Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер35.98 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Dokladl_cb.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на финансовото управление на разходите по държавния бюджет (централен бюджет и бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити) - оценка на контролната среда, оценка на риска, анализ на паричните потоци (пилотен одит)


В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2004 г. и заповеди на ръководителя на отделение ІІ “Финансов одит” е извършен одит на финансовото управление на разходите по държавния бюджет (централен бюджет и бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити) – оценка на контролната среда, оценка на риска, анализ на паричните потоци (пилотен одит) за периода 01.01.2004 г. – 31.12.2004 г.

Връчен е Одитен доклад № 0200000604 от 13.10.2005 г. и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП), е постъпило становище от Пламен Орешарски, министър на финансите.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП настоящият доклад за резултатите от одита е изпратен на министъра на финансите с препоръки за подобряване на финансовото управление на разходите по централния бюджет.


І. Анализ на резултатите от извършения одит

и някои основни изводи

Обобщените резултати от извършения одит, направени въз основа на констатациите, включени в одитния доклад, са:

  • Управлението на разходите по централния бюджет и трансферите за другите бюджети е в съответствие със законовите разпоредби, актовете на Министерския съвет, утвърдените правила и процедури при ниска степен на риск от незаконосъобразни действия.

  • През периода 2000-2004 г. делът на разходите, пряко извършени и отчетени по централния бюджет, намалява, нараства делът на трансферите за бюджетите на държавните органи, министерствата, ведомствата и общините.
  • По централния бюджет са отчетени средства (за капиталови трансфери, субсидии, по показател “Издръжка” - средства за преструктуриране, консервация, ликвидация на рудодобива, въгледобива, уранодобива и екологично възстановяване на територията), предоставени на ползватели, които са в ресорите и компетенциите на отраслови министерства. През 2004 г. са отчетени субсидии за текуща дейност в размер на 110 304,9 хил. лв., преведени на: Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Столичната община, “Български държавни железници” ЕАД, “Български пощи” ЕООД и други; капиталовите трансфери са 58 579,5 хил. лв. и са предоставени на НК “Железопътна инфраструктура”, Летище София - ЕАД, БТА, БЧК – национален комитет, Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации, Студентски столове и общежития; капиталови трансфери за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии в размер на
    44 243,9 хил. лв. са преведени на общини. Средствата за преструктуриране на рудодобива, въгледобива, уранодобива и екологично възстановяване на територията – 22 202,7 хил. лв., са за търговски дружества от рудодобивния отрасъл. За усвоените средства не се предоставя своевременна информация от всички ползватели. Не е достатъчна информацията и за неусвоените средства.

● Присъщите на централния бюджет разходи - трансферите за други бюджети, са изпълнени над приетите от Народното събрание със Закона за държавния бюджет за 2004 г. с 1 069 345,1 хил. лв. Допълнителните средства са предоставени в изпълнение на нормативни актове на Министерския съвет чрез извършване на корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на Закона за устройството на държавния бюджет – чл. 34, ал. 1 и ал. 2, и чл. 35, ал. 2. Корекциите са многобройни, особено през последните месеци и дни на годината. Предоставянето на значителни средства в периода 01.10.2004 г. – 31.12.2004 г. съдържа риск тези средства да не се усвоят или да се усвоят нецелесъобразно.

● Въвеждането на Информационната система за финансово управление (ИСФУ), независимо от извършената актуализация през м. септември 2004 г. на Стратегията за изграждане на ИСФУ за периода 2004 – 2008 г., не се осъществява в определените срокове и обхват.


ІІ. Препоръки


На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП за подобряване управлението на разходите по централния бюджет и трансферите за други бюджети на министъра на финансите са дадени следните препоръки:

1. Да се извърши анализ на нормативни актове на Министерския съвет с вносител министъра на финансите, в които се предвиждат бюджетни разходи от централния бюджет, предназначени за ползване от субекти на ресорни министерства. Въз основа на този анализ да се предприемат мерки за отчитане на тези разходи по съответните бюджети.

2. Да се ускори внедряването на основно приложение “Финансово счетоводство” в ИСФУ.

3. За допълнителните трансфери от централния бюджет по бюджетите на държавните органи, общините и други самостоятелни бюджети, предоставени в периода 01.10. – 31.12. на текущата година, министърът на финансите да изисква информация за действително усвоените средства - техния размер и характер.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП в срок до 01.03.2006 г. министърът на финансите следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено отделение ІІІ на Сметната палата.


Свилена СИМЕОНОВА,

член на Сметната палата и

ръководител на отделение ІІІ


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом