Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
страница1/46
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер5.54 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/IPGVR_Pazardjik Analysis.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитиеОперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ В СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧЕН ПЛАН, И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСИГУРЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПАЗАРДЖИК, С ДЕЙСТВАЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ/СХЕМИ


Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.Договор за възлагане на обществена поръчка

"Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик»

Възложител

Община Пазарджик

Изпълнител

ДЗЗД Устойчиво развитие за Пазарджик

Дата на доклада

17 септември2012


СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

 1. Обща характеристика на град Пазарджик и общината

  1. Град Пазарджик в контекста на европейските градове и тяхното социално-икономическо развитие

  2. Мястото на Община Пазарджик в класацията за финансова устойчивост

 1. Демографски параметри и политики на човешките ресурси на ниво община, град и зона на въздействие

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 1. Икономическо развитие и инвестиционна активност

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 1. Социален сервиз и социална инфраструктура

  1. Анализ на състоянието

   1. Образование

   2. Здравеопазване

   3. Култура

   4. Спорт

   5. Социални дейности и услуги

   6. Обществен ред и сигурност

   7. Административно обслужване

   8. Търговия и услуги

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 2. Културно наследство

  1. Анализ на състоянието

   1. Нематериални културни ценности

   2. Материални културни ценности

  1. Цели и политики на Община Пазарджик

  2. Възможности за развитие

 1. Околна среда

  1. Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)

   1. Въздух

   2. Води

    1. Повърхностни води

    2. Минерални води

    3. Подземни води

   1. Защитени територии, защитени зони и биоразнообразие

   2. Земи и почви. Замърсяване на почвата

   3. Отпадъци

   4. Зелени зони

  1. Възможности за развитие

 1. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 1. Жилищен сектор

  1. Анализ на състоянието

   1. Профил на жилищните територии с приоритизирани зони за спешна намеса и потребност от обновяване

   2. Сравнителен анализ на жилищния фонд с този в страната, страните в региона и ЕС и извеждане на система от индикатори за анализ, оценка и мониторинг на жилищния фонд с оглед постигане на висок стандарт на обитаване

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 2. Обществени центрове и публични пространства

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 3. Паркоустройство и благоустройство

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 4. Производствени зони

  1. Анализ на състоянието

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 5. Комуникационно-транспортна инфраструктура

  1. Анализ на състоянието

   1. Транспортна система

    1. Пътна мрежа

    2. Улична мрежа

   2. Развитие на системата на МОПТ /достъпност/ мобилност

   3. Велосипедна мрежа

   4. Паркиране

   5. Железопътна мрежа

  2. Цели и политики на Община Пазарджик

  3. Възможности за развитие

 6. Инженерно-техническа инфраструктура

  1. Водоснабдяване

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на Община Пазарджик

   3. Възможности за развитие

  2. Канализация

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на Община Пазарджик

   3. Възможности за развитие

  3. Енергоснабдяване

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на местното електроразпределително дружество

   3. Възможности за развитие

  4. Газоразпределителна мрежа

   1. Анализ на състоянието

   2. Цели и политики на Община Пазарджик

   3. Възможности за развитие

  5. Телекомуникации и съобщения

 7. Програмни документи

  1. Осигуряване на територията с действащи устройствени планове

  2. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на общината

  3. Програми и проекти за община Пазарджик, финансирани от ЕС и други донорски организации

 8. Предварителен анализ на възможните финансови източници

  1. Национално финансиране;

  2. Структурни фондове на ЕС;

 9. SWOT анализИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА:

АМ – Автомагистрала

атм. – атмосфери

АТЦ – Автоматична телефонна централа

БКТП - Бетонни комплектни трансформаторни постове

ВЕИ – Възобновими източници на енергия

ВиК – Водоснабдяване и канализация

ВЛ – Въздушни линии

ВЛ НН – Въздушни линии Ниско напрежение

ГПОД – Генерален план за организация на движението

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води

ГУМ – Главна улична мрежа

ДАП – Държавно автомобилно предприятие

ДКЕВР –Държавна комисия за енерго и водно регулиране

ДКЦ – Диагностично-консултативен център

екв. ж. – еквивалентен жител

ЕС – Европейски съюз

ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението

жп – железопътен

жк – жилищен комплекс

ЗКН – Закон за културното наследство

кв. –квартал

КЛ – Кабелни линии

КН – Културно наследство

КПС – Колекторно-помпена станция

л/ж. д – литра на жител дневно

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МВР – Министерство на вътрешните работи

МГТ – Масов градски транспорт

МОПТ – Масов обществен пътен транспорт

МТУ – Мрежово телеуправление

НН – Ниско напрежение

НИНКН – Национален Институт по недвижимо културно наследство

НК – Национална компания

НКН – Недвижимо културно наследство

НПО – Неправителствени организации

НСИ – Национален статистически институт

ОбС – Общински съвет

ОП – Оперативна програма

ОУП – Общ Устройствен план

ПЗ – Производствена зона

ПИ – Поземлен имот

ПРЗ – План за регулация и застрояване

ПС – Помпена станция

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води

ПУМ – Първостепенна улична мрежа

ПУП – Подробен Устройствен план

РИМ – Регионален исторически музей

РШ – Разпределителна шахта

СОЗ – Санитарно-охранителна зона

ТДА – Териториален държавен архив

ТП - Трафопост

УПИ – Урегулиран поземлен имот

ЦГЧ – Централна градска част 1. Обща характеристика на град Пазарджик и общината

Град Пазарджик е център на община, област и агломерационен ареал. Градът е позициониран в Южен централен район (NUTS 2), в близост до гр. Пловдив - център на района. Преобладава равнинен релеф с надморска височина 205 м., разположен от двете страни на р. Марица, с площ 37,382 кв.км., което представлява 5,84% от територията на общината, 0,84% - от областта, 0,14% - от ЮЦР и 0,03% - от страната. Община Пазарджик обхваща 27 кметства и 4 кметски наместничества. В общината живеят 132 828 души, което е около 1,8 % от населението на страната. Населението на град Пазарджик е 86 852 души, а в останалите населени места живеят общо 45 976 души (по дани на НСИ към дата 1.02.2022 г.). Градът се намира на трасето на Трансевропейските коридори № 8, № 9 и № 10.


Фиг. 1 Карта на Южен централен район, из „Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране за периода 2007 – 2013 г.”  1. Град Пазарджик в контекста на европейските градове и тяхното социално-икономическо развитие

   1. Преглед на стратегическите документи


В глобалното развитие на европейското пространство се очертават нови перспективи за целенасочено въздействие на градовете и регионите в търсене на партньорско сътрудничество в интерес на гражданите и развитие на териториите. Усилията за икономическо и социално сближаване с приравняване на стандартите и намаляване на различията между отделните държави налага формирането на общите политики и извеждането на приоритети за последователно надграждане на постигнатите резултати и постигане на определените цели. В общия контекст на трите основни групи стратегически цели на Регламентите на ЕС за периода 2007 – 2013 г.:

 • Цел 1: Сближаване

 • Цел 2: Регионална конкурентоспособност и заетост

 • Цел 3: Европейско териториално сътрудничество

предопределят активната роля на общинското ръководство в международните контакти с подходящи партньори, гарантиращи устойчив растеж.


Интегрираното развитие на градовете е застъпено в основните постановки на Териториалния дневен ред ЕС 2020 (TA2020). Акцент в него са интеграцията, екологичните, ландшафтните и културните ценности на районите. Широката достъпност до работни места, битови условия, социално сближаване и обществени услуги „без граници” в рамките на ЕС, позволява на гражданите да участват пряко в процеса на развитие на регионите. Европа насърчава създаването на мрежи и стимулира сътрудничеството, взаимодействието и връзките между малките и големите градове и селските области около тях.

В „Зелената книга за териториално сближаване” на ЕС (06.10.2008 г.) се изтъква значението на малките и средни градове, които съсредоточават в себе си услуги и инфраструктура, обслужваща и по-малките населени места. Урбанизационното развитие носи след себе си както позитиви, така и редица негативи като замърсявания, пренаселеност и упадък на градовете от гледна точка на екологично равновесие. Имайки предвид изведените приоритети в развитието на община Пазарджик в областта на опазването на околната среда и подобряване на инфраструктурата, осигуряваща съвременен начин на живот и по-висок стандарт, следва да се търсят възможности за съвместни проекти и международно сътрудничество във всички сфери на обществено-икономическия спектър.


След отчетените грешки в стратегическото планиране чрез Лисабонската стратегия до 2010 г., Европейската стратегия „Европа 2020” очертава новите приоритети на развитието на отделните региони и общността като цяло:

 • Развитие на нови технологии – следващият програмен период ще насърчава иновациите и новите технологии и активността на общинските ръководства ще има водеща роля при внедряването им. Партньорствата с бизнеса и гражданския сектор следва да бъдат развивани така, че да се изградят международни мрежи за трансфер на знания, опит и добри практики, носещи висока добавена стойност в ежедневния живот на хората;

 • Авангардни изследвания – в България се отделят нищожни средства за научно-изследоветлска и развойна дейност, която да подобрява производителността в предприятията и да внедрява нови продукти, процеси и технологии. Международни партньорски екипи могат да бъдат насърчавани да развиват авангардни изследвания като бъдат стимулирани чрез различен финансов инструментариум за подобряване на конкурентоспособността на европейската общност;

 • Високоскоростен достъп до интернет – съвременните реалности изискват по-добри възможности на изградената техническа инфраструктура, която да гарантира все по-популярни и непрекъснато развиващи се виртуални решения. Индивидуалният подход към потребностите ще гарантират високите резултати на изхода на системата за управление на качеството както в бизнеса, така и в нестопанския сектор и държавните и регионални институции;

 • Интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура – потенциалът, произтичащ от местоположението на община Пазарджик трябва да бъде развиван в полза на територията. През общината преминават: Трансевропейски коридор № 4 (
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом