Програма за добро
ИмеПрограма за добро
страница9/9
Дата на преобразуване22.10.2012
Размер0.93 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/1359aa933b48b754a2f54adb688bfa77.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Чл. 112б(1) ЗППЦК: ...Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

Чл. 100ш ЗППЦК: (1) Емитентът е длъжен да уведомява комисията за:

1. промените в устава си;

2. промените в управителните и контролните си органи;

3. решението си за преобразуване на дружеството;

4. други обстоятелства, определени с наредба.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от емитента до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.


20 Чл.116(11) ЗППЦК: Дружеството е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.


21 Чл. 111а (нова, в сила от 03.07.2007 г.)

(1) Публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.

(2) Публичното дружество е длъжно да уведоми комисията за всяко решение за издаване на нови акции, включително за решения относно разпределение, записване, обезсилване или превръщане на облигации в акции.

(3) Задължението по ал. 1 и 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.


22 Чл. 92а от ЗППЦК (нов, в сила от 01.01.2007 г.):

(1) Емитентът или предложителят публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.

(2) Съобщението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

(3) Датата на публикуване на съобщението по ал. 1 се смята за начало на публичното предлагане.

(4) Датата, посочена в съобщението по ал. 1, на която най-рано могат да бъдат записани, съответно закупени, ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката, съответно на продажбата.

(5) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни да предоставят проспекта на разположение на обществеността чрез публикуването му в пресата под формата на брошура или по друг подходящ начин не по-късно от началния срок на публичното предлагане или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.


„Свилоза” попада под разпоредбата за освобождаване от задължението за публикуване на проспект за публично предлагане съгласно чл.82а от ЗППЦК:


Чл.82а ЗППЦК (нов, в сила от 01.01.2007 г.):

(1) Когато емитентът има потвърден от комисията регистрационен документ, при публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар може да бъде изготвен само документ за ценните книжа и резюме.

(2) В случаите по ал. 1 документът за ценните книжа съдържа и актуализирана информация от регистрационния документ, ако от последната актуализация или допълнение по чл. 85, ал. 2 на регистрационния документ съдържащите се в него данни са променени съществено или са настъпили нови обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на инвеститорите.

(3) Комисията се произнася по документа за ценните книжа и резюмето по реда на чл. 91. Когато емитентът има регистрационен документ, който е представен в комисията, без да е потвърден, комисията се произнася по целия проспект, включително по актуализираната информация.


23 Относно решението за увеличение на капитала на публичните дружества:

Чл.112б(12) ЗППЦК: Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.


24 Чл. 112д ЗППЦК: Публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на всеки месец, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.


25 Чл. 145(1) ЗППЦК: Всеки акционер, които придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 право на глас в общото събрание на публично дружество, е длъжен да уведоми комисията и публичното дружество, когато:

1. в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;

2. правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д.

Чл. 148б ЗППЦК: Публичното дружество е длъжно да разкрие на обществеността по реда на чл. 100т информацията, предоставена с уведомленията на лицата по чл. 145 и 146 в срок три работни дни от уведомяването му.


26 Чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти:

(1) Вътрешна информация e конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното й огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти.

(2) Информацията по ал. 1 включва всякаква информация, която:

1. посочва факти или обстоятелства, които са настъпили или обосновано може да се очаква да настъпят в бъдеще, и е достатъчно конкретна, за да се направи заключение относно възможния им ефект върху цената на финансовите инструменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти;

2. обичайно се използва от инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в даден финансов инструмент.


27 Приложение № 9 към Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор (Вътрешна информация - примерен списък на факти и обстоятелства):

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (отменена - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

1.13. (последно изменение - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. (последно изменение - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.30. (последно изменение - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.32. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

1.33. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

1.34. (предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.28 Наредба № 15 на Комисията за финансов надзор (Раздел IV: Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа):

Чл. 17(3), т.9. договорът или планът за преобразуването по чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;

11. договорът за съвместно предприятие съгласно чл. 126д, ал. 2 ЗППЦК;

12. името (собствено, бащино и фамилно) на директора за връзки с инвеститорите, телефоните и адресът за кореспонденция.

14. (нова, в сила от 03.07.2007 г.) уведомлението по чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти във връзка с чл. 17(3), т.14 от Наредба № 15 на Комисията за финансов надзор:

(1) (нова, в сила от 03.07.2007 г.) Лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент, и лицата, тясно свързани с тях, уведомяват писмено комисията за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, в срок 5 работни дни от сключването на сделката. Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(3) (нова, в сила от 03.07.2007 г.) Задължението за уведомяване не се прилага, когато общата сума на сделките, сключени от лице, което изпълнява ръководни функции в емитента и в лицата, тясно свързани с него, не превишава 5000 лв. в рамките на една календарна година. Стойността на сделката е пазарната стойност на финансовите инструменти към деня на сключване на сделката, а при сделките с деривативни инструменти - пазарната стойност на базовия актив.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Програма за добро iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Ямболен ад-гр. Ямбол е публично дружество по смисъла на зппцк и като такова е длъжно да представи пред кфн програма за добро корпоративно...
Програма за добро iconПрограма за прилагане на муждународно признатите практики за добро корпоративно управление
Програмата на “хидравлични елементи и системи” / хес / ад е програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно...
Програма за добро iconТехническо задание за услуга „
Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и пчп”, Договор с рег. №10-16-21 от 10. 04. 2012 г.,финансиран от Оперативна програма...
Програма за добро iconТехническо задание за услуга приложение №1
Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и пчп”, Договор с рег. №10-16-21 от 10. 04. 2012 г., финансиран от Оперативна програма...
Програма за добро icon"Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и пчп"
Пчп”, по Договор №10-16-21 от 10. 04. 2012 г., Проекта е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” по приоритетна...
Програма за добро iconПрограма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Она за публичното предлагане на ценни книжа /зппцк/ „Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” ад, като публично дружество,...
Програма за добро iconПрограма за добро корпоративно управление на
Основни положения на програмата за добро корпоративно управление. Същност на корпоративното управление
Програма за добро iconПрограма за добро корпоративно управление на
Основни положения на програмата за добро корпоративно управление. Същност на корпоративното управление
Програма за добро iconПрограма за прилагане на на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Законовата среда в България предоставя солидна рамка за добро корпоративно управление: Търговският закон, Законът за публичното предлагане...
Програма за добро iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България и Турция: пример за най-добро сътрудничество Фюзюн Озердем
Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция: пример за най-добро сътрудничество
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом