Биография Лична информация
ИмеБиография Лична информация
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер182.45 Kb.
ТипБиография
източникhttp://ipteaching.ipcenter-bg.eu/sites/default/files/F.Koleva - CV_0.doc

автобиография

Лична информация
Име
Колева, Фани Александрова

Адрес
София 1309, ж.к.”Илинден”, бл.137, вх.Б, ет.1, ап.3

Телефон
02/929-86-11; 0898 818120

E-mail
fanny_koleva@unwe.eu
Националност
БългарскаДата на раждане
28 март 1977
Професионален опит

• Дати (от-до)
Декември 2004/ досега

• Име и адрес на работодателя
Университет за национално и световно стопанство, София, България

• Заемана длъжност
Асистент (до 2007 г.), Главен асистент (от 2007 г. до настоящия момент)

• Основни дейности и отговорности
Работи по проблемите на закрилата и икономическата реализация на обектите на интелектуална собственост, на патентната информация и проучвания, на управлението на търговските марки, както и на финансовото управление на интелектуалната собственост. В момента води занятия по дисциплините „Интелектуална собственост” /пред студентите от бакалавърска степен на различни професионални направления/, „Патенти и патентна политика” и „Управление на търговските марки” (пред студентите от бакалавърска степен на обучение, специалност „Интелектуална собственост”) и „Финансово управление на интелектуалната собственост” (пред студентите от магистърска степен на обучение, специалност „Интелектуална собственост”). Вътрешен одитор и член на комисията по качество на Общоикономически факултет.


• Дати (от-до)
Март 2009/2010

• Име и адрес на работодателя
Световна организация за интелектуална собственост, Академия на СОИС, Женева, Швейцария

• Заемана длъжност
Преподавател

• Основни дейности и отговорности
Работи в дистанционната форма на обучение на курса „Търговски марки, промишлен дизайн и географски означения”. Консултира студентите, води виртуалната дискусия, подготвя, осъществява и проверява изпита към курса.• Дати (от-до)
Юни 2000/Декември 2001

• Име и адрес на работодателя
«Гопа», Германия – Германско дружество за техническо сътрудничество, София, България

• Заемана длъжност
Младши консултант по финанси

• Основни дейности и отговорности
Работи по проект за насърчаване на строителната керамика в България. Осъществява икономически анализ и консултантска дейност, консекутивен превод и превод на документи, участва в организирането на семинари.
• Дати (от-до)
Юли 1998/ Август 1998

• Име и адрес на работодателя
ТРД «Софийски телеграфни и телефонни съобщения», България

• Заемана длъжност
Счетоводител

• Основни дейности и отговорности
Обработване на първични документи и изготвяне на справки.


• Дати (от-до)
Септември 1995/ Септември 1997

• Име и адрес на работодателя
Благой Батаклиев, София

• Заемана длъжност
Творчески секретар

• Основни дейности и отговорности
Обработване, систематизация и подбор на литературни произведения.
Образование и обучение• Дати (от-до)

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация

 • Основни предмети/ застъпени професионални умения

 • Наименование на придобитата квалификация• Дати (от-до)

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация
 • Основни предмети/ застъпени професионални умения

 • Наименование на придобитата квалификация
 • Дати (от-до)
Ноември 2011/ Януари 2012

Световна организация за интелектуална собственост, Женева, Швейцария


Интелектуална собственост


Сертификат за успешно преминат чрез дистанционно обучение курс по «Биотехнологии и интелектуална собственост»


Юли 2011/ Август 2011

Корейско ведомство по интелектуална собственост, Корейски институт за наука и технологии, Корейска асоциация за промоция на изобретенията, Световна организация за интелектуална собственост, Женева, Швейцария

Интелектуална собственост

Сертификат за успешно преминат чрез дистанционно обучение курс по интелектуална собственост за напреднали на основата на електронната платформа «Панорама на интелектуалната собственост»


Декември 2010/ Февруари 2011

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Световна организация за интелектуална собственост, Женева, Швейцария

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Интелектуална собственост

• Наименование на придобитата квалификация
Сертификат за успешно преминат чрез дистанционно обучение курс по „Управление на интелектуалната собственост в индустрията на книгоиздаването”

• Дати (от-до)
Юли 2010/ Септември2010

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Световна организация за интелектуална собственост, Женева, Швейцария

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Интелектуална собственост

• Наименование на придобитата квалификация
Сертификат за успешно преминат чрез дистанционно обучение курс по „Управление на интелектуалната собственост”• Дати (от-до)
Юни 2009/Февруари 2010

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет на Торино, Италия, съвместно със Световната организация за интелектуална собственост и международната организация по труда

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Интелектуална собственост

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по право на интелектуална собственост, „Взаимодействието между интелектуалната собственост и конкурентното право: антиконкурентен ли е отказът на патентопритежателят да даде лицензия?”• Дати (от-до)
Февруари 2009

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Световна организация за интелектуална собственост, Женева, Швейцария

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Интелектуална собственост

• Наименование на придобитата квалификация


 • Дати (от-до)

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация

 • Основни предмети/застъпени професионални умения

 • Наименование на придобитата квалификацияУспешно завършен преминат чрез дистанционно обучение курс „Въведение в Договора за патентно коопериране”


Февруари 2005

Световна организация за интелектуална собственост, Женева, Швейцария


Интелектуална собственост


Успешно завършен преминат чрез дистанционно обучение курс „Въведение в интелектуалната собственост”• Дати (от-до)
Март 2002/Октомври 2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет за национално и световно стопанство, София, България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Интелектуална собственост

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по икономика и управление на интелектуалната собственост на фирмата, 05.02.18 «Финансов потенциал на интелектуалната собственост на фирмата»
• Дати (от-до)
Октомври 1997/Октомври 2000

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет за национално и световно стопанство, София, България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Интелектуална собственост

• Наименование на придобитата квалификация
Бакалавър по икономика, специалност „Интелектуална собственост” (втора специалност)
• Дати (от-до)
Октомври 1995/ Октомври 2000

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет за национално и световно стопанство, София, България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Финанси

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по финанси, „Оценка на нематериалните активи при анализ на кредитоспособността на фирмите”


• Дати (от-до)
Септември 1991/Май 1995

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт, София, България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Икономика, чуждоезиково обучение

• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование и специално образование с професионална квалификация «среден мениджър»

Лични умения и компетенции
Майчин език
БългарскиДруги езици
Английски, Немски, Руски

Английски

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
Отлично


Немски

• Четене
Основно

• Писане
Основно

• Разговор
Добро
Руски

• Четене
Добро

• Писане
Добро

• Разговор
Добро


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
MS Word, Excell, Powerpoint, Internet, Умения за презентация
Допълнителна информация


Научни и изследователски проекти


Нестопански организации


Публикации в областта на интелектуалната собственост


Доклади в областта на интелектуалната собственост


Лекторство в специализирани обучения по интелектуална собственост


Организиране на научни форуми в областта на интелектуалната собственост

 • Център за услуги за мобилни учени, УНСС (2005 – 2009)

 • Център по интелектуална собственост, УНСС (2006)
  • Съюз на изобретателите в България

  • Асоциация на докторантите в България
 • Колева, Ф., „Даряване на интелектуална собственост”, „Обезпечаване на кредити чрез интелектуална собственост”, „Секюритизация на интелектуална собственост”, „Финансов потенциал на интелектуалната собственост”, в „Основни термини, използвани в учебния процес”, том | „Икономика”, Издателски комплекс – УНСС, София, 2011;

 • Колева, Ф., колектив, „Технологичен продукт”, „Строителство”, „Енергетика”, национален доклад „Иновации БГ», Фондация «Приложни изследвания и комуникации», София, 2011;

 • Колева, Ф., М. Молхова, „Патентна активност в България”, сп. „Наука”, бр. 1, София, 2011;

 • Koleva, F., “The interface between intellectual property and competition law: is the refusal of a patentee to license anticompetitive?”, Master of laws in intellectual property, Post-graduate specialization course on intellectual property, Turin, Italy, Collection of research papers 2009, Geneva, 2010;

 • Колева, Ф., М. Молхова, „Патентна активност в България за периода 2006 – 2009 г.”, сп. „Изобретения, трансфер, иновации”, бр. 2 - 3, София, 2010;

 • Koleva, F., “Intellectual property insurance – myth or reality”, IP Torino magazine, Volume 2, Issue 1, 2010;

 • Колева, Ф., Молхова, М., „Технологичен продукт: ефективност на патентната система”, национален доклад „Иновации БГ», Фондация «Приложни изследвания и комуникации», София, 2010;

 • Колева, Ф., „Заявителска активност и патентоване на технологични решения от Югоизточен регион за 2006 – 2008 г.”, сп. „Изобретения, трансфер, иновации”, бр. 2, София, 2009;

 • Koleva, F., ‘Realising the financial potential of intellectual property: a case study of Bulgarian companies’, Int. J. Intellectual Property Management, Vol. 3, No. 3, 2009;

 • Колева, Ф., Молхова, М., „Технологичен продукт”, национален доклад „Иновации БГ», Фондация «Приложни изследвания и комуникации», София, 2009;

 • Колева, Ф., «Финансово управление на интелектуалната собственост», УИ “Стопанство”, София, 2008;

 • Колева, Ф., колектив, «Академия – Индустрия» - Аналитичен доклад от социологическо проучване, София, 2007;

 • Колева, Ф., колектив, „Анализ на състоянието на интелектуалната собственост в научноизследователската и развойната дейност в Република България”, Университетско издателство Стопанство, София, 2006;

 • Колева, Ф., “Възможности за използване на търговската марка”, месечен дайджест “Собственост и право”, ИК “Труд и право”, бр.12, София, 2005;

 • Колева, Ф., “Даряването на патенти – икономически възможности и правно регулиране”, сп. “Интелектуална собственост”, бр. 10, София, 2005;

 • Колева, Ф., “Вписването на залога на интелектуална собственост гарантира интересите на страните по кредитната сделка”, месечен дайджест “Собственост и право”, ИК “Труд и право”, бр.7, София, 2005;

 • Колева, Ф., “Нормативна уредба на кредитирането при обезпечаване с интелектуална собственост”, сп. “Интелектуална собственост”, бр. 9, 10, София, 2004;

 • Колева, Ф., “Информираността за интелектуалната собственост като фактор за финансиране на фирмата”, сп. “Интелектуална собственост”, бр. 8, София, 2004;

 • Колева, Ф., “Обектите на интелектуална собственост като особен залог”, сп. “Алтернативи”, бр.5 /59/, Университетско издание на УНСС, София, 2003.
 • Колева, Ф., «Моят опит като студент в магистърката програма на СОИС в Торино”, Междурегионален симпозиум „Обучението по интелектуална собственост в страните в преход”, 10-11.05.2010 г., организиран от Световната организация за интелектуална собственост със съдействието на УНСС и Патентното ведомство на Република България, София;

 • Колева, Ф., „Предизвикателствата, с които се срещат бизнес факултетите – опитът на УНСС”, 20 - 22 май 2009 г., Годишна конференция на патентноинформационните центрове в Европа - PATLIB2009, организирана от Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Република България, София;

 • Колева, Ф., „Опитът на УНСС в разпространението на знания за интелектуалната собственост”, 30 – 31 октомври 2008 г., Европейски ден на предприемача 2008, организиран от Столична голяма община и СУ, София;

 • Koleva, F., „Regulation and practice of intellectual property utilization as collateral in Bulgaria”, 17 – 18 October 2008, International seminar „Innovation, intellectual property rights and their multilateral and regional regulation. The case of SEE Transition economies”, organized by the Centre for the study of democracy for the Garnet project, Sofia;

 • Колева, Ф., „Предизвикателства пред бизнес факултетите”, 9 – 10 октомври 2008 г., Пътуващ семинар „Разпространение на знания в областта на интелектуалната собственост в университетите”, организиран от Европейското патентно ведомство, Патентното ведомство на Република България и Университета за национално и световно стопанство, София;

 • Колева, Ф., „Могат ли изобретенията да обезпечават кредити?”, 31 май – 1 юни 2007 г., Научно-практическа конференция “Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на България като член на Европейския съюз”, организирана от Федерация на научно-техническите съюзи в България и Патентно ведомство на Република България, Св. Св. Константин и Елена;

 • Колева, Ф., “Лицензирани български иновации за периода 1995 – 2005 г.”, 4 – 6 юни 2006 г., конференция на тема “Изобретателство и иновативно предприемачество”, организирана от Федерация на научно-техническите съюзи в България и Патентно ведомство на Република България, под патронажа на управителя на Бургаска област г-н Любомир Пантелеев, със съдействието на Съюза на изобретателите в България, Териториална организация на научно-техническите съюзи гр. Бургас, Съюза по хранителна промишленост, Слънчев бряг;

 • Колева, Ф., “Финансов потенциал на търговската марка”, октомври 2005 г., конференция “Интелектуалната собственост – фактор за икономически растеж”, организирана от УНСС, Равда;

 • Колева, Ф., “Финансов потенциал на изобретенията”, Май 2004 г., Научно-практическа конференция “Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на присъединяването на България към Европейския съюз”, организирана от Съюза на изобретателите в България, гр. Варна;

 • Колева, Ф., “Интелектуалната собственост като допълнителна гаранция за заеми и инвестиции”, Май 2004 г., Балкански семинар
  относно оценяването на интелектуалната собственост и резултатите
  от научни изследвания, организиран от Патентно ведомство на република България, Световна организация за интелектуална собственост и Национална асоциация за интелектуална собственост, Св. Св. Константин и Елена;

 • Колева, Ф., “Възможности за използване на географските означения и други обекти на интелектуална собственост като обезпечение при финансиране”, ноември 2003 г., конференция “Ролята на географските означения за българската икономика”, организирана от катедра “Интелектуална собственост”, София.
 • Семинар “Базови знания за индустриалната собственост”, организиран от Съюза на изобретателите в България, с темата „Марки и географски означения”, София, 2011;
 • Курс за Агенцията по приватизация за оценители на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, организиран от УНСС, с тема “Търговски марки, географски означения, нелоялна конкуренция“, София, 2005;
 • Обучение по интелектуална собственост за Центъра за аграрни науки, организирано от УНСС, с тема “Финансови аспекти на интелектуалната собственост”, Банкя, 2004;
 • Семинар “Базови знания за индустриалната собственост”, организиран от Съюза на изобретателите в България, с темата “Икономическа ценност на индустриалната собственост”, София, 2003;
 • Публична лекция на тема: “Позитивни ефекти от копирането и правни стратегии за окуражаването му – презареждане на пиратството” с гост лектор д-р Андреа Глориозо от Политехнически университет в Торино, Италия, ЦИС, София, 2007;

 • Международна конференция «България и системата за развитие на индустриалната собственост – развитие и перспективи», организирана от Патентното ведомство на Република България и Съюза на изобретателите в България, София, 2003.

Други дейности Организиране и/или участие в различни инициативи, курсове,

мероприятия в областта на академичната мобилност и обучението в

докторска степен и публикации в тези области.
Свързани:

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом