Програма „диференцирано заплащане" Модул „Кариерно развитие на учителите"
ИмеПрограма „диференцирано заплащане" Модул „Кариерно развитие на учителите"
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер155.09 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.podkrepa-obrazovanie.com/Document/karierno11.doc


ПРОЕКТ

17.09.2009 г.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ”


Модул „Кариерно развитие на учителите”


1. Основна цел

1.1. Създаване на възможност за развитие на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.

1.2. Обвързване на кариерното развитие с нарастване на престижа и възнаграждението на учителите и с повече отговорности към образователната институция и педагогическата колегия, към децата и учениците и техните родители, настойници или попечители.

1.3. Осигуряване на възможности за работа с учител-консултант на учителите, постъпили за първи път на работа в детска градина, училище, обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП (младши учители).

2. Очаквани резултати

2.1. Повишаване на качеството и ефективността на квалификационно-методическата дейност на училищно, общинско и областно ниво.

2.2. Мотивиране на младшите учители за професионална реализация в детската градина, училището и обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП.

2.3. Повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес в системата на народната просвета.

3. Възможности

3.1. Развитие в хоризонтален план – заемане на предвидените в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015) пет длъжности „младши учител”, „учител”, „старши учител”, „главен учител”, „учител-методик”.

3.2. Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в образователната система и държавната администрация – от помощник-директор до експерт, началник на сектор, началник на отдел, директор на дирекция и др. в общинската администрация и администрацията на министерства и ведомства.

3.3. Развитие в рамките на една длъжност – усвояване и актуализиране на знания и умения в конкретна предметна област, придобиване и развитие на ключови компетентности в съответствие с Националната квалификационна рамка (НКР) и Рамката на квалификациите в Общоевропейското пространство за висше образование.

Обект на този модул е създаване на условия за въвеждане на системата за кариерно развитие на учителите в хоризонтален план – младши учител, учител, старши учител и главен учител (съгласно чл. 124, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНП), а след актуализиране през м. януари 2010 г. и за учител-методик..

4. Бенефициенти

Бенефициенти на средствата по модула са общинските и държавни детски градини, училища и обслужващи звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП.

5. Общ бюджет на модула 11 504 392 лева, включително и средствата за осигуровки.

6. Обхват на модула

Модулът обхваща учителите в детските градини и учителите и възпитателите в училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП в системата на народната просвета.

6.1. Броят на старшите и главните учители в детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП е 65 576 (съгласно данни по АДМИН М от 02.2009 г.).

6.1.1. Броят на старшите учители е 59 488.

6.1.2. Броят на главните учители е 6088 и се определя, както следва:

Детски градини

 • В детски градини с брой групи от 1 до 3 включително – не се разкрива длъжност „главен учител”. Функциите се изпълняват от старши учител.

 • В детски градини с брой групи от 4 до 9 включително – един главен учител.

 • В детски градини с брой групи 10 и над 10 – двама главни учители.

Училища

 • В училища с брой на педагогическите специалисти по-малък и равен на 5 не се разкрива длъжност „главен учител”. Функциите се изпълняват от старши учител.

 • В училища с брой на педагогическите специалисти от 6 до 20 – един главен учител.

 • В училища с брой на педагогическите специалисти над 20 – броят на главните учители е не повече от 7 % от общия брой на педагогическите специалисти в училището.

Обслужващи звена

 • В обслужващи звена с брой на педагогическите специалисти до 5 – не се разкрива длъжност „главен учител”. Функциите се изпълняват от старши учител.

 • В обслужващи звена с брой на педагогическите специалисти от 6 до 20 включително – един главен учител.

 • В обслужващи звена с брой на педагогическите специалисти над 20 – броят на главните учители е не повече от 7 % от общия брой на педагогическите специалисти в обслужващото звено.

7. Описание

7.1. Кариерно развитие – същност

Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на знания, умения и компетентности при изпълнение на определени длъжности и води до:

 • Поемане на нови задължения и отговорности. Новите задължения и отговорности се възлагат с допълнително трудово споразумение към основния трудов договор на лицето.

 • Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

 • Получаване на допълнително трудово възнаграждение за кариерно развитие.

7. 2. Длъжности

7.2.1. Младши (начинаещ) учител

Минимални изисквания за заемане на длъжността „младши учител”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, бакалавър и магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите в специалните училища за деца със специални образователни потребности (СОП) – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения

Младши учител е учителят, постъпил на работа за първи път в системата на народната просвета. В работата си е подпомаган от старши учител и учителя-методик по съответния учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка. Изпълнява следните основни задължения:

- планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес по учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка в класна форма на работа;

- формиране на знания, умения, отношения и ключови компетентности у децата и учениците;

- диагностика, насърчаване и оценяване постиженията на децата и учениците;

- анализиране на резултатите от входни и изходни нива и/или външно оценяване на учениците, на които преподава;

- водене на необходимата документация;

- опазване здравето и живота на децата/учениците;

- осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите.

По възможност на младшия учител в училище не се възлага класно ръководство.

Младшият учител под ръководството на старши учител усъвършенства практическите си компетентности и се адаптира към образователно-възпитателния процес.

7.2.2. Учител

Минимални изисквания за заемане на длъжността „учител”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, бакалавър и магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Основни задължения

- планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес по учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка в класна форма на работа;

- формиране на знания, умения, отношения и ключови компетентности у децата и учениците;

- диагностика, насърчаване и оценяване постиженията на децата и учениците;

- анализиране на резултатите от входни и изходни нива и/или външно оценяване на учениците, на които преподава;

- водене на необходимата документация;

- опазване здравето и живота на децата/учениците;

- осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;

- планиране, организация и провеждане на извънкласни форми и дейности.

7.2.3. Старши учител

Минимални изисквания за заемане на длъжността „старши учител”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, бакалавър, магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – 10 години трудов стаж на длъжността „учител” и приравнените към нея.

Основни задължения

 • Изпълнява описаните основни задължения за длъжността „учител” съгласно длъжностната характеристика.

 • Изпълнява и допълнителни задължения, свързани с:

- планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност на равнище методическо обединение (МО) по учебен предмет/предмети, КОО, модул/модули за професионална подготовка в училище и детската градина;

- участие в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на входни и изходни нива;

- подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване знанията и уменията на учениците;

- анализиране на резултатите от входни и изходни нива и/или външно оценяване по учебен предмет/предмети, КОО или модул/модули за професионална подготовка на равнище клас;

- анализиране, обобщаване и сравняване на резултатите от диагностиката на „вход/изход” в детската градина и консултиране на младши учители;

- организиране и провеждане на квалификация с помощник-възпитателите в детската градина;

- демонстриране на ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;

- консултиране и подпомагане на младши учители при разработване на тематични разпределения по учебния предмет;

- участие в дейности по разработване и кандидатстване за проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

- планиране, организация и провеждане на извънкласни форми и дейности.

7.2.4. Главен учител

Минимални изисквания за заемане на длъжността „главен учител”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите, изучавани в съответното училище.

За учителите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – 10 години трудов стаж на длъжността „учител” и приравнените към нея.

Основни задължения

 • Изпълнява описаните основни задължения за длъжността „учител” съгласно длъжностната характеристика.

 • Изпълнява и допълнителни задължения, свързани с:

- планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическата дейност на равнище детска градина, образователен етап/етапи/училище, детска градина или обслужващо звено;

- участие в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището;

- анализиране на резултатите от входни и изходни нива и/или от външно оценяване по учебен предмет/предмети, КОО или модул/модули за професионална подготовка на равнище етап/степен на училищно образование;

- консултиране на старши учители при диагностика и оценка на резултати на равнище детска градина/училище;

- консултиране и подпомагане на учители с цел кариерно развитие;

- координиране на обмяната на добри практики между учителите в детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП;

- участие в организирането и провеждането на училищните кръгове на олимпиади и състезания.

 • По възможност на главния учител не се възлагат:

- класно ръководство;

- часове СИП;

- извънкласни форми и дейности в училище.

7.2.5. Учител-методик

Минимални изисквания за заемане на длъжността „учител-методик”

Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър.

Професионална квалификация – учител.

За учителите по учебен предмет/предмети, модул/модули за професионална подготовка, както и по учебни предмети по изкуства в училищата по изкуства, по спорт в спортните училища – професионална квалификация по специалности от професионално направление, съответстващо на професиите.

За учителите в специалните училища за деца със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог”.

За учителите в ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП – професионална квалификация „учител – специален педагог” или „логопед”.

За учителите в логопедичните центрове – професионална квалификация „логопед”.

Професионален опит – 10 години трудов стаж на длъжността „учител”.

Трудов договор за длъжността „учител по . . . . .” , сключен с директора на детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП.

Основни задължения

 • Изпълнява описаните основни задължения за длъжността „учител” при намалена норма преподавателска работа (50% от определената задължителна минимална норма преподавателска работа за учител).

 • Изпълнява основни задължения във връзка с нови функции на длъжността „учител-методик”:

- планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическата дейност на общинско/областно/национално ниво (методически съвещания, работни групи и други форми);

- организиране, координиране и подпомагане на разработването и използването на тестове, както и на други форми за провеждане на вътрешно и външно оценяване;

- анализиране на резултатите от входни и изходни нива и/или от външното оценяване по учебния предмет/предмети или модул/модули за професионална подготовка, за които отговаря на регионално ниво;

- изготвяне на темите и задачите за олимпиадите за училищно ниво;

- наблюдение, диагностика, подкрепа и насърчаване на професионалното развитие на учителите;

- координиране и разпространение на добри педагогически практики;

- развиване на мрежи за иновации на общинско/областно ниво.

 • По възможност на учителя-методик не се възлагат:

- класно ръководство;

- часове СИП;

- извънкласни форми и дейности в училище;

- организиране и провеждане на дейности в индивидуална, самостоятелна, задочна и дистанционна форма на обучение.

8. Начин на заемане на длъжностите „главен учител” и „учител-методик”

8.1. Длъжността „главен учител” се заема с конкурс, организиран и проведен на училищно ниво.

8.2. Длъжността „учител-методик” се заема чрез конкурс при наличие на свободно място за учител-методик по . . . . . . Конкурсът се организира от РИО и се провежда на два етапа.

9. Финансиране

9.1. Средствата по модул „Кариерно развитие” се предоставят за заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за длъжностите, както следва:

- за старши учител – 50 лв.месечно, в това число и осигурителни плащания;

- за главен учител – 100 лв.месечно, в това число и осигурителни плащания.

Средствата за старши и главен учител се предоставят по бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

9.2. На учителите, назначени на длъжности „старши” и „главен” учител, могат да се изплащат и по-високи от определените по т. 9.1 размери на допълнително трудово възнаграждение за сметка на бюджета на училището, ако това е предвидено във вътрешните правила за работна заплата, но не повече от удвоения им размер.

9.3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката предоставя по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детски градини, училища и обслужващи звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП, утвърдените с настоящата програма средства за кариерно развитие на учителите.

9.3.1. Средствата по модула се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на базата на данните за общия брой на учителите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността „старши учител”, и общия брой на главните учители, съгласно информационната система АДМИН М към 01.10.2009 г.

9.3.2. Получените средства се разпределят от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) между училищата, детските градини и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП, в зависимост от общия брой на учителите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността „старши учител” към 01.10.2009 г., и броя на главните учители съгласно т. 6.1.2.

Получените средства за допълнителното трудово възнаграждение се изплащат ежемесечно до края на 2009 г. заедно с месечната работна заплата.

10. Технология

10.1. Директорът на детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП отговаря за организацията на дейността по определяне на броя на учителите, които ще заемат длъжностите „старши учител” и „главен учител”, и определяне на допълнително трудово възнаграждение на тези лица.

В тридневен срок от приемане на модула от Министерския съвет директорът:

 • Назначава комисия, която да изготви:

- списък на учителите за длъжностите „младши учител” и „старши учител” в рамките на общата численост на педагогическия персонал, които отговарят на изискванията;

- предложение за разпределение на всички учители по методически обединения (МО);

- предложение за общия брой главни учители, определен съгласно изискванията на модула в т. 6.1.2.

- предложение за разпределение на главните учители според вида на училището и броя на етапите, броя на учителите в детската градина и обслужващото звено, както и за определяне на учител-консултант за младшите учители, ако има такива.

 • Съгласува предложенията със социалните партньори;

 • Свиква педагогически съвет за:

- запознаване на педагогическия колектив с целите и технологията на модул „Кариерно развитие”;

- за обсъждане предложенията на комисията и приемане на решение относно определяне на броя и разпределението на главните учители в зависимост от вида и спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено.

10.1.2. В срок до 5 дни от провеждане на педагогическия съвет директорът на детската градина, училището, обслужващото звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от ЗНП:

 • Организира актуализиране на вътрешните правила за работната заплата съобразно въвеждането на модул „Кариерно развитие”.

 • Запознава педагогическия колектив със срока за подаване на заявление за участие в процедурата за заемане на длъжностите „старши учител” и „главен учител” и необходимите документи.

 • Представя справка по образец – Приложение № 1, на финансиращия орган с копие до началника на РИО.

10.1.3. Директорът на детската градина, училището, обслужващото звено след провеждане на процедурата сключва допълнително трудово споразумение към основния трудов договор на лицето за възлагане на допълнителни длъжностни задължения и определя размера на допълнителното възнаграждение, съгласно т. 9.1 и 9.2.

10.2. Финансиращият орган представя обобщена справка в МОМН в срок до …………

10.3. МОМН извършва корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в срок до …………….


Приложение № 1


СПРАВКА


за броя на детските градини, училищата и обслужващите звена и на

педагогическия персонал, в т.ч. старши и главни учители, финансирани от

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(община, министерство, ведомство)
№ по ред


Детска градина, училище, обслужващо звено по чл. 33а,

ал. 1, т. 2 от ЗНП


№ и дата на решение на педагогическия съвет

Общ брой на педагогическия персонал

(без условни щатни бройки) към 01.10.2009 г.

От тях

Старши учители,

брой

Главни учители,

брой

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
Общо

Подпис и печат


Забележка: В колона № 4 не се включват педагогическите специалисти с ръководни функции.


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconПрограма „диференцирано заплащане" Модул „Кариерно развитие на учителите"
Създаване на възможност за развитие на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconДиференцирано заплащане
В националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) са заложени...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconЗа кариерно развитие на социалните работници
Чл. (1) С тази Наредба се определят реда и условията за кариерно развитие на социалните работници от системата на Агенцията за социално...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconНационална програма квалификация І. Модул „квалификация на учителите
Преходът към икономика, базирана на знанието, поставя нови предизвикателства пред развитието на човешките ресурси и определя ключовата...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconОснови на местното икономическо развитие модул І предварителна програма
Роля на специалиста по бизнес развитие за разработване на успешни политики и програми за икономическо развитие

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconВтора кариерно планиране
Поради тази силна връзка, между процеса кариерно развитие и неговото планиране, много често между двете понятия се слага знак за...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconМагистърски програми бизнес администрация стратегическо управление бизнес администрация развитие на човешките ресурси
...

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconПрограма за мотивационно обучение
Модул за мотивация и изграждане на екип за обучавани (модул за предварително обучение) (страници 2-18)

Програма „диференцирано заплащане\" Модул „Кариерно развитие на учителите\" iconPostbox 520, Tartu 50002, Estonia
Обучението се провежда в сътрудничество с Представителтсвото в България на Програмата на ООН за развитие и Световен фонд за дивата...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом