Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие
ИмеОчакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие
страница1/2
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер266.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ced.bg/uploads/publication/SUMMARY_Q3_07_final..doc
  1   2
Икономиката на България към края на третото тримесечие на 2007 година

(Резюме на доклада на Центъра за икономическо развитие)


Макроикономическа динамика

Очакванията ни за относително високи темпове на общ икономически растеж за 2007 година се запазват, като продължават да се основават на добрите резултати от първото полугодие и конюнктурните индикатори, регистриращи запазване на рекордно високи нива на общия показател за бизнес климата в икономиката, възходящ тренд на бизнес климата в услугите и висок растеж на промишленото производство.

До септември 2007 г. общият показател на бизнес климата в икономиката продължава да се задържа с около 30 процентни пункта над дългосрочната си стойност. От август обаче се наблюдава вече по-съществено намаляване на иначе рекордно високите нива на бизнес климата, регистрирани от юли на м.г. насам в бизнес анкетите на НСИ. Въпреки това и в четирите наблюдавани отраслови сектора нивата на бизнес климата продължават устойчиво да превишават нивата спрямо година назад. Акцент през третото тримесечие е динамиката в услугите, чийто тренд на бизнес климата остава възходящ.

Високата икономическа активност от края на 2006 година се запазва на устойчиво високи нива през деветте месеца на 2007 година с индикации за известно забавяне през третото тримесечие. Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие на около 6.5 на сто, около 6.4 очакваме да бъде и растежът за цялата 2007 година (при 6.7 на сто за третото тримесечие на м.г. и 6.1 на сто за цялата 2006 година). Задържането на динамиката в бизнес климата и влошаването на доверието на потребителите са основание да очакваме забавяне на общия икономически растеж на годишна база през третото в сравнение с предходното тримесечие.

В средносрочен план можем да очакваме известно задържане на растежа в промишлеността. Фактът, че темпът на продажбите започна да изостава в сравнение с темпа на производството в промишлеността на годишна база (съответно 8.5 и 8.7 на сто за осемте месеца на 2007 година), е в съответствие с откроилата се тенденция на намаляване на натоварването на мощностите в този отрасъл (от максимума от 75 на сто през октомври м.г. през юли то е вече 70 на сто). Това кореспондира и с влошаване на показателя за бизнес климата в отрасъла през август и намаляване на осигуреността с поръчки от страната и чужбина през септември. В сравнително неблагоприятна посока се изместват очакванията на бизнеса в този сектор за състоянието на предприятията през следващите момента на анкетата шест месеца.

В основата на очакванията ни за динамиката на общия икономически растеж до края на годината са наличните към момента резултати за динамиката на компонентите на БВП от страна на производството и на търсенето за първата половина на 2007 година. Реалният растеж на БВП продължава да се ускорява спрямо растежа година назад и за полугодието е 6.4 на сто при 6.0 на сто за същия период на м.г. и 6.6 на сто за второто тримесечие при 6.4 на сто за съответното тримесечие на 2006 година. От страна на предлагането растежът за първото полугодие на 2007 година в сравнение с растежа година назад е формиран при по-малък спад на добавената стойност в аграрния сектор и ускорен растеж в промишлеността и услугите. От страна на търсенето динамиката на БВП се определя от високите темпове, с които продължава да расте вътрешното търсене. Рекордно висок темп на годишна база в сравнение с темпа за съответните периоди от 2001 година насам продължава да се регистрира при инвестициите (29.6 на сто). Висок остава и растежът на индивидуалното потребление на домакинствата (6.8 на сто). На фона на добрите данни за икономическия растеж за полугодието трябва да се отбележи, че през второто тримесечие се наблюдава възстановяване на растежа на производителността в икономиката на годишна база, за разлика от наблюдаваната преди това тенденция на намаляване на растежа и дори на спад на производителността на труда в предходните две тримесечия.

През първото полугодие на 2007 година добавената стойност в икономиката расте ускорено (с 8.2 на сто при 6.1 на сто за същия период на м.г.). Растежът на добавената стойност на сектор индустрия се ускорява на 9.1 на сто, вече надхвърля растежа в услугите (8.8 на сто) и е най-високият растеж в индустрията за съответните първи полугодия от 1999 година насам. В този сектор най-бързо през второто тримесечие се развива преработващата промишленост, чиято добавената стойност е нараснала реално с 15 на сто (при 14.5 на сто за първото тримесечие). Леко се забавя ръстът в строителството (11.6 на сто при 15.5 на сто за предходното тримесечие). Продължава тенденцията на спад на добавената стойност в добивната промишленост. Сектор услуги продължава да има по-висок принос за растежа на БВП от страна на производството в сравнение с индустрията. Растежът на добавената стойност на сектора се ускори на 8.8 на сто за първото полугодие на 2007 година (при 6.2 на сто за същия период на м.г.). Все така най-динамичен отрасъл в сектора е финансовото посредничество, чийто ръст на добавената стойност продължава да надхвърля 40 на сто. Аграрният сектор отбеляза спад с 2.3 на сто на годишна база (при ръст с 2.5 на сто за първото тримесечие и спад с 5.3 на сто за второто тримесечие). Няма основания да се очаква възстановяване на равнището в сектора от предходната година.

От страна на търсенето в икономиката растежът на БВП с 6.4 на сто за първото полугодие на 2007 година е формиран от нараснал принос на вътрешното търсене, който възлиза на 14 процентни пункта и влошаващ се размер на отрицателния принос на външната търговия със стоки и услуги (7.5 процентни пункта). Нарастването на приноса на вътрешното търсене в растежа на БВП е свързано с почти двойно нарастване на приноса на инвестициите в основен капитал (който от 3.7 през първото полугодие на м.г. става 7.3 процентни пункта сега) и задържане на приноса на индивидуалното потребление, намалява значително приносът на изменението на запасите, приносът на колективното потребление остава отрицателен и размерът му е без промяна. Влошаването на размера на отрицателния нетен принос на търговията със стоки и услуги се дължи на износа, чийто положителен принос намалява повече (от 6.8 на едва 2.7 процентни пункта) отколкото намаляването на отрицателния принос на вноса на стоки и услуги (от 12.4 на 10.2 процентни пункта). Реалният растеж на инвестициите в основен капитал през първото полугодие достигна 29.6 на сто при 16.5 на сто за съответния период на м.г. През второто тримесечие обаче нарастването е вече с около десет процентни пункта по-ниско в сравнение с първото тримесечие (съответно 35.9 и 24.7 на сто за първото и второто тримесечие). Най-много инвестиции се насочват към преработващата промишленост (20.6 на сто през второто тримесечие). Забелязва се известно задържане на растежа на потреблението, който за първото полугодие на 2007 година е 6 на сто и е практически същият като растежа за същия период на м.г. (6.1 на сто). За второто тримесечие растежът с 5.2 на сто е вече по-бавен в сравнение с растежа през първото (7 на сто) и е по-нисък и от растежа за същия период на м.г. (7.2 на сто). Отрицателното салдо в търговията със стоки и услуги като елемент на брутния вътрешен продукт на страната за полугодието се е влошило в сравнение със същия период на м.г. от 20 на 24.2 на сто от БВП, тъй като реалният растеж на износа на стоки и услуги се е забавил значително (на едва 4.1 на сто при 11.2 на сто за първото полугодие на м.г.), докато растежът на вноса на стоки и услуги се забавя, но по-слабо (на 11.9 на сто при 16.1 на сто за същия период на 2006 година). Интересно е да се отбележи, че по тримесечия износът расте по-бързо през второто в сравнение с първото тримесечие, а вносът обратно – забавя растежа си през второто тримесечие.

Последните налични резултати за платежния баланс на страната с останалия свят са за осемте месеца на 2007 година. Дефицитът по текущата сметка нараства на годишна база от 7.5 на 12 на сто от годишния БВП. Над 96 на сто от влошаването на дефицита на текущата сметка (с 1312 млн. евро) се формира от нарастването на дефицита по търговското салдо, както и от намаляването на положителните салда по текущите трансфери и по нетния доход. Благоприятен е приносът само на салдото по услугите, което за разглеждания период е положително и нараства с 277 млн. евро.

Увеличаващият се дефицит на търговския баланс (над 5 млрд. евро CIF/FOB за периода януари-август 2007 г.) е един от основните рискове в макроикономическата ситуация. Продължава тенденцията на изпреварващо нарастване на вноса в сравнение с износа. Част от това нарастване е свързано с увеличеното вътрешно потребителско търсене и улесненото кредитиране, но по-голямата част е резултат от разширяващата се производствена база и притока на преки чуждестранни инвестиции. Промените в стоковата структура на експорта се дължат както на по-високите цени на суровините на международния пазар, така и на устойчивото нарастване на дела на потребителските и инвестиционните стоки в общия износ. Последните две групи стоки регистрират най-голямо нарастване и при вноса. Динамиката му е свързана с високите темпове на икономически растеж, увеличаващите се доходи, притока на чужди капитали и растящата инвестиционна активност. Особено активна е търговията с Европейския съюз (62 на сто от износа и 58 на сто от вноса), но колкото и да е естествено това нарастване на вътрешнообщностната търговия в условията на членство в ЕС, то крие определен риск за икономиката на страната при евентуално забавяне на икономическия растеж в Общността.

Преките чуждестранни инвестиции, влезли в страната за осемте месеца на годината (3.4 млрд. евро), са с 22 на сто повече от същия период на 2006 година. Очаква се този темп да се запази до края на годината и общият годишен обем на чуждите инвестиции да надхвърли 5 млрд. евро. Важно е да се отбележи, че делът на ПЧИ в недвижими имоти (35 на сто) надвишава този в производството (25 на сто) и финансовото посредничество (20 на сто). Това разпределение има индиректно въздействие върху увеличаващия се дефицит по текущата сметка. Независимо от опасенията, че глобалната кредитна криза ще засегне именно сектора на недвижимите имоти и свързаните с него строителство, туризъм и финансови услуги, интересът към този сектор се запазва, тъй като се смята, че капацитетът за получаване на добра възвръщаемост не е изчерпан. Сравнително изгодното съотношение между риска и възвръщаемостта на инвестициите в страната ще продължи да поддържа нейната атрактивност. Условие за задържане равнището на чуждестранните инвестиции ще бъде провеждането на спешна реформа в публичния сектор.

За деветте месеца от началото на 2007 година инфлацията в страната (т.е. поскъпването на потребителските стоки и услуги, измерено с националния ИПЦ) е 8.9 на сто спрямо декември м.г. (при 2.5 на сто натрупана инфлация за същия период на 2006 година). В резултат на сравнително рязкото покачване на общото равнище на потребителските цени, регистрирано през юли, август и септември, инфлацията на годишна база се удвои и от 5.6 на сто за юни спрямо същия месец на м.г. достигна 13.1 на сто за септември спрямо септември м.г. (при 5.6 на сто за септември 2006 г. спрямо септември 2005 г.). Основна причина за покачването на общата инфлация през летните месеци беше необичайното поскъпване на хранителните стоки (съответно с 4.8 на сто през юли, 7.3 на сто през август и 2.1 на сто през септември), настъпило под влияние на неблагоприятна вътрешна и външна пазарна среда. За деветте месеца от началото на годината най-значителен принос в общото изменение на цените на потребителските стоки и услуги имат хранителните стоки, които са поскъпнали с 14.9 на сто през септември спрямо декември м.г. и допринасят с 5.4 процентни пункта за размера на общата натрупана инфлация от 8.9 на сто. За цялата 2007 година (декември спрямо декември м.г.) очакваме инфлацията да достигне 12 на сто (при 6.5 на сто за цялата предходна година).

Значително по-голямо нарастване на цените от началото на годината до септември се регистрира за 100-те социално най-чувствителни стоки и услуги, наблюдавани в малката потребителска кошница (14 на сто). В преобладаващата си част се формира от покачването на цените на хранителните стоки, което в състава на тази кошница е 19.6 на сто и генерира 11.3 процентни пункта принос.

За период от една година (от август 2006 г. до август 2007 г.) равнището на общите цени на производител в промишлеността се е увеличило с 8.1 на сто, а на цените за вътрешния пазар – с 9 на сто. Това показва известен спекулативен натиск върху цените на вътрешния пазар от производители и търговци. Спрямо година назад най-значително са се повишили цените в хранително-вкусовата промишленост (съответно общото изменение е 19.2 на сто, а това на вътрешния пазар – 20.7 на сто), следват енергийните отрасли и металургията.

Икономически активното население в страната нараства с почти същия темп както за полугодието година назад (с 2.9 на сто при 2.5 на сто за първото полугодие на м.г.), което се дължи на нарастване на броя на заетите с 5.1 на сто за първото полугодие на 2007 година (при 4.0 на сто за същия период на м.г.) и ускоряване на темпа на намаляване броя на безработните, който възлиза на 18.1 на сто (при 10.5 на сто за съответното полугодие на м.г.). Намаляването на броя на лицата извън работната сила (със 118 хил. души до 3189 хил. през първото полугодие на 2007 година) в съчетание с намаляването на броя на обезкуражените лица (с 81 хил. души до 218 хил.) свидетелства, че в икономиката се появяват подходящи работни места и за лица, които за известен период не са били участници на пазара на труда.

Промените в статуса според заетостта продължават да водят до нарастване на дела на наетите (от 86.7 на сто за второто тримесечие на м.г. на 87.7 на сто за второто тримесечие на 2007 година) за сметка намаляване дяловете на работодателите, самонаетите и неплатените работници.

През второто тримесечие на 2007 година наблюдаваме благоприятно сближаване на темповете на растеж на заетостта и производителността в икономиката, с което може да се очаква прекъсване на продължилата няколко предходни тримесечия тенденция на намаляване на темповете на производителността на труда. Ускоряването на общия икономически растеж през второто тримесечие спрямо растежа година назад (от 6.4 на 6.6 на сто), както и на добавената стойност (от 5.8 на 8.7 на сто), се осъществява при ускоряване на темповете на заетостта (от 4 на 5.1 на сто) при същевременно подобряване и на темповете на производителността. Темпът на добавената стойност на 1 зает се подобрява от 1.4 на 4.9 на сто, по-умерено е подобряването на темпа на БВП на 1 зает – от 2 на 2.9 на сто.

Коефициентите на безработица (методология на НСИ) продължават да намаляват. Общата безработица намалява на 6.8 на сто за второто тримесечие на 2007 година при 9.0 на сто година назад. Делът на продължително безработните (с продължителност на безработица повече от една година) в броя на всички безработни обаче се е увеличил (от 54 на 57 на сто), същевременно се подобрява коефициентът на продължителна безработица (дял на продължително безработни от икономически активното население) – от 4.8 на 3.9 на сто от икономически активните лица на възраст 15 и повече години. Най-значително намалява коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-24 години – от 20.5 на 12.6 на сто.

Индекс ЕСТАТ на бизнес климата


Въпреки инфлационния натиск, скъпите горива, задаващата се зима и факта, че данните са събрани в разгара на учителската стачка, и не на последно място, напук на очакванията на екипа, провеждащ изследването, през октомври ЕСТАТ индекс бележи нова рекордна стойност, надвишаваща предходната с почти един пункт. За втори път в шестгодишната история на показателя наблюдаваме годишен пик през октомври. Прецедентът бе през есента на 2005 година, когато показателят за първи път не „зачете” зависимостта на мненията от сезона.

От една страна, тези факти говорят за реално стабилизиране на състоянието на компаниите и за подобряване на бизнес средата. Без съмнение фирмите продължават да бъдат зависими от процесите и тенденциите на макроикономическо ниво, но изглеждат по-еманципирани от повърхностните събития.

От друга обаче, те са показателни за промяна в манталитета на предприемачите, които анализират конюнктурата, а не откликват на нея първосигнално, както това прави населението. Само допреди година-две сходствата между оценките на бизнеса и общественото мнение бяха много повече от разликите.


Икономическа политика


Политика към предприятията. През изминалия период международната рейтингова агенция Fitch Rating потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чужда валута “BBB” и дългосрочния кредитен рейтинг в местна валута “BBB+”. Потвърден бе таванът на страната “А-” и краткосрочния рейтинг “F3”. Перспективата остава стабилна. Рейтингът на България продължава да бъде поддържан от силния растеж, в основата на който е вътрешното търсене. Инвестициите нарастват и достигат 32 на сто от БВП, подкрепяни от притока на чужди капитали.

Стимулирането на инвестициите в страната продължава да бъде приоритет. От 1 септември влязоха в сила промените в Закона за насърчаване на инвестициите. През септември правителството, макар и със закъснение, прие новия правилник за приложение на закона. Според него се запазва минималният праг от 40 млн. лв. за подкрепа на инвестиционните проекти. Инвеститорите се разделят в два класа – „А” и „Б”, като в първия попадат проекти за над 70 млн. лв., а във втория – за над 40 млн. лв.

През изминалия период не се наблюдават съществени промени в средата за бизнес. Отново беше отложено въвеждането на Търговския регистър. Причините за сериозното закъснение са свързани с липсата на добра комуникация между Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията, която ще води регистъра. Съществуват и технически проблеми по изграждането на регистъра. Очаква се въвеждането му да стане в началото на 2008 година. Беше решено да се създаде експертна група, която да подпомогне стартирането на Търговския регистър. Той ще доведе до подобряване на бизнес средата, безпроблемно и експедитивно вписване и получаване на информация от страна на бизнеса.

Негативно влияние върху условията за бизнес оказва корупцията. В края на септември Асоциация „Прозрачност без граници” представи резултатите от Индекса за възприятие на корупцията на международната неправителствена организация Transparency International за 2007 година. Индексът измерва нивото на политическа и административна корупция в съответната страна според това как го възприемат представителите на бизнеса, анализаторите от целия свят, в т.ч. и експертите от съответната държава. Коефициентът на България е 4.1, което й определя 64-то място сред изследваните 180 страни. Зад нас е Румъния, с индекс от 3.7, но северната ни съседка е подобрила индекса си с 6 пункта в сравнение с 2006 година. След като от 1998 до 2001 година корупционният индекс за България нараства от 2.9 до 3.7 пункта, през последните пет години (2002-2007 година) той се запазва на равнище от около 4.0 пункта, т.е. страната остава „устойчиво корумпирана”. Това говори за ниска ефективност на институциите, ангажирани в борбата срещу корупцията на всички равнища.


Публични финанси. Въпреки вноските в европейския бюджет, консолидираният бюджет на страната показва отново значителен излишък. Фискалният резерв също продължава да нараства и към края на май е на ниво от 7.9 млрд. лева.

Към края на август косвените данъци формират около 70 на сто от данъчните приходи на правителството. От преките данъци корпоративният данък е с най-голям събран обем – 100 на сто от заложения в бюджета, което се дължи на намалената ставка и на растежа на икономиката.

Външният държавен и държавногарантиран дълг е на ниво 4.2 млрд. евро за юли 2007 г., което е с около 470.6 млн. евро по-малко в сравнение с нивото от декември 2006 г. Въпреки растежа на частния външен дълг финансовата стабилност не е застрашена в краткосрочен аспект.

Дългосрочната финансова стабилност на страната зависи от ускоряването на структурните реформи: либерализиране на бизнес средата, приватизация, ограничаване на корупцията, подобряване ефикасността на правоохранителните органи и съдебната система и др.

Най-съществени промени се предвиждат в облагането на доходите на физическите лица. През 2008 година прогресивната данъчна скала ще бъде заменена от плосък данък с една от най-ниските ставки в ЕС. Общият ефект за данъкоплатците е позитивен, ще се увеличи диференциацията на разполагаемия нетен доход и възможностите за стимулиране на по-квалифицираните работници. Реформата ще има отрицателен ефект за лицата с ниски доходи. И синдикатите настояват за компенсаторни политики в полза на засегнатите групи.

Акцизите върху цигарите, безоловния бензин, газьола, керосина, кокса, въглищата, електрическата енергия за стопански цели се увеличават. Намалява акцизът за смеси на биогорива с течни горива. Отменя се акцизът върху кафето. Патентният данък става местен данък. Предоставя се възможността на общинските съвети да определят размера на местните данъци в зададените в закона граници. В областта на корпоративното облагане и данъка върху добавената стойност се въвеждат промени с технически характер, които няма съществено да ги променят през 2008 година.


Социална и здравна политика. Правителството определи фискалната рамка за политиката по доходите през 2008 година. При прогнозна годишна инфлация от 3.7 на сто бюджетните заплати и пенсиите ще бъдат индексирани с 6.9 на сто в края на полугодието. Индексацията не отчита в пълна степен инфлацията от 2007 година, като самата прогноза за 2008 година е твърде оптимистична. Минималната заплата се увеличава от 180 на 220 лв., а минималният месечен осигурителен доход става 240 лв. Тези параметри имат за цел повишаване на реалните доходи, но достигането й зависи от това дали ще бъде овладян високият темп на нарастване на потребителските цени от 2007 година.

От първи октомври т.г. осигурителната вноска намалява с 3 пункта – с един пункт за фонд “Пенсии” и с два пункта за фонд “Безработица”. Очакванията за по-висока събираемост през следващата година са свързани главно с повишаването на заплатите. През септември бяха определени новите осигурителни прагове за 2008 година. Те се увеличават средно с 26.8 на сто. В някои браншове, като строителството, хранителната промишленост и др., повишението достига 35-45 на сто. Рязкото повишаване на минималните прагове крие известни рискове за гъвкавостта на трудовия пазар. Договорените равнища са резултат от общите очаквания, че нерегламентираните доходи ще намаляват след въвеждане на плоския данък и понижаване на осигурителната тежест. Тези очаквания не се основават на точни прогнози за търсенето на работна сила. Затова високите минимални равнища на заплатите в някои отрасли могат да унищожат целия позитивен ефект на фискалните облекчения.

Министерство на здравеопазването публикува многократно отлагания проект на Националната здравна стратегия 2007-2013. Престурктурирането и ефективното управление на болничната помощ е определено като основна стратегическа цел. Ще се премахне забраната за приватизация на болници, но проектът не съдържа конкретни срокове и план за действие в тази област.


Екологична политика. Акцентите на публичния дебат в областта на екологичната политика към края на третото тримесечие се концентрираха в изпълнението на ангажиментите на България по европейските директиви за защита на птиците и местообитанията (познати като екологична мрежа “Натура 2000”) и готовността на държавата и бизнеса за усвояване на средствата от европейските структурни фондове, предназначени за подобряване на екологичната инфраструктура и общото състояние на околната среда.

В областта на биологичното разнообразие бе постигнат напредък с приемането на почти окончателния вариант на зоните, които ще бъдат включени в европейската екологична мрежа, като нерешен остава въпросът за бъдещото развитие на Черноморските крайбрежни зони.

Продължава подготовката на инфраструктурни проекти в областите води и управление на отпадъците в съответствие с приоритетите на оперативна програма “Околна среда”.

Наред с управление на отпадъците, политиката, свързана с климатичните промени, е втората област, посочена в официална оценка на ЕК като неудовлетворителна. Ако не бъде постигнат напредък в решаването на проблема с управлението на отпадъците в Софийска община и подобряване мониторинга на парниковите газове, ЕК може да стартира наказателна съдебна процедура срещу България.

Бъдещата политика, свързана с промените в климата, зависи от приемането от ЕС на Националния план за разпределение на квоти за вредни емисии за 2007 година и за периода 2008-2012 година. Механизмът за разпределение на квоти, описан в разчетите на правителството от август 2007 г., не беше признат от Комисията като адекватно отразяващ икономическото състояние на българските предприятия и възможностите им да се включат в европейската схема за намаляване на вредните емисии. Комисията реши да намали общото количество квоти на страната с 37.4 на сто. Съответно, максималният размер за кредити на българските инсталации следва да бъде намален с не повече от 12.55 на сто от размера на досега определената квота за всяка инсталация. България чрез МОСВ има намерение да обжалва становището на Комисията. Доколкото става въпрос за принципни различия при изготвянето на един документ, макар и с изключителна важност за формулирането на бъдещи стратегически цели за българската индустрия, все още има възможност да бъде постигнат разумен компромис между националните интереси и целите на Общността в тази област. Резултатът ще зависи от компетентността на българската администрация и разумния, принципен подход при избора на приоритети в секторните политики на национално ниво.


Финансов сектор


Банкова система. Към края на третото тримесечие е налице ясно изразена тенденция на нарастване на паричното предлагане, като основните фактори за този процес са високият икономически растеж, нарастването на доходите на домакинствата и фирмите, както и притокът на външни капитали. Ускоряването на нарастването на депозитите при относително постоянните темпове на нарастване на парите извън банките е положителен индикатор по отношение на доверието в банковата система.

Наблюдава се нарастване във всички лихвени проценти, като основният фактор, който повлия върху тази динамика, е нарастването на лихвените равнища на международните пазари и в частност в еврозоната. Може да се каже обаче, че деноминираните в чуждестранна валута кредити, в частност тези в евро, реагират по-чувствително на развитията на международните пазари. През последната година може да се говори за по-съществено нарастване при краткосрочните депозити, независимо от вида на валутата, докато при дългосрочните лихвени проценти се наблюдава относителна стабилност. При срочните депозити нарастването през последните месеци е по-изразено при тези, деноминирани в лева, докато при деноминираните в чуждестранна валута ускорението е по-плавно. Отчасти това може да се дължи на по-бавното нарастване на депозитите в лева и стремеж на банките за компенсиране с по-високи лихви.

Продължава растежът на банковата система вследствие на нарастването както на размера на привлечените средства, така и на капитала на банките. Наблюдава се нарастване в отпуснатите банкови кредити за частния сектор. Най-големият дял в кредитния портфейл на банките през август представляват кредитите, отпуснати на корпоративни клиенти, възлизащи на 50 на сто. Делът на кредите за домакинствата е 28 на сто. Като цяло през последната година се наблюдава тенденция за намаляване на дела на лошите кредити, отпуснати на предприятията и домакинствата.

БНБ прие промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, и от 1 септември 2007 г. задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, нарастват от 8 на сто на 12 на сто от депозитната им база. Увеличението на минималните задължителни резерви цели успокояване на темповете на растеж на банковия кредит до умерени и устойчиви нива, които не създават риск за стабилността на банковата система. Според очакванията на БНБ, ефектът от тази мярка ще се прояви по два канала: чрез отнемане на ликвидност от банковата система и чрез увеличение на цената на ресурса на търговските банки, което ще повлияе върху търсенето на кредит. Друг очакван ефект от нарастването в задължителните резерви е, че съкращаването на темповете на растеж на банковия кредит до по-умерено равнище ще намали и натиска на силното вътрешно търсене върху платежния баланс на страната.

Продължава експанзията на лизинговия пазар. Вземанията по финансов лизинг представляват основна част от пазара, достигайки 97.5 на сто. Общият размер по финансов и оперативен лизинг нараства със 75.4 на сто на годишна база. През юли 2007 г. БНБ прие и “Основни принципи на лицензионната политика на БНБ”. Тяхната основна цел е ясно определяне на критериите за преценка на заявителите, желаещи да получат банков лиценз.


Застрахователен сектор. От 1 август 2007 г. влезе в сила споразумението „Зелена карта”, вследствие на което българските водачи могат да пътуват в страните от Европейското икономическо пространство и Андора, Швейцария и Хърватия, без да представят сертификат “Зелена карта” при граничен контрол.

В средата на тази година бяха предприети нови съществени промени в Кодекса на застраховането, които се очаква да бъдат приети до края на годината. Една част от промените са насочени към продължаване на хармонизацията на българското законодателство в областта на застраховането с европейското. По-голямата част от допълненията обаче касаят подобряване на уредбата в областта на защитата на потребителите на застрахователни услуги.

През първото полугодие на 2007 година застрахователните дружества на българския пазар реализират приходи от 700.6 млн. лв., което представлява ръст от 19.3 на сто на годишна база. От тези приходи 15.4 на сто са реализирани в животозастраховането, а 85 на сто – в общо застраховане.

Ръстът на приходите в общо застраховане нараства основно поради по-високия ръст на застраховка „Автокаско”, докато ръстът на имуществените застраховки бележи значително забавяне. Макар че развитието на застрахователния пазар все още е сравнително умерено, ясно забележима е тенденцията на ускоряване на ръста на застрахователния пазар както при животозастраховането, така и при общото застраховане.


Капиталов пазар. Към края на деветмесечието търговията на местната борса се осъществява изключително динамично, като бе отбелязан едновременно сериозен ръст както на цените на повечето регистрирани компании, респективно на пазарна капитализация на борсата, така и в броя сделки и регистрирани обороти. Доколкото второто тримесечие на 2007 година бе повод за оптимизъм, ръстът на цените през третото води до притеснения дали не е премината точката, след която всяка покупка би била неразумна. Оживлението през третото тримесечие има своето обяснение, а именно – масовото навлизане на инвеститори на пазара, което води до бързо нарастване на цените на финансовите инструменти и до повишения брой на сключените сделки. Този показател за тримесечието например е над два и половина пъти спрямо средния за миналата година, а в самия край на периода той бележи ръст от близо 4 пъти.

Оборотът на борсата от своя страна отбеляза също силен ръст, особено ако се вземе предвид и сделката, с която бе финализирано по-рано договореното прехвърляне на 90 на сто от капитала на най-голямото българско публично дружество – БТК АД. Дори да се елиминира от статистиката тази сделка, оборотът би реализирал двукратен ръст спрямо този от второто тримесечие на 2007 година. Пазарната капитализация също продължи възходящото си движение, като към края на септември достигна близо 28 млрд. лв., или около 54 на сто от БВП. Този ръст се дължи на повишаването на цените на повечето позиции, а не на повишаващата се представителност на борсата.

Следва да се отбележи обаче, че усилията на борсата по привличането на атрактивните емитенти към фондовия пазар определено дават резултат, подкрепен от извършените до момента публични предлагания и тези, очаквани от инвеститорите. Този ефект се засилва допълнително и от бурното възходящо движение на новостартиралите компании. Навлизането на нови емитенти е универсално средство за решаване на евентуален проблем с надценеността на българските публични дружества, доколкото би изравнило търсенето и предлагането на финансови инструменти.

С избора на нова търговска платформа – Xetra, с оператор Франкфуртската борса, българската борса прави сериозна крачка напред в модернизацията на търговията и осигуряване на по-добри условия за работа на българския капиталов пазар.


Структуроопределящи икономически отрасли


Енергетика. Новият министър на икономиката и енергетиката определи АЕЦ “Белене” за най-важния инвестиционен проект в страната, без да се даде икономическа обосновка за неговата ефективност и целесъобразност. До края на годината НЕК трябва да избере стратегически партньор за АЕЦ „Белене”. Основният критерий, по който ще бъдат селектирани компаниите, е тяхната финансова стабилност. Ако строителството стартира в началото на 2008 година, по график първият 1000-мегаватов енергоблок ще бъде въведен в експлоатация през 2014 година.

Няма развитие по основния за България алтернативен проект за доставки на природен газ – газопровода „Набуко”. Растящото потребление на природен газ в Европа и прогнозите за намаляване на резервите на „Газпром” са добро основание за подкрепа на проекта, но засега той остава определено рисков от гледна точка на сроковете си за реализация. Под въпрос e и реализацията на проекта за нефтопровод “Бургас-Александруполис”. Причината са новите искания на Русия към българската и гръцката страна да осигурят петрол за тръбата пропорционално на дяловото си участие в проекта.

В края на септември Европейската комисия прие трети пакет законодателни предложения, които имат за цел да разширят либерализацията на пазарите на електроенергия и природен газ. Реалното отваряне на пазара на електроенергия в страната продължава да буксува. Въпреки че от 1 юли 2007 г. нормативно пазарът на електроенергия бе либерализиран, НЕК отново е монополист и единствен купувач на електроенергия от големите производители в страната.


Транспорт. В края на август Министерството на транспорта (МТ) представи своя отчет за дейността си през изминалите две години. Въпреки отчетения напредък по някои от големите инфраструктурни проекти, МТ изостава в реализацията на основните си приоритети. Безопасността и сигурността на пътния транспорт не се подобрява, модернизацията на транспортната система отбеляза известен напредък, но трудно може да се каже, че в изминалите две години качеството на транспортните услуги за населението се е подобрило. Използването на публично-частно партньорство за изграждане на инфраструктура също изостава, макар че то бе сред приоритетите в програмата на правителството. Концесията на автомагистрала „Тракия” се забави повече от две години, преди да получи одобрение от Евростат. Чрез подписания през април анекс към договора строителният риск и рискът по финансирането бяха поети изцяло от концесионера, а спорният риск от недостатъчен трафик ще бъде поет поравно от държавата и концесионера. Европейската комисия започна ново разследване по условията на концесията и е твърде вероятно тя да се провали.

Сред най-големите провали на МТ в изминалите две години е задълбочаващата се криза в държавните железници. Съществуващите организационни структури на БДЖ ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура” не успяха да оптимизират дейността си, а финансовото състояние на двете дружества се влошава с всяка изминала година. В двете компании бяха въведени нови организационни структури, адекватни на предстоящите пред тях задачи. Целта е разделяне на финансовите потоци на печелившите от губещите дейности.

Секторът на авиотранспорта бележи стабилен ръст след изминалия летен сезон. Данните за обслужените пътници през летищата в Бургас и Варна все още не са налични, но очакванията са за ръст от около 10 на сто. Ако тази прогноза се изпълни, до края на годината Летище Варна ще обслужи 1.8 млн. пътници, а Летище Бургас би могло да надхвърли 2 млн. пътници за 2007 година. В подкрепа на прогнозите за растеж са и растящите пазарни дялове на нискотарифните авиопревозвачи.


Строителство и недвижими имоти. През първото полугодие на 2007 година строителството продължи да бъде един от икономическите сектори с най-висок реален растеж – ръстът на добавената стойност на отрасъла за второто тримесечие на 2007 година e 11.6 на сто. Движещият фактор за този растеж е високият интензитет на инвестициите – строителството през второто тримесечие на 2007 година е привлякло 14 на сто от всички инвестиции в икономиката, докато формира едва 6 на сто от добавената стойност. Потокът от преки чуждестранни инвестиции в сектора също се запазва висок.

През периода юли-септември 2007 г. оценките на предприемачите за бизнес климата в строителството са по-малко оптимистични в сравнение с резултатите от анкетите на НСИ от предходните няколко месеца. Налице са няколко проблема, затрудняващи дейността на предприятията – недостиг на работна ръка, нарастващи цени на материалите, финансови проблеми.

През първата половина на 2007 година жилищата поскъпнаха с цели 15.2 на сто и достигнаха средни цени от 1 041.10 лв./кв. м за страната. През второто тримесечие на годината с най-висок скок в цените на жилищните имоти са областите от Северна България – Русе, Видин, Плевен, Враца и Силистра, и някои области от Южна България – Хасково и Смолян. Същият период се характеризира с активно развитие на индустриалните и логистичните зони. Все още е налице и висок инвеститорски интерес в строителството на търговски молове, като бяха започнати много нови проекти в този сегмент.

За пореден път предстои внасянето на законопроекта за управлението на етажната собственост в жилищните сгради в парламента, който ще уреди възможността за сдружаване на собствениците на имоти в жилищните кооперации.


Високи технологии. Българският далекосъобщителен пазар е реализирал обем от 3.028 млрд. лв. за 2006 година според доклада на КРС, с което тенденцията на растеж на сектора с около 10 на сто се запазва втора поредна година. Логично от опита на световния телекомуникационен пазар, и в България фиксираните комуникации отстъпват на мобилните, а интернет постепенно разширява аудиторията си.

Деловият портал Econ.bg, първият изцяло посветен на икономиката сайт в България, обнови вида си, както и подобри качествено услугите и възможностите, които предлага на потребителите си. Новият акцент в Econ.bg е отварянето на портала към потребителите с осигуряване на възможност за всеки потребител да изрази мнение или дискутира интересни теми и проблеми в специализирания форум.


  1   2

Свързани:

Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconРезюме на доклад на центъра за икономическо развитие
Макроикономическа динамика. За третото тримесечие на 2010 г очакваме българската икономика да регистрира първия следкризисен растеж...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconМакроикономическа динамика
Бвп приносът на промишлеността ще намалява, но ще бъде подкрепен от растеж в услугите. От страна на използването ще се свива приноса...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconМакроикономическа динамика
Бвп приносът на промишлеността ще намалява, но ще бъде подкрепен от растеж в услугите. От страна на използването ще се свива приноса...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconОчакваме икономическият растеж за четвъртото тримесечие да се движи около 5 8 на сто и около 5 на сто да е растежът за цялата 2006 година
Продължава относително високият общ икономически растеж, който очакваме да бъде около 5 на сто за цялата 2006 година
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconМакроикономическа динамика
Краткросрочните данни за първите 2-3 месеца на 2012 г не са обнадеждаващи за положителен общ икономически растеж за първото тримесечие....
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconРезюме на доклад на центъра за икономическо развитие
Слаб растеж очакваме едва през третото и четвъртото тримесечие на 2010 година. През тази година България ще излезе от цикличната...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconРезюме на доклад на центъра за икономическо развитие
За годината като цяло очакваме слаб спад близо до нулата. Едва когато у нас бъде регистрирано едновременно значително забавяне на...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconМинистерство на труда и социалната политика
Състояние и динамика на доходите, разходите и потреблението на домакинствата за третото тримесечие на 2009г спрямо третото тримесечие...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconМинистерство на труда и социалната политика
Състояние и динамика на доходите, разходите и потреблението на домакинствата за третото тримесечие на 2008г спрямо третото тримесечие...
Очакваме леко забавяне на общия икономически растеж за третото тримесечие iconМинистерство на труда и социалната политика
Състояние и динамика на доходите, разходите и потреблението на домакинствата за третото тримесечие на 2007 г спрямо третото тримесечие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом