Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите
ИмеОбръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.75 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pglpt.com/filemgmt_data/files/pravilnik_2010_2011.doc
  1   2   3   4   5   6
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм,

гр. Казанлък


Правилник за дейността

на училището

Учебна 2010 / 2011 г.

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ


Светът, в който всички живеем е светът на мрежата, виртуалните приятели и мобилните връзки. И в центъра на този информационен хаос e човекът със своята уникална природа, чувства и мисли. Мисията на нашето поколение - Вашите учители е да предадем опита, знанията и обичта си на Вас, предопределени от съдбата да съхраните човешкото у човека, да растете и се утвърждавате като свободни и творчески личности, активно участващи в интегрирането на България в Европа.

Живот без междучасие – винаги напред и нагоре – това е логото на Нашето и Вашето училище. Благодарим Ви, че го избрахте за старт в най – съществената част от живота си, в която всеки от Вас трябва да се научи да знае, да може, да бъде и да живее в мир със себе си и другите.

Това е моделът на Европейското образование, към който ние като част от Европа се стремим.

Затова всеки от нас – ние учителите, Вие учениците и разбира се Вашите родители и цялото общество, трябва да осъзнае границите на своята мисия и отговорност за доброто и бъдещето на училището ни.

Това сме се опитали да направим в Правилника за дейността на училището, който държите в ръцете си. Без да претендираме, че е изчерпателен, и че дава отговор на всички проблеми, казуси и въпроси, ние считаме, че той е рамката на нашите взаимоотношения, права, отговорности и задължения.

Стратегията за развитието на училището (2006÷2013 г.), която Педагогическият съвет прие определя мисията на училището ни като значима за град Казанлък и област Стара Загора образователна институция, а Правилникът е само едно от средствата за реализирането й.

На 11 май 2010 г. ПГ по ЛПТ отбеляза своята 45 годишнина! Посрещнахме я заедно и достойно всички учители и ученици и си обещахме училището да пребъде!

Желая Ви успешна учебна година!


инж. Рени Червенкова

Директор

- 2 -


СЪДЪРЖАНИЕ 1. История на училището ………………………………………………..….… 4.

 2. Мисия, цели, основни задачи и приоритети на ПГ по ЛПТ……………… 5.

 3. График на учебното време през учебната 2010 / 2011 г. …………………. 6.

 4. Общи положения на правилника …………………………………………... 7.

 5. Устройство и дейност на училището …...…………………………………. 7.

 6. Организация на училищното обучение …………………………………… 9.

 7. Участници в учебно-възпитателния процес …………………………….. . 16.

 8. Органи на управление на училището ……..……………………………... 26.

 9. Родители …………………………………………………………………… 29.

10. Приложения .................................................................................................. 32.


1. ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Историята ревниво пази своите ценности , така че дори и прахът на времето не може да покрие безграничния устрем на българина към знание, свобода и съвършенство.

Всяка история има своето начало, събития, факти и личности.

И то е поставено!

08 Х 1964 година с Постановление № 31 на Министерството на народната просвета и Комитета по лека промишленост в град Казанлък са разкрива Професионално – техническо училище по текстил.

Годините неусетно и неуморно следват своя ход:

 • 01 Септември 1969 г. – Професионално – техническо училище по текстил се преобразува в Средно професионално – техническо училище по текстил.

 • Юни 1975 г. – поставено е началото на единадесетгодишната съвместна дейност с училище № 11 от гр. Минск, Беларус.

 • Септември 1982 г. – поставено е началото на практическо обучение на учениците от ЕСПУ.

 • 20 юли 1982 г. – първа копка за изграждане на учебно – спортна туристическа база „Младост” на връх Бузлуджа.

 • Септември 1983 г. – приет е първия випуск УПК специалност „Оператор в шевното производство”

 • 1989 г. – осъществен за първи път прием на паралелка техникум по специалността „Технология на предачеството и поддържане на предачната техника”.

 • 1994 г. – поставено началото на обучение по туризъм с откриване на специалността „Мениджмънт в хотелиерството”.

 • 1997 г. – училището се преобразува в Техникум по лека промишленост.

 • 2000 г. – реализиран българо-австрийски пилотен проект за преквалификация на безработни по професия „Асистент шивач”. Проведена тристранна среща: училище – работодатели – Областна комисия по заетостта, с която стартира новата визия на училището.

 • 2001 г. – приет първи випуск по специалността „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене” след завършен седми клас.

 • 2002 г. – Спечелен проект по програма ФАР „Обновяване на институциите за професионално образование” за Централен южен район.

 • Май 2003 г. – преименуване на училището в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Завършени ремонтните дейности по програма ФАР на стойност 324 хиляди евро. Изградена със собствени сили лаборатория по апретура, багрене и печатане.

 • Май 2006 г.- Тържествено заседание на ПС и приемане Стратегия за развитие на училището за периода 2006÷2013 г.

 • Април 2007 г. – Приета училищна програма „Училище за учители, родители и гражданско образование и възпитание на учениците”

 • Юни 2007г. – Изградени кабинет по барманство и учебно-тренировъчна фирма.

 • Септември 2007 г. – Доставено и монтирано оборудване по програма ФАР за всички професионални направления, по които в училището се извършва обучение на стойност над 300 хиляди евро.

 • Септември 2007 г – Спечелен проект за подобряване на материално техническата база и изградена фитнес зала.

 • Със заповед № РД 09 / 22.03.2007 г. на МОН училището е второто в страната имащо право да осъществява от учебната 2007 / 2008 г. обучение по професия „Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресторантьорството” за придобиване на 4-та степен на професионална квалификация на лица завършили средно образование.

 • От учебната 2009/2010 година учениците от ПГ по ЛПТ завършили направление

„Туризъм” могат да продължат обучението си в Международен колеж „Албена” към Нов Български Университет / НБУ / по бакалавърската програма на специалност „ Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”.

- 4 - • 11 май 2010 г. - тържествено отбелязване на 45-та годишнина на училището – изцяло обновена учебна мебел във всички кабинети, открита музейна сбирка, изграден кът на славата.

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм е училище със своя визия, изключително променена и ежегодно утвърждавана с цялостната дейност на ръководството и Педагогическия колектив, както в община Казанлък, така и в област Стара Загора.

През учебната 2010 /2011 г. в гимназията се обучават 372 ученици, разпределени в 15 паралелки по 9 различни професии и специалности от направленията:

„Дизайн”

„Пътуване, туризъм и свободно време”

„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”.

„Стопанско управление и администрация”.

„Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи”


2. МИСИЯ ЦЕЛИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА.


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО :


Да се развива и утвърждава като съвременно и модерно училище, съчетаващо ценностите и най – добрите практики на професионалното образование и обучение в България за формиране на свободни и творчески личности, чиято основна функция е интегриране в обществото и активното им участие в неговата промяна.


ЦЕЛИ :


1. Оптимизиране функциите на управленческата дейност в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък и провеждане на мониторинг за степента на постигане на целите.

2. Използване на добри педагогически практики и съвременни педагогически технологии за стимулиране на творческата активност на учениците и формиране на умения за овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии.

3. Зачитане отговорностите, правата и задълженията на родителската общност, социално – педагогическите фактори, органите на държавната и местната власт, неправителствените организации, фирмите и дружествата за мотивирано спечелване на доверието и подкрепа в развитието и утвърждаването на училището ни като значима за град Казанлък и област Стара Загора институция.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:


1. Оптимизиране функциите на управленческата дейност на ръководството на ПГ по ЛПТ и провеждане на мониторинг за степента на изпълнение на задачите, за издигане ролята и мястото, на партньорството и социалната отговорност на всеки член на колектива за утвърждаване новата визия на училището.

2. Използване на добри педагогически практики и съвременни методи на преподаване за утвърждаване ролята и мястото на всеки учител от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък като медиатор с цел поетапно ориентиране на обучението от репродуктивно към творческо и активно, за мотивиране на учениците за учене през целия живот.

3. Превръщане на училището в желана територия на ученика чрез осигуряване на условия за развитие на ученическото творчество, физическата дееспособност и осмисляне на свободното им време.

4. Установяване на социален диалог семейство – училище – общество за противодействие на асоциалното поведение на младите хора.


ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:


1. Мотивиране и задържане на учениците от направление „Текстил” и стимулиране и развитие на творческото мислене и кариерно развитие на учениците от направление „Туризъм’.

2. Разнообразяване на формите на професионална подготовка и адаптиране на професиите и специалностите в съответствие с обществено-икономическите приоритети на община Казанлък и област Стара Загора и създаване на организация за реализиране на прием за придобиване на 4-та степен на ПК по професия „Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресторантьорството” за лица, завършили средно образование.

3. Утвърждаване и популяризиране на възможността ученици, завършили направление „ Туризъм” да продължат обучението си в международен колеж „ Албена” към Нов Български Университет / НБУ / по бакалавърската програма на специалност „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”.

4. Участие в националните програми на МОМН и разработване на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”.


3. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010 / 2011 г.


1. Начало на учебната година

15.09.2010 г.


2. Първи учебен срок

15.09.2010 г. – 28.01.2011 г. – 8, 9, 10, 11, 12 клас

/18 учебни седмици/

3. Втори учебен срок

01.02.2011 г. – 11.05.2011 г. – 12 клас

/13 учебни седмици/

01.02.2011 г. – 30.06.2011 г. - 8, 9, 10 и 11 клас

/18 учебни седмици/


4. Ваканции

24.12.2010 г. – 03.01.2011 г. – коледна

29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. – срочна

30.03.2011 г. - 10.04.2010 г. – за ученици от 8, 9, 10, 11 клас- пролетна

30.03.2011 г.- 04.04.2011 г. - за ученици от 12 клас - пролетна


5. Неучебни дни

01.11.2010 г. Ден на народните будители

17.05.2011 г ДЗИ по български език и литература

19.05.2011 г Втори ДЗИ

25.05.2011 г. Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

6. Дни със специфична организация на учебния процес

- Спортни дни и дни за екскурзии с учебна цел – 28.03. и 29.03.2011 г.

- Празник на училището – 11.05.2011 г.


- 6 -

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА


Чл. 1. С настоящият Правилник се регламентират устройството, дейността и вътрешният ред в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, наричана по - нататък училище. Определят се правата и задълженията на Директора, Помощник-директорите, Ръководителя на учебно-изчислителния кабинет, учителите, служителите и работниците, както и на всички лица, служебно ангажирани на неговата учебна, производствена и туристическа база.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconОбръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите
Природа, чувства и мисли. Мисията на нашето поколение Вашите учители е да предадем опита, знанията и обичта си на Вас, предопределени...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconУченически съвет Ученическият съвет
Ус събира и популяризира мненията и идеите на учениците от гимназията. Основната му цел е да осъществява комуникация между учениците...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconПравилник за вътрешния ред на 142 оу с рчо"В. Ханчев"
Този правилник урежда организацията на учебно-възпитателния процес, правата и задълженията на учениците, на педагогическия персонал...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconПравила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет
Принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconПравила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет
Принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconПрограма „училището територия на учениците
Пред педагогическия колектив с особена острота стои въпросът: Как да бъдат мотивирани тези деца за училищен труд и как да се формира...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconСтартира проект "успех"
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” по схемата „ Да направим училището привлекателно за младите хора”...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconОбръщение към родителите на осмите класове от председателя на училищното настоятелство
А родители ентусиасти, но реално започна дейност през 2009, когато беше осигурено финансиране на някои чудесни идеи на учениците...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconДа направим училището привлекателно за младите хора формиране на групи
Отговор:  Да може да покрива и две и няколко области по усмотрение на ръководителя на иид и съответното решение на педагогическия...
Обръщение на директора и педагогическия съвет на училището към учениците и родителите iconПравилни к за устройството и дейността на училището
Настоящият правилник е приет от педагогическия съвет – протокол №12/12. 09. 2011Г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом