Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения
ИмеМодел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер272.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eiot.ovo.bg/k-savet/katalog.doc
Иновативни практики в управлението

Дейност 7.5.2. НП Квалификация

Тематично направление 3:

Иновативни подходи в управлението
за взаимодействие със заинтересовани страниЗАЕДНО, ЗАДРУЖНО, С ОБЩИ УСИЛИЯ


Каталог


Модели на конкретни практики

за взаимодействие със заинтересовани страни


Алгоритъм за модел


  • Житейски умения

  • Заинтересовани страни

  • Главна цел

  • Формат

  • Целеви групи

  • Времеви обхват

  • Очаквани резултати

  • Евентуални рискове

  • Мултиплициране


Алгоритъмът е с отворена и свободна структура – могат да се допълват и коригират неговите основни стъпки, както и мястото им в цялостната структура на модела.


Модел № 1


Една нетрадиционна родителска среща


Житейски умения: презентиране, работа в екип, креативност, инициативност

Заинтересовани страни: родителите, Регионален инспекторат по образованието

Главна цел: създаване на положителна нагласа на училищната общност, в т ч. и на родителите, към съвместната работа между заинтересованите страни

Формат: родителска среща

Целеви групи: паралелка

Времеви обхват: учебен срок

Очаквани резултати: променена нагласа на родителите към училището като единствена институция, ангажирана с изграждане на житейски умения у учениците

Евентуални рискове: да се омаловажат проблемните ситуации в стремежа да се изтъкнат положителните моменти

Мултиплициране:

паралелка – клас – училище – други училища


Модел № 2


Детска полицейска академия


Житейски умения: за адекватно поведение в рискови ситуации; за безопасно поведение на учениците като пешеходци и велосипедисти

Заинтересовани страни: родители, полиция

Главна цел: запознаване с част от дейностите на МВР, касаещи гражданските умения на учениците

Формат: детска академия

Целеви групи: ученици от прогимназиален етап

Времеви обхват: 3 години

Очаквани резултати: по-ниска степен на податливост към негативни социални влияния; интерес към професията на полицая

Евентуални рискове: копиране на негативно поведение

Мултиплициране: в други училища


Модел № 3


Проект „Подавам ти ръка”


Житейски умения: за общуване при решаване на социални проблеми и изграждане на ползотворни социални контакти, свързани с доброволческата дейност на младите хора

Заинтересовани страни: Училищно настоятелство, Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Център за младежки дейности и инициативи, Туристическо дружество, Български червен кръст

Главна цел: умения за гражданска позиция и гражданско поведение

Формат: проект

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: 6 месеца

Очаквани резултати: популяризирани идеи на доброволчеството като кауза и изградени умения в тази насока

Евентуални рискове: непълна подкрепа и демотивация на учениците доброволци

Мултиплициране: промяна на формата от проект в клуб чрез дейностите по проект УСПЕХ и ученическото самоуправление


Модел № 4


Дискусионно студио “Чисти ръце”

(Проблемът за корупцията

в българското общество)

Житейски умения: за изразяване на гражданска позиция и взаимодействие с институциите

Заинтересовани страни: Регионален инспекторат по образованието, полиция, съд, медии

Главна цел: придобиване на по-голяма увереност за изразяване на гражданска позиция

Формат: дискусионно студио

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: 3 месеца

Очаквани резултати: фокусиране вниманието на младите хора към проблема и изграждане на основа за бъдеща работа по него

Евентуални рискове: в начина на организиране на дейността – концентрирането на информация в кратък времеви обхват може да доведе до идеята, че обект/субект на корупция е всеки

Мултиплициране: включване на дискусионното студио в годишния план на училището за следващата учебна година; съвместна дейност с други училища


Модел № 5


Здравословен начин на живот


Житейски умения: за здравословен начин на живот

Заинтересовани страни: Регионален инспекторат по образованието, Регионална здравна инспекция, родители, община, неправителствени организации

Главна цел: повишаване информираността и обогатяване здравната култура на младите хора

Формат: клуб, проект

Целеви групи: ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: ежегодно

Очаквани резултати: повишена информираност по проблемите на здравето, обучени ученици за лидери в сферата на превенция за здраве

Евентуални рискове: превръщане на идеята в самоцел

Мултиплициране: чрез извънкласните дейности по проект УСПЕХ


Модел № 6


Кръгла маса на тема

Готовност на институциите да партнират с младите хора“


Житейски умения: при пътуване на ученици в чужбина за доброволчески инициативи, за обучение и за работа

Заинтересовани страни: община, Училищно настоятелство, СБА, Регионален исторически музей, Клуб на нестопанските организации, ДЗИ, КАТ, Бюро по труда, РДВР, РЗИ

Главна цел: синхронизиране на дейностите между заинтересованите страни, формиране и усъвършенстване на житейски умения, повишаване информираността на младите хора

Формат: кръгла маса

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: месец

Очаквани резултати: синхронизирани дейности между заинтересованите страни, формирани и усъвършенствани житейски умения, повишена информираност на младите хора

Евентуални рискове: несвоевременно актуализиране на нормативната уредба от страна на заинтересованите страни на сайта на иновативната практика

Мултиплициране: в други училища


Модел № 7


Дискусионно студио

Рискове и проблеми при пазаруване в интернет“


Житейски умения: за защита на личните данни и за превенция на риска за потребителите на стоки и услуги в интернет пространството

Заинтересовани страни: РД на Комисията за защита на потребителите, служба БОП на ОД на МВР, IT – специалист, Търговско-промишлена палата, РЗИ, родители

Главна цел: изграждане на отговорност за защита на личните данни

Формат: дискусионно студио

Целеви групи: ученици от прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: месец

Очаквани резултати: изградени умения за защита на личните данни и превенция на риска за потребителите на стоки и услуги в интернет пространството

Евентуални рискове: епизодичност на дейността

Мултиплициране: в други училища


Модел № 8


Обществен форум „Училищната общност и житейските умения на младите хора”


Житейски умения: за работа в екип

Заинтересовани страни: Регионален инспекторат по образованието, Районна здравна инспекция, НАП, КАТ, РПУ, ОДП, клуб НСО, Асоциация „Ная”, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, БЧК, ОДК, ЦМДИ

Главна цел: позитивна промяна в нагласата на обществото за ролята на училището при формиране на житейски умения; синхронизиране на дейностите между заинтересованите страни Формат: обществен форум

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: месец

Очаквани резултати: повишена информираност за проблемите на образованието в контекста на житейските умения на младите хора

Евентуални рискове: неефективна ангажираност от някои заинтересовани страни

Мултиплициране: в други области


Модел № 9


Иновационно студио „Апробиране на модел за взаимодействие между преподаватели, експерти от РИО и психолози във връзка с националното външно оценяване в ІV, VІІ, ХІІ клас”


Житейски умения: за работа в екип, креативност

Заинтересовани страни: родители специалисти, РИО, Ресурсен център, Комплекс за социални услуги, учители и директори от пилотните училища по иновативната практика

Главна цел: повишаване квалификацията на преподавателите за синхронизиране на дейностите със заинтересованите страни относно: способностите на младите хора да използват житейските си умения в ситуации, близки до реалните, в контекста на PISA; променящия се профил на ученика; активното учене и критическото мислене; типовите грешки в устната и писмената реч на учениците

Формат: квалификационна форма - иновационно студио Целеви групи: ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: месец

Очаквани резултати: повишена квалификация на преподавателите

Евентуални рискове: недостатъчна мотивация

Мултиплициране: в други училища


Модел № 10


Дискусионно студио „Организацията на учебното време на учениците от училищата в съседни държави”


Житейски умения: за организиране на учебното време

Заинтересовани страни: Регионален инспекторат по образованието, Околийско управление на образованието в гр. Истанбул

Главна цел: реализиране на бъдещо партньорство за управленски, образователен и културен обмен между училищата от съседни държави за осъществяване на съвместни инициативи в областта на образователните политики за обмен на добри практики

Формат: квалификационна форма – дискусионно студио Целеви групи: ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: месец

Очаквани резултати: разширени възможности за квалификация; обвързване с идеята на ЕИОТ за четиригодишно стратегическо планиране

Евентуални рискове: неосъществено партньорство

Мултиплициране: в други училища


Модел № 11


Обучение на доброволци на тема

Заедно за по-добър живот“


Житейски умения: за решаване на казуси и дискутиране; за толерантност към „другия”

Заинтересовани страни: БЧК, родители

Главна цел: преодоляване на предразсъдъците и стереотипите в обществото

Формат: обучение на доброволци

Целеви групи: ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: седмица

Очаквани резултати: обучени доброволци

Евентуални рискове: епизодичност на дейността, недостатъчна мотивация

Мултиплициране: във формите по проект УСПЕХ


Модел № 12


Практика „Поведенчески модели за защита и самозащита”


Житейски умения: за общуване, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на решения, за избор на професия

Заинтересовани страни: РУ „Полиция“, родители

Главна цел: изграждане на поведенчески модели за защита и самозащита; превенция на агресията сред учениците

Формат: практика

Целеви групи: ученици от прогимназиален етап

Времеви обхват: седмица

Очаквани резултати: подобряване на обществената сигурност и опазване живота и здравето на децата

Евентуални рискове: копиране на негативно поведение

Мултиплициране: в други училища


Модел № 13


Семинар практикум на тема

Позитивни подходи за подкрепа на деца с емоционални затруднения”


Житейски умения: за социализиране

Заинтересовани страни: родители, РЗИ, фондация „Партньори България“

Главна цел: оказване съдействие на родителите, срещащи проблеми при възпитанието и развитието на децата си

Формат: двуфазен семинар практикум

Целеви групи: ученици от начален етап

Времеви обхват: два месеца

Очаквани резултати: повишена информираност по проблемите на възпитанието

Евентуални рискове: ниска посещаемост на родителите поради притеснение от нетолерантно отношение

Мултиплициране: в други училища


Модел № 14


Театрално матине

Заедно на сцената на живота”


Житейски умения: за общуване с връстници, за възприемане на изкуството като сцена на живота; за разбиране и интерпретиране на драматургични текстове и театрални представления; за изява на способности и таланти; за уместно използване на езика на тялото; за преодоляване на притеснение и стрес; поемане на отговорност; работа в екип

Заинтересовани страни: родители, Драматичен театър, Регионална библиотека, Регионален исторически музей, училища партньори

Главна цел: популяризиране на театралното изкуство сред най-младите и формиране у учениците на основни начални умения в сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство; създаване на позитивна нагласа чрез общуване с езика на изкуството; повишаване интереса на училищната общност към извънкласните дейности

Формат: тетрално матине

Целеви групи: ученици от прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: засилен интерес към сценичните изкуства; изградени нагласи за ролята на театъра в естетическото и нравствено възпитание на младежите; формирани креативни личности с развито въображение и осъзната потребност от изява; обогатена обща култура

Евентуални рискове: завишени очаквания към заниманията с изкуство за разрешаване на реалните проблеми

Мултиплициране: във формите по проект УСПЕХ


Модел № 15


Литературна работилница „Силата на словото”


Житейски умения: за създаване на езиково и литературно пространство, пренесено от реални житейски ситуации; за осъзнаване необходимостта от естествена и правилна реч; за личностна изява, инициатива и творчество

Заинтересовани страни: родители, Регионална библиотека, печатни и електронни медии, ОДК, Младежки дом

Главна цел: откриване и развиване способностите и таланта на учениците, на мисловността и чувствителността им в различни аспекти, оптимизиране на извънкласната дейност в училище

Формат: литературна работилница

Целеви групи: ученици от прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: популяризирани способности на подрастващите, създадено поле за изява, въздействие върху всички страни на училищната общност чрез силата на литературата

Евентуални рискове: неумение за адекватна самооценка

Мултиплициране: във формите по проект УСПЕХ


Модел № 16


Студио „Публична реч”


Житейски умения: за успешна комуникация в социална среда; за заявяване и аргументирано отстояване на личностна позиция; за изслушване на събеседника; за правилно говорене и овладяване езика на тялото

Заинтересовани страни: родители, Районен съд, Драматичен театър

Главна цел: провокиране интелектуалния потенциал на младите хора и постигане на готовност за участието им в успешни комуникативни ситуации

Формат: студио

Целеви групи: ученици от прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: изградени речеви и социални умения и готовност за успешно общуване в различни житейски сфери

Евентуални рискове: непълно разгръщане на темата

Мултиплициране: в други училища


Модел № 17


Клуб „Джуниър Ачийвмънт”


Житейски умения: за предприемачество, инициативност, поемане на отговорност, работа в екип, следване на инструкции, провеждане на срещи с хора от местния бизнес,
комуникация

Заинтересовани страни: родители, РИО, община, областна администрация, Търговско-промишлена палата, доброволчески организации, медии

Главна цел: разбиране връзката на образованието с бъдещата трудова дейност; насърчаване на свободната инициатива и предприемачество в класната стая

Формат: клуб

Целеви групи: ученици от трети клас

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: изградени умения за предприемачество, за вземане на решения,  за бъдещо участие в стопанския живот на общината, областта и страната

Евентуални рискове: кратък период, ранна възраст

Мултиплициране: в други класове от начален етап


Модел № 18


Семинар „Обучение в предприемачество”


Житейски умения: за инициативност, предприемачество, водене на преговори, презентиране по дадена тема, себепредставяне, слушане, поемане на премерен риск

Заинтересовани страни: родители, Търговско – промишлена палата, РИО

Главна цел: провокиране инициативността на младите хора за предприемаческа дейност

Формат: обучителен семинар

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: два месеца

Очаквани резултати: изградени нагласи и готовност за активно предприемачество

Евентуални рискове: кратък период, непълно разгръщане на темата

Мултиплициране: в други училища


Модел № 19


Студио „Връзки с обществеността”


Житейски умения: за запознаване със спецификата на общуването с и чрез медиите; за успешна социална комуникация, водене на преговори, презентиране по дадена тема, себепредставяне, изслушване

Заинтересовани страни: родители, медии, общинска и областна администрация, МВР, НАП, културни институции

Главна цел: провокиране инициативността и готовността на младите хора за опознаване на различни обществени институции и осъществяване на комуникация с медиите

Формат: студио

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: изградени нагласи и готовност за активно гражданско общуване със средствата на PR-а

Евентуални рискове: кратък период, непълно разгръщане на темата

Мултиплициране: чрез формите на проект УСПЕХ


Модел № 20


Клуб „Да опознаем институциите”


Житейски умения: за участие в местното самоуправление; ангажираност и гражданска позиция; отстояване на гражданските права

Заинтересовани страни: родители, РИО, общинска администрация, областна администрация, Комисия за защита на потребителите, Районен съд, Регионална библиотека

Главна цел: интегриране на житейски умения, свързани с ролята и функциите на институциите, правата и задълженията на гражданите

Формат: клуб

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: формирани основни умения за работа с институции и администрации, изградени нагласи и готовност за защита на личните права и участие в местното самоуправление

Евентуални рискове: кратък период, непълно разгръщане на темата

Мултиплициране: в други училища


Модел № 21


Клуб „Етноистория”


Житейски умения: за изграждане на идентичност и себеусещане; за изследователска работа - обичаи, традиции, бит; за работа в екип; за презентиране по дадена тема; за представяне на краен продукт

Заинтересовани страни: родители, РИО, музеи

Главна цел: възпитаване в дух на патриотизъм; създаване атмосфера на толерантност, търпимост, уважение; обогатяване на училищния музей

Формат: клуб

Целеви групи: ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: изградени нагласи и готовност за популяризиране на етноисторията

Евентуални рискове: непълно разгръщане на темата, кратък период

Мултиплициране: чрез формите на проект УСПЕХ, в други училища


Модел № 22


Клуб „Английски без граници“


Житейски умения: за общуване и изразяване на английски език, водене на кореспонденция, адекватен превод в разговор с англоговорящи партньори

Заинтересовани страни: родители

Главна цел: запознаване с английската култура и традиции и вникване в народопсихологията на английското общество чрез най-добрите модели на английската класическа литература

Формат: клуб

Целеви групи: ученици от гимназиален етап

Времеви обхват: целогодишно

Очаквани резултати: усъвършенствани умения за по-лесно и уверено общуване на езика

Евентуални рискове: усвояване на негативни тенденции, характерни за английската култура; демотивация в резултат на сложни образци на английската класическа литература

Мултиплициране: в прогимназиален етап, в други училища


Модел № 23


Психотренинг „Емоционална интелигентност”


Житейски умения: за идентифициране на различни емоционални състояния; за изграждане на стратегии за ефективно отреагиране

Заинтересовани страни: родители, психолози, психотерапевти, Младежки дом

Главна цел: разширяване емоционалния регистър на учениците

Формат: психотренинг

Целеви групи: ученици от прогимназиален и гимназиален етап

Времеви обхват: месец

Очаквани резултати: разширен емоционален регистър на учениците

Евентуални рискове: кратък период

Мултиплициране: чрез формите по проект УСПЕХ; в други училища


Модел № 24


Местни традиции и обичаи


Житейски умения: работа в екип, креативност, инициативност, презентиране

Заинтересовани страни: Сдружение за среда и култура „Попово ХХI век”, Исторически музей, ПТА „Северняче”

Главна цел: Запознаване с местните традиции и обичаи. Възпитаване в родолюбие и патриотизъм.

Формат: среща – разговор, демонстрация, наблюдение, беседа, медийна кампания - излъчване на клипове изработени от ученици

Целеви групи: IV клас

Времеви обхват: м.Април и м.Май

Очаквани резултати: повишена информираност за местните обичаи и традиции, засилване интереса към народното творчество и създаване на потребност от общуване със заинтересованите страни

Евентуални рискове: в начина на организиране на дейността, информационно претоварване

Мултиплициране: паралелка, клас, училище, дейности по проект УСПЕХ


Модел № 25


Аз съм в беда – телефон на доверието


Житейски умения: общуване при решаване на социални проблеми

Заинтересовани страни: Дирекция „Социално подпомагане“ – Попово, отдел „Закрила на детето“, РУ „Полиция”, МКБППМН, родителски съвети

Главна цел: Изграждане на умения за гражданско поведение и позиция, доверие в институциите- заинтересовани страни

Формат: дискусия, тренинг- обучение,радио и телевизионни репортажи и публикации в пресата, провеждане на информационно- разяснителни дни

Целеви групи: IV клас

Времеви обхват: м.Април и м.Май

Очаквани резултати: повишена информираност за възможностите за търсене на помощ в критични ситуации и придобиване на умение за вземане на решения, преодоляване на задръжките за споделяне на възникналите проблеми

Евентуални рискове: с доверието,превръщане на идеята в самоцел

Мултиплициране: паралелка, клас, училище, семейство


Модел № 26


Моето първо работно място


Житейски умения: работа в екип, креативност, инициативност, самооценка

Заинтересовани страни: Дирекция „Бюро по труда“, Общински съвет на КНСБ, ОбКС на СБУ

Главна цел: По- голяма информираност на младите хора за уменията, които трябва да притежават при избора на професия и възможностите за реализация в родното място

Формат: разговор, тренинг, наблюдение, сюжетно- ролеви игри

Целеви групи: IV и VIII клас

Времеви обхват: м.Април и м.Май

Очаквани резултати: придобиване на предприемачески умения, професионално ориентиране на учениците

Евентуални рискове: недостатъчно осъзнаване и подценяване на значението на тематиката на проблема

Мултиплициране: клас, паралелка, семейство


Модел № 27


Моят живот и жилище се нуждаят от застраховане


Житейски умения: информираност,инициативност, предвидливост, оценка на риска

Заинтересовани страни: Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, “ ДЗИ- Общо застраховане“ ЕАД

Главна цел: Повишаване на информираността за видовете застраховане и ползата от тях

Формат: лекция, наблюдение, презентация, посещения на офиси

Целеви групи: IV и VIII клас

Времеви обхват: м.Април и м.Май- ежегодно

Очаквани резултати: придобиване на знания за застрахователното дело

Евентуални рискове: недостатъчно осъзнаване на значението на тематиката на проблема

Мултиплициране: извънкласните дейности, семейство


Модел № 28


Действия при екстремни ситуации


Житейски умения: доверие и взаимно уважение, съобразителност,предвидливост, оценка на риска при екстремна ситуация, комуникативност

Заинтересовани страни: РС „Пожарна безопасност и защита на населението”

Главна цел: Повишаване на информираността за екстремните ситуации и формиране на умения за адекватна реакция

Формат: тренинг- обучение, демонстрация, наблюдение, запознаване с Училищния план за защита при бедствия, аварии и катастрофи, тематична родителска среща

Целеви групи: IV клас

Времеви обхват: м.Април и м.Май- ежегодно

Очаквани резултати: придобиване на знания и умения за действие при екстремни ситуации, интерес към професията на пожарникаря

Евентуални рискове: копиране на поведение, което може да застраши живота

Мултиплициране: час на класа, семейство


Модел № 29


Ден на отворените врати в РУ „Полиция“


Житейски умения: за адекватно поведение в рискови ситуации; за безопасно поведение на учениците като пешеходци и велосипедисти

Заинтересовани страни: РУ „Полиция”, родители

Главна цел: Запознаване с част от дейностите на полицията, касаещи овладяването на превантивно поведение

Формат: тренинг, демонстрация и наблюдение, представяне на обективна, неперсонализирата информация и актуални данни

Целеви групи: IV клас

Времеви обхват: м.Април и м.Май- ежегодно

Очаквани резултати: по ниска степен на податливост към негативни социални влияния; интерес към професията на полицая, утвърждаване на правила за законосъобразно поведение

Евентуални рискове: копиране на негативно поведение

Мултиплициране: в други училища на територията на града, общината


Модел № 30


Маратон на четенето


Житейски умения: подобряване на четивната техника, потребност от общуване с книгата

Заинтересовани страни: Градска читалищна библиотека, училищна библиотека, родители

Главна цел: Възпитаване на потребност от общуване с книгата

Формат: читателски маратон, сюжетно-ролеви игри

Целеви групи: IV клас

Времеви обхват: Седмица на детската книга - ежегодно

Очаквани резултати: повишаване на читателската култура

Евентуални рискове: свързани с организацията на дейността

Мултиплициране: паралелка, семейство, дейности по проект УСПЕХ


Модел № 31


Икономически знания


Житейски умения: инициативност, предприемчивост, предприемачество

Заинтересовани страни: Общински съвет на КНСБ, ОББ- клон Попово , родители, предприятия, дружества с успешна дейност

Главна цел: Повишаване информираността и обогатяване на икономическата култура на младите хора

Формат: лекция/презентация, тренинг, посещения в банки, предприятия, частни фирми

Целеви групи: VIII клас

Времеви обхват: м.Май, м.Юни

Очаквани резултати: дух на предприемачество, повишаване на икономическата култура

Евентуални рискове: абстрактност на получаваната информация, информационна претовареност

Мултиплициране: паралелка, клас, училище


Модел № 32


Развитие на средното образование в гр. Попово


Житейски умения: образованост, самооценка, общуване, сътрудничество

Заинтересовани страни: Община Попово- Дирекция „Хуманитарни дейности“, средни училища

Главна цел: Повишаване информираността относно възможностите на средното образование в общината.Изразяване по отношение към възможностите за реализация.

Формат: беседа/презентация, представяне на информационни материали, посещение в средните училища, тематична родителска среща

Целеви групи: VIII клас

Времеви обхват: м.Юни- ежегодно

Очаквани резултати: променена нагласа към образователните институции, професионално ориентиране

Евентуални рискове: начин на поднасяне и възприемане на информацията

Мултиплициране: паралелка, клас, училище, семейство


Модел № 33


Ролята на местните медии при отразяване на събитията


Житейски умения: информираност, комуникативност, работа в екип, инициативност, сътрудничество

Заинтересовани страни: вестник „Местен вестник“, телевизия СКАТ, местен радиовъзел

Главна цел: Запознаване с ролята на медиите за отразяване и формиране на обществените нагласи

Формат: дискусия, наблюдение, посещение в офисите на местните медии, сюжетно- ролеви игри

Целеви групи: VIII клас

Времеви обхват: м.Юни- ежегодно

Очаквани резултати: отношение и поведение в гражданското общество, изграждане на активна гражданска позиция

Евентуални рискове: начин на поднасяне и възприемане на информацията

Мултиплициране: дейности по проект УСПЕХ, кръжок „Журналистика”


Модел № 34


Общински преглед на училищното любителско творчество


Житейски умения: работа в екип, инициативност, креативност

Заинтересовани страни: Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий 1882“, Дом на културата, самодейни състави, родители, Ученически съвет, родители

Главна цел: Стимулиране творческа активност, инициативност и изява

Формат: преглед, участие на талантливи ученици в Прегледа на училищното любителско творчество

Целеви групи: IV и VIII клас и други талантливи ученици

Времеви обхват: м.Март- ежегодно

Очаквани резултати: повишена творческата активност и стремеж за изява, издигане качеството на изпълнението

Евентуални рискове: несъответствие между талант и възможности

Мултиплициране: дейности по проект УСПЕХ, талантливите ученици от училището, семейство


Модел № 35


Местна власт


Житейски умения: знания за местното самоуправление и местната власт

Заинтересовани страни: Община Попово

Главна цел: Получаване на знания за функциите на местната администрация, насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и задължения

Формат: среща-разговор, посещение в Община Попово, дискусия

Целеви групи: VIII клас

Времеви обхват: м. Май, м. Юни- ежегодно

Очаквани резултати: фокусиране вниманието на младите хора към институциите и формиране на активна гражданска позиция

Евентуални рискове: формализиране на представите за дейността на местната власт

Мултиплициране: дейности по проект УСПЕХ, гражданско образование


Модел № 36


10 юни – Ден на Попово


Житейски умения: знания за миналото, настоящето и бъдещето на Попово

Заинтересовани страни: Община Попово, Исторически музей, Дом на културата, родители

Главна цел: запознаване с възникването и развитието на града, формиране на гражданска позиция

Формат: среща-разговор с краеведи, презентиране, участие в празничните изяви свързани с Деня на Попово, провокиран диалог в семейството

Целеви групи: VIII клас

Времеви обхват: м. Юни- ежегодно

Очаквани резултати: фокусиране вниманието на младите хора към историята на родния край и формиране на активна гражданска позиция

Евентуални рискове: несъответствие на получената информация с възрастовите особености на целевата група

Мултиплициране: дейности по проект УСПЕХ, паралелка, клас, училище, семейство


Свързани:

Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconOnto-pedia: онтология, представяща модел на просветната система в българия в периода 1940-1945 г
В нея са обхванати 107 понятия, извлечени след анализ на съдържанието на над 1500 архивни документа. Този модел може да послужи като...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconДейности заложени във
Организиране свободното време на децата през лятната ваканция чрез провеждане на образователни, спортни и развлекателни дейности...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения icon"черноок, чернокос и даже чернокож господин със засукани мустаки"
В тази сложна и динамична обстановка се ражда и битува образът на Бай Ганьо. И точно тя слага категоричен отпечатък върху неговата...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconТеми, идеи, проблеми и герои в литературата на модерните времена
...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconРеч на г-н Иван Искров, управител на бнб, пред годишната среща на Асоциацията на търговските банки, Пловдив, 22 април 2005 г
Измина една година от последната разширена банкова среща. Тази година бе много успешна за банковата система
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconЗапитване до министерството по европейските въпроси относно въвеждането на етичния модел „един фармацевт – една аптека
Българският фармацевтичен съюз настоява да се преустановят спекулациите с името на Европейската комисия относно евентуални процедури...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconЕвристични методи в управлението
Ефективното управление на една организация предпоставя компетентност, умения, желание и творческо мислене. Творчеството става една...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconМеждународна среща на
Идеи за пространствен модел на устойчиво развитие в Черноморския регион. Културен ландшафт и повишена капиталност на териториите...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconЛичен разказ (автобиография) за междукултурни срещи и преживявания
Личният разказ (автобиография) ти дава възможност да опишеш и да помислиш за една специфична междукултурна среща или преживяване,...
Модел №1 Една нетрадиционна родителска среща Житейски умения iconSave the Animals
Във всяка една от областите има по 3 животни, които детето може да търси и около 20, които среща по пътя си и може да получава информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом