Носител за
ИмеНосител за
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер433.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ongal.net/biografii/Avtobio_Todor_Mollov11.doc
  1   2   3
ежегодна награда

за принос към българската етнология и медиевистика

на името на

проф. Тодор Иванов Живков, д.ф.н.


НОСИТЕЛ ЗА


2011 г.


Доц. д-р ТОДОР ДОНЧЕВ МОЛЛОВ


Великотърновски университет, Филологически факултет, Катедра “Българска литература”, каб. 520; e-mail tmollov_vtu@abv.bg


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ


1. Дата и място на раждане: 20 септ. 1958 г.; гр. Долна Оряховица, Великотърновско;


2. Образование:


--висше филологическо, специалност “Българска филология”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново;

--научна степен - образователна и научна степен “доктор”, присъдено от ВАК с протокол 13, № 8 от 07. 04. 1999 г. Тема на дисертацията: Мит – епос – история в старобългарските историко-апокалиптични текстове (Х-ХІІ в.)

--звание (доцент, 2005 г.)


3. Област на научната квалификация: старобългарска литература и фолклор; български фолклор; етнология; славянски фолклор; културна и социална антропология.


4. Месторабота и длъжност: Великотърновски университет, Филологически факултет, Катедра “Българска литература”, доцент


5. Заемани преподавателски длъжности до момента: асистент (от 1989); старши асистент (от 1992); главен асистент (от 1995); доцент (от 2005).


6. Административно-управленски опит: (Зам. декан на Филологически факултет по научно-изследователската дейност, два мандата: 2007-2011; 2011-2015)


7. Четени лекционни курсове във висши училища (само във ВТУ):


-- “Български фолклор” при специалностите: Българска филология (редовни / задочни); Български и история (редовни); Български и руски (редовни); Български език и западен език (редовни); Библиотечно-информационни дейности (редовни); Етнология (редовни).


-- “Славянски фолклор” при специалностите: Славянска филология (редовни).


-- “Културна антропология” при специалностите: Славянска филология (редовни); Балканистика (редовни); Етнология (редовни).


-- “Мит, религия, фолклор” при специалностите: Балканистика (редовни); Маг. курс “Българска литература” (задълж.);


-- “Мит - епос – история” – Маг. курс “Българска литература” (избир.);


-- “Любовна история на българската литература” – Маг. курс “Българска литературна история” (задълж.; в колектив);


-- “История на смъртта в българската литература” – Маг. курс “Българска литературна история” (задълж.; в колектив);


-- “История на героичното в българската литература” – Маг. курс “Българска литературна история” (задълж.; в колектив);


-- “История и фолклор” – Маг. курс “Българска литературна история” (избир.)


-- “Литература и киноизкуство” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.; в колектив)


-- “Градът като феномен на културата и литературата” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.; в колектив)


-- “Митология и литература” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.);


-- “Категории на българския словесен Космос” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.; в колектив);


8. Публикации: (Виж по-долу: Списък на публикациите)


9. Награди, стипендии, специализации, гост професури, научен обмен:


а) Научен обмен - Славянски университет, гр. Киев, Украйна (2001) ; Университет “Кирил и Методий”, гр. Скопие, Македония (2003).


10. Научни проекти - участие (минали, текущи, планирани):


а) Проекти – планирани:


-- Създаване на електронна база-данни за Архив "Български фолклор" към Катедра “Българска литература”;


-- Помагало на студентите по дисциплината "Социална и културна антропология";


-- Антологии на българския фолклор (Интернет-издание);


-- Сборници на българския фолклор (Интернет-издание);


-- Български фолклорни мотиви в 8 тома (Интернет-издание).


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


КНИГИ:


1995


1. Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. /Предговор и обща редакция проф. Ив. Радев; осъвременяване на текста и бележки гл. ас. Т. Моллов. Велико Търново: ВТУ, 1995. Авторски текст: Летопис и родословие: с. 11-69; Бележки: с. 70-94).


1997


2. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново: ВТУ, 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 с. Рецензии: сп. Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. ХХIV, 1998, кн. 1-2, с. 185-186 (А. Калоянов; съкратено и в сп.: Българистика и българисти); Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 205 (Ив. Станков); сп. Българска реч (София, СУ), год. VІІ, 2001, кн. 1, с. 55-59 (М. Байрамова).


2007


3. „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр. (съавт. с А. Калоянов и М. Спасова). Авторски текст: 1.1. Българските и византийските чудеса на свети Георги: Текст и контекст в културата и Историята. (с. 68-122: І. Бележки към проблема за спецификата на поетиката и хронотопа на Сказание за железния кръст; ІІ. Бележки върху произхода и спецификата на някои мотиви от СЖК (1. Произходът на Железния кръст; 2. Специфика на жертвоприношенията); ІІІ. Чудесата на свети Георги във византийската и старобългарската (славянската) традиция; ІV. Чудесата: контекст или текст на българската история); 1.2. Приложение (с. 212-223: І. Избрана библиография за свети Георги и неговия култ; ІІ. Подбрана библиография на изследвания върху „Сказание за железния кръст”; ІІІ. Археография на СЖК и на отделните чудеса от него); Рецензии и отзиви: Радев, Р. [анотация за:] А. Калоянов, М. Спасова, Т. Моллов. „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). В. Търново, 2007, с. 534-535.


2011


4. Болен Дойчин в сръбския и българския фолклор. В. Търново, Изд. Фабер, 2011, 288 стр. (съавт. с М. Йованович), ISBN: 978-954-400-471-2. Авторски текст: с. 99-276: Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Въведение. Първа част. Българските варианти на „Болен Дойчин“ – актуално състояние и проблеми на интерпретацията; Втора част. Дойчин (Болен Дойчин) като особен „текст“ на българския фолклор; Вместо заключение; Приложения; Библиография; Резюме на сръбски език: с. 282-287).


СТАТИИ:


1983


1. Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис”. // Студентски изследвания - 82. Велико Търново: ВТУ, 1983, с. 84-91 (Разширен и в кн.: Мит - епос - история, 1997, гл. 1).


1984


2. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски. // Студентски изследвания.1983-1984. Велико Търново: ВТУ, 1984, с. 129-140.


1988


3. Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме).


1989


4. Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд. // Българска етнография (София, БАН – ИЕМ; ISSN 0323-9268), год. ХIV, 1989, кн. 1, с. 39-47.


1992


5. Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. // История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135.


1993


6. „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново: ВТУ, 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294.


7. Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118 (вж. 1988).


1994


8. За границите на смисъла в Шишмановата песен. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 143-149.


9. Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. // Лясковец в миналото. Велико Търново, 1994, с. 187-220.


10. Новелистични приказки. // Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 87-94.


11. Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 130-135.


12. Приказки за животни. // Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 29-35.


13. Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155.


1995


14. „Нецензурното” в един сборник и „цензурата”. // Славейков лист: Паметно издание по повод 100 години от смъртта на П. Р. Славейков (17. 11. 1827 - 1. 7. 1895), Трявна, 16-27 май 1995 г. (за „Български притчи или пословици и характерни думи”).


15. Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста („Короуна же боудет АнтихрисцА мати”). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), г. IV, 1995, № 1, с. 32-43.


16. Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: „Чудо на Свети Георги с българина”. // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: ВТУ, 1995, с. 411-419.


1996


17. Българският „пророк Исаия”: Фолклорно-митологичните основания за избора. // Български фолклор (София, БАН – ИФ; ISSN 1023-9861), год. ХХII, 1996, № 1-2, с. 21-36.


18. Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). // Архив за поселищни проучвания (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-6507), год. V, 1996, № 1-2 (Краеведски сборник), с. 31-48.


19. Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. // Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново: ВТУ, 1996, 7-15.


20. Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. // Известия на историческия музей - Кюстендил '92, Т. IV, Ч. 1. С., 1996 (ISSN 0861-4342), с. 141-146.


21. Юрдан Трифонов и българския фолклор. // Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Враца, 1996, с. 105-116 (Библиотека „Български Северозапад” към „Известия на музеите в Северозападна България”, № 9, Серия „Научни изследвания”, № 4).


1997


22. „Медно гумно”, „медно капище” или „медни врата” в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI в. // Българистични проучвания. 2 (Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия, Велико Търново, ВТУ, 20-21 август 1996 г.), Велико Търново: Изд. ПИК, 1997, ISBN 954-8258-86-2, с. 321-332.


23. Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.


24. Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново: ВТУ, 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210.


1998


25. Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). // Балканите. Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, С., 1998, ISBN 954-680-084-8, с. 246-254.


26. Българският фолклорно-митологичен контекст при „разпознаването” на пророк Даниил за „патрон” от средецките пророци в края на Х век. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. В. Търново, Изд. “ПИК”, 1998, ISBN 954-736-005-1, с. 227-240.


27. Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново: ВТУ, 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316.


28. Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). // Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152.


29. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. // Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69.


1999


30. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). // Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 36-44 (вж. 2003, съкратен).


31. „Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”. // Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септ. 1994 г.). Велико Търново, ВТУ, 1999, ISBN 954-524-214-0, с. 113-130.


2000


32. Вълкът и овчарят. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24.


33. Замъчи се Божа майка. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 12-15.


34. Мара Пепеляшка. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 16-20.


35. Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски. // Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78 (вж. и www.ongal.net/editions/5Sve_folk/15Todo_molo.doc); (вж. 2003).


36. Народни гатанки. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 39-42


37. Нероден Петко. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 25-29.


38. Свети Георги убива сура ламя. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 30-34.


39. Тодорини кукли. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 35-38.


40. Троица братя града градяха. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 8-11.


41. Шетба шета Марко Прилепчанин. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 3-7.


2001


42. „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. // Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново: ВТУ, 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105.


43. „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247.


44. Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. // Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, ВТУ, 2001, с. 299-314.


45. Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). // Следите на Свещената Книга в българската литература. Велико Търново, Изд. Фабер, 2001, ISBN 954-9541-94-0, с. 25-34.


46. Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 206-209 (вж. и www.ongal.net/editions/6Kult_obr/36To_mo1.doc).


47. Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 106-112 (www.ongal.net/editions/6Kult_obr/19To_mo.doc).


2002


48. От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове). // Известия на Исторически музей, Кюстендил, Т. 6. Велико Търново, 2002, 197-208.


49. Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. // Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. 28, 2002, № 4, с. 25-41 (съвм. с Анчо Калоянов).


2003


50. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, ВТУ, ISBN 954-524-349-X, с. 2003, с. 505-518.


51. Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски. // Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, ВТУ, 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63 (вж. 2000 и 2001).


52. Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землище. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519 (съвм. с Анчо Калоянов).


53. Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? // Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24.


54. Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). // Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81.


2004


55. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). // Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 36-43.


56. Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. // Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, ВТУ, 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302.


57. Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). // Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166 (Разширен - вж.: 2007).


2005


58. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). // Между ангели и демони (Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001 г.). /Съставител и редактор: Искра Христова-Шомова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, ISBN 954-07-1929-1, с. 283-289.


59. Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.). // Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003 г.). С., 2005, с. 196-206 (съвм. с Анчо Калоянов).


2006


60. „Даже несоша книгы ты на Царю градоу” в Слово на Тълкувателя. // Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. /Отговорен редактор: Проф. д-р Ангел Давидов; Редакционна колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-8, с. 357-376 (съвм. с Анчо Калоянов).


2007


61. „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). // Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на българи и сърби. /Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Ниш: Филозофски факултет (Ниш : Графика Галеб), 2007; ISBN 978-86-7379-132-6 (COBISS.SR-ID 140477964), с. 122-136 (вж. и 2009).


62. Българските легендарни предания за Рим-папа. // Етнология и демонология. /Редакционна колегия: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., ROD, 2007; ISBN 978-954-476-044-9, с. 48-63 (вж. www.ongal.net/editions/Ethnodemon/5Ethnodemon_Mollov_web.pdf).


63. Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). // Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. /Съставители: доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Руси Русев, д-р Румяна Лебедова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2007, с. 104-115.


64. За един топос на старобългарските есхатологични очаквания: Пещерата. // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 1, с. 137-144.


65. Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа (Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 окт. 2004 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Георги Данчев (отг. редактор), проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова, проф. д.и.н. Йордан Андреев, ст.н.с. Агоп Гарабедян, Маргарита Пушкарова (научен секретар). Велико Търново: ВТУ, 2007; ISBN 954-524-339-2 (Т8), с. 713-729 (вж. и 2004).


66. Песенният фолклор на село Павел Свищовско. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. /Съставители: Иван Димитров, Мария Ангелова-Атанасова. Велико Търново, АСТАРТА, 2007; ISBN 978-954-350-40-6, с. 311-435.


67. Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). // Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 окт. 2004 г., Стара Загора. /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); д-р Георги Вълчев, Иван Матев, Маргарита Пушкарова (секретар). Велико Търново: Пик, 2007, 978-954-736-172-0, с. 299-309 [Съкратен: Филологически сборник. ІІ. <Велико Търново - Твер>. В. Търново: ВТУ, 2007, с. 95-100].


2008


68. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). // Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. /Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, ст.н.с. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Емилия Недкова, гл. ас. Велислава Донева, гл. ас. Никола Бенин. Т. 5. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2008; ISBN 978-954-8190-57-2, с. 116-126.


69. Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. // Етнология на пространството. Ч. 1. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 5, год. V, 2007). С., ИИК „Род”, 2008, ISSN 1311-493Х.


70. Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”. // Филологический сборник. ІІІ. Тверь - Велико Тырново. /Редакционная коллегия: Скаковская Л.Н., д.ф.н., профессор (главный редактор); Брызгалова Е.Н., д.ф.н., профессор; Васильева С.А., доцент; Логунов М.Л., доцент; Трущенкова А.В. (технический редактор). Тверь, 2008; ISBN 978-5-88997-341-7, с. 178-182 (вж. 2009).


71. Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко. // Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). /Съставители: Ст. н.с. д-р Христо Харитонов, Галя Чохаджиева. В. Търново, Абагар, 2008; ISBN 978-954-427-768-0, с. 182-190.


2009


72. Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). // Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. /Редакционна колегия: доц. д-р Багрелия Борисова (главен редактор), проф. д-р Христина Станева, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Паисий Христов, доц. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Анна Станимирова, доц. д-р Иванка Иванова Дончева, доц. д-р Иванка Янакиева Атанасова, доц. д-р Маргрета Григорова, доц. д-р Тодор Моллов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-673-9, с. 336-344.


73. „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). // Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009, с. 7-14 (вж. и 2007).


74. Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”). // Играта в културата на българи и сърби = Игра у култури бугара и срба. /Редакционна колегия: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова, Валентина Седефчева. В. Търново: ВТУ, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-690-6, с. 9-20 (вж. 2008).


75. Хрононимът Полерания. // Състояние и проблеми на българската ономастика.Т. 9. (Материали от национална конференция и кръгла маса по ономастика, проведени през юни 2006 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). /Редакционна колегия: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова (съставител и отговорен редактор), Соня Семова (технически редактор). Велико Търново, изд. ИВИС, 2009; ISBN 978-954-8387-31-6, с. 277-284.


2010


76. Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра). // И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. /Идея и съставителство: Елена Налбантова. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN 978-954-524-731-6, с. 189-203.


2011


77. Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. /Редколегия: доц. д-р Ценка Иванова (гл. редактор); доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Маргрета Григорова. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-775-0, с. 330-339 [Съкратена: Филологически сборник. ІV. (Велико Търново - Твер). /Редколегия: доц. д-р Багрелия Борисова (гл. редактор); доц. д-р Тодор Моллов, доц. д-р Гочо Гочев, гл. ас. Иван Златев. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-767-5, с. 123-126].

78. Мартенската нова година по хода на Луната (кратки подстъпи към темата). // Традиция и модерност в българската наука и образование (Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Кн. ІV). Силистра, 2011, ISBN 978-954-8457-42-1, с. 41-55.


Рецензии и отзиви:


1996


1. А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995. // В сп.: Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. IV, 1995, № 3, с. 106-108.


2. Почит към народния светец Йоан Рилски. // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. V, 1996, кн. 4, с. 119-120 (отзив за конференция във Великотърновски университет, посветена на 1050-год. от смъртта на св. Иван Рилски).


1999


3. А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995. // В: Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 201 (вж. 1996, съкратено).


2003


4. Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки. // Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, ВТУ, 2003, с. 64-66.


2005


5. Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). // Архив за поселищни проучвания. Велико Търново (ВТУ), 2005, кн. 1-2, с. 129-132.


2007


6. Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. В. Търново, Фабер, 2007. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). В. Търново, 2007, 535-536.


7. Нов поглед за Златна Добруджа - един от националните свещени текстове. (Рец. за: Румяна Лебедева. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2006) // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 2, с. 186-189.


2009


8. Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 10 („Й”). В. Търново, 2009, с. 468.

  1   2   3

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Носител за iconЛионел (Лео) Андрéс Меси (на испански: Lionel Andrés Messi) е аржентински футболист, трикратен носител на Златната топка, футболист на годината на фифа за 2009
Суперкупата на Испания, носител на Купата на краля, трикратен шампион в Шампионската лига на уефа, двукратен носител на Суперкупата...

Носител за iconОферт а относно: класации „Актив 2011 (2012) г на електронен носител
В желанието си да Ви улесни и да Ви бъде полезен, екипът на Актив отново разработи на електронен носител варианти на Класация Актив®,...

Носител за iconДокументи за издаване на разрешително по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (зоос) Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение
Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение 3 бр на хартиен носител и 3 бр на електронен носител; Приложение №1

Носител за iconЦифрови Технологии Основи въведение в ицт
Аналоговият сигнал се изменя монотонно (за близки времена, величините са близки) и при него носител на информацията е самото изменение....

Носител за iconХартиен носител кандидат-студенти се явяват на следните дати: на 12 юли 2012 г. – за специалностите
Избралите да полагат конкурсен изпит на хартиен носител кандидат-студенти се явяват на следните дати

Носител за iconВъв връзка с членството ми в бис и участието ми в работата на техническите комитети бис ми предоставя правото на достъп до документи стандарти бдс, iso, iec
Запознат съм с чл. 52, чл. 53 и чл. 54 от Закона за националната стандартизация, според които бис е носител на авторските права и...

Носител за iconЗа предоставяне на достъп до обществена информация по закона за достъп до обществената информация
Информацията е обществена, независимо от вида на нейния материален носител. Информация от обществения сектор е всяка информация,...

Носител за iconПокана за пресконференция от създадетелите на Индекс на икономическа свобода 2007 Институт за пазарна икономика е носител на Templeton Freedom Award за 2006 година
Институт за пазарна икономика е носител на Templeton Freedom Award за 2006 година

Носител за iconНосител на международна златна звезда за качество
София, тел

Носител за iconБългарската перкусионистка Василена Серафимова носител на Голямата награда на Централноевропейския фестивал на изкуствата

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом