино, общ. Дупница; за урбанизираната територия на: с. Обидим и с. Места, общ. Банско, с. Елешница, общ. Разлог, с. Горско Къпиново, с. Подкова, с. Фотиново, с. Чорбаджийско, общ. Кирково) и на част от гр. Червен бряг.

Създаване на специализирана карта по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

През 2011 г. са изработени специализирани карти:

- в община Несебър, к.к. Слънчев бряг – 4 морски плажове - „Южен”, „Централен”, „Северен” и „Делфин”;

- на територията на с. Виница, община Варна – морски плаж “Панорама”;

- на територията на община Аврен, област Варна - морски плаж “Камчия - Север”;

- на територията на гр. Обзор, община Несебър, област Бургас – морски плаж “Обзор - Мотела” (“Обзор - Север”);

- гр. Бургас, община Бургас, област Бургас – морски плаж “Бургас - Север” и морски плаж “Бургас - Централен”;

- гр. Поморие, община Поморие, област Бургас – морски плаж “Поморие - Юг”.


Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14.

През 2011 г. са предоставени услуги включващи 2 477 258 единици информация, като от тях в службите по геодезия, картография и кадастър са извършени 2 064 888 бр., от Геокартфонда – 3 921 бр. и предоставени чрез Internet информация и услуги – 408 449 бр., като размерът на внесените в държавния бюджет приходи от такси е 17 529 685 лв.

С цел подпомагане обслужването на гражданите само през 2011 г. са открити 7 броя изнесени работни места в общински центрове извън областните градове. В процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри на гражданите е предоставяна безплатна правна помощ.

Разработен беше и е спечелен проект по ОПАК за развитие на електронните услуги, изпълнението на който ще облекчи значително достъпа на ведомства, общини, търговски дружества и граждани до кадастрална информация и ще допринесе за повишаване на качеството на предоставяните административно – технически услуги.


Разработване на нормативни актове

През 2011 г. са разработени и обнародвани следните нормативни актове, свързани с дейността по кадастъра:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

2. Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.

3. Инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.


2. ДЕЙНОСТИ ПО ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

През 2011 г. продължи изпълнението на производствата по чл. 70 и сл. от ЗКИР за въвеждане на система за имотни вписвания в пет съдебни района – Балчик, Каварна, Добрич, Асеновград и Благоевград.

За периода януари – декември 2011 г. със средствата на системата са създадени 3789 предварителни, 3460 реални и 892800 подготовки на електронни партиди (имотни).

Текущият брой на създадените партиди в базата данни на Имотен регистър е: 9 693 068.

ИИСКИР обслужва вписванията, осъществявани, както по персоналната система, действаща към момента, така и по реалната система, дефинирана със Закона за кадастъра и имотния регистър. По този начин се осигуряват в максимална степен процесите за плавен преход към имотен регистър чрез автоматизираното структуриране на данните, включително чрез миграцията им от предходните съществуващи различни информационни системи. Чрез ИИСКИР се поддържа интеграция на функционално ниво между Агенция по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър. В районите с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри интеграцията се осъществява напълно, като се реализира едновременен достъп до имотните данни и данните в кадастралните карти и регистри.


3. ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР


3.1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ЧАСТ КАДАСТЪР

Дейностите по информационната система на кадастъра и имотния регистър бяха свързани основно с отстраняване на възникнали проблеми в процеса на работа на служителите на АГКК, както и внедряване на пачове на системата за допълване и адаптиране на функционалностите съобразно промените в действащото законодателство.

И през 2011 г. информационната система и нейният Web-базиран компонент допринесоха за подобряването на обслужването на клиентите на АГКК чрез лесен достъп до справки и услуги относно физически параметри и права върху имоти, изчерпателна и вярна цифрова информация, намаляване на времето и цената за предоставяне на исканите услуги.


3.2. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ЧАСТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР

ИИСКИР е уеб-базирана, което позволява осъществяването на лесен и бърз достъп за всички потребители на територията на цялата страна чрез интернет за вписаните в службите данни и обстоятелства.
1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
Проект на Решение за одоб-ряване на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските органи-зации в Република България за пе-риода...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония,...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом