Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
страница1/4
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер298.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cadastre.bg/sites/default/files/files/page/programa2012.doc
  1   2   3   4


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т


И З В Л Е Ч Е Н И Е


ОТ

П Р О Т О К О Л № 31


ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на 22 август 2012 година
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


Р Е Ш Е Н И Я:


1. Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г.
1. Приема Програмата за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г.

2. Средствата за изпълнение на програмата по т. 1 са за сметка на бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на правосъдието за 2012 г.

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието да организират изпълнението на програмата по т. 1


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


П Р О Г Р А М АЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕ НА

КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ПРЕЗ 2012 г.
С О Ф И Я

АПРИЛ 2012 Г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Програмата за създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г. е разработена в съответствие с изискването на чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Тя е съобразена с Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение № 326 от 11.05.2001 г. на Министерския съвет, актуализирана с Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет от 29. 11. 2007 г.

В съответствие със ЗКИР, предвидените финансови средства са предназначени както за дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), така и за Агенцията по вписванията (АВ).

Програмата не включва дейности по геодезия и картография, които са възложени на АГКК по реда на Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ, бр. 29 от 17 април 2006 г.).

С Програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър, развитието и поддържането на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, и процеса на предоставяне на услуги за външни потребители на системата чрез отдалечен достъп, организацията, необходимите материални, човешки и финансови ресурси.

С Програмата се прилага принципа кадастрална карта да се създава за територии с интензивен пазар на недвижими имоти и с голям инвестиционен интерес, както и да се подобрява обслужването на потребителите с кадастрална информация.

Развитието на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е елемент и приоритет на държавната политика за реформи в системата на вписванията за преминаване от персонална към поимотна (реална) система на вписвания на правно релевантните факти по отношение на собствеността върху недвижимите имоти.

Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър е разработена през м. април, тъй като съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗКИР тя следва да определи обема на различните дейности по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотният регистър в съответствие с утвърдените и актуализирани бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Министерство на правосъдието.

Програмата включва и Отчет за извършените дейности по кадастъра и имотния регистър през 2011 г.


  1. НОРМАТИВНА УРЕДБА


Кадастърът и имотният регистър в Република България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (в сила от 1.01.2001 г.).

През 2012 г. ще бъдат разработени, съответно изменени и допълнени нормативните актове посочени в таблица № 1. С разработването на нови или чрез изменение на действащи нормативни актове се цели:

- ускоряване на процеса по установяване на АГКК като единствен орган, предоставящ кадастрална информация за територията на цялата страна;

- подобряване и улесняване на реда за поддържане в актуален вид на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- прецизиране на условията и реда при обмена на данни между кадастъра и имотния регистър;

- подобряване на административно-техническото обслужване, предоставяно от АГКК;

- нормативно уреждане на реда и условията за предоставяне на кадастрални данни от АГКК.


Таблица № 1

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


отговорно ведомство

срок


1.

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

МРРБ и МП

ІV

тримесечие

2.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

ІV

тримесечие

3.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра

МРРБ

ІV

тримесечие


4.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

МРРБ

ІV

тримесечие

5.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

МРРБ

ІV

тримесечие

6.

Наредба за предоставяне на кадастрални, геодезически и картографски материали и данни (чл. 58, ал. 1 ЗКИР)

МРРБ

ІV

тримесечие

7.

ПМС за изменение и допълнение на раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

МРРБ

ІV

тримесечие

8.

Формат на записа на цифровите карти и регистри към тях

МРРБ

ІV

тримесечие

9.

Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР)

МРРБ и МП

ІV

тримесечие

10.

Наредба за изменение на Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

МП

ІV

тримесечие
  1   2   3   4

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
Проект на Решение за одоб-ряване на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските органи-зации в Република България за пе-риода...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония,...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом