Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
страница2/4
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер298.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cadastre.bg/sites/default/files/files/page/programa2012.doc
1   2   3   4

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪРКАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обслужва с кадастрална информация гражданите във всичките 28 служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Територията с одобрена кадастрална карта се увеличава непрекъснато, с което значително нараства и броя на гражданите и клиентите, на които Агенцията предоставя административно-технически услуги.

Съгласно приетата с Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет от 29.11.2007 г. актуализирана Дългосрочна програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, численият състав на Агенцията по геодезия, картография и кадастър още през 2009 г. следваше да достигне 600 бройки. Към 31.03.2012 г. АГКК осъществява дейността си само с 345 щатни бройки, което е значително под предвидения и необходим брой за обезпечаване на непрекъснато нарастващия обем от работа в службите по геодезия, картография и кадастър. Недостатъчните щатни бройки често водят до забавяне или затрудняване на обслужването на гражданите.


Консултантска помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще продължи да работи с консултанти с доказани професионални качества за подпомагане на дейността й в следните направления:

 • Поддържане на интегрираната информационна система за кадастъра и имотния регистър;

 • Правна помощ за СГКК при обслужване на гражданите в процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Правната помощ дава възможност за повишаване на качеството на предоставяните от АГКК услуги, ускоряване обработката на възраженията и жалбите на гражданите при обявяване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, и т.н.


Строително-ремонтни работи на офисите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

През 2012 г. ще бъде извършен ремонт на помещенията на службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Перник.


Разпределение на финансовите средства:

Таблица № 2

ИЗДРЪЖКА И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Бюджетна субсидия на АГКК

лв.

Оперативни разходи

2 742 760

Договори с консултанти за подпомагане на АГКК

405 210

Строително-ремонтни работи в сгради на АГКК

80 000
3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТАКАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Имотният регистър се води от службите по вписванията към Агенция по вписвания. Към настоящия момент щатната численост на служителите е 258 души. Назначени са и 32 служители по Постановление № 66 от 28 март 1996 г. на Министерски съвет за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от Агенцията по вписванията.

Към 31.05.2011г. числеността на служителите в службите по вписванията на Агенция по вписванията е намалена от 279 души към края на 2010 г. на 266 души, а по-късно същата година на 258.

Към момента наличният персонал обезпечва нуждите на службите по вписванията, но при прилаганена ЗКИР след издаване на заповеди на Министъра на правосъдието по чл.70 от ЗКИР ще се наложи осигуряването на кадрови и финансов ресурс за изготвяне на предварителни партиди на недвижимите имоти на територията на страната.


ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Техническо осигуряване на службите по вписванията

За всички служби по вписванията, съобразно текущите нужди, свързани с електронното водене на регистрите по реда на действащото законодателство, са осигурени:

 • Компютърни конфигурации, скенери, принтери и копирни машини.

 • Комуникационна свързаност;

 • Хардуер за центровете за бази данни на информационната система, сървъри, комуникационно оборудване;

 • Основни центрове на информационните системи.Разпределение на финансовите средства: Таблица № 3

ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ

НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ

Бюджетна субсидия на АВ

лв.

Офис-мебели

6 000 лв.

Доставка на компютри и периферна техника

Доставка на тонери, барабани и девелопъри за нуждите на АВ

Доставка на метални архивни шкафове


80 000 лв.

59 880 лв.

Канцеларски материали за архиви

Доставка на корици за нотариалните дела60 000 лв.

Оперативни разходи

 • Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на АВ

 • Осигуряване на поддръжка на системен софтуер и СУБД и миграция на данни на Имотен регистър

 • Поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – подсистема Имотен регистър и приложение за отдалечен достъп ОСС

- Лицензи за Оракъл (Oracle)

- Доставка на сървъри

- Доставка на комуникационно оборудване


104 000 лв.

226 000 лв.


162 000 лв.


750 000 лв.

100 000 лв.

78 000 лв.4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪРА


Създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям брой специалисти за продължителен период от време и при наличие на достатъчен финансов ресурс.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават при максимално използване на съществуващите кадастрални планове на населените места (изработени по реда на отменените ЗЕК и ЗТСУ) и на картата на възстановената собственост (създадена при възстановяване на собствеността на земеделските земи и горите).

За населени места, чиито оцифрени кадастрални планове отговарят на нормативните изисквания за актуалност и точност, създаването на кадастралната карта включва предимно набиране на данни за собствеността на имотите и след това обявяване на картата пред гражданите по реда на ЗКИР. За населени места, чиито налични планове не отговарят на нормативните изисквания, кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват чрез използване и на геодезически измервания.

Неразделна част при изработването на кадастралната карта е създаването на геодезически мрежи с местно предназначение и на работни геодезически основи.

Във връзка с необходимостта от установяване на вярното местоположение и собственост на недвижимите имоти, когато при обединяване на плановете на урбанизираната територия с картата на възстановената собственост се констатира явна фактическа грешка, за тези територии се изработват карти на контактната зона.

През 2012 г. се цели:

- Да продължат дейностите по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на райони ”Студентски”, “Банкя”, “Искър”, “Нови Искър” и “Панчарево”, Столична община, на общинските центрове гр. Панагюрище, гр. Брацигово и гр. Пещера и на други 10 населени места, с обща площ 100 882 ха.;

- При финансова обезпеченост да бъде възложено създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на оставащите невъзложени до сега осем административни района на гр. София (Красно село, Възраждане, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Илинден и Триадица), както и на 26 градове - общински центрове (Казанлък, Свиленград, Горна Оряховица, Костинброд, Аксаково, Провадия, Бяла Слатина, Костенец, Ардино, Белоградчик, Ихтиман, Радомир, Бяла и др.) и на други 46 землища на населени места. В този брой са включени 27 бр. населени места, спешното създаване на кадастрална карта за които е наложено от необходимостта за тях след това да бъдат изработени и специализирани карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Общата площ на тези територии се предвижда да бъде 233 586 ха.

От започване на дейността на АГКК до 31 март 2012 г. са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за 1 995 425 ха, представляващи 17,98 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 6 329 624 броя недвижими имоти, които представлят около 30 % от общия брой на недвижимите имоти в страната. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на гр. София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 общински центрове и 508 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи и Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

За територията на страната има три съдебни района – Балчик, Каварна и Троян, на които всички населени места са с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на всички населени места в 19 общини - Априлци, Асеновград, Балчик, Каварна, Летница, Шабла, Ямбол, Копривщица, Добрич – град, Девня, Кричим, Марица, Пловдив, Несебър, Троян, Николаево, Угърчин, Гурково и Сопот.


Създаване на кадастрална карта за отделни имоти

Законът за кадастъра и имотния регистър позволява кадастрална карта и кадастрални регистри да се създават за отделен имот или за група имоти (до 50 бр. имоти), като възлагането се извършва със средства на собственика или заинтересувано лице. Така времето за изработването и за процедиране (обявяване, възразяване и одобряване) на кадастралната карта и кадастралните регистри за тези имоти се намалява значително.


Подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри

Контролът на качеството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри се осъществява от службите по геодезия, картография и кадастър и включва:

 • Извършване на полски проверки по изпълнението на геодезическите мрежи с местно предназначение и на работната геодезическа основа;

 • Проверка на точността и съдържанието на кадастралната карта;

 • Проверка на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

 • Извършване на проверка на окончателно завършените материали и данни.

За подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри влияе и разработения и внедрен модул – тестваща програма в ИИСКИР.


Обслужване на гражданите с кадастрална информация

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за Агенцията и нейните териториални структури. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 70 изнесени работни места в общинските центрове, където има създадена и одобрена кадастрална карта.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работно време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, обслужването и информацията на гражданите е компетентна. Чрез Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

Ще се създаде възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

Ще продължи сътрудничеството с ведомствата при обмена на данни, при предоставяне на кадастрални материали и данни за създаване на специализирани карти по чл. 32 ЗКИР, при оказване на методическата помощ от страна на АГКК и т.н.

В АГКК функционира Форум на потребителите на кадастрална информация, членове на който са най–големите й клиенти. Във Форума участват представители на държавни и общински администрации, национални сдружения и обединения на специалисти – нотариуси, съдии по вписванията, оценители, брокери, геодезисти и др., като неговата цел е чрез обсъждане на проблеми и взимане на решения да се повишава качеството на предоставяните от АГКК услуги за гражданите. Работата на Форума ще продължи и през 2012 г.

С цел подпомагане на гражданите при избора им на услуги ще продължи разработването на указания с подробна информация за съдържанието на всяка една услуга и реда за заявяването и получаването й.


Създаване на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Във връзка с изпълнение на задълженията на АГКК по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и съгласно Наредба № 1 / 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, при наличие на финансови средства през 2012 г. ще се възложи изработването на:

- специализирани карти и регистри на всички плажове по Черноморското крайбрежие;

- специализирани карти и регистри обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, включително и определяне на охранителните зони “А” и “Б” - за цялата територия на област Добрич (за землищата на гр. Дуранкулак, с. Крапец, гр. Шабла, общ. Шабла, с. Свети Никола, гр. Каварна, с. Топола и с. Божурец, общ. Каварна, гр. Балчик, с. Оброчище и с. Кранево, общ. Балчик).

Информацията за обектите в имотите - публична държавна и общинска собственост на територията на Черноморското крайбрежие (брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения, крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони и др.) и за местоположението на охранителните зони “А” и “Б” е необходима както за общинските и държавните администрации, така и за гражданите и бизнеса, желаещи да реализират инвестициони намерения в тази територия и ще допринесе за спирането на хаотичното към момента строителство.


5. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР


Оперативна подкрепа на информационните системи

Внедряването на ИИСКИР, подсистема Имотен регистър, започна в началото на септември 2008 г. и приключи в края на януари 2009 г. Беше осигурен и достъп до ИИСКИР, подсистема Имотен регистър и на съдиите по вписванията за извършване на справки по въведени актове и за извършване на последваща проверка на вписаните актове от служителите на службите по вписванията.


Предстоящите дейности до края на 2012 г. са в следните направления:

 1. Осигуряване на поддръжка на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – подсистема Имотен регистър и приложение за отдалечен достъп One-Stop- Shop.

 2. Увеличаване кръга от институции с право на безплатен отдалечен достъп до данните въведени в ИИСКИР, подмодул Имотен регистър.

 3. Повишаване ефективността на работа на служителите, обслужващи имотния регистър с цел подобряване обслужването на гражданите;

 4. Ефективно функциониране на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър. Преглед на дейността и функционирането на информационната система, с цел изготвяне на детайлен анализ за постигнатото чрез нейното внедряване и предприемане на последващи действия;

 5. Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии с цел оптимизиране на работата в службите по вписванията;

 6. Осигуряване и проектиране на помещения за СВ - гр.Търговище и СВ - гр.Плевен;

 7. Съкращаване на времето за подаване на документи от нотариусите към службите по вписванията;

 8. Облекчаване дейността на службите по вписванията и на съдиите по вписванията;

 9. Доразвитие на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба;

 10. Подобряване качеството на изпълнение на служебните задължения и бързина при въвеждане в електронната система и вписване на подадените актове в рамките на законовия срок;

 11. Постигане на пълна взаимозаменяемост на служителите от службите по вписванията. Постигане на гъвкавост и по-голяма ефективност на работата на служителите;

 12. Създаване на предварителни и реални партиди;

 13. Повишаване сигурността на информацията и оптимизирането на разпределението на работа.

 14. Преформулиране на целите и модела на прехода към имотен регистър и изготвяне на окончателен законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР (паралелно - на ЗС, ГПК и ЗУТ), в частност решаване на следните основни проблеми:

  1. Предефиниране на разбирането за предварителна имотна партида, респективно подготовката за електронна имотна партида и нейния информационен носител;

  2. Предефиниране на процедурата за създаване на имотен регистър;

  3. Създаване на задължение и процедура за формиране на имотна партида по повод на всяко образувано нотариално производство;

  4. Окончателно установяване на принцип за създаване на партида за всяка сграда и всеки обект в един поземлен имот, независимо от броя собственици.

  5. Предприемане на други мерки и промени, разработени с цялостната стратегия за преминаване към имотна регистрация.

 1. След осигуряване на финансов ресурс, организиране и провеждане на обучителни програми за съдии по вписванията, нотариусите, съдебните изпълнители и други за запознаване със системата и нейните възможности.

 2. Въз основа на одобрения законопроект за изменение и допълнение на ЗКИР приемане на окончателните текстове на:

   1. Наредба по чл. 6, ал. 3 от ЗКИР (при допускането за отпадане потребността от наредбата по чл. 7, ал. 3 от ЗКИР);

   2. Проекта за постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за вписванията;

   3. Изменение и допълнение на Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър.

 1. Създаване на постоянно действаща система за мониторинг на въвеждането на имотен регистър.

 2. Въвеждане в информационната система на стари актове, вписани в службите по вписванията, но невъведени в информационна система, за попълване на електронния архив от данни при наличие на техническата възможност чрез функционалносттите на ИИСКИР.

 3. Приемане на цялостна стратегия за преминаване към система на имотна регистрация.


1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
Проект на Решение за одоб-ряване на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските органи-зации в Република България за пе-риода...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония,...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом