Правилни к
ИмеПравилни к
страница1/3
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер272.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://egbb.org/Documents/pr.doc
  1   2   3
" ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ Б. БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК - 4400, ул.”Пирдоп” № 1

П Р А В И Л Н И КНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ” – ГРАД ПАЗАРДЖИК

2010/2011 уч. год.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този правилник се определят функциите, правилата и задълженията на училищното ръководство, учителите, учениците, административния и помощен персонал с цел да се осигури укрепване на трудовата дисциплина, пълно и рационално използвне на работното време за подобряване ефективността от учебно-възпитателната работа /УВР/.

(2) Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището.


РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО


Чл. 2. (1) В училището се обучават 1033 ученици, разпределени в 41 паралелки както следва:

8 (подготвителен) клас а, б, в, г – с преподаване на немски език, д,е, ж – с преподаване на английски език и з, и – с преподаване на френски език; 9 а, б, в, г – с преподаване на немски език, 9 д, е – с преподаване на английски език, 9 ж, з – с преподаване на френски език, 10 а, б, в, г - с преподаване на немски език, 10 д, е - с преподаване на английски език, 10 ж, з - с преподаване на френски език; 11 а, б, в,г – с преподаване на немски език, 11 д,е – с преподаване на английски език, 11 ж,з – с преподаване на френски език; 12 а, б, в, г – с преподаване на немски език, 12 д, е – с преподаване на английски език, 12 ж, з – с преподаване на френски език, които се обучават без усвояване на професия.

(2) Учениците са на 5-дневна учебна седмица с 32-часова натовареност по общообразователна подготовка и ЗИП и 2-часова натовареност по СИП. Учебните занятия се водят на две смени по определен график.

(3) Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:

1. дневна

2. самостоятелна

(4) В ЕГ се подготвят ученици за немска езикова диплома по утвърдени правила.

1. Подборът на учениците в DSD групите се извършва след провеждане на изпит по немски език след 9 клас.

2. Балообразуващи оценки са оценката от изпита (9 клас) и оценката от външното оценяване в 8 клас.

(5) Учебната година се организира в два учебни срока, съгласно утвърдения учебен план.

(6) Между учебните години и по време на учебната година учениците ползват ваканции, съгласно утвърдения учебен план.


ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


Чл. 3. (1) - първи учебен срок - 15.09.2010 г. -28.01.2011 г.

- втори учебен срок -01.02.2011 г. - 30.06.2011 г.

12 клас - 15.09.2010 г. -11.05.2011 г.

( 2) - ваканции:

Коледна - 24.12.2010 г. - 02.01. 2011г.

Междусрочна - 29.01. 2011 г. - 31.01. 2011г.

Пролетна - 30.03.2011 г. - 10.04. 2011г.

Пролетна за 12 клас - 30.03. 2011 г. - 03.04. 2011г.


(3) Неучебни дни:

01.11.2010г. - Ден на народните будители

10.02.2011г. - Патронен празник

17.05.2011г. - ДЗИ по БЕЛ

19.05.2011г. - Втори ДЗИ

25.05.2011г. - по повод Деня на славянската писменост


(4) За екскурзии, спортни и други училищни празници и за принудително прекъсване на учебния процес по непреодолими причини да се ползват до две учебни седмици.


Чл. 4. (1) Учебните занятия започват в 7,30 часа. Следобедните занятия започват в 13.30 часа. Промени се разрешават съгласувано с ръководството на гимназията. Поради двусменното обучение продължителността на учебния час е 40 минути с разрешение на РИО - Пазарджик. Междучасията са с продължителност 10 минути, с едно голямо междучасие от 20 минути между третия и четвъртия час. Намаляване на учебните часове не се допуска.

(2) Всеки учебен час започва с биене на звънец. Нарушаване на работата в часа и влизане, излизане, извеждане на учители и ученици от час не се допуска. Всички съобщения за учениците и учителите се правят от дирекцията по подходящ начин и в подходящо време.

(3) Без разрешение от директора или помощник директорите учениците не могат да бъдат ангажирани за никакви други мероприятия и извънкласни занимания освен планираните.

(4) Организацията по отделните учебни предмети, формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците, начините за формиране на срочна и годишна оценка, както и условията за завършване на клас, етап и степен на образование се определят в ЗНП, ППЗНП, Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и Указанието на МОMН за организиране на дейностите в училищата през съответната учебна година.


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 5. (1) Организацията, управлението и цялостната дейност на училището се извършва от:

 1. Директор и ПС, съобразно техните правомощия.

 2. Помощник директори, пряко подчинени на директора.

 3. Комисии и методически обединения, подчинени на директора чрез ПД.

 4. Класен ръководител.

 5. Учител.

 6. Училищно настоятелство.

 7. Ученически съвет на училището.


Чл. 6. (1) Директорът, като орган за управление на училището:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда;

7. обявява свободните места в бюрото по труда и в регионалния инспекторат по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им;

8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;

11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

15. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) При отсъствие на директора за срок повече от 30 календарни дни началникът на регионалния инспекторат по образованието сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".

(4) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.

Чл. 7. Помощник-директорът подпомага директора при организирането и контрола на учебната, административната или учебно-производствената дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.


Чл. 8. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. приема правилника за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. избира формите на обучение;

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания "преместване в друго училище до края на учебната година" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст";

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 1 от ППЗНП;

11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

12 утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали, по предложение на училищното настоятелство.

Чл. 9. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 10. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.


Чл. 11. (1) УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО е обществен орган за подпомагане на дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на регионалните инспекторати на МОМН.

(5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.

Чл. 12. (1) В състава на училищното настоятелство се включват:

 1. Представители на учителите, които са на щатна работа в училището, съставляващи до 1/3 от числения състав на съвета.

 2. Представители на родителите, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело.

(2) Училищното настоятелство се изгражда и функционира съгласно Правилника за

устройството и дейността на училищните настоятелства.


Чл. 13. ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРИТЕ подпомагат директора при организиране на

учебната, административната и възпитателната дейност в училището съгласно

нормативните актове в системата на народната просвета и съответната

длъжностна характеристика.


Чл. 14. Помощник директорът по административните въпроси:

 1. Организира и контролира работата на административния и обслужващия персонал, снабдяването на училището с необходимата организационна техника и материали, взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура /спонсориране, помощи, дарения и т.н./.

 2. Организира и контролира правилното водене на училищната документация и кореспонденция, изпълнението на текущите и основни ремонти, разширяването и обогатяването на МТБ.

 3. Осигурява изпълнението на изискванията на противопожарната охрана, охрана и хигиена на труда, дейността на учебното заведение при природни бедствия и крупни аварии, летния отдих и храненето на учениците.

 4. Подготвя и предлага на директора сключването на договорите за предоставяне на сградния фонд на училището за нуждите на граждани, стопански организации, фирми и др. в съответствие с изискванията на Закона за наемните отношения и Наредбата за договорите, трудовите договори с целия персонал.

 5. Участва в разработването на бюджета, плана на труда и щатното разписание на училището, Образец № 1, вътрешната нормативна уредба, свързана с организацията на работната заплата.

 6. Грижи се за осигуряване на правно обслужване на учебното заведение по искане на директора.

 7. Организира решаването на социално-битовите проблеми на учителите.

 8. Ако притежава учителска правоспособност, има право да изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност, съгласно утвърдените нормативи.


Чл. 15. Помощник директорът по учебната дейност

 1. Осъществява по насоки от директора организацията, ръководството и контрола на учебната и възпитателната работа в училището.

 2. Организира изпълнението на учебните планове и програми, и контролира тяхното спазване.

 3. Осигурява прилагане на педагогическите и специалните методически изисквания към учебно-възпитателния процес.

 4. Отговаря за редовното провеждане на класно-урочните и извънкласните учебни занятия и за резултатите от тях.

 5. Разработва проект за разпределение на учебните предмети и часовете между учителите.

 6. Подпомага учителите в изготвянето на годишните им разпределения на учебния материал.

 7. Организира съставянето на седмично разписание на учебните занятия.

 8. Изготвя графиците за провеждане на изпити, изготвя заповедите на изпитните комисии и организира работата им.

 9. Организира правилното системно водене на училищната класна документация и отговаря за нейното състояние, проверява класните дневници, съгласно плана за контролната дейност.

 10. Направлява и контролира работата на класните ръководители, на ИГ и МО.

 11. Осигурява режим на урочна и извънкласна работа в училището без претоварване на учениците.

 12. Изготвя съответните раздели на срочните и годишни информации и статистически отчети за УВР.

 13. При непредвидено отсъствие на директора го замества с всички негови права и задължения.Чл. 16. Помощник директорите са пряко подчинени на директора на училището. Поддържат

връзки и взаимоотношения с училищното настоятелство, родителската общественост,

министерства, ведомства, фирми и други стопански и културни организации и

институции.


Чл. 17. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МО:

 1. Се определя от директора на училището в началото на учебната година за период текущата учебна година.

 2. Изготвя годишен календарен план за работата на групата /обединението/.

 3. Взема отношение по участието на учителите в квалификационни курсове, семинари, съвещания и други.

 4. В края на първия срок и в края на учебната година обсъжда дейността на групата /обединението/ и представя на училищното ръководство отчет за нея.


Чл. 18. МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

 1. Организира УВР в кръга на своята област по свои планове, съобразени с изискванията на нормативните документи и се ръководи от председател.

 2. Обсъжда и дава предложение пред ръководството за разпределение на часовете между учителите.

 3. Организира и провежда установяването на входното и изходно ниво на учениците по различните предмети и представя на ръководството кратка информация.

 4. Обсъжда резултатите от обучението и набелязва мерки за повишаване на неговата ефективност.

 5. Отчита постигнатите резултати в края на първия срок и на годината.

 6. Води протокол за заседанията си в специална протоколна тетрадка.
  1   2   3

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом