Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
ИмеФолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер117.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://romaeducation.com/userfiles/Documents/Teachers/Vasil Levski - Burgas.doc
Интегриране на СИП „Информационни технологии” и СИП Фолклор на етносите в България” - иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен


Кремена Танева – Николова –

Начален учител и преподавател по „Информационни технологии”

Димитринка Чолакова -

Начален учител и преподавател по „Фолклор на етносите в България”


От години въпросът за интегрирането на ромските деца както в училище, така и в обществото въобще, стои отворен. Факт е, че обществото е негативно настроено към етноса като цяло. По- тревожен обаче е фактът, че отношението на педагогическата общност към училища с висок процент ученици от ромски етнос са меко казано негативни. Преподавателите от такъв тип училища са смятани за по- ниска категория, а учениците едва ли не за „втора ръка” и безпреспективни. Институциите изчерпват ангажимента си към ромските деца само и единствено с препоръки, а в повечето случаи просто „размахват” нормативни документи, регламентиращи броя на учениците в паралелките. Обикновено родителите се сочат като виновниците за ниската посещаемост в училище на децата от ромски етнос. Безхаберието от страна на институциите, по отношение интегрирането на тези деца, обаче е също толкова отговорно, колкото и родителите.

Трябва да отбележим, че родителите на децата от ромски етнос, не изпълняват (поне не пълноценно) възпитателната си функция и тази отговорност е прехвърлена изцяло на училището. Причините можем да търсим в много аспекти, по- важното в случая е, че училището трябва да компенсира липсата на единия възпитателен конструкт във взаимодействието учител- ученик- родител. Често в лицето на родителите не намираме партньори, каквито би следвало да са. Дисбалансът в педагогическите взаимодействията предизвикаха аномалии, които доведоха до нарастване на негативните явления в обществото. Зачестилите случаи на агресия, насилие, употреба на алкохол, тютюнопушeне, сектантство и т. н. не могат да се игнорират с лека ръка – последствията ще бъдат катастрофални за обществото.

Основно училище „Васил Левски” – гр. Бургас, кв. Горно Езерово е от т. нар. клас „квартални” училища с типичната характеристика – висок процент ученици от етнически малцинства (предимно роми). Излишно е да навлизаме в спецификата на етноса, още повече, че дори специалисти не се наемат да определят към коя група се причисляват ромите, живеещи на територията на квартала. Всеизвестен факт е, че ромите не водят уседнал начин на живот и образованието не е приоритет в ценностната им система. Това съществено затруднява работата на педагогическата колегия. Родителите не съдействат на училището, децата са ангажирани с несвойствени за възрастта си домашни задължения и не са мотивирани за училищен труд. Големият въпрос е: Как да мотивираме тези деца за училищен труд и по- важното – как да формираме траен интерес и отговорно отношение към учебно- възпитателния процес?

През последните години, на общонационално ниво, бяха апробирани много начини, които обаче не дадоха задоволители резултати. В нашето училище използвахме и алтернативни методи за привличане и задържане на учениците – работа в клубове по интереси; работа в извънкласни и извънурочни дейности; участия в инициативи и мероприятия на местно, регионално и национално ниво; диференциран подход в учебно- възпитателните дейности; креативни решения по отношение обучението и възпитанието; почти ежедневни контакти с родителската общност. Въпреки, че тези методи дадоха някакъв положителен резултат, модернизацията и глобализацията на обществото, както и техническият прогрес, отново ни поставиха пред изпитание.

В отговор на предизвикателствата, както и в търсене на ефективно и трайно решение на проблема за привличането и задържането на учениците в училище, през учебната 2006/ 2007 година в Основно училище „Васил Левски” стартира съвместен , вътрешноучилищен проект, между СИП „Фолклор на етносите в България” и СИП „Информационни технологии”.

Преди да представим проекта ще отделим внимание на двете дисциплини.

СИП „Фолклор на етносите в България” е съвсем нова дисицплина, чиято поява се обуславя от няколко фактора:

 1. Големият процент непривлечени и/или отпаднали ромски деца от българската образователно система.

 2. Дълбоки предразсъдъци по отношение на ромския етнос.

 3. Слабо застъпените мултикултурни елементи в предметите от учебната програма.

Тези фактори са проблем не само за самата ромска общност, но и за обществото като цяло. Отпадането от училище води до ниска квалификация както в образователен, така и в чисто социален план, което от своя страна води и до задълбочаване на предразсъдъците спрямо ромите. В тази връзка и в съответствие с посоените проблеми са формулирани и целите на СИП „Фолклор на етносите в България”:

  • Привличане и задържане на ромските деца в училище.

  • Формиране на етническа толерантност, търпимост и солидарност у всички деца.

  • Реално въвеждане на мултикултурни елементи в учебната програма.

  • Активно ангажране на ромските родители в дейности, свързани с училището.

При въвеждането на предмета в училище срещнахме доста трудности породени най- вече от факта, че родителите, а и обществото не разбират, какво точно представлява тази учебна дисциплина. Тук е мястото да отговорим на въпроса „Какво НЕ е СИП „Фолклор на етносите в България”.

Това не е предмет, ориентиран само към ромските деца - една от основните му цели е преодоляване на предразсъдъците спрямо ромите. В учебните помагала и програмата са представени както ромски, така и български и турски фолклор, а също така и известни авторски произведения от български и световни класици. Учебният процес и учебните помагала са на български език, което разсейва съмнението, че това е предмет „Майчин ромски език”. В тази връзка СИП „Фолклор на етносите в България” може да бъде преподаван от учители от различен етнически произход.

Резонно се налага въпросът „Какво Е СИП „Фолклор на етносите в България”?

Тъй като идеята е предметът да се преподава в хетерогенни групи, това помага за преодоляване на предразсъдъците спрямо ромските деца. Чрез възможностите за изява, които дава СИП „Фолклор на етносите в България”, ромските ученици не остават изолирани от училищният живот, те чувстват, че училището е и тяхно. А чрез възможностите за изява на регионално и национално ниво, те придобиват самъчувствие и вяра в собствените сили. Въпреки че ромският фолклор е поставен в центъра, той е представен във връзката му с другите етноси в България и в контекста на общонационалната българска култура, като формира както общонационални, така и общочовешки ценности.

Като контрапункт на СИП „Фолклор на етносите в България” се явява СИП „Информационни технологии”. И тук се породиха много въпроси – защо и необходимо ли е изобщо изучаването на СИП „Информационни технологии”.

Училището е иманентна част от обществото. То трябва да се развива успоредно с общиствените процеси и маргинализирането му ще доведе до крах в българското образование – вече са налице първите признаци. Факт е т. нар. „Втора вълна” в Интернет, идването на която се обуславя от глобализирането на света. Последните световни изследвания, недвусмислено показват преориентиране към глобалната мрежа, като източник на информация. Загубите на позициите на българското училище в това отношение трябва да бъдат наваксани и то незабавно. Българското училище трябва да фокусра вниманието си върху алтернативните източници за информация и да ги идползва в пряката учебно- възпитателна дейност.

Кои са плюсовете на СИП „Информационни технологии”?

Въпреки общото схващане, че не само, че не помагат, а даже и вредят на комуникативната култура, нашето становище е, че използването на компютрите като среда за обучение и то под ръководството на учителя, не само не вреди, но даже и значително подобрява правописа, комуникативните умения, обогатява речника и дори подпомага правоговора.

От друга страна, чрез неизчерпаемите си ресурси на глобалната мрежа, възможностите на компютърната система и софтуерните продукти, учебният процес е по- интересен и приятен за учениците. Конкуренцията между фирмите производителки на софтуер е довела до наличиено на богат избор от материали, които са много по- атрактивни от учебниците и учебните помагала.

Предметът „Информационни технологии” се радва на огромен интерес от страна на учениците, което съдейства за привличането и задържането им в училище; прави училищния труд по привлекателен, а самата учебно- възпитателна работа по- интересна. Компютърът, като средство за обучение, е универсален – няма учебна дисциплина, при която да не е полезен и това трябва да се използва максимално.

Въпреки гореизброените плюсове и при въвеждането на предмета „Информационни технологии” в училище се появиха множество проблеми. Като цяло концепцията за въвеждането на информационните технологии в българското училище закъсня. Нямаше достатъчно подготвени кадри и станахме свидетели на парадокса учениците да учат учителите. Учениците използват компютрите в домашни условия, овладените заниня обаче са стихийни. Канализирането на знанията им, както и насочването на тези знания за образователни цели е задача на учителите. Това очерта и целите, които фиксирахме за СИП „Информационни технологии”.

 • Изграждане на първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение.

 • Овладяване на първоначални умения за работа с компютърна система.

 • Повишаване на комуникационната култура и провокиране на интереса към информационните технологии.

 • Използавне на компютърната система и възможностите й, както и възможностите на глобалната мрежа като среда за обучение. Учениците не просто да се обучават за чисто техническата част, а да се обучават чрез възможностите, които предоставя компютърът и глобалната мрежа.

 • Придобиване на навици за ползване на компютърната система и ресурса на глобалната мрежа за подготовка на учебни материали и по другите учебни предмети.

 • Формиране на траен интерес и позитивно отношение към ученето въобще.

В малките населени места, кадето отпадането на учениците е най- наболял, а малко домакинства разполагат с домашен компютър, обучението по „Информационни технологии” е най – необходимо.

Съчетаването на тези две на пръв поглед доста отдалечени по своята същност дисциплини, неминуемо ще провокира въпроса – защо?

Както отбелязахме в самото начало основно училище „Васил Левски” е от типа „квартални училища”, където проблема с привличането и задържането на учениците в училище и особено наболял. В търсене алтернативи за ефективно разрешаване на този проблем, решихме да експериментираме с две абсолютно нови дисциплини, които да обединим в един общ проект – най- доброто от традициите и съвременните технологии. По този начин учениците се възпитават в духа на традицията, но със средствата на съвремието и бъдещето. При осъществяването на проекта използвахме интерактивни техники и междупредметни връзки, не само между двата СИП-а, но и с предмети от задължителната подготовка, като по този начин обединихме целия учебно- възпитателен процес.

Разбира се едно такова дръзко начинание не беше осъществено самоцелно. Основната цел вече неколкократно я споменахме – привличане и задържане на учениците в училище. В светлината на Обединена Европа и глобализацията на света, както и във връзка със зачестилите случаи на агресия сред учениците, ние си поставихме и други цели, а именно: възпитаване в дух на толерантност и зачитане традициите на различните етноси; превенция срещу негативните явления в обществото, ксенофобските прояви и агресията.

Като очаквани резултати фиксирахме: повишаване на интереса към ученето и училището въобще; намаляване броя на неоснователните отсъствия от училище; формиране на нагласи за работа в екип; формиране на трайни нагласи за толерантно отношение към представителите на различни етноси; осъзнаване нуждата от мултиетнически диалог и разбирателство.

В проекта бяха включени ученици от ІІ и ІV клас на Основно училище „Васил Левски” гр. Бургас, кв. Горно Езерово, които посещаваха и СИП „Фолклор на етносите в България” и СИП „Информационни технологии”. Трябва да подчертаем, че тези ученици се самоопределят като роми или турци и майчиният им език не е български.

Проектът и целите му се осъществиха, чрез конкретни дейности, в центъра на които са учениците, но водещата фигура е учителят, който канализира, подпомага и синхронизира дейността и с личния си пример дава модел на подражание – нещо, от което тези деца имат огромна потребност. Освен, че осъществяват дейности според собствените си интереси, учениците са по- дълго време в педагогическо взаимодействие, както с учителя, така и с другите ученици, което създава благоприятни условия за хуманизиране на взаимоотношенията „учител – ученик”. Дейностите стимулират креативността, творческите изяви и акумулират позитивни нагласи. Чрез тяхното разнообразие всяко дете има възможност да се включи в тях съобразно възможностите си, нещо повече – дават възможност за индивидуална изява, осигурява се равен достъп и старт (независимо от етническата принадлежност), удовлетворяват потребностите и развиват способностите на децата- роми, повишават тяхното самочувствие и вярата в собствените сили.

Конкретните дейности се осъществяваха успоредно с учебните програми на двата СИП-а, а не за сметка на тях. Те допълваха учебната дейност, като разчупеният модел на проекта, направи училищния труд приятен за децата.

Дейност 1

Запознаване и разучаване по роли на фолклорната, ромска приказка “Цигулката на щъркела”.

Дейността се осъществи в СИП „Фолклор на етносите в България”. Учениците се запознаха със съдържанието на приказката, обсъдиха основните моменти и поуката от приказката и сами разпределиха помежду си ролите. По този начин формираха умения за работа в екип и нагласи за толерантно отношние. При тази дейност използвахме междупредметни връзки с Българския език и литература.

Дейност 2

Изработване на компютърни илюстрации по приказката и писане текста на героите и разказвача.

Дейността се осъществи в СИП „Информационни технологии”. Учениците оцветиха готови шаблони с герои от приказката, допълниха някои по- елементарни елементи по тях, оцветиха, по даден модел, различни елементи от основата на илюстрациите. Самостоятелно си разпределиха текста и написаха думите на героите. Разбира се, при всички дейности учителят консултираше и модерираше работата на учениците. При тази дейност използвахми междупредметни възки с Изобразителното изкуство и Българският език и литература.

Дейност 3

Драматизиране на приказката, изработване на декорите, костюмите и реквизита.

Дейността се осъществи в СИП „Фолклор на етносите в България”. След като определиха основните моменти в приказката, учениците сами определиха какви декори ще са необходими. На база разпределените роли дадоха предложения за реквизит и костюми. От подръчни материали с помощтта на учителите се изработиха декорите, костюмите и реквизита. Освен удовлетворението от резултатите от собствения труд, учениците получиха и знания от областта на изобразителното и приложното изкуство и умения за прилагането им. Тук се използваха междупредметни връзки с Изобразително изкуство и Домашен бит и техника.

Дейност 4

Изработване на електронен комикс по приказката – изработване и сглобяване на слайдовете, озвучаване на комикса.

Дейността се осъществи в СИП „Информационни технологии”. При тази дейност учениците сглобиха отделните слайдове на комикса. Подбраха подходяща музика и я задодха като фон на комикса. При тази дейност използвахме междупредметни връзки с предметът от задължителната подготовка Музика.

Дейност 5

Представяне на драматизацията по приказката.

Дейността се осъществи в СИП „Фолклор на етносите в България”. Драматизацията беше представена на училищно тържесто, както и на открит урок по СИП „Фолклор на етносите в България”, посветен на 8 април – Международен ден на ромите. Видео матреиал с драматизацията на приказката „Цигулката на щъркела” е поместен на сайта на училището – – http://vasillevski-ou.org

Дейност 6

Представяне на електронния комикс.

Дейността се осъществи в СИП “Информационни технологии”. Електронният комикс беше публикуван в уеб- сайта на училището и представен на открит урок по СИП “Информационни технологии” и на открит урок по СИП „Фолклор на етносите в България”, посветен на 8 април – Международен ден на ромите. Електронният комикс е публикуван в уеб- сайта на училището– http://vasillevski-ou.org


Постигнахме ли резултат от приложението на този проект? Да, въпреки трудностите и неразбирането при стартирането му, смело можем да твърдим, че резултатите са повече от добри.

У учениците, участващи в проекта се наблюдава повишено отговорно онтошение към ученето и училището въобще. Броят на неоснователните отсъствия драстично намаля, учениците, участващи в проекта успяха да привлекат родителите си като партньори на училището – нещо което до сега не се беше случвало. В организирания час „На кафе в часа по СИП „Фолклор на етносите в България” се отзоваха над 20 родители, което ние отчитаме като много голям пробив сред ромската родителска общност. Разчупеният модел на преподаване и взаимодействия в часовете по СИП „Фолклор на етносите в България” и СИП “Информационни технологии” се приемат с голям интерес и успех сред учениците, включени в проекта. Станахме свидетели на много изненадваща реакция от страна на останалите извън проекта ученици. Оказа се, че тези ученици, амбицирани да бъдат включени в СИП- овете, също са повишили отговорното си отношение към училището в прекия учебен процес и са свели до минимум неоснователните си отсъствия от училище. Тъй като работата по проекта е предимно колективна, учениците придобиха умения за работа в екип и нагласи за толерантно отношение, диалог и разбирателство, които прилагат в непосредствената си учебна дейност и във взаимоотношенията помежду си. Родителите проявиха интерес към училищния живот и започнохо да се интересуват от постиженията на децата си. В края на тази учебна година децата, желаещи да се запишат в двата СИП- а се увеличи многократно.

За нас всичко това е индикация, че проектът е успешен и ни дава основание да смятаме, че алтернативните подходи и нестандартните решения имат място и постигат резултати в българското училище.


*В статията са използвани материали, предоставени от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, Велико Търново.


Свързани:

Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconНачален етап на основната образователна степен
Буквар, зп тетрадка по писане №1 Тетрадка по писане №2 Тетрадка по Български език №3
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconРазличията между системите на турски и на български език са една от предпоставките за допускане на еднотипни грешки в речта на учениците билингви, които се наричат интерферентни
Пътища за овладяване на книжовния български език в среда на билингви с ученици в начален етап
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен icon68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър
Относно: Организация на обучението в начален етап на основна образователна степен
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconДържавни образователни изисквания за учебно съдържание
В резултат на обучението по математика в края на началния етап на основната образователна степен ученикът
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconДържавни образователни изисквания за учебно
...
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconНационална конференция Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование
Въвеждане на обучение по предприемачество в начален етап на училищното образование
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconУчебна програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 година
Човекът и обществото”. Стремежът е да се възпитава ученикът в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички етноси...
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconПрограма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас
Седмият клас е предпоследният клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование
Фолклор на етносите в България иновационен модел за образование на деца- билингви в начален етап на основната образователна степен iconКрум Попов" гр. Левски Четвърти „а"
Ето, отминаха 4 години, откакто прекрачихте прага на училището и вече завършвате първи етап на основната образователна степен и то...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом