До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
ИмеДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер174.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/ot4et_vazduh160312.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх.№.............................../...........................2012 год.


ДО

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


Приложено, изпращаме Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух 2011-2014 год.” за 2011 год., приета с Решение № 51/ 31.03.2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение №232/ 17.12.2009год. и актуализирана с Решение №72/28.04.20119г, взето с Протокол №6 на Общински Съвет- Пазарджик

Отчетът ще се докладва от инж. Славка Стойчева-директор дирекция «ТСУ», съдокладчик инж. Ирина Калоянова – гл. експерт дирекция «ТСУ».


Приложение: По един брой: Отчет, проект за решение


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


Съгласувал:

инж. Славка Стойчева, Директор дирекция ТСУ


Дирекция”АПИО”:


Изготвил:

инж. Ирина Калоянова, Гл. експерт в дирекция ТСУ
Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg


Изх.№.............................../...........................2012 год.

ДО

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


О Т Ч Е Т


от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик


Относно: Изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух” за 2011год., приета с Решение № 51/ 31.03.2005год., с актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение №232/ 17.12.2009г. и актуализирана с Решение №72/28.04.20119г, взето с Протокол №6 на Общински Съвет- Пазарджик


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


С Решение № 51/ 31.03.2005год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет Пазарджик, е приета “Програма за качеството на атмосферния въздух 2005-2010год.”, с Решение № 232/ 17.12.2009г. , взето с Протокол № 20 на Общински Съвет Пазарджик е актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух” и актуализирана с Решение №72/28.04.20119г, взето с Протокол №6 на Общински Съвет- Пазарджик.

Предлагам на Вашето внимание да бъде обсъден и приет отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух 2001-2014 год.”, по Приложение 1.

Поради това, и на основание чл.21, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от ЗООС,

ПРЕДЛАГАМ :


Общински съвет гр.Пазарджик да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

ПРОЕКТ


РЕШЕНИЕ


№ ……………………

на Общински съвет гр.Пазарджик,

взето на заседанието му на ……………..2012 год.

с протокол № ……………………………


Относно: Отчет за изпълнените мерки заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух 2011-2014год.” за 2011год.


Общински съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух 2011-2014 год.” за 2011 год., и на основание чл.21, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от ЗООС


РЕШИ:


1. Приема отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух 2011-2014 год.” за 2011год., по Приложение 1.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ЗА 2011 ГОД.


„Програма за КАВ 2010-2014г.” е актуализирана с Решение №72 от 28.04.2011г., взето с Протокол №6 от Общински съвет Пазарджик. Същата е изготвена от „Булплан” ООД, съгласно изискванията на МОСВ, включващ изготвяне на: „Дисперсионен модел на отделните секторни замърсители /промишленост, енергетика, транспорт, битово и обществено отопление и неорганизирани емисий/ -за 5 годишен предходен период, настоящ и бъдещ” и сътветстващ „План за действие с предложения и мерки за достигане на ПДК на ФПЧ10 и подобряване на качеството на атмосферния въздух”.

Програмата, отговаря на изискванията на раздел ІІ на Приложение №15 от Наредба №12 от 15.07.2010г на МОСВ и МЗ за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух /обн., ДВ, бр.58/ 2010г./.

Програмата включва:

1.Анализ на изпълнението на мерките за подобряване на КАВ, заложени в плана за действие към предходната „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на община Пазарджик”, с цел постигане на съответствие с първоначалните срокове за достигане на нормите, за периода от началото на действие на програмата, до настоящия момент. Обемът на мерките, допринесли за намаляване на концентрациите на съответния замърсител, както и причините за всяко отчетено след тяхното изпълнение превишение на нормите;

2.Анализ и оценка на определени фактори, имащи принос към наднормените нива на съответните замърсители /и по-конкретно към нивата на ФПЧ10, включително:

а. Оценка на наличните ако има такива/ неблагоприятни климатични условия, като: ниски средноденонощни и средногодишни скорости на вятъра /под 1,5 m/s или тихо време; образуване на мъгли; определени местни топографски условия/особености/ на терена /напр. котловинни форми на релефа/; вертикално смесване на въздушните маси; противостоене на въздушните маси с океански произход с такива от континентален произход. Сравнителна таблица, за периода 2007-2010г, с информация за данните с превишение на праговата стойност на ФПЧ10/по данни от съответните пунктове за мониторинг от Националната система за мониторинг на КАВ, на територията на община Пазарджик/ и съответстващите за тези дни средноденонощни скорости на вятъра и образуването на мъгли /по данни от Националния институт по метеорология и хидрология/;

б. Наличие на специфични за дадено място дисперсионни характеристики, т.е. характеристики на разпространение на замърсителите;

в. Пренос на замърсители от източници на емисии, разположени на територията на съседни общини;

г. Наличие на природни източници /силни ветрове, пожари, пренос на природни частици от сухи райони, атмосферни отлагания и др./;

д. Влияние на зимното снегопочистване на пътната и уличната мрежа;

3. Анализ и оценка на замърсяването по съответните показатели с наднормени нива за референтната 2007год. и към 2010г. Описани са секторите /източниците на емисии на територията на общината с принос към замърсяването. Изготвена е карта с местоположението им и посочи годишното количество на емиси от тях /t/год./;

4. Оценка чрез дисперсионно моделиране, на базата на анализа и оценката по т.3 /включително на базата на прогнозна информация за бъдещата дейност/ и при отчитане на анализа и оценката по т.2, на актуалния принос на отделните сектори /източници на емисии /промишленост, енергетика, битово и обществено отопление, транспорт, извън-пътна техника, селско стопанство, неорганизирани източници и пр./ към нивата на замърсяване в атмосферния въздух по показател ФПЧ10.

5. На базата на анализа по т.1 и резултатите от моделната оценка по т.4, са формулирани конкретни, основно краткосрочни мерки /за изпълнение през 2011г/ за достигане на нивата на замърсителите в района на община Пазарджик. Предложени са мерки за по-нататъчно поддържане на КАВ в дългосрочен аспект /2013г./.

6. В окончателния план за действие, всяка заложена мярка, освен чрез текстово описание, е обозначена и със собствен уникален код, представен от комбинация от букви /на латиница/ и цифри. Кодът е формиран от буквено съкращение на името на общината- Pz, както и на вида на мяркат а/техническа /t/, регулаторна /r/, икономическа /фискална /f/, информационна /i/, и т.н. Предоставена е и легенда на буквените съкращения;

7. Оценка чрез дисперсионно моделиране, на прогнозните нива на замърсяване в атмосферния въздух по показател ФПЧ10 към времето на постигане на съответствие с изискванията на Наредба №12.


Поради специфичните физикогеографски и климатични условия, основен «принос» в замърсяването на атмосферния въздух в община Пазарджик имат местните източници.

Основните замърсители на атмосферния въздух са моторните превозни средства, а през есенно-зимния сезон - твърдите горива, използвани за отопление. Гъстотата на пътната мрежа в Община Пазарджик е над средната за страната.

Предприятията, разположени на територията на града, са с намален капацитет и не представляват опасност за качеството на въздуха. Почти всички парокотелни централи и инсталации на предприятията са преминали на газ и са преустановили лимитирането на серен диоксид, прах и сажди в атмосферния въздух.

За подобряване качеството на атмосферния въздух са предприети следните мерки:


Газоснабдяване


Природен газ на територията на общината се доставя от «ОВЕРГАЗ ЮГ»АД. Дължината на газопроводната мрежа в Община Пазарджик към края на 2011год. е около 84 582 м., от които 10 км. са изградени в индустриалната част на града, като най-големите от тях са заводът за каучокови изделия, хлебопекарна «МИО», болницата и трите метанстанции в града, Техникум по механотехника, Техникум по машиностроене, община Пазарджик, училища и детски заведения.

През областта преминават два преносни газопровода, един от които е Републиканският магистрален газопровод, чието отклонение захранва гр. Пазарджик.

По-голяма част от промишлените обекти и тези от социалната сфера в Община Пазарджик – училища, детски заведения, болници и административни сгради, са газифицирани.

Към края на 2011год. са газифицирани 25 промишлени, 139 обществено-административни и 1 549 битови абонати


Транспорт


20% от маршрутните линии за обществен превоз на пътниците в града се обслужват от електротранспорт – тролейбуси.

За намаляване на вредното въздействие от транспортните средства е променена транспортната схема на града. Намален е броя на автобусните линии, които са неефективни.

Обновен е автобусният парк - 30 броя от автобусите са произведени 2009г.

Пет броя от автобусите са оборудвани с метанови уредби.

Забранено е движение за товарни автомобили над 20 т. в района, заключен между следните улици: бул. «Мария Луиза», ул. «Болнична», ул. «Стефан Караджа», ул. «Кочо Честименски», бул. «Цар Освободител», бул. «България», както и на ул. «Христо Ботев в отсечката от бул. «Г.Бенковски» до бул. «Ал.Стамболийски» и на ул. «Петър Бонев» - в отсечката от бул. «Г.Бенковски» до бул. «Ал. Стамболийски»


Сметопочистване


Актуализирани са графиците за сметоизвозване и сметопочистване на фирмите, обслужващи района на града и 31 села.

Миенето на уличната мрежа се извършва по утвърдени графици, като се използват препарати.

Метенето на всички улици се извършва по предварително изготвени графици от общинска администрация.


Снегопочистване


Общинската пътна мрежа се третира с пясък и сол, а за уличната мрежа в гр. Пазарджик се използва CaCl 2.


Шум и здраве


Основните причинители на наднормен шум са транспортните средства. Автотранспортният шум представлява около 80% от всички шумове в средата на пребиваване на човек и зависи от редица фактори: скорост, интензивност на движението, брой на автомобилите и автобусите в транспортния поток, типа на пътното покритие, вида на гумите и т.н.

През 2011год. е са извършени следните мероприятия:

В гр.Пазарджик:

 • Основен ремонт и реконструкция на важни пътни артерии : ул.”Петър Бонев” /от кръстовището с бул.”Ал. Стамболийски” до кръстовище с бул.”Г. Бенковски”/, ул. „Никифор Поп Константинов” /от ул.”Ов. Соваджиян” до ул.”К. Честименски”/, ул. „Ов. Соваджиян” /от ул. „В. Левски” до ул. „Н.Поп Константинов”/,

 • Изкърпване и преасфалтиране на уличната мрежа: ул."Гаврил Кръстевич" от ул."Градинарска" до ул."Е.Йосиф"; ул."Братя Консулови" от ул."Мадара" до ул."Цар Асен"; ул."Хаджи Р.Хаджиилиев" от ул."Р.Даскалов" до ул."Св.Арахангел"; ул."Р.Даскалов" от ул."К.Честименски" до ул."Ген.Скобелев"; ул."Република" от ул."Св.Арахангел" до ул."Н.Вапцаров"; ул."Св.Арахангел"; ул."Мак Гахан" от ул."Св.Арахангел" до ул."Ген.Скобелев"; ул."Коце Хаджи Ангелов"; ул."Тодор Каблешков" - от ул."Хан Кубрат" до ул."Кочо Честименски"; ул."Оборище" от ул."Батак" до ул."А.Кънчев"; кв.68 - междублоково пространство, свързващо ул."Р.Алексиев" с ул."П.Волов"; ул."Цар Симеон" - от ул."К.Честименски" до ул."Свобода"; ул."Стоян Василев" - от ул."К.Честименски" до ул."Г.Пенев"; ул."Граф Игнатиев" - от бул."България" до ул."К.Величков"; части от улици "Марица", ул."Бузлуджа", "Гарибалди", ул."Мария Шутич" и "Луда Яна", ул."Тополница" от ул."Гарибалди" до ул."Марица", ул."Янтра" – ІІ

 • Извърши се ремонт на ул.“Васил Петлешков” и паркинг /от о.т.357Б до о.т.357Е, кв.100, гр. Пазарджик/;

 • Извърши се и се извършва текущ ремонт на междублокови пространства и улици

На територията на населените места от община Пазарджик:

- Ремонт на улици както следва: с.Говедаре – улица 27-ма; с.Ал.Костантиново - улица ос.т.118-98 и улица с о.т.83-8; с.Братаница - улица 3-та; с.Мало Конаре - улица с о.т.240-377'-378-374 и 377'-375; с.Величково - улица с о.т.71-77; с.Главиница - улица ос.т.61-48-49-30; с.Мокрище - улица 18-та; с.Мокрище - улица 7- ма; с.Паталеница - улица 24-та и улица 6-та; с.Пищигово - улица о.т.135 -171 и улица о.т. 208 до о.т. 224; с.Драгор - улица ос.т.4 до 42 и с.Юнаците - улица с о.т.148-189.


 • За намаляване на вредното въздействие от транспортните средства е променена транспортната схема на града. Намален е броя на автобусните линии, които са неефективни.


КанализацияПрез 2011г. са изградени:

 1. Канализация по улица „Кочо Честименски” – 50 м.л. – с тръби ПЕ Ф200 мм.

 2. Канализация по улица „Васил Петлешков”, гр. Пазарджик – 113 м.л. – с тръби Ф315, SN8

 3. Водопровод по улица в кв.134, гр. Пазарджик – 145 м.л.- с тръби Ф160 мм, ПЕВП

 4. Реконструкция ВВМ кв.32, с. Драгор, Община Пазарджик – 135 м.л. –

с тръби Ф90/10, ПЕВП

5. Разширение ВВМ, между кв.299 и кв.300, гр. Пазарджик – 180 м.л. – с тръби

Ф Ф90/10, ПЕВП.

6. Канализация и подмяна на водопровод – с-Ивайло, включени в ГПСОВ

Въведената в експлоатация Градска пречиствателна станция за отпадни води, с

издадено Разрешително №33140041/ 27.01.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти ще бъде разширена, за което е изготвен проект „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик. Същият предвижда изграждане на нова канализационна мрежа за битови и дъждовни води, както и подмяна на водопроводи на територията на гр. Пазарджик и изграждане на третично стъпало за пречистване на отпадни води на ПСОВ – Пазарджик. Към момента се изпълнява.


Контрол


Извършва се периодичен контрол върху:

- предоставено ползване “тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности;

- нерегламентирано изхвърляне на строителни и отпадъци;

- изпълнението на графиците за поддържане чистотата на местата за обществено ползване, чрез миене, метене, сметосъбиранеи сметоизвозване.


Кампании


1. Ден на земята- 22 април


И през 2011г. Община Пазарджик подкрепи инициативата като:

На 20 април в парк-остров „Свобода” и парк „Стадиона” бяха посадени 50 бр. млади фиданки – пауловния, с активното участие на Младежкия парламент.

На 21 април от 13.00 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, община Пазарджик със съдействие на Сдружение „Екобъдеще”, организира:

 • Ревю-спектакъл на облекла, изработени от отпадъчни материали – с участието на възпитаниците на ОУ „Христо Ботев”;

 • Ревю-спектакъл на облекла, изработени от отпадъчни материали – с участието на възпитаниците на Професионална гимназия по облекло;

 • Презентации, свързани с опазване на околната среда – представени от възпитаниците на ОУ „Любен Каравелов”, МГ „Константин Величков”, ОУ „Петър Берон”, СОУ „Професор Иван Батаклиев”, Икономически техникум;

 • Представяне на есе от възпитаниците на СОУ „Георги Брегов” и НУ „Васил Левски”;

 • Представяне на скеч от възпитаниците на Гимназия „Иван Аксаков”

 • Танцов спектакъл - представен от възпитаниците на ЦДГ „Здравец”;

 • Танцов спектакъл - представен от възпитаниците на ЦДГ „Дъга”.


2. Ден без автомобили 22 септември

Община Пазарджик се включи в Европейската седмица на мобилността, като бяха проведени следните мероприятия:

 • Възстановяване и освежаване на вертикалната и хоризонтална маркировка около училищата и натоварените пътни артерии.

 • 20.09.2011 год. - Преустановяване на движението на бул.”България” в участъка от ул.”Цар Шишман” до кръстовището с ул.”Виделина”;


3. Разделно събиране на НУБА

На 29 декември на площад «Константин Величков», със съдействието на «Норд Холдинг»АД, беше организирана кампания за събиране на НУБА.

С цел повишаване на екологичната култура на населението, в рамките на кампанията, бяха раздавани информационни материали и стикери на гражданите.

4. Разделно събиране на отпадъци от опаковки

През месец юли, с цел повишаване на екологичната култура на населението, бяха раздавани информационни материали и стикери на гражданите, осигурени от «Екопак»АД.


5. «Залесителни кампании»

Община Пазарджик предостави възможност на гражданите да се включат в кампанията като облагородят жилищните райони, в които живеят. Предоставени бяха 190 бр. млади фиданки за залесяване.

На 20 април в парк-остров „Свобода” и парк „Стадиона” бяха посадени 50 бр. млади фиданки – пауловния, с активното участие на Младежкия парламент.

Общината подкрепи инициативата на Юджи Мията - посланник от корпуса на мира, който с делото си се опитва да вдъхновява и насърчава хората към идеята за засаждане на дървета за мир. Обиколил пеш Китай, Корея, Япония, Тайван, Виетнам, Камбоджа, Сирия, а през 2011г и в България, той е засадил над 300 дръвчета за мир. На 14.10.2011г., природозащитникът се срещна с учениците от ЕГ”Бертолт Брехт”, за да обмени опит и почерпи вяра, че мисията му не е дело само на един човек. Дървото на мира в нашия град беше засадено на 17.10.2011г. от 11.00 часа в парк „Остров Свобода”.


6. „Почистване на града”

Периодично се почистват междублоковите пространства, а постоянно – уличната мрежа на града – по график. По график се извършват и събирането и извозването на съдовете за смет както в града, така и в селата, като системата е обхванала 100% от населението.


Изпълнявани проекти/ обекти с екологично значение през 2011г


1. „Изготвяне на работни проекти за В и К мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Проектът включва изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводи на територията на селата Пищигово и Черногорово, както и изграждане на локални ПСОВ за двете села. Очаква финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” .


2. “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Ал. Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”.

Проектът включва изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводи на територията на селата Алеко Константиново и Главиница и заустване на отпадните им води в ПСОВ - Пазарджик. През 2012г. Община Пазарджик очаква финансиране на проекта от Приоритетна ос1 на ОП”ОС 2007-2013г”.


3. “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Проектът включва изграждане на канализационни мрежи и подмяна на водопроводи на територията на селата Огняново и Хаджиево и заустване на отпадните им води в ПСОВ – Пазарджик посредством канални тласкатели. Очаква финансиране от ОП„Околна среда 2007-2013”


4. „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик

Проектът предвижда изграждане на нова канализационна мрежа за битови и дъждовни води, както и подмяна на водопроводи на територията на гр. Пазарджик и изграждане на третично стъпало за пречистване на отпадни води на ПСОВ – Пазарджик . Към момента се изпълнява.


5.„Регионална система за управление на отпадъците- регион Пазарджик”

Проектът включва изграждане на регионално депо за отпадъци в землището на с. Алеко Константиново. Бенефициенти по проекта са 9 общини- Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Велинград, Лесичово, Септември и Ракитово.

На 08.07.2010год. е учредено Регионално сдружение между общините, бенефициенти по проект „Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”.

До момента РС е взело решения за:

Избор на председател на РС на общините - съгласно чл.19г, т.1 и във връзка с чл.19д, ал.1 от ЗУО – кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов;

 • Избор на водеща община, която да отговаря за управлението на проекта – община Пазарджик;

 • Съоръженията за третиране на отпадъци, които ще бъдат разположени на регионалното съоръжение;

 • Възлагане на Подробни хидрогеоложки проучвания на терена за изграждане на претоварната станция /ПС/ в гр. Ракитово;

 • Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за Актуализация на прединвестиционно проучване/ПИП/, анализ разходи и ползи/АРП/ и за изготвяне на Доклад за оценка за въздействието върху околната среда/ДОВОС/;

 • Оправомощаване Председателя на РС г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик за провеждане на публичното обсъждане на Доклада по ОВОС

 • Възлагане на обществените поръчки и процедури по проекта, съгласно 19г, т.5 от ЗУО, тяхното финансиране и поемането на отговорност от провеждането им.

 • Възлагане и финансово обезпечаване на актуализираните програми за управление на отпадъците и инвестиционния план за развитие.

 • Собствеността на регионалното депо и съоръженията за третиране на отпадъка, съгласно 19г, т.12 от ЗУО.

 • Разпределение на задължителния финансов принос на общините от региона.


Към момента са изготвени:

 • Теренни замервания на количеството и морфологичния състав на отпадъците, генерирани на територията на община Пазарджик;

 • Подробни хидрогеоложки проучвания на претоварната станция – Ракитово;

 • Подробни хидрогеоложки проучвания на алтернативна площадка – Белово;

 • Подробни хидрогеоложки проучвания на разширението на терена, предвиден за основна площадка за изграждане на регионалното съоръжение – в землището на с.Алеко Константиново;.

 • ПИП и АРП, на основание сключен договор с „Екопро Контрол”ООД, гр. София. Окончателните доклади и материали ще бъдат внесени в МОСВ заедно с останалата документация при кандидатстване за финансиране от ОП”ОС 2007-2013г”.

 • ДОВОС, на основание сключен Договор с „П-Юнайтед”ООД, гр. София. Същият е получил полужителна оценка от РИОСВ за оценка на качеството му. Предвиждат се общиствени обсъждания на ДОВОД на 21.03.2012г. от 10.00 часа в зала „Архитектурен съвет” в сградата на община Пазарджик, същият ден от 14.00часа в читалище „Иван Ангелов Грозданов 1927г”, с. Алеко Константиново и на 22.03.2012г от 10.00 часа в зала на общински съвет в сградата на община Ракитово. ДОВОС и приложенията към него са предоставени на обществен достъп от 20.02.2012г. до 20.03.2012г. на достъпни места. Интересуващите се физически и юридически лица са уведомени по подходящ начин.В следващите етапи от реализирането на проекта предстои провеждането на следните обществени поръчки:

 • Провеждане на процедури по избор на консултант за изготвяне на документации по реда на ЗОП и изготвяне на документации:

  • за избор на консултант за изготвяне на идеен проект;

  • за избор на консултант по публичност на проекта;

  • за избор на одитор на проекта;

  • за избор на външен консултант по управление на проекта;

  • за избор на независим строителен надзор;

  • за избор на изпълнител на инженеринг;

 • Провеждане на процедури:

  • за избор на консултант за изготвяне на идеен проект;

  • за избор на консултант по публичност на проекта;

  • за избор на одитор на проекта;

  • за избор на външен консултант по управление на проекта;

  • за избор на независим строителен надзор;

  • за избор на изпълнител на инженеринг

и сключване на договори за изпълнение на същите;

 • Изготвяне на ПУП, в т.ч. и довеждаща инфраструктура – за основна площадка с.Ал.Константиново и претоварна станция Ракитово, Процедиране / в т.ч. и пред Министерство на земеделието и храните/ и Влизане в сила на ПУП.

 • Отчуждителни производства въз основа на влезлите в сила ПУП за основна площадка с.Ал.Константиново и претоварна станция Ракитово.


За всички етапи от реализацията на проекта водещата община – община Пазарджик е в постоянни контакти с експертите на МОСВ, с които е съгласуван и времевия график за реализацията на проект : „Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”.

Свързани:

До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом