Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер105.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.liliatravelbg.com/docs/dogovor.doc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Д О Г О В О Р

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ №


Днес ................ в гр.Благоевград „Лилия Травел” ЕООД със седалище и адрес на управление : Р.България , гр. Благоевград , ул. „Ст.Стамболов”№12 ет.1 , притежаващо удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РК – 01 – 6342 представлявано от Здравко Стоименов ,управител , наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР ,

от една страна и от друга страна :

 1. ...................................................................................................... л.к. № ..................…….. ЕГН ....................

 2. ...................................................................................................... л.к. № ..................…….. ЕГН ....................

 3. ...................................................................................................... л.к. № ..................…….. ЕГН ....................

 4. ...................................................................................................... л.к. № .................……... ЕГН ....................

 5. ...................................................................................................... л.к. № ..................…….. ЕГН ....................

 6. ........................................................................................................л.к.№..............................ЕГН....................

Адрес на клиента : ....................................................................................................................................................

тел.: ........................... мобилен :........................... електронна поща :.................................

Данни на Турагента :

фирма .................................................................................................... МОЛ ...................................................................................... тел. ...............................

Идентификационен № ........................................... удостоверение № .......................................................

Адрес : .............................................................................................................................................................

наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното :


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано туристическо пътуване по дестинация ............................................................................................... при условията на този договор .
 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Транспорт :

  1. Фирма превозвач : .............................................. адрес : ........................................................................................... лиценз № ................................

Дата на

тръгване

Час на

тръгване

Начален/

Краен пункт

маршрут

Дата на

пристигане

Дни

престой

Вид трансп.

средство

категория

Отлич.

знаци

3. Хотелско настаняване :

Дата на

настаняване

Дата на

отпътуване

хотел

категория

Местоположение

курорт

Вид стая

Брой нощувки


 1. Хранения включени в пакетната цена :вид

категория

Брой хранения

Вид на храненията

други 1. Допълнителни услуги :
трансфери

застраховки

екскурзии

Мин. брой участници

Спец. Изисквания на клиента

други

.


 1. Обща цена на всички услуги , включени в договора : ........................ лв.

Словом общо лв. ................……………………………………………………………………………………………..... лв.


  1. Извършени плащания
дата

Вид на плащане

Номер на фактура

Сума във валута

Сума в лева

Курс на БНБ

Остатък

За плащанеЗа ПОТРЕБИТЕЛЯ : ................................................ За ТУРОПЕРАТОРА : ................................................

/име и подпис/ /име , подпис и печат/


За ТУРАГЕНТА : .......................................................


/име , подпис и печат/


7. ЗАПИСВАНЕ , СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА : др. в срок от 14 дни преди датата на отпътуване . Със същия период на уве-

7.1. Капаро в размер на 30% на човек от общата стойност на туристическият домяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването , ка-

пакет за самолетни , автобусни и индивидуални пътувания . Резервация се то възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и/

прави само след внасяне на капарото . или обезщетения .

7.2. Остатъкът в размер на 70% се заплаща минимум 10/десет/ дни V. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

преди датата на отпътуване . 20. Крайният срок в който потребителят може да се откаже от договора

7.3. В случай , че сумата не бъде заплатена в посоченият срок резервацията /анулация/ без да дължи неустойка е 30 дни преди датата на пътуването .

се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА . 21. При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТП по причини , които не са свързани

7.4. Резервацията се счита за валидна само , ако е препотвърдена от с неизпълнение задълженията на ТУРОПЕРАТОРА и след срока по т. 20

ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа . ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойки в размер на :

7.5. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродав- 21.1. 30% от общата цена на пътуването , ако анулацията е направена от 29

на и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници до 15 дни преди датата на отпътуването .

/интернет , рекламни брошури , радио , тв. предавания и т.н./ 21.2. 70% от общата цена на пътуването , ако анулацията е направена от 14

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ , ВИЗОВ РЕЖИМ И до 7 дни преди датата на отпътуването .

ЗАСТРАХОВАНЕ 21.3. 100% от общата цена на пътуването , ако анулацията е направена от

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви , обезпечи и осъщес- 7 и по-малко дни преди датата на отпътуването .

тви туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен 21.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини

да окаже пълно съдействие , като предостави необходимите документи за свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми

осъществяване на пътуването . в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 20 , т. 21.1. ,

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов т. 21.2. и т. 21.3. респективно дължи заплащане на тези суми в случай , че не

режим . ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността , валидността и точното ги е платил .

оформление на своя задграничен паспорт . 21.5. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на

ПОТРЕБИТЕЛЯ от или в съответната държава , ТУРОПЕРАТОРА не носи

10 . ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнител- отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристичес-

ни услуги невлизащи в цената на туристическото пътуване . кото пътуване .

11. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с деца под 18 години , чиито родители 21.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прех-

или единият от тях не ги придружава е длъжен да притежава нотариално върли правата и задълженията си по този договор на трето лице , което отго-

заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето варя на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като пред-

да пътува в чужбина . варително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 /десет/ дни

12. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно преди датата на отпътуване .

средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата 21.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето

на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца , бременни жени , на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРА-

възрастни хора и други обективни причини . ТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прех-

13. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото върлянето .

пътуване в случаите когато : 21.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на

13.1. има промяна в стойността на транспортните разходи , летището за часа , времетраенето на полета и типа самолет .

13.2. има промяна в цените на горивата , 21.9. В случай на форсмажор , ако той бъде признат за такъв от посрещащата

13.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те възстановят

летищни , пристанищни , фериботни такси и други , на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътува-

13.4. има промяна на валутните курсове отнасящи се към договора с повече не , след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА ,

от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване . той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане на ПОТРЕБИ- 22. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превоз-

ТЕЛЯ заминаващ извън пределите на Р.България , което е включено в цената вач при причини , които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения

на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора . ПОТРЕ- в договора превозвач да изпълни задълженията си , като уведомява за това

БИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок , преди датата на отпътуване .

предоставената му застрахователна полица . 23. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при

15. В случаите , когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ то за инфор- промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини , които

мация , контакти както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации налагат това , като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ .

ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност 23.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата , часа

за разрешаването им към ТУРОПЕРАТОРА . или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства

16. Договори подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица пред- VI. РЕКЛАМАЦИИ

ставляващи пътуващите важат със същата сила и права . 24. В случаи на неточно изпълнение на договора , установено по време на

IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО пътуването или престоя , ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми

ПЪТУВАНЕ и запознае с проблема местният туроператор-посрещач . Рекламациите се

17. Във върховия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след приключване на пътуването .

да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в 25. Рекламацията е валидна единствено в случай , че към нея е приложен

същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ . тристранен протокол съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ , ХОТЕЛИЕРА

18. В случай , че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание /ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранният ТУРОПЕРАТОР , посрещнал ПОТРЕБИ-

хотели , дестинации , дати и/или вида транспорт дължи следните неустойки ТЕЛЯ .

от пълната сума на туристическият пакет : 26. Застраховка на ТУРОПЕРАТОРА е сключена с ДЗИ – Общо застраховане АД с полица №

18.1. крайният срок на промяна без да се дължат неустойки е 30 дни преди 212108011000001

датата на отпътуване . VII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

18.2. 30% от общата цена на пътуването , ако промяната е направена от 29 27. Настоящият договор може да бъде изменян , допълван или анулиран само

до 15 дни преди датата на отпътуване . с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма .

18.3. 70% от общата цена на пътуването , ако промяната е направена от 14 28. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за

до 7 дни преди датата на отпътуване . за туризма , търговския Закон , Закона за задълженията и договорите и оста-

18.4. 100% от общата цена на пътуването , ако промяната е направена 7 и налото действащо законодателство на Р.България .

по-малко дни преди датата на отпътуване .

19. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответ- Договорът се изготви в три еднообразни екземпляра и се подписа на всяка

ната оферта/ на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално пътуване срещу страница както следва :

допълнително заплащане , преориентиране за друга група , маршрут , дата и


За ПОТРЕБИТЕЛЯ : .............................................................................................. За ТУРОПЕРАТОРА : ..........................................................................................

/име и подпис/ /име , подпис и печат/

За ТУРАГЕНТА ..............................................................................................

/име , подпис и печат/

Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р
Седалище и адрес на управление : 
Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между
Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом