За организирано туристическо пътуване
ИмеЗа организирано туристическо пътуване
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер60.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.berigobg.com/Uploads/MyDocuments/Dokumenti/ДоговорБГ_4ae7ced8-e45a-4679-b226-715c3e4b
ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ


Днес……………….. г. в гр Варна , между: “Бериго „”Е ООД, със

седалище и адрес на управление: Р.България, Гр. Варна ул . „ Неофит Бозвели „ 36, ej 1

притежаващо удостоверение за извършване на туроператорска дейност № 05562, булстат 148020540

представлявано от Мария Георгиева Йорданова Управител, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР от

една страна и от друга страна:

Трите имена по лична карта или задграничен паспорт /на

латиница/.............................................................................Номер лична карта или задграничен

паспорт............................Валидност лична карта или задграничен паспорт........................

ЕГН........................................

Адрес: ........................................................................................................................

тел.:.........., мобилен:.........., e-mail:..........

Фирма: ...................., Дан.№: ...................., Булстат:....................МОЛ:.....................................,

наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за

следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане

организирано туристическо пътуване по дестинацията _______________ при условията на

този договор.

II.ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.Транспорт-превозвач: ____________________ седалище и адрес:

______________________________ № на лиценз ____________ Начална дата на

пътуването: ............................ Крайна дата на пътуването: _______ Продължителност на

пътуването: ___ дни

Вид транспорт: самолет...............автобус..................влак.................личен..................

Дата на тръгване...................Час на тръгване ..............Начален/краен пункт......................

Маршрут на пътуване..................................... Дата/време на пристигане...................................

Дни престои........................... Транспортно средство.......................... Категория....................

Отличителни белези..................................... Други................................................

3.Хотелско Настаняване::...................................................... Дата на настаняване........................

Дата на отпътуване........................................Хотел / Категория......................................

Местоположение................... Стая.................. Брой нощувки........

4.Включено в пакета изхранване: База:........ Категория:.................. Брой на храненията:.........

5.Допълнителни услуги: Трансфери: ..........

Застраховки:..........

Екскурзии: ..........

Специални изисквания на клиента: ______________________________

6. Цена

6. Пакетна цена:Пакет.......... Ед. Цена............. Бр.......... Общо.....................

6.2. Пътнически и летищни такси: ....................

6.3. Екскурзии: ....................

6.4. Специални изисквания на клиента: ....................

6.5. Отстъпки от пакетната цена: 0 ..........

6.6. Обща цена на всички услуги включени в договора: ..........

7. Срок и начин на плащане на общата цена:...........................

7.1. Капаро в размер на: .................. . Резервация се прави само след заплащане на капарото.

7.2.Остатъкът в размер на 0 ..........се заплаща минимум 21 (двадесет и един) дни преди датата

на отпътуване.

7.3.В случай, че сумата по т.7.2. не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира

и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

7.4.Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в

рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същия

първоначално заявен хотел ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други

възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не приеме другите възможности той има право

да му бъде възстановено заплатеното капаро.

8. Извършени плащания:Дата.................. Номер на фактура............ Сума в лева.................

Курс на БНБ....................

Плащанията на туроператора към чуждестранния съконтрагент са в ...........................................

9. Други плащания, невключени в цената.

10. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните

случаи:

10.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и

начинът на преизчисляване на цената в този

случай са: цената се учеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял

върху изменението на цената.

10.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като

летищни, пристанищни такси и други.

10.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода

между сключването му и датата на отпътуването.

11.Анулации и неустойки.

11.1. Крайния срок, в който потребителя може да се откаже от договора (анулация), без да

дължи неустойки е 21 дена преди датата на пътуването.

11.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.11.1., той дължи на

туроператора неустойка в размер на:

11.2.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката

е в размер на 30% от цената на пътуването.

11.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е

в размер на 100% от цената на пътуването.

11.2.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване,

неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

11.2.4. При анулация на пътуването поради болест, или други лични причини, свързани с

ПОТРЕБИТЕЛЯ той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете

на анулация и в размерите по т.11.2.1., 11.2.2. и 11.2.3., респективно дължи заплащане на

тези суми, в случай, че не ги е платил.

11.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на

територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи

връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и

задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за

осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми туроператора в срок не по-

късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

11.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се

прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на

общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

12. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването ........................................

13. Крайният срок за уведомяване на потребителя, че минималния брой участници не е

набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на

пътуването.

14. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора,

ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона

за туризма.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, да промени превозвача с друг превозвач, при

настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно, посоченият в

договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в

срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, да промени часа на тръгване при промяна на

превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми

своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, да променя местата за настаняване на

ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени,

възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

18.Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат

до 7 дни след завършване на пътуването.

Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол,

съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР,

посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

19. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл.42

от Закона за туризма е "HDI" и номерът на застрахователната полица е №………….

20. Информация за сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и

злополука на туриста" за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

21. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма -

съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за

съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на

ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

22. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени

анекси и при спазване на разпоредбите на Закона за туризма.

23. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма,

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо

законодателство на Р. България.

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните исе

подписа на всяка страница, както следва:

За ТУРОПЕРАТОРА: За ПОТРЕБИТЕЛЯ:

/............................./ /.........................../_

Свързани:

За организирано туристическо пътуване iconОрганизирано туристическо пътуване-екскурзия в италия с обща цена
Днес, в град София след предварително проведени разговори, бe сключен настоящият Договор за туристическа услуга в чужбина: Организирано...
За организирано туристическо пътуване iconОбщи условия към договор за туристическо пътуване
П. Конкретните условия на тп и сроковете за неговото извършване се указват в настоящия Договор за организирано туристическо пътуване,...
За организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване №000
Турагент: ф д.№ при с адрес: Удостоверение за регистрация № от една страна
За организирано туристическо пътуване iconОбщи условия за организирано пътуване
Да осигури изпълнението на програмата за организирано пътуване, съгласно условията на договора и приложенията към него
За организирано туристическо пътуване iconДогово р за организирано туристическо пътуване
Еик № Ид номер по ддс за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска / турагентска дейност № / г., представлявано...
За организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано пътуване
Днес 15. 12. 2012 в град Русе се подписа настоящия договор за организирано пътуване между
За организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано пътуване
Днес в град Русе се подписа настоящия договор за организирано пътуване между
За организирано туристическо пътуване iconОбщи условия за организирано пътуване
Чл. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристическия агент...
За организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване
Евелин р" еоод със седалище и адрес на управление: Р. България гр. Бургас ул."Пиротска" №31 притежаващо удостоверение за извършване...
За организирано туристическо пътуване iconДоговор за организирано туристическо пътуване
В, ап. 66, рег по ф д. №2040/03г по описа на Софийски градски съд, Булстат №131050664, тел. 02/4911613, факс 02/4911612,е-mail, с...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом